KONFERENCJA
Odpowiedzialność członków zarządu, dyrektorów finansowych i głównych księgowych

Cena: 1990 zł + 23% VAT

Kategoria: , , ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1990 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prelegenci

Marcin Chomiuk – Partner Zarządzający w ADN Podatki Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego. Licencjonowany doradca podatkowy, praktyk z blisko 25 letnim stażem, który doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie pracy w Andersen (wcześniej Arthur Andersen) oraz PricewaterhouseCoopers (PwC). Przez ostatnie 9 lat był partnerem odpowiedzialnym za doradztwo w zakresie podatków pośrednich w PwC oraz za zespół doradztwa dla podmiotów finansowych. W ramach swojej pracy doradzał zarówno największym międzynarodowym koncernom, jak i lokalnym spółkom polskim. Współautor pierwszego na polskim rynku komentarza do unijnych przepisów o VAT (VI Dyrektywy VAT – obecnie Dyrektywy 112) oraz autor wielu publikacji w prasie codziennej i specjalistycznej. Nagradzany jako najlepszy doradca VAT w Polsce.

Radosław Żuk – Prawnik, doradca podatkowy. Specjalista w zakresie opodatkowania firm oraz instytucji finansowych. Posiada niezwykle bogate doświadczenie zawodowe w zakresie funkcjonowania systemu podatkowego obowiązującego na terenie Europy i Stanów Zjednoczonych. Wcześniej Kierownik Zespołu Podatku VAT w spółce doradztwa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Posiada doświadczenie w optymalizacji prawno-podatkowej odpowiedzialności członków zarządów, rad nadzorczych, wspólników spółek osobowych, doradzał przy zawieraniu umów przez największe polskie przedsiębiorstwa oraz zagraniczne koncerny. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe z zakresu prawa korporacyjnego oraz podatkowego.

Monika Drab – Właściciel Kancelarii Radcowskiej M.D. Legal Solutions. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w Komisji Nadzoru Finansowego a także będąc zastępcą Dyrektora Zespołu Kontroli Wewnętrznej i Finansowej w Agencji Prywatyzacji, jak również zasiadając w radach nadzorczych spółek prawa handlowego, takich jak: Daewoo Engineering & Construction Poland Sp. z o. o., Pilmet S.A., Huta Szkła Ujście S.A. Jest autorką bardzo poczytnego bloga dla kadry zarządzającej Odpowiedzialność Członka Zarządu. Specjalizuje się w doradztwie i ochronie prawnej na rzecz kadry zarządzającej. W 2019 r. została też ekspertką Business Centre Club ds. odpowiedzialności prawnej członka zarządu oraz prawa spółek kapitałowych. Specjalizuje się w doradztwie i ochronie prawnej członków zarządów w zakresie ich odpowiedzialności cywilnej, karnej i finansowej. W szczególności za: decyzje biznesowe, działanie na szkodę spółki, długi i zobowiązania spółki.

prof. nadzw. dr hab. Bartłomiej Nita – od wielu lat związany z Instytutem Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Współpracownik firmy konsultingowej, autor wielu ekspertyz i opracowań gospodarczych oraz programów restrukturyzacji przedsiębiorstw i instytucji. Autor wycen spółek na potrzeby przekształceń własnościowych oraz Sądu Gospodarczego. Ukończył University of Limerick (Irlandia), Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu (Wydział Zarządzania i Informatyki) oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w SKwP, AE we Wrocławiu, BiznesPro Sp. z o.o. oraz Opolskim Centrum Badań Regionalnych. Projektuje systemy controllingu, rachunkowości i zarządzania finansami. Bardzo doświadczony trener i wykładowca. Laureat nagrody „Złote skrzydła” dla autorów najlepszych w Polsce książek z tematyki zarządzania. Autor ponad 100 publikacji naukowych z dziedziny finansów przedsiębiorstw, controllingu i rachunkowości zarządczej. Udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych i branżowych z zakresu finansów i rachunkowości (m.in. Nicea, Bukareszt, Praga, Odessa).

Marcin Pacyna – adwokat i doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywał w jednej z najlepszych wrocławskich Kancelarii Radców Prawnych, w której w latach 2002-2003 zajmował się prawem gospodarczym, w tym prawem działalności gospodarczej, prawem cywilnym oraz prawem podatkowym. Jest autorem wielu artykułów z zakresu prawa podatkowego publikowanych na łamach min. „Gazety Prawnej”, „Gazety Podatkowej”, „Biuletynu dla Służb Ekonomiczno-Finansowych”, „Poradnika VAT” czy też „Przeglądu Podatku dochodowego”. W 2012 r. Marcin Pacyna wraz z innymi doradcami podatkowymi został założycielem Grupy Doradców Podatkowych – spółki doradztwa podatkowego, angażującej w 100% polski kapitał, mającej na celu obsługę postępowań podatkowych większych przedsiębiorstw.

Maria Krawczyńska-Kaczmarek – Dyrektorka Generalna, Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Z ramienia Zarządu, łącząc funkcje członkini zarządu i dyrektorki generalnej, zarządza rozwojem organizacji, nadzoruje merytoryczny rozwój i zarządzanie projektami FOB. Ekspertka, trenerka, wykładowczyni i menedżerka z wieloletnim doświadczeniem w zakresie praktyki zrównoważonego rozwoju, ESG, CSR i zrównoważonych finansów. Członkini Grup Roboczych w ramach Platformy Zrównoważonych Finansów przy MF. Członkini Komitetu ds. ESG Krajowej Izby Gospodarczej oraz Rady Innowatorów ESG Polskiego Stowarzyszenia ESG. Od 2017 roku do końca maja 2023 roku odpowiedzialna za zarządzanie i realizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju Banku BNP Paribas, stworzenie obszaru Sustainability w banku, wprowadzenie raportowania zintegrowanego a także rozwój obszaru zrównoważonych finansów i stworzenie centrum kompetencji w zakresie strukturyzacji zrównoważonych produktów. Inicjatorka programu Bank Zielonych Zmian. Członkini Zarządu Fundacji BNP Paribas. Była członkinią grupy roboczej ds. wypracowania jednolitego standardu raportowania zrównoważonego rozwoju (ESRS) dla UE (zgodnie z CSRD) w ramach prac EFRAG. Doświadczenie zawodowe w obszarze zrównoważonego rozwoju zdobywała również m.in. w zespole Deloitte Sustainability Consulting Central Europe, w Tchibo Warszawa, a w zakresie filantropii korporacyjnej w Forum Darczyńców.

Adresaci konferencji

Konferencja skierowana jest do członków zarządów, rad nadzorczych, dyrektorów finansowych a także prokurentów, pełnomocników ds. zarządu, dyrektorów oraz kierowników biur zarządu, głównych księgowych, prawników.

Program konferencji

DZIEŃ I

9:30-10:00 powitalna kawa

10:00 – rozpoczęcie konferencji oraz powitanie Uczestników – Adam Niedziółka Partner Zarządzający ADN, Prezes Zarządu ADN Podatki Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego

10:00-11:30 wystąpienie Marcin Chomiuk

I. Odpowiedzialność członków zarządu na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

1. Sens regulacji i powody wprowadzenia.

2. Podmioty gospodarcze jako tzw. Instytucje obowiązane.

3. Plan minimum, czyli jak spełnić obowiązki przy minimalnych nakładach finansowych.

4. Plan minimum – czy to się broni?

5. Zakres odpowiedzialności.

6. Kary:
• pieniężna,
• publikacja na stronie GIIF o nałożeniu kary,
• nakaz podjęcia określonych czynności,
• nakaz zaprzestania określonych czynności,
• zakaz pełnienia stanowisk kierowniczych,
• cofnięcie koncesji albo zezwolenia, wykreślenie z rejestru.

11:30-11:45 czas na kawę i networking

11:45-13:15 wystąpienie Maria Krawczynska-Kaczmarek

II. Obowiązki dla Zarządów w zakresie wymogów ESG w spółce

1. Rola kadry zarządzającej i nadzorczej w kształtowaniu strategicznego zarządzania obszarem ESG.

2. Jaka jest rola CSO (Chief Sustainability Officer)?

3. Gdzie w organizacji powinien być ulokowany zespół Sustainability/ESG?

4. Regulacje i wytyczne ESG (w tym. CSRD, SFDR, CSDD a także TCFD) w odniesieniu do obowiązków kadry zarządzającej.

5. Dobre praktyki spółek notowanych na GPW w kontekście zarządzanie aspektami ESG.

6. Wymogi w zakresie równowagi płci w organach zarządczych.

7. Odpowiedzialność wobec zmiany klimatu.

8. Dobre praktyki i case study.

9. Źródła wiedzy i inspiracji.

10. Sesja Q&A

13:15-14:15 lunch

14:15-16:00 wystąpienie Monika Drab

III. Odpowiedzialność członków zarządu w świetle nowelizacji KSH – praktyczne podsumowanie zmian

1. Zasada biznesowej oceny ryzyka – nowość czy usankcjonowanie praktyki?

2. Business judgement rule – czy obowiązuje w polskim systemie prawnym? Praktyka orzecznicza – przykłady.

3. Jak udowodnić prawidłowość decyzji biznesowej?

4. Odpowiedzialność – obniżenie wartości udziału albo akcji spółki zależnej.

5. Odpowiedzialność spółki dominującej za szkodę wyrządzoną spółce zależnej.

6. Ochrona prywatnego majątku członków zarządu – case studies:
• zmiany w kodeksie pracy 2023 – za ich wdrożenie w firmach odpowiada zarząd,
• odpowiedzialność zarządu w świetle nowych regulacji o raportowaniu schematów podatkowych oraz podatku u źródła,
• pozycja, rola, funkcje zarządu z uwzględnieniem wdrożenia KSeF oraz sukcesja firmy.

DZIEŃ II

8:30-09:00 powitalna kawa

9:00-10:45 wystąpienie Marcin Pacyna

I. Odpowiedzialność członka zarządu, dyrektora finansowego oraz głównego księgowego za zaległości podatkowe spółek kapitałowych

1. W jakich sytuacjach członek zarządu może odpowiadać za zaległości podatkowe spółki kapitałowej?

2. Czy wszyscy członkowie zarządu mogą odpowiadać za zaległości podatkowe spółki?

3. W jaki sposób członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności? Na co należy zwrócić uwagę, aby taką odpowiedzialność ograniczyć lub wyeliminować?

4. Omówienie wybranych przypadków odpowiedzialności, które zdarzają się w praktyce.

10:45-11:00 czas na kawę i networking

11:00-12:30 wystąpienie Bartłomiej Nita

II. Odpowiedzialność członka zarządu, dyrektora finansowego oraz głównego księgowego w zakresie finansów

1. Odpowiedzialność za prawidłowość sprawozdania finansowego – zarząd oraz rada nadzorcza.

2. Możliwość powierzenia odpowiedzialności za sprawy finansowe jednemu członkowi zarządu.

3. Dyrektor finansowy będący oraz nie będący członkiem za-rządu.

4. Odmowa złożenia podpisu pod sprawozdaniem finansowym.

5. Główny księgowy jako osoba sporządzająca roczne sprawozdanie finansowe.

6. Rzetelność ksiąg rachunkowych.

7. Rola oraz odpowiedzialność biegłego rewidenta w związku z audytem sprawozdania finansów.

12:30-13:30 lunch

13:30-15:00 wystąpienie Radosław Żuk

III. Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych w świetle prawa karnego oraz skarbowego

1. Zakaz pełnienia funkcji członka zarządu – omówienie art. 18 Kodeksu spółek handlowych.

2. Odpowiedzialność karna na gruncie Kodeksu spółek handlowych.

3. Odpowiedzialność karna na gruncie Prawa upadłościowego i naprawczego.

4. Odpowiedzialność karna na gruncie Kodeksu karnego – omówienie najważniejszych przestępstw.

5. Odpowiedzialność na gruncie Kodeksu karnego skarbowego – omówienie najczęstszych przypadków odpowiedzialności.

Informacje organizacyjne

Cena: 1990 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy                                                                          • uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum miasta

Godziny zajęć:
Dzień I: 10:00- 16:00
Dzień II: 9:00- 15:00

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anita Musiał
22 208 28 33
anita.musial@adnakademia.pl

Dostępne terminy
16-11-202317-11-2023Warszawa

Zaufali nam: