Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu delegacji, podróży służbowej oraz samochód w firmie – aspekty podatkowe

Cena: 790 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 790 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Krzysztof Senderowicz – adwokat, od 2014 roku członek Izby Adwokackiej w Warszawie, założyciel Kancelarii KS. Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując w kancelariach prawnych i podatkowych przy obsłudze polskich i międzynarodowych przedsiębiorców, świadcząc usługi prawne na rzecz osób fizycznych oraz kierując działem prawnym jednej z wiodących kancelarii warszawskich. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie pracy i związanych z nim zagadnieniach, prawie cywilnym (w szczególności w postępowaniach sądowych i dochodzeniu należności) oraz prawie podatkowym. W ramach swojej praktyki zajmował się bieżącym doradztwem prawnym i podatkowym na rzecz podmiotów prawa handlowego, doradzał w skomplikowanych sporach sądowych, sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych zarówno po stronie dłużników, jak i wierzycieli, zajmował się zabezpieczeniem wykonaniu umów i dochodzeniem należności oraz prawem nieruchomości. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji przed sądami, organami administracji podatkowej oraz organami rentowymi. W swojej praktyce świadczył obsługę prawną w bieżących procesach inwestycyjnych firm z sektora budowlanego, wodociągowo-kanalizacyjnego, transportowego, spożywczego i tekstylnego, doradzał na rzecz podmiotów międzynarodowych i wspierał przedsiębiorców w negocjacjach. Oprócz praktyki zawodowej Krzysztof Senderowicz prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, gospodarczego i skutecznych metod windykacji.

Mariusz Nowak – doradca podatkowy, doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w urzędzie skarbowym, gdzie specjalizował się w kontrolach podatkowych, postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach egzekucyjnych w administracji. Dwuletnie doświadczenie zawodowe w jednej z największych firm produkcyjnych świata, w której zajmował się doradztwem podatkowym. Obecnie prezes zarządu w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego Goldenstein. Zajmuje się obsługą prawno-podatkową polskich oraz międzynarodowych firm. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla urzędów skarbowych, biur rachunkowych, księgowych oraz dla przedsiębiorców. W szkoleniach koncentruje się na poszukiwaniu sposobów optymalizacji opodatkowania. Przedstawia sposób działania. Szkolenia są prowadzone w sposób dynamiczny i ciekawy. Szkolenia oparte są na przykładach praktycznych czerpanych z doświadczenia prelegenta. Jego szkolenia cieszą się dużym uznaniem wśród słuchaczy. Jest autorem publikacji w biuletynie finansowym i w gazecie prawnej. Od 2013 roku posiada uprawnienia niemieckiego doradcy podatkowego.

Anna Karczewska – doradca podatkowy; ukończyła Podyplomowe Studia Podatkowe oraz Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przygotowuje pracę doktorską poświęconą koncepcji oraz ewolucji pojęcia dochodu w ustawach podatkowych. Doświadczenia zawodowe zdobywała w pracy w aparacie skarbowym, Ministerstwie Finansów oraz sektorze prywatnym pracując jako tax manager w międzynarodowym holdingu czy dyrektor departamentu podatków bezpośrednich i międzynarodowych w kancelarii podatkowej. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa i podatków (m.in. dla Krajowej Administracji Skarbowej z międzynarodowego prawa podatkowego oraz MDR). Wieloletnia wykładowczyni na podyplomowych studiach z zakresu prawa podatkowego w SGH.Uznany ekspert w zakresie polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego, prelegentka na konferencjach poświęconych zagadnieniem podatkowym. Członkini International Fiscal Association. Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu przepisów prawa i podatków.

*szkolenie poprowadzi dedykowany trener

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu szczegółowe omówienie najważniejszych zagadnień związanych z rozliczeniem podróży służbowych. Podczas szkolenia zostaną praktycznie omówione także najnowsze interpretacje indywidualne organów podatkowych i wyroki sądów administracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zajęć. Podczas zajęć prowadzący szczegółowo przedstawią uczestnikom regulacje prawne oraz najczęściej spotykane problemy będące przedmiotem sporów z organami podatkowymi związane z podróżami służbowymi i samochodem w firmie. Zajęcia zostaną zilustrowane przykładami praktycznymi, z którymi wykładowcy spotykają się w codziennej pracy w zakresie doradztwa podatkowego.

Program szkolenia

1. Podróż służbowa – omówienie przepisów występujących w aktach innych niż rozporządzenie z uwzględnieniem stanu prawnego na 2024 r.:
a) Kodeks Pracy jako źródło definicji „podróży służbowej”,
b) znaczenie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r.,
c) pojęcie „pracownika” w zagadnieniu podróży służbowych – problematyka zleceniobiorców, wykonawców umów o dzieło, managerów zatrudnionych na kontrakcie managerskim, innych osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych o podobnym charakterze, członków zarządu, członków rad nadzorczych,
d) wyjazd szkoleniowy a podróż służbowa – dlaczego wyjazd szkoleniowy jest korzystniejsza formą wypłacania należności?
e) różnice pomiędzy podróżą służbową a oddelegowaniem pracownika ze szczególnym podkreśleniem zasad opodatkowania przekazywanych świadczeń,
f) przepisy Unii Europejskiej które należy uwzględnić przy podróży służbowej oraz przy oddelegowaniu za granicę,
g) wpływ zmiany dyrektywy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług na rozliczenia z podróży służbowej,
h) właściwe określenie miejsca wykonywania pracy a podróż służbowa – wpływ nieprawidłowego określenia miejsca wykonywania pracy w umowie o pracę,
i) rewolucyjne zmiany w zakresie podróży służbowych kierowców zawodowych obowiązujące od 2022 roku,
j) czy kierowcy zawodowi nie mogą podróży służbowych w świetle zmian wprowadzonych w 2022 roku?
k) wpływ podróży służbowej na czas pracy – kiedy czas podróżowania będzie liczony jako czas pracy?

2. Czas i miejsce rozpoczęcia oraz zakończenia podróży służbowej krajowej i zagranicznej – praktyczne wątpliwości związane z przekształceniem podróży służbowej w podróż prywatną oraz podróży prywatnej w podróż służbową.

3. Omówienie problematyki podróży łączonych – podróż krajowa i zagraniczna. Jak liczyć należności z tytułu podróży służbowych?

4. Polecenie wyjazdu służbowego. Forma – pisemnie czy ustnie? Konsekwencje niezachowani odpowiedniej formy.

5. Regulacje dotyczące diet z uwzględnieniem stanu prawnego na 2024 r.:
a) stawki diety wprowadzone w grudniu 2022 (dla podróży krajowej) i styczniu 2023 (dla podróży zagranicznej) i ich wpływ na rozliczenia diet w 2024 r.,
b) możliwość wprowadzenia przez pracodawcę innych stawek diet niż w rozporządzeniu i skutki z tym związane,
c) jak obliczać diety?
d) jak ustalić państwo docelowe w podróży służbowej zagranicznej? jedno czy kilka państw docelowych?
e) zasady dokonywania odliczeń od diety przy częściowym wyżywieniu – podróż krajowa i zagraniczna,
f) jak dokonywać odliczeń od połowy diety?
g) czy może powstać tzw. „dieta ujemna”?
h) konsekwencje podatkowe wypłaty diety,
i) nadwyżka diety ponad limity wynikające z rozporządzenia. Czy będzie stanowić koszt uzyskania przychodu pracodawcy? Czy należy rozpoznać przychód u pracownika? Orzecznictwo sądów administracyjnych.
j) zapewnienie należności na wyżywienie w podróży służbowej zagranicznej a dieta.

6. Zapewnienie całodziennego i częściowego wyżywienia:
a) co to właściwie oznacza „całodzienne wyżywienie”?
b) różnice pomiędzy całkowitym a częściowym wyżywieniem,
c) czy jest limit kwotowy całodziennego wyżywienia? Czy zawsze będzie stanowić koszt uzyskania przychodu pracodawcy? Czy należy rozpoznać przychód u pracownika?

7. Zwrot kosztów przejazdu:
a) podróż służbowa krajowa i zagraniczna, a środki transportu. Kto je określa?
b) co w przypadku, jeżeli pracodawca nie wskaże środka transportu?
c) zwrot kosztów przejazdu na podstawie oświadczenia pracownika a skutki CIT/PIT/VAT/ZUS.
d) podróż samochodem służbowym,
e) podróż służbowa krajowa i zagraniczna a prywatny samochód pracownika,
f) ewidencja przebiegu pojazdu – niezbędne elementy oraz zasady praktycznego rozliczania; kto nie musi sporządzać kilometrówki?

8. Zwrot kosztów noclegu z uwzględnieniem obowiązujących od 01.01.2023 r:
a) różnice w zasadach zwrotu kosztów noclegu w podróży służbowej krajowej a zagranicznej,
b) stawka ryczałtu za nocleg w podróży krajowej w 2024 r.
c) limity hotelowe w podróży służbowej krajowej i zagranicznej w 2024 r.,
d) konsekwencje podatkowe przekroczenia limitów hotelowych,
e) jakie okoliczności uzasadniają przekroczenie limitów hotelowych?
f) brak rachunku za hotel a zwrot kosztów,
g) nadwyżka ponad limit noclegowy a przychód pracownika w PIT.

9. Zwrot kosztów poruszania się komunikacją miejscową w kraju i zagranicą – z uwzględnieniem stanu prawnego na 2024 r.:
a) różnice w zwrocie kosztów za poruszanie się komunikacją miejscową w podróży służbowej krajowej a zagranicznej,
b) stawki ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej obowiązujące w 2024 r.
c) rozliczenie ryczałtowe a zwrot wydatków faktycznie poniesionych przez pracownika,
d) diety dojazdowe zagranicą – kiedy można wypłacić połowę diety dojazdowej?
e) kiedy nie przysługują ryczałty? Różnice pomiędzy podróżą służbową krajową a zagraniczną.

10. Podróż służbowa samochodem prywatnym pracownika – zmiana kilometrówki wprowadzona w 2023 r.:
a) co z pracami nad dalszą zmianą kilometrówki? Czy czeka nas zmiana w 2024 r.?
b) jak obliczać kilometrówkę z uwzględnieniem stanu prawnego na 2024 r.
c) rozliczanie opłat za parkingi i przejazd autostradami – czy są wliczone w limit kilometrówki?
d) dodatkowe wydatki na autostrady i parkingi – Czy będą stanowiły koszt pracodawcy? Czy należy rozpoznać przychód u pracownika?

11. Zwrot innych udokumentowanych wydatków w stosunku do uzasadnionych potrzeb:
a) ubezpieczenie pracownika w trakcie podróży służbowej,
b) inne udokumentowane wydatki.

12. Dokumentowanie poniesionych przez pracownika wydatków:
a) rozliczenie ryczałtem a zwrot wydatków faktycznie poniesionych przez pracownika,
b) prawidłowe udokumentowanie poniesionego wydatku,
c) oświadczenie pracownika o poniesionym wydatku. Omówienie problematyki częstych oświadczeń pracowników.

13. Zaliczka na poczet podróży służbowej:
a) ustalenie wysokości zaliczki w podróży służbowej krajowej i zagranicznej,
b) czy pracodawca ma obowiązek wypłaty zaliczki?
c) w jakiej walucie wypłacić zaliczkę na podróż służbową zagraniczną?
d) kurs wypłaty i rozliczenia zaliczek w podróży służbowej zagranicznej,
e) termin 14 dni na rozliczenie podróży służbowej przez pracownika – co można zrobić, aby pracownicy rozliczali się w tym terminie?

14. Należności z tytułu podróży służbowych a podatkowy koszt uzyskania przychodu. Orzecznictwo i interpretacje:
a) poniesienie należności a możliwość zaliczenia w KUP,
b) rozpoznawanie kosztów w całości, czy do limitów?

15. Należności z tytułu podróży służbowych a możliwość powstania przychodu u pracownika. Orzecznictwo i interpretacje.

16. Należności z tytułu podróży służbowych oraz szkoleń a kwestia składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

17. Samochód osobowy w firmie na gruncie podatków dochodowych:
a) omówienie zmian obowiązujących w podatkach dochodowych od 2019 roku w oparciu o interpretacje podatkowe i Objaśnienia Podatkowe Ministra Finansów z 9 kwietnia 2020 r.,
b) odpisy amortyzacyjne samochodu stanowiącego własność podatnika –limity obowiązujące w 2024 roku;
c) ubezpieczenie samochodu a koszty podatkowe,
d) wydatki związane z używaniem samochodu – w jakiej części stanowią koszty podatkowe? przykłady wydatków uznawanych za eksploatacyjne,
e) samochód wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej, a tzw. użytek „mieszany” – skutki podatkowe,
f) samochód niestanowiący składnika majątku podatnika – najem, dzierżawa, leasing samochodu a podatek dochodowy,
g) kogo nie obejmują limity kosztów podatkowych w leasingu, najmie i dzierżawie samochodu osobowego?
h) jak ustalać wartość samochodu gdy zależy od niej limit kosztów podatkowych? Co zrobić, gdy wynajmujący nie przekazał informacji o wartości pojazdu? Rozwiązania na bazie interpretacji podatkowych i objaśnień Ministra Finansów,
i) wydatki, które można zaliczyć do KUP niezależnie od sposobu używania samochodu,
j) jakie zmiany można wprowadzić do umów leasingu/najmu zawartych przed 2019 r., by nie wpaść w nowe limity kosztów podatkowych – odpowiedzi w oparciu o interpretacje podatkowe i Objaśnienia Ministra Finansów,
k) samochód służbowy wykorzystywany na cele prywatne – ryczałty za używanie auta, najnowsze orzecznictwo w zakresie paliwa, aktualne stanowiska organów.

18. Samochód osobowy w firmie na gruncie VAT z uwzględnieniem stanu prawnego na 2024 r.:
a) samochód służbowy używany do celów prywatnych a VAT,
b) zasady odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem samochodu osobowego w aspekcie zmian w podatku VAT,
c) odliczanie VAT od paliwa zakupionego do firmowego samochodu,
d) kiedy można odliczyć VAT w całości a kiedy jedynie w 50%,
e) ewidencja przebiegu pojazdu – jakie powinna zawierać informacje i jak ją prowadzić?
f) nieodliczony podatek VAT a koszty podatkowe – rozwiązania w oparciu o Objaśnienia Podatkowe Ministra Finansów,
g) terminy zgłoszenia samochodu do US – zmiany wprowadzone pod koniec 2021 r. i obowiązujące w 2024 r.

Informacje organizacyjne

Cena: 790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
29-07-2024Warszawa
22-08-2024Warszawa
19-09-2024Kraków
24-09-2024Poznań
26-09-2024Warszawa
22-10-2024Gdańsk
24-10-2024Wrocław
28-10-2024Warszawa
21-11-2024Katowice

Zaufali nam: