Zarządzanie szkoleniami kluczowym aspektem rozwoju organizacji

Cena: 1790 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1790 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Menedżerowie i specjaliści działów HR, działy rozwojowe i działy szkoleń, osoby które w codziennej pracy odpowiadają za decyzje związane z wyborem formy realizacji projektów rozwojowych lub szkoleniowych. Szkolenie jest również niepowtarzalną okazją do wymiany doświadczeń z przedstawicielami wiodących polskich i międzynarodowych organizacji, nawiązywania znajomości oraz poznania narzędzi wspierających procesy szkoleniowo-doradcze i wymiany doświadczeń na temat ich efektywności w codziennej praktyce zawodowej.

Cel szkolenia

Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego planowania działań rozwojowych w organizacji i budowania środowiska organizacji uczącej. Warsztatowe przepracowanie zasad i sposobów tworzenia projektów szkoleniowych zgodnych z celami i potrzebami organizacji i pracowników, tak aby firma inwestując czas i pieniądze w działania rozwojowe, uzyskała „wartość dodaną”.

Po szkoleniu Uczestnicy nabędą umiejętności:
w zakresie badania potrzeb szkoleniowych (metody i środki)
przygotowywania koncepcji szkoleń, metodyki szkoleń (m. in. pod kątem efektywności procesu dydaktycznego),
dostosowania metod, form i środków do realizacji określonych celów,
tworzenia kwestionariusza ankiety do analizy potrzeb szkoleniowych,
tworzenia kwestionariusza do wywiadu indywidualnego i grupowego,
dokonywania wyboru i zastosowania mierników i narzędzi pomiaru efektywności szkoleń,
zdefiniowania i przeanalizowania ewaluacji szkoleń.

Metodyka szkolenia

Metoda warsztatowa z elementami case study. Każdy moduł składa się z elementów związanych z diagnozą wiedzy i umiejętności Uczestników, następnym krokiem jest przećwiczenie praktycznych umiejętności. Uczestnicy pracować będą na przykładach swoich organizacji oraz uwarunkowaniach ujawnionych w grupie szkoleniowej. Wśród technik aktywizujących pojawią się m.in.: studium przypadku, ćwiczenia indywidualne i grupowe, kwestionariusze i testy zachowań, odgrywanie ról oraz dyskusje. W ramach studiów przypadku, trener zaproponuje analizę przykładów z własnej praktyki zawodowej. Szkolenie będzie miało charakter stricte praktyczny.

Program szkolenia

1. Modele zarządzania szkoleniami w perspektywie wzrostu efektywności organizacji:
• strategia ogólna a strategia personalna,
• powiązanie celów biznesowych z celami programów rozwojowych – metoda 8 kroków.,
• umiejscowienie funkcji szkolenia w organizacji – rola strategiczna projektów i szkoleń,
• kultura organizacyjna a zarządzanie szkoleniami i projektami rozwojowymi,
• modele zarządzania szkoleniami stosowane w polskich organizacjach- studium przypadku,
• procesy zarządzania rozwojem, karierą i talentami w organizacji.

2. Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych – w perspektywie poszukiwania kluczowych obszarów rozwoju wspierających cele biznesowe firmy:
• warunki efektywnego uczenia się dorosłych,
• bariery w uczeniu się oraz strategie ich pokonywania.,
• diagnoza oczekiwań pracowników a zarządzanie zaangażowaniem,
• identyfikacja potrzeb szkoleniowych: model HPI, model IPS,
• metody diagnozy potrzeb rozwojowych:
– system ocen okresowych,
– oceny typu 360,
– rozmowy o rozwoju oraz wywiad kompetencyjny,
– wybrane metody diagnozowania luk kompetencyjnych – od próbek zadań, poprzez testy kompetencyjne i psychologiczne do AC/DC,
• błędy popełniane w procesie analizy potrzeb szkoleniowych i metody radzenia sobie z nimi.

3. Planowanie działań rozwojowych:
• formułowanie celu działań rozwojowych na podstawie modelu SEB,
• motywacja do rozwoju a sposób formułowania celu,
• rodzaje działań rozwojowych i jak je wybierać:
– szkolenia wewnętrzne a zewnętrzne,
– szkolenia na stanowisku a szkolenia poza stanowiskiem pracy,
• kompetencje coacha, mentora, trenera i doradcy,
• zasady i „dobre praktyki” tworzenia procesu rozwojowego w organizacji,
• grzechy organizacji w zakresie przygotowywania działań rozwojowych.

4. Realizacja projektów rozwojowych:
• konsolidowanie procesów zarządzania rozwojem w organizacji,
• delegowanie zadań i odpowiedzialności w zarządzaniu szkoleniami w organizacji,
• budżetowanie projektów rozwojowych,
• nadzorowanie przebiegu szkolenia,
• raport po szkoleniu co powinien zawierać i jak z niego korzystać,
• wsparcie procesu transferu wiedzy wewnątrz organizacji.

5. Ocena i ewaluacja szkoleń – analiza rentowności i efektywności szkoleń w perspektywie celów biznesowych organizacji:
• perspektywa czasowa w ocenie projektów rozwojowych,
• model Kirkpatrick’a a model Phillipsa,
• wskaźniki efektywności szkoleń i działań rozwojowych m.in. ROI i BCR,
• projektowanie narzędzi oceny efektywności szkoleń,
• ewaluacja celu działań rozwojowych na podstawie modelu SEB,
• korzyści ewaluacji dla organizacji,
• benchmarki w zarządzaniu szkoleniami,
• problemy związane z ewaluacją i metody radzenia sobie z nimi.

6. Procedury szkoleniowe w praktyce:
• strategia personalna a polityka szkoleniowa,
• procedura budżetowania szkoleń,
• procedura tworzenia wewnątrz organizacyjnych zespołów trenerskich,
• karta rozwoju,
• dokumenty wspierające od zarządu organizacji,
• procedowanie wdrożenia zarządzania rozwojem organizacji.

Informacje organizacyjne

Cena: 1790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Godziny zajęć: 10:00 – 16.30

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@adnakademia.pl

Anna Niedziółka
22 208 28 26
anna.niedziolka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
20-06-202421-06-2024Warszawa
22-07-202423-07-2024Warszawa
22-08-202423-08-2024Warszawa

Zaufali nam: