Kurs online Akademia główny księgowy (108 h) certyfikowany kurs rachunkowości dla kandydatów na głównych księgowych – kurs weekendowy

Cena: 2390 zł (VAT zw.)

Kategoria: ,

Czas trwania: 108 h
Cena: 2390 zł (VAT zw.)
Szczegółowy plan

Lider rynku szkoleń

17 lat doświadczenia w kursach zawodowych*

Ponad 750.000 tys.
przeszkolonych osób

NASZA SPECJALIZACJA – DOSKONAŁOŚĆ W KSIĘGOWOŚCI!

Co zyskasz uczestnicząc w naszym kursie?

1. Otrzymasz kluczowe kompetencje w zawodzie głównego księgowego (kod zawodu 121101):
• umiejętność prowadzenia pełnej księgowości – księgowanie operacji finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami rachunkowości,
• umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych – przygotowywanie bilansów, rachunków zysków i strat oraz innych sprawozdań finansowych,
• znajomość przepisów podatkowych – bieżąca aktualizacja wiedzy na temat przepisów podatkowych i ich praktyczne zastosowanie,
• aktualizacja wiedzy na temat przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i ich praktyczne zastosowanie w firmie,
• znajomość zasad etyki zawodowej.


2. Zdobędziesz praktyczną wiedzę.
Zajęcia prowadzone przez praktyków, czyli osoby aktywnie zaangażowane w codzienną pracę zawodową w obszarze księgowości:
• nasi praktycy są na bieżąco z najnowszymi tendencjami, przepisami podatkowymi i zmianami w rachunkowości,
• szczegółowo wyjaśniamy zagadnienia, poparte są one licznymi przykładami i schematami księgowań, zawarty materiał zostanie Ci przekazany w sposób przystępny i zrozumiały, zajęcia prowadzone są w prostym i klarownym języku,
• gwarantujemy Ci wielość przykładów ułatwiających zrozumienie danego zagadnienia,
• otrzymasz dużą ilość zadań wraz z rozwiązaniami,
• podczas kursu odwołujemy się przy zdarzeniach gospodarczych do właściwych dokumentów księgowych,
• zapewniamy mnóstwo schematów, tabel, co umożliwia uczestnikom szkolenia zrozumienie poszczególnych treści i wyrobienie niezbędnych umiejętności.
– dzięki temu, że nasi wykładowcy to praktycy, są bardziej elastyczni i gotowi odpowiedzieć na Twoje konkretne pytania, bazując na swoim osobistym doświadczeniu co pozwala na bardziej spersonalizowane podejście do nauki.


3. Uzyskasz potwierdzenie swoich kompetencji przez firmę szkoleniową o ugruntowanej pozycji rynkowej i dużej rozpoznawalności na rynku pracy:
• na zakończenie kursu absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg rozporządzenia MEiN,
• dla osób zainteresowanych przeprowadzamy wewnętrzny egzamin, który umożliwia otrzymanie certyfikatu z kodem zawodu głównego księgowego (121101) będący potwierdzeniem nabycia wiedzy, umiejętności i kompetencji księgowych. Posiadanie takiego certyfikatu może stanowić ważny atut w procesie rekrutacji i zwiększa szanse na zatrudnienie,
• otrzymasz bezpłatny 6-cio miesięczny dostęp do platformy szkoleniowej ADN Akademia (ponad 100 webinarów na tematy księgowe, kadrowe oraz wzmacniające kompetencje miękkie).

– ZAPLANUJ WŁASNY ROZWÓJ –

Uczestnictwo w naszym kursie to inwestycja we własną przyszłość zawodową.
Po ukończonym kursie zdobędziesz kompetencje dzięki którym możesz pracować m.in. jako: 

 • główny księgowy
• kierownik działu księgowości
• kierownik biura rachunkowego

a w dalszej perspektywie po poszerzeniu swojej wiedzy m.in. jako Dyrektor finansowy

NASZ PROFESJONALIZM POTWIERDZAJĄ

Certyfikaty jakości: ISO i VCC

Zdobyte osiągnięcia

Opinie zadowolonych Klientów


*W latach 2007-2022 ADN Akademia prowadziła kursy pod marką MDDP Akademia Biznesu.

Adresaci kursu

Kurs adresowany jest do:
• księgowych, samodzielnych księgowych,
• specjalistów ds. podatków, rachunkowości, finansów,
• osób, które pracowały w księgowości, ale dawno i potrzebują przypomnienia,
• kontrolerów i analityków finansowych.

Program kursu

MODUŁ I

RACHUNKOWOŚĆ

1. Przedmiot, zakres i zasady rachunkowości:
a) nadrzędne zasady rachunkowości,
b) zasady pomiaru i klasyfikacji informacji w rachunkowości,
c) organizacja rachunkowości jednostki.

2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych:
a) zakres podmiotowy jednostek zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych,
b) dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości,
c) dowody księgowe,
d) dziennik,
e) konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
f) zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald ksiąg pomocniczych.

3. Aktywa trwałe:
a) klasyfikacja rzeczowych aktywów trwałych,
b) wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
c) metody amortyzacji,
d) ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – od zakupu do likwidacji.

4. Środki trwałe w budowie:
a) istota, klasyfikacja i zasady wyceny środków trwałych w budowie,
b) ewidencja środków trwałych w budowie.

5. Leasing:
a) leasing finansowy i operacyjny środków trwałych,
b) istota i klasyfikacja leasingu,
c) istota leasingu finansowego i operacyjnego, kryteria klasyfikacji, kalkulacja płatności,
d) ujęcie leasingu w księgach rachunkowych.

6. Instrumenty finansowe:
a) pojęcie i kategorie instrumentów finansowych,
b) istota, zasady wyceny i ewidencji aktywów finansowych,
c) istota, zasady wyceny i ewidencji zobowiązań finansowych,
d) definicja i klasyfikacja instrumentów pochodnych,
e) ewidencja instrumentów pochodnych,
f) utrata wartości rzeczowych i finansowych aktywów trwałych.

7. Obrót materiałowy i towarowy:
a) pojęcie i klasyfikacja zasobów materialnych i towarów,
b) zasady wyceny przychodów i rozchodów materiałów i towarów,
c) ewidencja odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów i towarów,
d) pomiar materiałów w okresie sprawozdawczym,
e) wycena materiałów na dzień bilansowy, utrata wartości, aktualizacja wartości materiałów,
f) obrót towarowy i jego ujęcie w ewidencji księgowej,
g) obrót towarowy na szczeblu hurtowym i detalicznym,
h) wycena towarów na dzień bilansowy,
i) reklamacja jako przedmiot ujęcia księgowego.

8. Rachunek kosztów:
a) pojęcie i klasyfikacja kosztów,
b) podstawowe układy ewidencyjne kosztów,
c) ewidencja kosztów w układzie rodzajowym,
d) ewidencja kosztów w układzie funkcjonalnym,
e) rozliczenie kosztów ujętych w układzie funkcjonalnym,
f) rozliczenie międzyokresowe kosztów czynne i bierne.

9. Kalkulacja:
a) istota, przedmiot, rodzaje i metody kalkulacji kosztów,
b) rozliczenie kosztów działalności pomocniczej,
c) rozliczenie kosztów pośrednich,
d) rodzaje kalkulacji kosztów,
e) kalkulacja podziałowa prosta,
f) kalkulacja podziałowa współczynnikowa,
g) kalkulacja podziałowa procesowa,
h) kalkulacja doliczeniowa asortymentowa i zleceniowa,
i) obliczenie kosztu wyrobu gotowego i produkcji niezakończonej w różnych systemach kalkulacji,
j) koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych.

10. Rachunkowość zarządcza:
a) potrzeba poznania rachunkowości zarządczej,
b) powiązania między rachunkowością finansową, rachunkowością zarządczą a controllingiem,
c) klasyfikacja kosztów w rachunkowości zarządczej,
d) rachunek kosztów zmiennych, wyodrębnienie kosztów stałych i zmiennych,
e) istota rachunku kosztów zmiennych,
f) rodzaje układów rachunku kosztów zmiennych,
g) istota rachunku kosztów działań,
h) identyfikacja działań i nośników kosztów działań,
i) etapy rachunku kosztów działań,
j) kalkulacja kosztów w rachunku kosztów działań,
k) wykorzystanie informacji pochodzących z rachunkowości zarządczej do podejmowania decyzji krótkoterminowych,
l) analiza progu rentowności dla działalności jednoasortymentowej,
m) analiza progu rentowności dla działalności wieloasortymentowej,
n) strefa bezpieczeństwa,
o) wybór struktury asortymentowej,
p) problemy decyzyjne „kupić czy produkować”.

11. Wyroby gotowe:
a) definicja, klasyfikacja i wycena produktów,
b) pomiar produktów w trakcie okresu sprawozdawczego, koszt wytworzenia, cena ewidencyjna, odchylenia od ceny ewidencyjnej,
c) wycena bilansowa produktów, utrata wartości, aktualizacja wartości produktów.

12. Kapitały własne:
a) pojęcie, klasyfikacja kapitałów własnych w zależności od formy prawnej jednostki,
b) zasady funkcjonowania kapitałów rezerwowych,
c) prezentacja bilansowa kapitałów własnych.

13. Rezerwy:
a) istota, rodzaje i cel tworzenia rezerw w rachunkowości,
b) istota, rodzaje i wycena rezerw na zobowiązania,
c) charakterystyka poszczególnych rodzajów rezerw na zobowiązania (rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, na świadczenia pracownicze i inne),
d) ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń powstałych (ujawnionych) po dniu bilansowym
e) korekta błędu podstawowego,
f) rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach: rozpoczęcie działalności, przekształcenie, postępowanie naprawcze, likwidacja, upadłość.

14. Zasady ustalania wyniku finansowego oraz dochodu (straty) na potrzeby księgowe i podatkowe:
a) pojęcie, znaczenie i rodzaje wyniku finansowego,
b) przychody związane z podstawową działalnością operacyjną i koszty ich osiągnięcia,
c) ewidencja pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych,
d) ewidencja kosztów i przychodów finansowych,
e) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego,
f) ustalenie wyniku finansowego w sposób zgodny z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat,
g) ustalenie wyniku finansowego w sposób zgodny z porównawczym rachunkiem zysków i strat,
h) zmiany stanu produktów oraz obroty wewnętrzne jako niezbędny element porównawczego rachunku zysków i strat,
i) rozliczenie wyniku finansowego,
j) segmentowa formuła ustalenia wyniku finansowego,
k) pojęcie i klasyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów,
l) statystyczne i księgowe sposoby ustalania wyniku finansowego,
m) różnice pomiędzy księgowym a podatkowym ujęciem kosztów i przychodów,
n) ustalenie trwałych i przejściowych różnic pomiędzy wynikiem finansowym księgowy a podatkowym,
o) ustalenie aktywów z tytułu odroczonego podatku,
p) ustalenie rezerw z tytułu odroczonego podatku,
q) wpływ podatku odroczonego w wynik finansowy.

15. Sprawozdawczość finansowa:
a) ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych,
b) cechy sprawozdania finansowego,
c) elementy sprawozdania finansowego w zależności od rodzaju podmiotu,
d) bilans jako źródło informacji o sytuacji finansowej jednostki,
e) rachunek zysków i strat jako źródło informacji o dokonaniach jednostki,
f) wprowadzenie i informacja dodatkowa jako uzupełnienie danych z bilansu i rachunku zysków i strat,
g) zestawienie zmian w kapitale własnym jednostki,
h) rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji o zmianie sytuacji finansowej jednostki,
i) krajowy standard.

16. Rachunek przepływów pieniężnych:
a) ogólne zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych,
b) rodzaje przepływów pieniężnych
c) szczegółowy układ pozycji rachunku przepływów pieniężnych i zasady ustalania ich wartości,
d) rachunek przepływów pieniężnych – analiza przypadku,
e) sporządzenie sprawozdania finansowego jednostki – ćwiczenia,
f) terminy i tryb sporządzania, badania, zatwierdzenia i ogłoszenia sprawozdania finansowego,
g) odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie, badanie i ogłaszanie sprawozdania finansowego.

MODUŁ II

PODATKI I PRAWO PODATKOWE

1. Pojęcie, konstrukcja, zasady  i funkcje podatków.

2. Podatek od towarów i usług (VAT):
a) podstawa prawna,
b) podmiot opodatkowania,
c) przedmiot opodatkowania (WDT, WNT, EXP. IMP),
d) podstawa opodatkowania,
e) stawka podatku,
f) VAT należny i naliczony,
g) ewidencja podatku,
h) pobór podatku.

3. Podatek dochodowy od osób prawnych:
a) podstawa prawna,
b) podmiot i przedmiot opodatkowania,
c) podstawa opodatkowania,
d) stawka podatku,
e) sposób poboru,
f) koszty uzyskania przychodu.

4. Prawa i obowiązki podatnika, zobowiązana i postępowania podatkowe:
a) organy podatkowe,
b) zobowiązanie podatkowe (powstanie i wygaśnięcie),
c) obowiązek podatkowy,
d) odpowiedzialność podatnika za zobowiązanie podatkowe,
e) postępowanie podatkowe,
f) wszczynanie, strony, termin oraz prowadzenie postępowania podatkowego.

5. Wybrane orzeczenia NSA

MODUŁ III

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

1. System ubezpieczeń społecznych:
a) zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym,
b) zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne oraz podstaw ich wymiaru,
c) zasady, tryb i terminy:
d) zasady prowadzenia kont ubezpieczonych oraz kont płatników składek,
e) zasady kontroli wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych,
f) sankcje za niewykonanie obowiązków z zakresu ubezpieczeń społecznych.

2. Zasady naliczania składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

3. Zbieg różnych tytułów ubezpieczeń.

4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

5. Lista płac.

*Kolejność realizowanych tematów może ulec zmianie. 

Informacje organizacyjne

Cena: 2390 zł (VAT zw.)

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu. 

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji kursu
• autorskie materiały szkoleniowe
• zaświadczenie MEN
• dostęp do platformy szkoleniowej ADN na okres 6 miesięcy (nie zawiera nagrań z kursu)

Certyfikacja zawodu: istnieje możliwość przystąpienia do nieobowiązkowego egzaminu potwierdzającego zdobycie kompetencji w zawodzie głównego księgowego (kod zawodu 121101). Koszt egzaminu 200 zł za osobę.

Wymagania:

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram kursu

Godziny zajęć: 09:00-16:45

09:00-16:45 – zajęcia w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z wykładowcą

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Ewa Suchecka 
22 208 28 26
ewa.suchecka@adn.pl

Terminy szczegółowe
Online:
Sesja I, 31 sierpnia – 1 września 2024
Sesja II, 14 – 15 września 2024
Sesja III, 28 – 29 września 2024
Sesja IV, 12 – 13 października 2024
Sesja V, 19 – 20 października 2024
Sesja VI, 26 – 27 października 2024
Online:
Sesja I, 19 – 20 października 2024
Sesja II, 16 – 17 listopada 2024
Sesja III, 23 – 24 listopada 2024
Sesja IV, 14 – 15 grudnia 2024
Sesja V, 11 – 12 stycznia 2025
Sesja VI, 18 – 19 stycznia 2025
Dostępne terminy
31-08-202427-10-2024Online
19-10-202419-01-2025Online

Zaufali nam: