Import, Eksport towarów – zagadnienia logistyczne (Incoterms 2020, odprawa celna, pochodzenie towarów, transport i spedycja, ubezpieczenie Cargo)

Cena: 1690 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1690 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie jest skierowane dla firm zainteresowanych zagadnieniami logistycznymi związanymi z importem i eksportem towarów. Jest adresowane do działów handlowych, transportowych oraz logistycznych zarówno firm handlowych jak i produkcyjnych.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z przepisami prawa oraz zagadnieniami niezbędnymi w codziennej pracy logistyka zajmującego się importem i eksportem towarów. Zawiera szczegółowe omówienia warunków dostawy Incoterms 2020. Obejmuje zagadnienia związane z procedurami celnymi oraz ustalaniem pochodzenia towarów. Podejmuje tematykę odpowiedzialności Importera i Eksportera oraz Przewoźnika i Spedytora na gruncie przepisów transportowych i spedycyjnych, a także zagadnienia związane z ubezpieczeniem Cargo towarów. Szkolenie zawiera wiele praktycznych aspektów wynikających z długoletniego doświadczenia Prowadzącego szkolenie oraz ćwiczenia, które pozwalają na zastosowanie i przećwiczenie wiedzy nabytej na każdym etapie szkolenia.

Korzyści dla uczestnika

Szkolenie jest niezbędne dla każdego pracownika odpowiedzianego w firmie za logistykę towarów w imporcie i eksporcie. Każdy uczestnik otrzymuje skondensowaną wiedzę w postaci wykładu, ćwiczeń, rozmowy z prowadzącym oraz materiałów szkoleniowych. Co ważne – ćwiczenia bazują na prawdziwych przypadkach biznesowych i realnych dokumentach. Uczestnicy po szkoleniu będą wiedzieli jak prawidłowo dobrać właściwą regułę Incoterms dla konkretnej sytuacji handlowej.
Zapoznają się z klasyfikacją taryfową towarów, sposobami dokonania odprawy celnej ,uproszczeniami celnymi, korzyściami wynikającymi z posiadania certyfikatu AEO oraz składu celnego. Będą potrafili skompletować dokumentację (zgodnie z przepisami prawa) niezbędną do dokonania odprawy celnej importowej i eksportowej. Dowiedzą się jak wyliczyć wartość celna towaru, co powinna zgodnie z przepisami zawierać faktura eksportowa, jakie prawa i obowiązki ma agencja celna.
Poznają zasady ustalania niepreferencyjnego i preferencyjnego pochodzenia towarów w oparciu o Unijny Kodeks Celny, Konwencję Paneurośródziemnomorską, umowę TCA z Wielką Brytanią, Generalny System Preferencji i Unię Celną z Turcją. Będą wiedzieli jakie świadectwa pochodzenia obowiązują w powyższych przypadkach i jak prawidłowo wypełnić deklarację dostawcy.
Zdobędą wiedzę na temat praw i obowiązków Importera i Eksportera oraz Przewoźnika i Spedytora na gruncie Konwencji CMR, Kodeksu Cywilnego i Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych. Dowiedzą się jaka jest różnica między umową przewozu i spedycji oraz co powinna zawierać umowa z Przewoźnikiem/Spedytorem. Będą potrafili prawidłowo wypełnić list przewozowy CMR, sprawdzić polisę ubezpieczeniową Przewoźnika/Spedytora. Dowiedzą się jaka polisa ubezpieczeniowa jest najlepsza dla bezpieczeństwa towaru. Poznają wiele praktycznych porad ułatwiających import i eksport towarów.

Program szkolenia

1. Incoterms 2020 – informacje ogólne:
a) kilka słów o Międzynarodowej Izbie Handlowej, która opracowuje Incoterms,
b) czym są reguły Incoterms, jak powstają , ich wersje i zastosowanie,
c) czy musimy stosować reguły Incoterms,
d) czy możemy posługiwać się starszymi wersjami i w jakich przypadkach,
e) co regulują, a czym nie zajmują się reguły Incoterms,
f) reguły Incoterms a umowa sprzedaży,
g) co to jest ryzyko w dostawie,
h) miejsce dostawy i miejsce przeznaczenia, a przejście ryzyka, z czym wiąże się brak określenia miejsca dostawy,
i) jak poprawnie zapisywać warunki dostawy Incoterms i co w przypadkach kiedy brak informacji o wersji Incoterms,
j) co wspólnego mają reguły Incoterms z przeniesieniem własności rzeczy.

2. Różnice między incoterms 2010 a Incoterms 2020 wyeksponowanie artykułów związanych z dostawą/przyjęciem dostawy i przejściem ryzyka (odpowiednio: A2/B2 zamiast A4/B4 i A3/B3 zamiast A5/B5):
a) ulepszenie prezentacji i zastosowanie obszernych not wyjaśniających,
b) powiązanie z innymi umowami (umowy sprzedaży, spedycji, przewozu),
c) możliwość użycia własnych środków przewozu przy FCA, DAP, DPU, DDP,
d) ułatwienia dla akredytyw poprzez zastosowanie konosamentu „on board” dla FCA,
e) uporządkowanie informacji o kosztach poprzez umieszczenie ich w jednym artykule,
f) różne zakresy ochrony ubezpieczeniowej dla reguł CIF i CIP,
g) zmiana reguły DAT na DPU,
h) włączenie wymogów związanych z bezpieczeństwem w zakres artykułów dotyczących przewozu i kosztów.

3.Szczegółowe omówienie reguł Incoterms 2020 dla wszystkich środków i gałęzi transportu z uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między sprzedającego i kupującego, zalecenia do stosowania i popełniane błędy:
a) co to jest akredytywa, zasada działania ze szczegółowym omówieniem,
b) obowiązki ogólne dla Sprzedającego i Kupującego wynikające z reguł Incoterms,
c) EXW EX Works (czy można dokonać modyfikacji aby Sprzedający odpowiadał za załadunek i odprawę celną eksportową i dlaczego ta reguła jest rekomendowana dla transportów krajowych),
d) FCA Free Carrier ( dwa różne miejsca dostawy dla FCA, na czym polega zastosowanie konosamentu”on board”),
e) CPT Carriage Paid To (dlaczego miejsce dostawy i miejsce przeznaczenia powinno być dokładnie określone w umowie),
f) CIP Carriage Insurance Paid To(ubezpieczenie Cargo w klauzuli A, dlaczego dla Kupującego bardziej korzystne będą warunki CPT),
g) DAP Delivered At Place jako jedna z najwygodniejszych reguł dla Kupującego i Sprzedającego,
h) DPU Delivery at Place Unloaded (co w przypadku kiedy Sprzedający nie ma możliwości rozładunku towaru u Kupującego?),
i) DDP Delivered Duty Paid (dlaczego jest rekomendowana dla transportów krajowych).

Ćwiczenie 1: Wybieramy najbardziej korzystną regułę Incoterms dla podanej sytuacji handlowej.

4. Szczegółowe omówienie reguł Incoterms 2020 dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego z uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między sprzedającego i kupującego, zalecenia do stosowania i popełniane błędy:
a) FAS Free Alonside Ship,
b) FOB Free On Board ( dlaczego nie powinna być stosowana dla transportu morskiego kontenerów),
c) CFR Cost and Freight (dlaczego miejsce dostawy i miejsce przeznaczenia powinno być dokładnie określone w umowie),
d) CIF Cost Insurance Freight ( ubezpieczenie w klauzuli C, dlaczego dla Kupującego bardziej korzystne będą warunki CFR). Podsumowanie wszystkich reguł Incoterms 2020. Najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu Incoterms.

Ćwiczenie 2 : Wybieramy najbardziej korzystną regułę Incoterms dla podanej sytuacji.

5. Odprawa celna importowa i eksportowa. a) Klasyfikacja taryfowa:
• Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów HS,
• Nomenklatura Scalona CN,
• Wspólna Taryfa Celna UE (TARIC),
• system Taric i Isztar,
• środki polityki handlowej.

Ćwiczenie 3: Sprawdzamy w systemie Isztar stawki celne, inne środki polityki handlowej oraz stawki Vat na importowany towar o wybranym kodzie taryfy celnej

• zmiany w Nomenklaturze Scalonej (tablice korelacyjne),
• po co jest potrzebna klasyfikacja taryfowa,
• Wiążąca Informacja Taryfowa
b) Odprawa celna importowa:
• pojęcie importu towarów,
• procedury celne i odprawa celna, Unijny Kodeks Celny,
• usprawnienia procedury celnej – AEO,
• przebieg i rodzaje odpraw celnych oraz sposoby rozliczenia należności celno- podatkowych, system AIS, zmiany od 1 lipca 2020 r.,
• uproszczenia celne,
• skład celny i jego funkcje,
• tranzyt, T1,T2,
• wartość celna towaru i podstawa opodatkowania.

Ćwiczenie 4: Wyliczamy wartość celną towaru.

• dokumenty niezbędne do odprawy celnej importowej ze szczegółowym omówieniem.
c) Odprawa celna eksportowa:
• warunki jakie trzeba spełnić aby miał miejsce eksport towarów,
• eksport bezpośredni i pośredni- omówienie,
• agencja celna : obowiązki i zadania, jak współpracować z agencją celną,
• obowiązki przedsiębiorcy współpracującego z agencja celną,
• upoważnienie do odprawy celnej bezpośrednie i pośrednie,
• dokumenty niezbędne do odprawy celnej ze szczegółowym omówieniem,
• faktura eksportowa

Ćwiczenie 5 : Przygotowujemy fakturę eksportową.

• przebieg odprawy celnej eksportowej, system AES,
• (nowość) nowe wytyczne w sprawie miejsc uznanych ( maj 2024),
• karnet ATA, CPD.

6. Reguły pochodzenia towarów. a) podstawy prawne:

• czym są reguły pochodzenia towarów,
• przepisy regulujące pochodzenie towarów,
• świadectwo pochodzenia (kto wystawia, do jakich celów, rodzaje),
• zasady ustalania niepreferencyjnego pochodzenia towarów na podstawie Unijnego Kodeksu Celnego- UKC (towary całkowicie uzyskane, operacje, których nie uznaje się za istotne ekonomicznie uzasadnione przetworzenie lub obróbkę),
• niepreferencyjne świadectwo pochodzenia (wzór, wniosek o wystawienie, wystawianie w trybie uproszczonym).
• zasady ustalania preferencyjnego pochodzenia towarów na podstawie UKC
b)umowy o partnerstwie gospodarczym i wolnym handlu UE:
• rodzaje umów i ich przykłady,
• ogólne zasady ustalania preferencyjnego pochodzenia towarów w umowach o partnerstwie gospodarczym i wolnym handlu,
• regionalna konwencja w sprawie pan-euro-śródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia PEM(umawiające się strony i główne cele, produkty uważane za pochodzące, niewystarczająca obróbka i przetworzenie, kumulacja pochodzenia ( bilateralna, diagonalna, pełna ), zasada tolerancji, transport bezpośredni, zestawy, zasada terytorialności,
• dowody potwierdzające preferencyjne pochodzenie w PEM,
• świadectwo przewozowe EUR 1 (deklaracja dostawcy, świadectwo informacyjne INF4, wzory oraz procedura wystawiania i weryfikacji , kiedy EUR 1 może zostać odrzucone przez organy celne, wystawianie świadectw retrospektywnie).

Ćwiczenie 6: Wypełniamy długoterminową deklarację dostawcy.

• deklaracja pochodzenia (upoważniony eksporter, wzór i procedura wystawiania, dokumenty uzupełniające, zastępcze dowody pochodzenia, termin ważności i czas przechowywania, weryfikacja dowodów pochodzenia, kary).

Ćwiczenie 7: Stosując zasady Konwencji PEM sprawdzamy czy podane towary spełniają warunki towarów pochodzących oraz jaki dowód pochodzenia będzie obowiązywał.

• umowa o handlu i współpracy miedzy UE a Wielką Brytanią (TCA) (zasady ustalania preferencyjnego pochodzenia, produkty pochodzące, produkty całkowicie uzyskane, zasada tolerancji, niewystarczająca produkcja, zasada nie manipulacji, zestawy),
• dowody pochodzenia ( wiedza importera, oświadczenie o pochodzeniu -system REX.
c) Generalny System Preferencji (GSP):
• produkty pochodzące oraz dodatkowe zasady pozwalające na zastosowanie preferencji celnych,
• dowody pochodzenia (deklaracja na fakturze, oświadczenie o pochodzeniu, system REX).
c) Unia Celna z Turcją:
• produkty pochodzące oraz dodatkowe zasady pozwalające na zastosowanie preferencji celnych,
• dowody pochodzenia potwierdzające unijne lub tureckie pochodzenie (świadectwo przewozowe EUR1, deklaracje pochodzenia),
• świadectwo przewozowe A.TR,
• co to jest WIP( czas oczekiwania na decyzje i jej ważność),
• procedura uzyskania świadectwa pochodzenia w KIG,
• internetowa baza danych o Regułach pochodzenia.

7. Transport drogowy w handlu międzynarodowym- Konwencja CMR. – obowiązki Przewoźnika/Spedytora wpływające na przebieg transportu (Karnet TIR, T1,T2, deklaracje skrócone):
• zastosowanie Konwencji CMR i jej zasięg,
• zakres odpowiedzialności i obowiązków Nadawcy/ Załadowcy i Przewoźnika,
• kiedy Przewoźnik jest zwolniony od odpowiedzialności, pojęcie siły wyższej,
• obowiązki przewoźnika przy przyjęciu towaru do przewozu,
• odpowiedzialność za czynności ładunkowe, rozmieszczenie i mocowanie ładunku,
• kto i w jaki sposób może dysponować towarem w trakcie przewozu,
• odpowiedzialność za opóźnienie terminu dostawy, jakie kary umowne można stosować,
• kiedy towar uznaje się za zaginiony, sposób postępowania,
• procedura wydania towaru Odbiorcy, szkody przewozowe i reklamacje- sposób załatwiania,
• wysokość odszkodowania zgodnie z CMR,
• Konwencja CMR jako prawo nadrzędne, wiążące,
• co z kwestiami , których Konwencja CMR nie reguluje,
• co powinien mieć dobry Przewoźnik (polisa ubezpieczeniowa, niezbędne klauzule, rażące niedbalstwo)
• (nowość) nowe obowiązki Nadawcy wynikające z nowelizacji prawa przewozowego)
a) dokumenty w transporcie międzynarodowym:
• międzynarodowy list przewozowy CMR i jego znaczenie w transporcie międzynarodowym ( czy jest wymagany i czy może być stosowany w przypadku transportu krajowego),
• odpowiedzialność za wystawienie i treść CMR,
• co powinien zawierać , wzór,
• czy neutralizacja CMR jest zgodna z prawem,
• co wpisać do listu przewozowego aby Przewoźnik odpowiadał za całą wartość towaru i ponosił wszystkie koszty opóźnienia w dostawie (deklaracja wartości i specjalnego interesu w dostawie),
• kary za brak dostarczenia potwierdzonego listu przewozowego do Nadawcy.

Ćwiczenie 8: Wypełniamy prawidłowo list przewozowy CMR

• dokumenty spedytora ( zaświadczenie spedytorskie, instrukcja wysyłkowa),
• Dowód dostawy( POD-proof of delivery , Lieferschein),
• dokument przewozowy materiałów niebezpiecznych,
• komplet dokumentów przewozowych i spedycyjnych.

8. Spedycja- Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne(OPWS) i Kodeks Cywilny:
• jakie przepisy regulują działalność spedycyjną,
• umowa spedycji oraz regulaminy świadczenia usług,
• kiedy Spedytor jest przewoźnikiem,
• odpowiedzialność Zleceniodawcy i Spedytora( należyta staranność),
• co to są czynności spedycyjne,
• kiedy Spedytor nie ponosi odpowiedzialności,
• oferta i zlecenie spedycyjne- co powinny zawierać,
• obowiązki Spedytora wynikające z realizacji zlecenia, odbiór i wysyłanie przesyłki,
• obowiązek zabezpieczenia roszczeń Zleceniodawcy przez Spedytora,
• kiedy Spedytor zawiera ubezpieczenie Cargo na rzecz Zleceniodawcy,
• prawa Spedytora,
• reklamacje i wysokość odszkodowania,
• przedawnienia roszczeń, rozstrzyganie sporów,
• minusy OPWS 2022,
• jak powinna wyglądać praca Spedytora,
• co powinien mieć dobry Spedytor.
a) Umowa Przewozu a Umowa Spedycji:
• z kim zawierać umowę przewozu, a z kim umowę spedycji,
• różnica między umową przewozu, a umową spedycji, co charakteryzuje te umowy,
• rodzaje umów,
• cechy i elementy dobrze sporządzonej umowy( porządkowe, podstawowe, dodatkowe),
• zlecenie przewozu i zlecenie spedycji ( przykładowy wzór).

Ćwiczenie 9 : Sporządzamy schemat przykładowej umowy przewozu lub umowy spedycji.

b) Weryfikacja Przewoźnika i Spedytora:
• jak zweryfikować Przewoźnika i Spedytora,
• jak zweryfikować polisę ubezpieczeniową Przewoźnika i Spedytora.

Ćwiczenie 10: Weryfikujemy polisę ubezpieczeniową Przewoźnika i Spedytora .

c) Załadunek, rozmieszczenie i mocowanie ładunków na środku transportu:
• oznakowanie środków transportu i kontenerów,
• właściwy sposób opakowania i zabezpieczenia towaru, palety fumigowane,
• prawidłowe załadowanie na środek transportu i rozmieszczenie ładunku na pojeździe, naciski na osie, dopuszczalna masa całkowita pojazdu,
• załadunek na właściwy środek transportu i powierzenie ładunku osobie uprawnionej,
• mocowanie ładunku na środku transportu,
• przepisy dotyczące ładowania, zabezpieczenia i mocowania ładunku,
• zasady załadunku gwarantujące bezpieczeństwo towarów w kontenerze, Certyfikat Załadowania.

9. Ubezpieczenie Cargo:
• polisa ubezpieczeniowa i jej rodzaje( polisa jednorazowa i generalna),
• rodzaje szkód przewozowych,
• które ubezpieczenie zapewnia bezpieczeństwo przewozu naszych towarów,
• dlaczego ubezpieczenie CARGO,
• uwaga na Cargo zawierane za pośrednictwem Spedytorów i Przewoźników,
• klauzule ładunkowe Instytutu Londyńskich Ubezpieczycieli (A,B,C) oraz inne klauzule stosowane przez ubezpieczycieli,
• ważne pojęcia z zakresu Ubezpieczenia Cargo,
• ustawa SENT,
• ograniczenia transportowe w UE (EKAER, BIREG).

Informacje organizacyjne

Cena: 1690 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Decyzję o finalizacji szkolenia podejmujemy na 6-7 dni przed datą jego realizacji. Prosimy mieć to na uwadze i nie zwlekać z rejestracją na wybrane zajęcia. O potwierdzaniu szkoleń decyduje liczba zgłoszeń.

Miejsce i godziny zajęć

Godziny zajęć:
Dzień I 10:00-16:30
Dzień II 9:00-15:30

Miejsce zajęć: centrum miasta

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
16-09-202417-09-2024Warszawa
09-12-202410-12-2024Warszawa

Zaufali nam: