Obrót paliwami w podatku VAT – istotne zmiany

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 sierpnia 2016 r. wprowadzono do ustawy o podatku od towarów i usług kluczowe zmiany dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw. Przypomnijmy, dotychczas nie było szczególnych regulacji odnoszących się do nabywania przez podatników paliw z innych państw Unii Europejskiej – nabycie takie było rozliczane na zasadach właściwych dla typowego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. U podatnika, który nabywał paliwo z innych państw członkowskich powstawał obowiązek podatkowy w dniu, w którym wystawił fakturę jego zagraniczny dostawca, jednakże nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dostawy. Również prawo do odliczenia podatku naliczonego było wprost skorelowane z właściwym wykazaniem podatku VAT należnego z tytułu przedmiotowego nabycia. W typowych sytuacjach zatem, podatek VAT pozostawał dla podatnika neutralny. Co do zasady bowiem, w tożsamym okresie rozliczeniowym wykazywał on podatek VAT należny oraz naliczony, co skutkowało zachowaniem neutralności podatku VAT również na gruncie płynności finansowej.
To już jednak historia…

Aktualny stan prawny

Aktualne przepisy są dużo bardziej restrykcyjne wobec podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw z innych państw UE. Bowiem w przeciągu 5 dni od daty wprowadzenia paliwa na terytorium kraju podatnik jest zobowiązany uiścić kwotę podatku VAT należnego na rachunek właściwego Naczelnika Urzędu Celnego. Podatnik będzie miał prawo również wykazać podatek VAT naliczony do odliczenia, jednak nastąpi to już w drodze „zwykłej” deklaracji VAT. Oznacza to, iż w pierwszej kolejności podatnik dokonujący WNT w zakresie paliw będzie zobowiązany faktycznie przekazać środki pieniężne tytułem podatku do organu podatkowego, a następnie podatek ten będzie mógł odliczyć. W praktyce będzie skutkować to zmniejszeniem płynności finansowej u opisanych podatników.

Warto wskazać, iż wprowadzone przez ustawodawcę regulacje mają na celu walkę z podmiotami wprowadzającymi na polski rynek paliwa z pominięciem przestrzegania obowiązków podatkowych. W nieistniejącym już bowiem stanie prawnym częstokroć dochodziło do sytuacji, w której podmiot dokonywał WNT w zakresie paliw, nie wykazywał tego faktu w deklaracji podatkowej, a następnie nie wykazując podatku VAT należnego sprzedawał je „taniej” swoim odbiorcom. W aktualnym stanie prawnym proceder tego typu będzie utrudniony.

Co istotne, wraz z omawianą zmianą ustawodawca wprowadza również inne rozwiązania jak nowa deklaracja VAT-14 odnosząca się do omawianej materii, aktualizacje w okresowych deklaracjach VAT czy instytucję płatnika w zakresie WNT paliw.

Doradca podatkowy
Wykładowca Akademii Biznesu MDDP

Już dziś przygotuj się na zmiany!
Podatki 2016 i 2017 »