Sezonowa działalność gospodarcza – rejestracja, działalność, zawieszenie

Jednym z popularniejszych pomysłów na biznes o ograniczonej skali jest prowadzenie sezonowej działalności gospodarczej. Częste formy takiej działalności to na przykład drobna gastronomia w miejscowościach letniskowych czy stoiska z pamiątkami. Przepisy dotyczące biznesu sezonowego są regulowane przez ustawę z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców.

Zgodnie z ustawą, jeśli nasza działalność spełnia określone warunki, czyli – jest prowadzona w sposób ciągły, w naszym imieniu oraz ma charakter zawodowy, wymaga ona rejestracji w CEIDG. Rejestrację można wykonać online poprzez formularz CEIDG-1, tak jak w przypadku każdej innej działalności. Fakt sezonowości nie ma wpływu na ten obowiązek.

Od tej zasady jest jednak wyjątek. Jeżeli w każdym z miesięcy prowadzenia biznesu przychód z tego tytułu nie przekracza połowy kwoty minimalnego wynagrodzenia, a więc w 2019 roku jest to 1125,00 PLN brutto, oraz przedsiębiorca nie prowadził żadnej firmy w ciągu ostatnich 60 miesięcy, nie ma obowiązku rejestrowania działalności w CEIDG.

Niezależnie od tego czy działalność sezonową rejestrujemy, czy nie mamy takiego obowiązku, odrębne przepisy dotyczące odpowiednich pozwoleń, czyli na przykład zezwolenie od urzędu gminy, w przypadku gastronomii – sanepidu, mają oczywiście zastosowanie. Jeśli więc przepisy wymagają na przedsiębiorcy uzyskanie odpowiednich pozwoleń, dochodzi konieczność rejestracji firmy w CEIDG (niezależnie od wyjątków opisanych w poprzednim akapicie). Pamiętajmy, iż sezonową działalność gospodarczą możemy rozpocząć w tym samym dniu, w którym dokonamy rejestracji przedsiębiorstwa.

Rozpoczynając sezonową działalność gospodarczą, mamy możliwość korzystania z tak zwanej „ulgi na start”. Obostrzeniem jest wspominany już brak prowadzenia działalności w minionych pięciu latach. Jeśli spełniamy ten warunek, przez pierwsze sześć miesięcy działalności, przedsiębiorca zwolniony jest z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS). Dla sezonowego przedsiębiorcy, w praktyce oznacza to konieczność opłacania jedynie składki zdrowotnej. Aktualnie wysokość tej składki równa jest kwocie 342,32 PLN).

Działalność sezonowa, jak nazwa wskazuje, obejmuje nie więcej niż kilka miesięcy w roku. Przedsiębiorca podejmujący się tej formy prowadzenia biznesu jest świadom, iż zyski będą płynęły tylko w określonym czasie i miejscu. Bardzo pomocnym prawem jest możliwość zawieszenia swojej działalności zarówno na czas określony, jak i nieokreślony.

Jedynym ograniczeniem czasu zawieszenia jest minimalny okres w wymiarze trzydziestu dni. Przedsiębiorca ma również możliwość określenia daty wznowienia swojej działalności. Jest to czynność dowolna, niemniej podanie tego terminu zwalnia z obowiązku ponownego wypełniania wniosku CEIDG-1.

Działalność zostanie wznowiona automatycznie. W czasie zawieszonej działalności przedsiębiorca nie ma obowiązku opłacania zaliczek na poczet podatku dochodowego, oraz nie ma konieczności składania deklaracji VAT. Na czas zawieszenia przedsiębiorca zwalniany jest z konieczności opłacania składek ZUS.