Przechowywanie dokumentacji pracowniczej dotyczącej badań lekarskich

Skierowania na badanie lekarskie oraz wszelkie orzeczenia lekarskie dotyczące konkretnego pracownika mogą być przechowywane w 3 częściach akt osobowych: A,B lub C.

Akta osobowe każdej pracujące osoby, powinny składać się z 4 części:

Pierwsza z nich – część A akt osobowych jest przeznaczona na oświadczenia i dokumenty dotyczące danych osobowych pracownika. Wszelka dokumentacja, która związana jest z ubieganiem się o zatrudnienie (CV), skierowania na badania lekarskie i orzeczenia wydane w ramach przeprowadzonych badań powinna znajdować się w tej części akt osobowych.

Druga część akt osobowych – część B to miejsce gdzie należy umieszczać oświadczenia i dokumenty związane z nawiązaniem stosunku pracy pomiędzy tym pracownikiem, a pracodawcą (zakładem pracy).

Kolejna część akt osobowych czyli część C to miejsce, w którym powinny znaleźć się wszelkie udokumentowane informacje o wygaśnięciu stosunku pacy oraz dokumenty związane z rozwiązaniem umowy pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem.

Część D akt osobowych to strefa, w której należy umieszczać odpisy zawiadomień o ukaraniu pracownika, ponoszeniem przez niego odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności, którą poniósł w ramach wykonywanej pracy, a która była przewidziana w regulaminach zakładu pracy.

Gdzie przechowywać konkretne skierowania i orzeczenia w sprawie badań lekarskich?

Skierowania oraz orzeczenia lekarskie, które dotyczą badań przeprowadzonych przez lekarza medycyny pracy mogą znajdować się w trzech częściach akt osobowych, w zależności od specyfiki zatrudnienia konkretnego pracownika.

Zgodnie z praktyką, w części A akt osobowych jest strefa, w której należy umieszczać skierowania na badania lekarskie dotyczące wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich.

Część B akt osobowych to natomiast miejsce, w którym pracodawca powinien umieścić wszelkie dokumenty, które dotyczą podjętego zatrudnienia. Szczegółowo chodzi o badania lekarskie, którym zgodnie z kodeksem pracy podlega każda osoba przenoszona na inne stanowisko pracy, na którym występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub czynniki uciążliwe. W tym również małoletni. W tej strefie pracodawca powinien również umieszczać skierowania lub orzeczenia, których wykonanie miało na celu określenie czy pracownik może powrócić do dotychczasowego zatrudnienia po niezdolności do pracy, która trwała dłużej niż 30 dni.

Strefa 3 akt osobowych również może zawierać skierowania, otrzymane przez pracownika bądź orzeczeni wydane w jego sprawie jednak muszą one być bezpośrednio związane z wygaśnięciem stosunku pracy. W tym mogą to być skierowania na badania lekarskie lub orzeczenia wydane po ich wykonaniu związane z warunkami pracy, w których pracownik narażony jest na działanie czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających.