Ceny transferowe 2014/2015

Ministerstwo Finansów znowelizowało dotychczas obowiązujące rozporządzenie z dnia 10 września 2009 roku w sprawie cen transferowych. Nowe rozporządzenie obowiązuje od dnia 18 lipca 2013 r.

Najważniejsze zmiany objęte nowym rozporządzeniem dotyczą:
1. Zmiany hierarchiczności stosowania metod szacowania cen transferowych.
2. Obowiązku budowania przez organy skarbowe analiz porównywalności w celu weryfikacji dochodu podatnika.
3. Rozszerzenia elementów dokumentacji podatkowej dla transakcji  rutynowych.
4. Restrukturyzacji biznesu.
5. Procedury trójstronnej.

Nowe przepisy powodują, iż podatnicy, którzy przeprowadzają transakcje rutynowe (wyspecyfikowane  w załączniku nr 1 do rozporządzenia) powinni  sporządzać szczegółowe opisy takich transakcji zawierające m.in.  opis i uzasadnienie sposobu świadczenia usług oraz opis klucza podziału kosztów. Dodatkowo, w kalkulacji należy wyodrębniać wydatki akcjonariusza, które wyspecyfikowane w załączniku nr 2, nie powinny być ujęte w kalkulacji ceny transakcyjnej.

Od dnia 18 lipca 2013 r. wzrosła ranga posiadania przez podatnika analizy porównywalności. W przypadku kontroli skarbowej, UKS w celu zweryfikowania dochodu transakcyjnego i doszacowania dodatkowego zobowiązania podatkowego będzie musiał przeprowadzić analizę porównywalności, opisaną w rozdziale II rozporządzenia wraz z analizą porównawczą na podstawie rozdziału III Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych (wersja 2010). Zatem zasadne wydaje się sporządzanie przez podatników, działających w grupach kapitałowych, w szczególności analiz porównawczych obejmujących okres od 3 do 5 lat.

Zmiana hierarchiczności stosowania metod szacunku cen po pierwsze znosi przywilej dla stosowania pierwszej metody tradycyjnej czyli metody porównywalnej ceny niekontrolowanej. Po drugie, zamieni hierarchiczność jednostkową na hierarchiczność grupową co oznacza, że jeżeli podatnik będzie mógł zastosować w transakcji jedną z trzech metod tradycyjnych i jednocześnie jedną z dwóch metod zysku transakcyjnego, zobligowany będzie do użycia jednej z metod tradycyjnych. Tym samym ogranicza to podatników w możliwości stosowania bardziej skomplikowanych, aczkolwiek czytelniejszych z punktu widzenia kalkulacyjnego, metod podziału zysków i metody zysku transakcyjnego netto.

Zmiany wprowadzone nowym rozporządzeniem bez wątpienia spowodują wzrost obowiązków po stronie podatników:

• nowe dokumentacje podatkowe dla transakcji rutynowych np. usługi marketingowe, IT, usługi prawne) oraz
• obowiązek posiadania benchmarkingów w celu wyeliminowani ryzyka podatkowego doszacowania dochodu transakcyjnego przez organy kontroli skarbowych.

Na szkoleniu omówione zostaną przede wszystkim nowe przepisy Rozporządzenia ze szczególnym uwzględnieniem nowych dokumentacji podatkowych oraz przedstawione zostaną przykłady sporządzania analiz porównawczych dla transakcji materialnej (sprzedaż-zakup wyrobów gotowych, prefabrykatów) oraz dla transakcji niematerialnej (udzielenie licencji).

 

Jarosław F.Mika
Doradca podatkowy, Leader zespołu cen transferowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *