Planowane zmiany w VAT od 2017 roku

W dniu 23 września br. Minister Finansów skierował do uzgodnień publicznych projekt bardzo obszernej nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Projekt zakłada także zmiany w Kodeksie karnym skarbowym oraz w Ordynacji podatkowej.

Znowelizowane przepisy, których najważniejszym celem jest uszczelnienie systemu VAT, mają wejść w większości w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Wśród najważniejszych zmian planowanych przez MF należy wymienić m.in.:

 rozszerzenie mechanizmu odwróconego obciążenia (reverse charge) m.in. o procesory, określone towary z kategorii złota lub srebra oraz o usługi budowlane świadczone przez podwykonawców;

 usunięcie regulacji przewidującej zwolnienie od VAT dla usług stanowiących odrębny element usług finansowych i ubezpieczeniowych (dotyczy np. likwidacji szkód ubezpieczeniowych);

 zmiany w przepisach dotyczących zasad weryfikowania zasadności zwrotów VAT, w tym wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą weryfikacja zasadności zwrotu VAT dla danego podatnika może również obejmować weryfikację rozliczeń innych podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw bądź usług;

 zaostrzenie warunków dla skorzystania z możliwości uzyskania zwrotu VAT w przyspieszonym, 25-dniowym terminie;

 wprowadzenie instytucji tzw. „kaucji rejestracyjnej”, do której składania będą zobowiązane niektóre podmioty  zamierzające dokonać rejestracji dla celów VAT. Obowiązek złożenia kaucji dotyczył będzie m.in. podmiotów, w przypadku których w przeszłości doszło do nieprawidłowości w rozliczaniu podatków (także przez osoby z nimi powiązane) lub deklarujących prowadzenie działalności w wirtualnych biurach;

 doprecyzowanie i uzupełnienie sytuacji, w których organ podatkowy może wykreślić dany podmiot z rejestru podatników VAT (m.in. brak możliwości skontaktowania się z podatnikiem lub jego pełnomocnikiem, brak stawiania się na wezwania organu, wystawianie pustych faktur, uczestnictwo w oszustwie podatkowym, składanie przez 6 miesięcy „zerowych” deklaracji VAT);

 likwidacja możliwości kwartalnego rozliczania VAT przez podmioty one niż tzw. mali podatnicy oraz przez podmioty nowo rejestrowane (w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności);

 likwidacja możliwości składania informacji podsumowujących za okresy kwartalne;

 wprowadzenie obowiązku składania deklaracji VAT drogą elektroniczną (dla części podatników już od stycznia 2017 roku);

 zmiany w zakresie zasad ponoszenia odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe dostawcy (celem uniknięcia przez nabywców odpowiedzialności za zobowiązania dostawców paliw proponowane przepisy przewidują m.in. konieczność weryfikacji faktu posiadania przez tych dostawców koncesji na obrót paliwami);

 rozszerzenie listy towarów objętych solidarną odpowiedzialnością nabywcy m.in. o: dyski HDD i SDD, folię typu STRETCH;

powrót tzw. sankcji VAT – tj. dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 30% (a w przypadku posługiwania się pustymi fakturami – nawet 100%) zaniżenia VAT należnego lub zawyżenia VAT naliczonego. Sankcja będzie naliczana również w przypadku braku złożenia deklaracji VAT lub braku wpłaty podatku w terminie;

 podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego z VAT do 200 000 zł;

 zwiększenie w przepisach Kodeksu karnego skarbowego stopnia penalizacji m.in. czynów polegających na posługiwaniu się nierzetelnymi fakturami – zarówno z tytułu ich wystawiania lub posługiwania się nimi w celu odliczenia podatku.

Jednocześnie projekt przewiduje utrzymanie stawek VAT na dotychczasowym poziomie do końca 2018 roku.

 

Już dziś przygotuj się na zmiany!
Podatki 2016 i 2017 »