Kurs online Akademia księgowości (108 h) certyfikowany kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego (Optima) kurs weekendowy

Cena: 1990 zł (VAT zw.)

Kategoria: ,

Czas trwania: 108 h
Cena: 1990 zł (VAT zw.)
Szczegółowy plan

Lider rynku szkoleń

17 lat doświadczenia w kursach zawodowych*

Ponad 750.000 tys.
przeszkolonych osób

NASZA SPECJALIZACJA – DOSKONAŁOŚĆ W KSIĘGOWOŚCI!

Co zyskasz uczestnicząc w naszym kursie?

1. Otrzymasz kluczowe kompetencje w zawodzie księgowego (kod zawodu 331301):
• umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych, tj. umiejętność prowadzenia pełnej księgowości, w tym ewidencji dokumentów finansowych, rozliczeń podatkowych, a także sporządzanie sprawozdań finansowych,
• umiejętność prawidłowej interpretacji i stosowania zasad podatkowych,
• znajomość programu księgowego Optima,
• znajomość zasad etyki zawodowej,


2. Zdobędziesz praktyczną wiedzę.
Zajęcia prowadzone przez praktyków, czyli osoby aktywnie zaangażowane w codzienną pracę zawodową w obszarze księgowości:
• nasi praktycy są na bieżąco z najnowszymi tendencjami, przepisami podatkowymi i zmianami w rachunkowości,
• szczegółowo wyjaśniamy zagadnienia, poparte są one licznymi przykładami i schematami księgowań, zawarty materiał zostanie Ci przekazany w sposób przystępny i zrozumiały, zajęcia prowadzone są w prostym i klarownym języku,
• gwarantujemy Ci wielość przykładów ułatwiających zrozumienie danego zagadnienia,
• otrzymasz dużą ilość zadań wraz z rozwiązaniami,
• podczas kursu odwołujemy się przy zdarzeniach gospodarczych do właściwych dokumentów księgowych,
• zapewniamy mnóstwo schematów, tabel, co umożliwia uczestnikom szkolenia zrozumienie poszczególnych treści i wyrobienie niezbędnych umiejętności.
– dzięki temu, że nasi wykładowcy to praktycy, są bardziej elastyczni i gotowi odpowiedzieć na Twoje konkretne pytania, bazując na swoim osobistym doświadczeniu co pozwala na bardziej spersonalizowane podejście do nauki,


3. Uzyskasz potwierdzenie swoich kompetencji przez firmę szkoleniową o ugruntowanej pozycji rynkowej i dużej rozpoznawalności na rynku pracy:
• na zakończenie kursu absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg rozporządzenia MEiN,
• dla osób zainteresowanych przeprowadzamy wewnętrzny egzamin, który umożliwia otrzymanie certyfikatu z kodem zawodu księgowego (331301) będący potwierdzeniem nabycia wiedzy, umiejętności i kompetencji księgowych. Posiadanie takiego certyfikatu może stanowić ważny atut w procesie rekrutacji i zwiększa szanse na zatrudnienie,
• otrzymasz bezpłatny 6-cio miesięczny dostęp do platformy szkoleniowej ADN Akademia (ponad 100 webinarów na tematy księgowe, kadrowe oraz wzmacniające kompetencje miękkie)

– ZAPLANUJ WŁASNY ROZWÓJ –

Uczestnictwo w naszym kursie to inwestycja we własną przyszłość zawodową.
Po ukończonym kursie zdobędziesz kompetencje dzięki którym możesz pracować m.in. jako: 

 • fakturzysta
 • specjalista ds. rachunkowości
 • księgowy

a w dalszej perspektywie po poszerzeniu swojej wiedzy m.in. jako Główny księgowy czy Dyrektor finansowy

NASZ PROFESJONALIZM POTWIERDZAJĄ

Certyfikaty jakości: ISO i VCC

Zdobyte osiągnięcia

Opinie zadowolonych Klientów


*W latach 2007-2022 ADN Akademia prowadziła kursy pod marką MDDP Akademia Biznesu.

Adresaci kursu

Kurs adresowany jest do:
• osób, które nigdy nie uczyły się rachunkowości,
• osób, które uczyły się rachunkowości, ale dawno i potrzebują przypomnienia,
• menedżerów,
• pracowników administracji.

Program kursu

MODUŁ – WPROWADZENIE DO RACHUNKOWOŚCI

PODMIOT, PRZEDMIOT I ZASADY RACHUNKOWOŚCI
1. Podstawowe pojęcia dotyczące rachunkowości (co to jest rachunkowość, podmioty i przedmiot rachunkowości).
2. Zasady rachunkowości w praktyce.
3. Konto księgowe, metody zapisu, sposób funkcjonowania.
4. Rodzaje ksiąg rachunkowych.
5. Rodzaje dowodów księgowych.
6. Podstawowe okresy (terminy) w rachunkowości.

ZASOBY MAJĄTKOWE PRZEDSIĘBIORSTWA I ŹRÓDŁA ICH POCHODZENIA
1. Klasyfikacja i podział aktywów, czyli jaki majątek posiada przedsiębiorstwo:
a) wartości niematerialne i prawne – czyli z jakich praw korzystamy,
b) rzeczowy majątek trwały – czyli jakiem mamy budynki, maszyny,
c) należności – czyli to nam ma zapłacić pieniądze,
d) rzeczowy majątek obrotowy – czyli zapasy,
e) inwestycje -czyli w co inwestujemy wolne środki pieniężne.
2. Klasyfikacja i podział pasywów, czyli kto sfinansował prowadzenie działalności przedsiębiorstwa:
a) kapitały – czy własne źródła finansowania działalności,
b) zobowiązania – kto nam sfinansował prowadzenie działalności.
3. Kluczowe kwestie dotyczące bilansu:
a) co to jest bilans?
b) zasady sporządzania bilansu,
c) prezentacja aktywów i pasywów.
4. Ewidencjonowanie operacji gospodarczych – czyli jak się zmienia majątek i źródła jego finansowania:
a) wpływ operacji gospodarczych na aktywa (majątek) i pasywa (źródła finansowania majątku),
b) zasady funkcjonowania kont bilansowych – na czym zaksięgować operacje gospodarcze,
c) księgowania operacji bilansowych,
d) sporządzanie zestawienia obrotów i sald – jak znaleźć niektóre błędy,
e) podział kont księgowych – skąd się biorą konta analityczne,
f) łączenie kont – co to są konta aktywno-pasywne.

CO JEST CELEM DZIAŁANIA FIRMY – PRZYCHODY I KOSZTY W PRZEDSIĘBIORSTWIE ORAZ ZASADY SPORZĄDZANIA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
1. Po co działa przedsiębiorstwo – wynik finansowy jako odzwierciedlenie efektu prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Klasyfikacja i sposób ujmowania przychodów.
3. Klasyfikacja i sposób ujmowania kosztów.
4. Układ rodzajowy (czyli tak zwane 4) i układ kalkulacyjny kosztów (czyli tak zwane 5)
5. Podatek dochodowy – zagadnienia ogólne.
6. Konta wynikowe oraz ewidencja operacji wynikowych.
7. Sporządzanie rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym – czyli czy osiągnęliśmy zysk czy ponieśliśmy stratę.

MODUŁ – RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

ŚRODKI PIENIĘŻNE, RACHUNKI BANKOWE ORAZ INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
1. Rozliczenia gotówkowe.
2. Rozliczenia bezgotówkowe.
3. Inne środki pieniężne i inne aktywa pieniężne.
4. Kredyty bankowe.
5. Krótkoterminowe papiery wartościowe.

ROZRACHUNKI
1. Klasyfikacja i zasady ewidencji rozrachunków.
2. Rozrachunki publicznoprawne.
3. Rozrachunki z tytułu VAT.
4. Rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
5. Odpisy aktualizujące należności.
6. Rozrachunki z pracownikami:
a) umowa o pracę – sporządzanie listy płac, zasady podlegania ubezpieczeniom, opodatkowanie dochodów ze stosunku pracy, obowiązki płatnika, wynagrodzenie brutto, wynagrodzenie netto, obliczanie składek,
b) rozrachunki z tytułu umów cywilnoprawnych – umowa zlecenia, umowa o dzieło. Oskładkowanie i opodatkowanie,
c) delegacje pracownicze – rozrachunki z tytułu podróży służbowych.

ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1. Środki trwałe:
a) pojęcie środków trwałych w rachunkowości i prawie podatkowych – podobieństwa i różnice,
b) Klasyfikacja Środków Trwałych,
c) ustalanie wartości początkowej środków trwałych – cena nabycia i koszt wytworzenia,
d) metody amortyzacji środków trwałych – amortyzacja liniowa, amortyzacja degresywna, indywidualna i jednorazowa, weryfikacja stawek amortyzacyjnych, amortyzacja podatkowa a bilansowa,
e) składniki majątku niepodlegające amortyzacji a amortyzacja niestanowiąca kosztów uzyskania przychodów,
f) ulepszenie i remont środków trwałych.
2. Wartości niematerialne i prawne:
a) pojęcie środków trwałych w rachunkowości i prawie podatkowych – podobieństwa i różnice,
b) ustalanie wartości początkowej,
c) oprogramowanie systemowe oraz użytkowe typu BOX lub OEM,
d) późniejsze nakłady na wartości niematerialne i prawne – aktualizacje, nowe moduły do oprogramowania, nowe licencje.

ZAPASY
1. Obrót towarowy i materiałowy:
a) pojęcie i klasyfikacja materiałów,
b) przekroje ewidencyjne zapasów,
c) rodzaje cen stosowanych do wyceny bilansowej i ewidencji obrotu materiałami,
d) pojęcie dostaw niefakturowanych i dostaw w drodze,
e) metody rozchodu towarów i materiałów,
f) utrata wartości zapasów – odpisy aktualizujące.
2. Wyroby gotowe, produkty gotowe i produkcja w toku:
a) pojęcie produktów pracy – wyroby gotowe i usługi,
b) metody wyceny wyrobów gotowych – koszt rzeczywisty oraz koszt planowany,
c) odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych,
d) ustalanie kosztu wytworzenia wyrobów gotowych,
e) rozliczenie produkcji,
f) przychody i koszty ze sprzedaży wyrobów gotowych,
g) ewidencja i rozliczanie kosztów.

POJĘCIE KOSZTÓW I ICH KLASYFIKACJA
1. Układy ewidencyjne kosztów.
2. Warianty ewidencji kosztów.
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów.
4. Ewidencja i rozliczanie kosztów – wariant I.
5. Ewidencja i rozliczanie kosztów – wariant II.
6. Ewidencja i rozliczanie kosztów – wariant III .

INWENTARYZACJA
1. Funkcje i metody inwentaryzacji.
2. Terminy i częstotliwość inwentaryzacji składników aktywów i pasywów.
3. Różnice inwentaryzacyjne.
4. Zasady dokonywania kompensat.

CZYNNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
1. Istota rozliczeń międzyokresowych kosztów.
2. Metody księgowania rozliczeń międzyokresowych kosztów.
3. Zmiana stanu produktów a rozliczenia międzyokresowe kosztów.
4. Kwestie podatkowe.

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW
1. Istota i rodzaje rozliczeń międzyokresowych przychodów.
2. Dotacje na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – kwestie bilansowe i podatkowe.
3. Prezentacja rozliczeń międzyokresowych w bilansie.

KAPITAŁY
1. Kapitał własny i jego elementy.
2. Wkłady gotówkowe i aporty przy utworzeniu spółki.
3. Podział wyniku finansowego.
4. Rozliczenie wyniku z lat ubiegłych.
5. Błędy lat poprzednich.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTWA
1. Bilans.
2. Rachunek Zysków i Strat.
3. Informacja dodatkowa.
4. Terminy sporządzania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań finansowych.
5. Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań.

MODUŁ – ELEMENTY PRAWA PODATKOWEGO

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1. Zakres opodatkowania.
2. Przychody podatkowe i niepodatkowe a przychody zwolnione.
3. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania kosztów uzyskania przychodów – analiza przypadków.
4. Dochód oraz podstawa opodatkowania.
5. Rozliczanie straty podatkowe.
6. Kalkulacja zaliczek na podatek.
7. Sporządzanie zeznania CIT-8, CIT-O.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG
1. Dostawa towarów a świadczenie usług.
2. Czynności zrównane z odpłatną dostawą i odpłatnym świadczeniem usług.
3. Obowiązek podatkowy w VAT – analiza przypadków.
4. Odliczenie VAT naliczonego – analiza przypadków.
5. Korekta VAT należnego i naliczonego.
6. Deklaracje, terminy oraz zapłata podatku.
7. Zwrot podatku.

MODUŁ – PROGRAM Optima
• prezentacja funkcjonalności systemu (wybrane dni kursu)

1. Rozpoczęcie pracy z programem Comarch Optima.

2. Struktura programu.

3. Konfiguracja programu Comarch ERP Optima.

4. Założenie nowej bazy danych.

5. Moduł Księga Handlowa:
a) parametry modułu Księga Handlowa,
b) konfiguracja programu i firmy dla modułu KH – ćwiczenie,
c) plan kont,
d) plan kont – ćwiczenie,
e) definiowanie grupy kont,
f) grupy kont – ćwiczenie,
g) bilans otwarcia,
h) zapisy księgowe,
i) rozrachunki na kontach,
j) schematy księgowe,
k) nagłówek schematu księgowego,
l) element schematu księgowego,
m) predekretacja,
n) schematy księgowe – wielowariantowy wzorzec księgowania kosztów – ćwiczenie,
o) księgowania okresowe,
p) kontrola budżetu,
q) przeszacowanie walut,
r) zestawienia księgowe,
s) definiowanie zestawienia,
t) formularz nagłówka zestawienia – zakładka Ogólne,
u) formularz nagłówka zestawienia – zakładka Kolumny,
v) zakładanie pozycji zestawienia,
w) podpinanie gałęzi zestawienia,
x) zaliczki na deklaracje: CIT-8.

6. Jednolity Plik Kontrolny:
a) konfiguracja ustawień związanych z JPK.
b) przygotowanie i eksport plików JPK.
c) wysyłka plików JPK.

*Kolejność realizowanych tematów może ulec zmianie. 

Informacje organizacyjne

Cena: 1990 zł (VAT zw.) 

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu. 

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji kursu
• autorskie materiały szkoleniowe
• zaświadczenie MEN
• dostęp do platformy szkoleniowej ADN na okres 6 miesięcy (nie zawiera nagrań z kursu)

Certyfikacja zawodu: istnieje możliwość przystąpienia do nieobowiązkowego egzaminu potwierdzającego zdobycie kompetencji w zawodzie księgowego (kod zawodu 331301). Koszt egzaminu 200 zł za osobę.

Wymagania konieczne:

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Wymagania opcjonalne:

Zajęcia z wykorzystaniem programów komputerowych odbywają się na zasadzie prezentacji funkcjonalności systemu przez Wykładowcę. Uczestnicy chcący przećwiczyć działanie programów równolegle z Wykładowcą muszą posiadać dodatkowe urządzenie mobilne (komputer, tablet, telefon) oraz pobrać bezpłatne wersje demo programów.

Harmonogram kursu

Godziny zajęć: 09:00-16:45

09:00-16:45 – zajęcia w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z wykładowcą

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Ewa Suchecka 
22 208 28 26
ewa.suchecka@adn.pl

Terminy szczegółowe

Online:
Sesja I, 5 – 6 października 2024
Sesja II, 19 – 20 października 2024
Sesja III, 2 – 3 listopada 2024
Sesja IV, 16 – 17 listopada 2024
Sesja V, 30 listopada – 1 grudnia 2024
Sesja VI, 7 – 8 grudnia 2024

 

 

 

Dostępne terminy
05-10-202408-12-2024Online

Zaufali nam: