Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych kompendium wiedzy

Cena: 2290 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 4 dni
Cena: 2290 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Gabriela Suski-Borek – absolwentka wydziału rachunkowości Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Wieloletni wykładowca zagadnień księgowych i finansowych, oraz doświadczony praktyk. W latach 1999-2010 pracownik naukowy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Trener w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznes planów, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finansami w firmie. Samodzielny księgowy spółki produkcyjnej i usługowej korzystającej z wielu dotacji unijnych, zastępca skarbnika miasta, specjalista do spraw obsługi finansowej projektu, konsultant w Punkcie Konsultacyjnym dla małych i średnich przedsiębiorstw. Autorka artykułów na temat rachunkowości i finansów. Bogate doświadczenie zawodowe przekłada się na jakość prowadzonych zajęć, dzięki temu są ciekawe oraz użyteczne.

Beata Bartoś – Biegły rewident. Magister matematyki, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Inwestycji kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Podyplomowe Studium Ubezpieczeń w zakresie matematyki ubezpieczeniowej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik projektów dot. wdrażania strategii produktowej i nowych rozwiązań IT. Menedżer projektów audytowych. Prowadzi badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości lub zgodnie z MSR/MSSF. Swoje doświadczenie w dziedzinie rachunkowości i audytu zdobywała współpracując z renomowanymi firmami audytorskimi. Realizuje projekty związane z przeglądem śródrocznych sprawozdań finansowych, badaniem planów przekształceń, podziałów i połączeń jednostek gospodarczych, audytem projektów finansowanych z dotacji unijnych oraz usługami atestacyjnymi, doradztwa i zarządzania wymagającymi posiadania wiedzy z zakresu rachunkowości, rewizji finansowej, prawa podatkowego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży finansowej. Doświadczony trener w zakresie rachunkowości oraz produktów/usług finansowych.

*szkolenie poprowadzą dedykowani trenerzy

Program szkolenia

DZIEŃ I

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według ustawy o rachunkowości

1. Definicje zasady rozpoznawania w księgach rachunkowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

2. Dokumenty księgowe dotyczące środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

3. Wycena początkowa na moment przyjęcia do użytkowania (cena nabycia/ koszt wytworzenia).

4. Kapitalizacja kosztów finansowania przy długoterminowej budowie/ dostosowywaniu środków trwałych.

5. Ustalanie okresu ekonomicznej użyteczności, wartości rezydualnej i podstawy amortyzacji.

6. Dopuszczalne metody amortyzacji oraz dokonywanie odpisów amortyzacyjnych.

7. Coroczna weryfikacja okresów/ stawek amortyzacyjnych.

8. Nakłady ponoszone po przyjęciu środka trwałego do użytkowania (modernizacja/ odtworzenie).

9. Trwała utrata wartości – szacowanie odpisów aktualizujących.

10. Zasady usuwania aktywów trwałych z bilansu – sprzedaż i likwidacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

11. Wymogi dot. przeprowadzania inwentaryzacji aktywów trwałych.

12. Wymogi w zakresie ujawnień w sprawozdaniu finansowym.

DZIEŃ II

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w przepisach podatkowych (podatek dochodowy)

1. Zasady zaliczania składników do środków trwałych w prawie podatkowym (Klasyfikacja Środków Trwałych).

2. Obowiązek ujęcia składnika w ewidencji środków trwałych.

3. Zasady ustalania wartość początkowej środków trwałych.

4. Wykaz stawek amortyzacyjnych oraz ich wpływ na powstawanie dodatnich i ujemnych różnic przejściowych dla celów podatku odroczonego.

5. Dopuszczalne metody amortyzacji podatkowej.

6. Odpisy amortyzacyjne niebędące kosztami uzyskania przychodów.

7. Rzeczowe aktywa trwałe o niskiej wartości nieprzekraczającej 10.000 zł.

8. Nakłady ponoszone po przyjęciu środka trwałego do użytkowania (modernizacja/ odtworzenie).

9. Odłączenie oraz przyłączenie części składowej/ peryferyjnej środka trwałego.

10. Realizacja inwestycji w obcych środkach trwałych.

11. Likwidacja środków trwałych oraz inwestycji w obcych środkach trwałych.

12. Wydatki na aranżację lub wykończenie lokalu.

Wartości niematerialne i prawne w przepisach podatkowych (podatek dochodowy)

1. Zasady zaliczania składników do wartości niematerialnych i prawnych w prawie podatkowym.

2. Obowiązek ujęcia składnika w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.

3. Zasady ustalania wartość początkowej wartości niematerialnych i prawnych.

4. Wykaz stawek amortyzacyjnych oraz ich wpływ na powstawanie dodatnich i ujemnych różnic przejściowych dla celów podatku odroczonego.

5. Dopuszczalne metody amortyzacji podatkowej.

6. Odpisy amortyzacyjne niebędące kosztami uzyskania przychodów.

7. Wartości niematerialne i prawne o niskiej wartości nieprzekraczającej 10.000 zł.

8. Nakłady ponoszone po przyjęciu wartości niematerialnych i prawnych do użytkowania.

9. Likwidacja wartości niematerialnych i prawnych.

10. Rozliczanie aplikacji w chmurze.

DZIEŃ III

Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne wg MSR

1. Rzeczowe aktywa trwałe:
a) MSR 16 – rzeczowe aktywa trwałe – zakres standardu i definicje,
b) zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych,
c) ustalanie okresu ekonomicznej użyteczności, wartości rezydualnej i podstawy amortyzacji,
d) rachunkowość komponentów w zakresie MSR 16,
e) dopuszczalne metody amortyzacji oraz dokonywanie odpisów amortyzacyjnych,
f) nakłady ponoszone po przyjęciu środka trwałego do użytkowania (modernizacja/ odtworzenie),
g) kapitalizacja kosztów finansowania przy długoterminowej budowie/ dostosowywaniu środków trwałych – MSR 23,
h) odpisy z tytułu utraty wartości (MSR 16 oraz MSR 36).

2. Wartości niematerialne:
a) MSR 38 – wartości niematerialne – zakres standardu i definicje,
b) dopuszczalne metody amortyzacji oraz dokonywanie odpisów amortyzacyjnych,
c) nakłady ponoszone po przyjęciu wartości niematerialnych do użytkowania,
d) zasady przyjmowania wartości niematerialnych wytworzonych we własnym zakresie,
e) zasady ujmowania i rozliczania wartości firmy oraz zysku na okazyjnym nabyciu (poprz. ujemna wartość firmy),
f) odpisy z tytułu utraty wartości (MSR 38 oraz MSR 36).

3. Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia i/lub wydania – MSSF 5 – zakres standardu, wycena w momencie przekwalifikowania, zasady przekwalifikowania.

4. Wymogi w zakresie ujawnień w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSR/ MSSF.

DZIEŃ IV

Umowy leasingowe – aspekt bilansowy i podatkowy – dla korzystających

1. Rodzaje leasingu (leasing operacyjny, finansowy oraz zwrotny).

2. Uregulowanie leasingu w prawie podatkowym dla celów podatku dochodowego (wybrane aspekty podatkowe działań realizowanych w trakcie umowy leasingowej).

3. Zasady klasyfikacji umów leasingowych w przepisach rachunkowych – omówienie warunków klasyfikacyjnych.

4. Zasady ewidencji księgowej leasingu finansowego:
a) początkowe ujęcie, zasady wyceny,
b) bieżąca wycena zasady rozliczania kosztów finansowych i naliczania amortyzacji,
c) zasady księgowania wstępnej opłaty leasingowej i jej rozliczenie,
d) podział rat leasingowych na część kapitałową i część odsetkową,
e) ewidencja transakcji leasingu,
f) prezentacja w sprawozdaniu finansowym – ujawnianie informacje o leasingu.

5. Zasady ewidencji księgowej leasingu operacyjnego:
a) ewidencja transakcji leasingu,
b) prezentacja w sprawozdaniu finansowym – ujawnianie informacje o leasingu.

6. Leasing samochodów osobowych

7. Leasing zwrotny i jego ujęcie w księgach (podatkowe regulacje leasingu nieruchomości szczególne zasady ewidencji leasingu zwrotnego).

Informacje organizacyjne

Cena: 2290 zł + 23% VAT

Koszt uczestnictwa w wybranym dniu szkolenia: 690 zł + 23%

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć:
Dzień I 10:00-15:45
Dzień II 8:30-14:00

 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Terminy szczegółowe
Warszawa:
Cz. I: 28-29.09.2023
Cz. II: 12-13.10.2023
Poznań:
Cz. I: 9-10.10.2023
Cz. II: 23-24.10.2023
Warszawa:
Cz. I: 26-27.10.2023
Cz. II: 9-10.11.2023
Wrocław:
Cz. I: 13-14.11.2023
Cz. II: 27-28.11.2023
Warszawa:
Cz. I: 23-24.11.2023
Cz. II: 7-8.12.2023
Warszawa:
Cz. I: 18-19.12.2023
Cz. II: 8-9.01.2024
Dostępne terminy
09-10-202324-10-2023Poznań
26-10-202310-11-2023Warszawa
13-11-202328-11-2023Wrocław
23-11-202308-12-2023Warszawa
18-12-202309-01-2024Warszawa

Zaufali nam: