Profesjonalny Controlling (Level 1) Analityk kosztów – podstawy controllingu

Cena: 1590 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1590 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

prof. dr hab.Tomasz Wnuk-Pel – koordynator i trener programu Profesjonalny Controlling. Profesor Uniwersytetu Łódzkiego oraz Affiliate Professor na Linnaeus University w Växjö w Szwecji a także Visiting Professor na uniwersytetach we Francji, Niemczech, Włoszech, Katarze, Tajwanie, Tajlandii, Chinach, Japonii i w innych krajach. Członek Zarządu Asia-Pacific Management Accounting Association i członkiem European Accounting Association. Od 1994 roku specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych systemów rachunkowości zarządczej/controllingu. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu projektów systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu w firmach produkcyjnych, usługowych, handlowych oraz organizacjach non-profit. Autor ponad stu zamkniętych, często wieloetapowych szkoleń z zakresu nowoczesnych metod rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu dla organizacji produkcyjnych, usługowych, handlowych i non-profit. Jest autorem artykułów naukowych i książek dla praktyków, m.in.: Zarządzanie rentownością. Budżetowanie i kontrola. Activity Based Costing & Management, 2006; Controlling kosztów, 2017; Controlling operacyjny, 2017; Controlling strategiczny, 2017.

Adresaci szkolenia

• menedżerowie wszystkich szczebli, których kariera nie prowadziła przez pion finansowy; pracownicy firm produkcyjnych, usługowych, handlowych i instytucji publicznych; wszyscy Ci, którym wiedza o podstawach controllingu jest niezbędna w praktyce.

Korzyści ze szkolenia

• poznanie najważniejszych narzędzi rachunkowości zarządczej/controllingu i sposobów ich wykorzystania; poprawa zdolności szybkiego reagowania na wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia; zaangażowanie pracowników w zarządzanie kosztami.

Poziom szkolenia

• szkolenie prowadzone jest na poziomie podstawowym; od uczestników nie jest wymagana wiedza z zakresu rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu; zajęcia są intensywne stąd też dla osiągnięcia maksymalnej korzyści potrzebna jest koncentracja i pełne zaangażowanie.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu (1 godzina):
a) pojęcie rachunku kosztów; cele rachunku kosztów w organizacji i sposoby oceny stopnia realizacji tych celów; pojęcie i rola rachunkowości zarządczej; rachunkowość zarządcza jako narzędzie wspomagania planowania, kontroli, organizowania i motywowania; rachunkowość zarządcza a rachunkowość finansowa; controlling.

2. Kluczowe klasyfikacje kosztów dla potrzeb zarządzania (1 godzina):
a) znaczenie poprawnej klasyfikacji kosztów w praktyce; koszty proste i koszty złożone; koszty produktu i koszty okresu; koszty wytworzenia, sprzedaży i zarządu; koszty według funkcji, poziomów zarządzania i miejsc powstawania; koszty bezpośrednie i pośrednie; koszty stałe i zmienne; koszty istotne i nieistotne; koszty utraconych korzyści; koszty uznaniowe; koszty kontrolowane i niekontrolowane.

3. Wprowadzenie do rozliczania kosztów w organizacji (2 godziny):
a) rodzaje obiektów kosztów w organizacji; znaczenie rozliczania kosztów w organizacji; przypisywanie kosztów bezpośrednich do wyodrębnionych obiektów kosztów; grupowanie kosztów pośrednich w przekroju wyodrębnionych miejsc powstawania kosztów; rozliczanie kosztów działów pomocniczych/wsparcia; ustalanie stawek kosztów pośrednich dla podstawowych miejsc powstawania kosztów; rozliczanie kosztów pośrednich na obiekty kosztów wyodrębnione w organizacji – wyroby, usługi, projekty, klientów itd.

AdvisorsCo case
(problematyka: rozliczanie kosztów prostych na wyodrębnione ośrodki odpowiedzialności; rozliczanie kosztów działów pomocniczych; ustalanie stawek kosztów pośrednich w działach podstawowych; kalkulacja kosztów usług)

4. Podejmowanie decyzji w krótkim okresie (2 godziny):
a) wprowadzenie do zasad podejmowania decyzji krótkookresowych przy zastosowaniu wybranych narzędzi rachunkowości zarządczej/controllingu.

ServisCo case
(problematyka: złożony przykład podejmowania decyzji w krótkim okresie przy wykorzystaniu narzędzi rachunkowości zarządczej/controllingu; uwzględnienie przy podejmowaniu decyzji zmian w cenach, ilości sprzedaży, kosztach zmiennych i stałych, zakupu aktywów trwałych itd.; kryteria wybory najlepszego projektu; zalety, wady i zagrożenia proponowanych projektów)

5. Wprowadzenie do analizy dokonań i wielowymiarowych analiz rentowności (2 godziny):
a) scentralizowane i zdecentralizowane zarządzanie organizacją; zalety i wady decentralizacji zarządzania; kryteria wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności w organizacji; ocena dokonań ośrodków odpowiedzialności za koszty, zyski i inwestycje; budowa i wykorzystanie wielowymiarowych systemów analizy rentowności.

MultiProfit case
(problematyka: wymiary analizy wyniku finansowego; analiza kosztów i rentowności w przekroju regionów sprzedaży; analiza kosztów i rentowności w przekroju kluczowych klientów i grup klientów; analiza rentowności w przekroju produktów i grup produktów)

6. Budżetowanie i kontrola kosztów, przychodów i wyników (2 godziny):
a) krótkie wprowadzenie do budżetowania przychodów, kosztów i wyników organizacji; sporządzanie budżetu głównego – master budget.

TradeCo case
(problematyka: budżetowanie przychodów, wpływów ze sprzedaży i należności; budżetowanie kosztów, wydatków i zobowiązań; sporządzanie wstępnego budżetu wpływów i wydatków; sposoby postępowania w przypadku wystąpienia niedoboru środków pieniężnych; tworzenie master budżetu – przygotowanie końcowego budżetu środków pieniężnych, rachunku wyników i bilansu)

7. Implementacja i wykorzystanie do zarządzania rachunku kosztów działań – ABC (2 godziny):
a) krótkie wprowadzenie do rachunku kosztów działań; wyodrębnianie zasobów, działań i obiektów kosztów; rozliczanie kosztów zasobów na działania i kosztów działań na obiekty; wykorzystanie informacji z rachunku kosztów działań do zarządzania.

MasterLogistics case
(problematyka: wyodrębnianie zasobów; nośniki zasobów i rozliczanie kosztów zasobów; nośniki działań i rozliczanie kosztów działań; kalkulacja kosztów klientów w rachunku kosztów działań; zastosowanie rachunku kosztów działań do analizy rentowności klientów; podejmowanie decyzji o klientach na podstawie rachunku kosztów działań)

Extra do samodzielnej analizy

AutoMan case
(problematyka: koszty i przychody istotne dla podjęcia decyzji; koszty i przychody nieistotne dla podjęcia decyzji; ocena opłacalności decyzji o outsourcingu; szacowanie poziomu działalności, przy którym outsourcing jest opłacalny)

FastTrade case
(problematyka: sporządzanie wielostopniowego i wieloblokowego rachunku kosztów i wyników dla regionów sprzedaży; analiza opłacalności zwiększenia kosztów reklamy w regionach sprzedaży; analiza zasadności rozliczania kosztów centrali spółki na regiony sprzedaży)

 

Informacje organizacyjne

Cena: 1590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 
Dzień I 11:00-16:30
Dzień II 09:00-15:00

 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anita Musiał
22 208 28 33
anita.musial@adnakademia.pl

Dostępne terminy
27-06-202428-06-2024Warszawa
28-08-202429-08-2024Warszawa
24-09-202425-09-2024Warszawa
28-11-202429-11-2024Warszawa

Zaufali nam: