Brak złożenia sprawozdania finansowego przez spółkę

W 2021 r. roku termin na sporządzenie sprawozdania został przesunięty z 31 marca 2021 r. odpowiednio na 30 czerwca 2021r. Przedłużony został także termin na zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego (który zasadniczo wynosi 6 miesięcy od dnia bilansowego) oraz na złożenie sprawozdania do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). W rezultacie spółki z o.o. powinny zatwierdzić sprawozdanie finansowe do 30 września i złożyć do KRS do 15 października 2021 r.

Nie zawsze jednak wszystkie czynności uda się wykonać w terminie. W efekcie nasze sprawozdanie finansowe może nie być gotowe na czas, lub może w nim brakować niektórych elementów, np. opinii audytora. Jaka odpowiedzialność czeka nas w tym przypadku?

Naruszeniu mogą podlegać dwa rodzaje przepisów – karne skarbowe (ustawa Kodeks Karny Skarbowy – KKS) oraz karne (odwołujące się do zasad obecnych w ustawie Kodeks Karny – KK).

Zgodnie z art. 80b KKS:

„Kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje w terminie właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego lub sprawozdania z badania, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.”

Natomiast zgodnie z przepisami karnymi art. 77 pkt. 2 Ustawy o rachunkowości:

„Kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do:
2) niesporządzenia sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, sporządzenia ich niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tych sprawozdaniach nierzetelnych danych
– podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.”

Art. 79. pkt 4 Ustawy o rachunkowości stanowi natomiast:

„Kto wbrew przepisom ustawy:
4) nie składa sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej we właściwym rejestrze sądowym,
– podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”

Spółki z o.o. jako spółki kapitałowe zobowiązane są do przekazania sprawozdania finansowego jedynie do KRS. Obowiązek przekazania do Szefa KAS dotyczy jedynie podmioty, które nie widnieją w rejestrze przedsiębiorców KRS. Przepis art. 80b KKS typizujący nieprzekazanie sprawozdania finansowego (opinii, raportu) do właściwego organu podatkowego nie ma zatem związku z przepisami ustawy o rachunkowości. Inne są tu terminy dla przekazania (złożenia), inne są organy, którym podmiot obowiązany ma sprawozdanie przekazać. Spółki z o.o. nie będą zatem co do zasady objęte sytuacją opisaną w art. 80b KKS – nie mogą zatem złożyć czynnego żalu (który jest możliwy do złożenia jedynie na podstawie KKS, a nie KK).

Mogą Państwo natomiast podlegać odpowiedzialności karnej (KK) na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości, w szczególności ze względu na:
• niesporządzenie SF (brak podpisania) lub niesporządzenie zgodnie z przepisami ustawy (art. 77 pkt 2 ustawy o rachunkowości), jak również
• brak złożenia SF w terminie do KRS (przy czym SF nieposiadające wszelkich wymaganych elementów mogą być uznawane za niezłożone).

Odpowiedzialność karną ponoszą podmioty, na których ciążą te obowiązki, a mianowicie kierownicy jednostek podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS zgodnie z art. 36 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przy poszukiwaniu odpowiedzialnych tytułem popełnionego przestępstwa lub wykroczenia poszukuje się również innych osób, które indywidualnie wpłynęły na niedopełnienie obowiązków. Może być to dyrektor finansowy lub główny księgowy.

Ekspert ADN Akademii

Uporządkuj swoją wiedzę i na czas sporządź prawidłowe sprawozdanie!
Zapisz się na nasze szkolenie »

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *