Ceny transferowe 2016 i 2017

Ceny transferowe – priorytet Ministerstwa Finansów na 2016 r.

W dniu 18 grudnia 2015 r. Ministerstwo Finansów wydało komunikat dotyczący zamierzeń na rok     2016 r. Jako jeden z priorytetów wskazana została kontrola  w zakresie cen transferowych. Minister Finansów postanowił dokonać zmian strukturalnych w ramach administracji podatkowej oraz przeznaczyć dodatkowe fundusze dedykowane tylko na kontrolę transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

MF wskazało jednocześnie, że podatnicy, którzy mają wątpliwości w zakresie rynkowości dokonywanych transakcji mogą złożyć korekty i skorzystać z preferencji w zakresie zapłaty jedynie 50 % odsetek.

Dodatkowo, Ministerstwo wprost wskazało, że wszelkie operacje dokonywane pod koniec 2015 r., które zmierzają do zmniejszenia dochodu, będą weryfikowane przez organy skarbowe już w drugim kwartale 2016 r.

Komunikat Ministerstwa Finansów stanowi zapowiedź wzmożonych kontroli już od początku 2016 r., jak również ma być motywacją dla podatników do weryfikacji już sporządzonych dokumentacji, bądź do rozpoczęcia prac nad dokumentacjami, o ile podatnicy nie sporządzali ich na bieżąco.  

Planowane zmiany w cenach transferowych na 2017 r.

Od 2017 r. wchodzą w życie przepisy, stanowiące rewolucję w zakresie sporządzania dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Nowe przepisy wprowadzają daleko idące zmiany nie tylko w zakresie identyfikacji podmiotów powiązanych, lecz również w treści i zawartości   dokumentacji cen transferowych.

Wprowadzone zmiany będą obejmowały w szczególności:

› Zwiększenie progu procentowego dla ustalania powiązań kapitałowych (do 25 %).
› Zwiększenie limitów obrotów (przychodów lub kosztów) dla obowiązku sporządzenia dokumentacji (minimalny próg na poziomie 2 mln EUR).
› Obowiązek sporządzenia dokumentacji za następny rok podatkowy po przekroczeniu progu.
› Nowe obowiązki dokumentacyjne – wprowadzenie różnych rodzajów dokumentacji:
  → Po przekroczeniu progu 2 mln EUR:
        Dokumentacja krajowa / podstawowa – „Local File”
  → Po przekroczeniu progu 10 mln EUR:
        Dokumentacja krajowa / podstawowa – „Local File” rozbudowana o tzw. analizę porównawczą            
  → Po przekroczeniu progu 20 mln EUR:
       Dokumentacja na poziomie grupy  – „Master File”
  → Dla jednostek dominujących po przekroczeniu progu 750 mln EUR:
        Raportowanie według krajów – „Country – By – Country Reporting” (CIT-CBC) ⇒ zmiana obowiązuje już od 2016 r
› Obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych dla spółek osobowych.
› Rozszerzenie treści (elementów) dokumentacji m.in. o załączniki do dokumentacji.
› Możliwość żądania przez organ sporządzenia dokumentacji dla transakcji nieprzekraczającej limitów.
› Obowiązek okresowego przeglądu dokumentacji.
› Obowiązek składania oświadczeń o sporządzeniu dokumentacji w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego.
› Obowiązek sporządzania tzw. informacji o grupie (dla podmiotów sporządzających Master File).
› Obowiązek składania sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi (po przekroczeniu progu 10 mln EUR) – sprawozdanie CIT – TP będzie składane jako załącznik do zeznania podatkowego.

Zaprezentowane zmiany wejdą w życie dopiero w 2017 r. (z wyjątkiem CIT-CBC), niemniej jednak zakres informacji, które będą musiały znaleźć się w nowej dokumentacji cen transferowych, jak również ilość obowiązków, które będą spoczywały na podatnikach implikują konieczność przygotowywania się do nowych regulacji już od początku 2016 r.

Podsumowanie

Mając na uwadze wytyczne wskazane przez Ministerstwo Finansów na rok 2016 r., jak również zmiany planowane od 2017 r., można z całą pewnością stwierdzić, że w najbliższych latach ceny transferowe będą obszarem najbardziej narażonym na kontrole ze strony organów podatkowych.

W związku z czym, zalecamy dokonanie weryfikacji / przygotowania dokumentacji cen transferowych sporządzonych za lata poprzednie (2011 – 2015), przy jednoczesnej wnikliwej analizie warunków dokonywanych transakcji oraz stosowanych cen.


Doradca podatkowy, prawnik
Wykładowca Akademii Biznesu MDDP

Już dziś przygotuj się na zmiany!
Ceny transferowe 2016 i 2017 »