Ceny transferowe w branży wodociągowo–kanalizacyjnej

Ceny transferowe w spółkach z branży wodociągowo–kanalizacyjnej oraz w innych podmiotach z udziałem gmin oraz Skarbu Państwa.

Jak wynika z komunikatów publikowanych na stronach internetowych Ministerstwa Finansów, priorytetem kontroli podatkowych na 2016 r. mają być transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi. W związku z czym, już od początku 2016 r. obserwujemy  znaczny wzrost ilości kontroli w zakresie cen transferowych.

W tym miejscu, należy wskazać, że problematyka związana obowiązkiem sporządzania dokumentacji cen transferowych dotyczy transakcji z podmiotami, które są uznawane za tzw. podmioty powiązane w rozumieniu przepisów CIT. Konsekwentnie, dla ustalenia, czy mamy obowiązek sporządzania specjalnej dokumentacji podatkowej , konieczne jest ustalenie, czy dany podmiot, z którym dokonujemy transakcji, może zostać uznany za nasz podmiot powiązany.

Powyższe zagadnienie budziło szczególne wątpliwości w przypadku, gdy jedynym udziałowcem spółki była gmina (z czym mamy do czynienia w większości spółek wodociągowo – kanalizacyjnych), bądź Skarb Państwa.

Przez wiele lat, spółki zależne od gmin i Skarbu Państwa nie sporządzały dokumentacji cen transferowych zarówno dla transakcji dokonywanych z innymi spółkami zależnymi od gmin / Skarbu Państwa, jak i dla samych transakcji np. pomiędzy spółką a gminą.  

W aspekcie powyższego, podkreślenia wymaga, że zarówno gminy, jak i Skarb Państwa, nie są wyłączone spod regulacji ustawy o CIT, w tym w szczególności spod regulacji w zakresie ustalenia kręgu podmiotów powiązanych. Konsekwencją czego może być obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych w przypadku transakcji dokonywanych z takimi podmiotami, bądź z innymi spółkami również zależnymi do Skarbu Państwa / gminy.

Stanowisko zgodne z powyższym jest praktycznie jednolicie prezentowane zarówno przez organy podatkowe, jak i przez sądy administracyjne.

Tytułem przykładu można wskazać Interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 marca 2016 r., sygn. IPPB6/4510-437/15-2/AG, gdzie organ wskazał, że: „Transakcje pomiędzy Spółką w 100 % zależną od Gminy a Gminą są objęte obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych”.

 Dodatkowo, w wyroku z dnia 8 marca 2016 r. (sygn. akt II FSK 4000/13), Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że dla transakcji z udziałem spółek powiązanych, w których udziałowcem / akcjonariuszem jest Skarb Państwa też trzeba sporządzać dokumentację dotyczącą podmiotów powiązanych.

Mając na uwadze powyższe, wszystkie spółki zależne od gmin oraz Skarbu Państwa (w tym w szczególności spółki z branży wodociągowo – kanalizacyjnej) powinny dokonać przeglądu dokonywanych transakcji pod kątem istnienia transakcji z podmiotami powiązanymi oraz przygotować dokumentacje cen transferowych, zgodnie z przepisami CIT.

Na marginesie, warto jednocześnie przypomnieć, że dokumentacja taka powinna być sporządzana za każdy rok podatkowy. Na chwilę obecną, ryzykiem w zakresie ewentualnej kontroli cen transferowych, objęte są lata 2010 – 2016.

Doradca podatkowy, prawnik
Wykładowca Akademii Biznesu MDDP

Już dziś przygotuj się do kontroli!
Ceny transferowe 2016 i 2017 w branży wod-kan i usług komunalnych »