Zarządzanie płynnością finansową oraz analiza opłacalności inwestycji

Cena: 1490 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1490 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

prof. dr hab. Grzegorz Michalski – specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w Instytucie Nauk Ekonomicznych Wydziału Inżynieryjno – Ekonomicznego, ekspert I stopnia do oceny merytorycznej projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Autor wielu naukowych i praktycznych publikacji, w tym książek: Leksykon zarządzania finansami, Strategiczne zarządzanie płynnością finansową, Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (razem z W. Pluta), Tajniki finansowego sukcesu (razem z K. Prędkiewicz), Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Strategie finansowe przedsiębiorstw, Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, i innych. Jako trener przede wszystkim ukierunkowuje uczestników na sposób rozumienia głównych idei związanych z tematem szkolenia, łącząc je z prostotą i jasnością przekazu i jak najwyższym poziomem merytorycznym. Także autor otwartych i zamkniętych seminariów, warsztatów i szkoleń z zakresu zarządzania finansami, zarządzania płynnością finansową, controllingu finansowego, analizy finansowej kontrahenta, finansowego studium wykonalności, oceny i analizy ryzyka i opłacalności projektów inwestycyjnych.

Program szkolenia

I. Zarządzanie płynnością (kapitał obrotowy, źródła finansowania i współpraca z instytucjami finansowymi, cash-flow)

1. Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową:
a) relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej,
b) rola zarządzania płynnością w 10 krokach tworzenia wartości,
c) przepływy pieniężne (cash-flow) a płynność,
d) kapitał pracujący, kapitał obrotowy a płynność,
e) żródła finansowania i współpraca z instytucjami finansowymi i ich wpływ na płynność,
f) definicje płynności finansowej (płynność krótkoterminowa, płynność długoterminowa, płynność aktywów, płynność rynku, płynność finansowa przedsiębiorstwa. Relacje między znaczeniami płynności,
g) poziom NWC (kapitału pracującego netto),
h) cykl konwersji gotówki (cykl konwersji środków pieniężnych),
i) określanie strategii zarządzania NWC,
j) wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa.

2. Pomiar poziomu płynności finansowej:
a) statyczne miary płynności, wskaźnik bieżącej płynności, wskaźnik płynności przyspieszony, wskaźnik środków pieniężnych,
b) dynamiczne miary poziomu płynności finansowej, wskaźnik indeks płynności λ (LAMBDA), NLB, i im pokrewne,
c) wykorzystanie informacji o przepływach środków pieniężnych (cash-flow) do oceny poziomu płynności finansowej.

3. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie:
a) potrzeba utrzymywania zapasów. Zapasy materiałów i surowców, zapasy produkcji w toku, zapasy wyrobów gotowych. Okres konwersji zapasów. Rotacja zapasów,
b) metoda ABC w doborze podejścia do zarządzania zapasami. Model ekonomicznej partii dostawy (EOQ), model ukierunkowanej na wartość przedsiębiorstwa ekonomicznej wartości dostawy (VBEOQ), model produkcyjnej partii dostawy (POQ), model ukierunkowanej na wzrost wartości przedsiębiorstwa produkcyjnej partii dostawy (VBEOQ),
c) koszty utrzymywania i zamawiania zapasów i ich wpływ na wolne przepływy pieniężne, na ryzyko przedsiębiorstwa, koszt kapitału i na wartość przedsiębiorstwa. Minimalny zapas – wyznaczanie minimalnego zapasu bezpieczeństwa.

4. Zarządzanie kredytem kupieckim (zarządzanie należnościami):
a) ocena należności przedsiębiorstwa. Metody optymalizowania okresu spływu należności,
b) prognozowanie należności. Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie. Faktoring należności. Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego. Metody analizy ryzyka kredytowego. Metoda punktowa. Metoda standardu kredytowego. Instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja.

5. Zarządzanie środkami pieniężnymi i krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa:
a) motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie,
b) modele zarządzania środkami pieniężnymi, min.: model Baumola (Baumola-Alaisa-Tobina – BAT), model Beranka, model Millera-Orra, model Stone’a),
c) budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki).

II. Analiza opłacalności inwestycji

1. Pojęcie i rodzaje inwestycji:
a) modele realizacji inwestycji – poject finance a corporate Finance,
b) determinanty oceny przedsięwzięć biznesowych (czas, zwrot, ryzyko).

2. Elementy i struktura biznesplanu:
a) rodzaje przedsięwzięć a wzorcowy układ dokumentu,
b) streszczenie menadżerskie – dobór treści, preferowane formy narracji,
c) cele i opis przedsięwzięcia, zasady prezentacji produktu lub usługi, otoczenia projektu, biznesowego, prezentacja posiadanych kompetencji, wybór strategii biznesowej.

3. Zmienna wartość pieniądza w czasie i jej konsekwencje dla decyzji inwestycyjnych.

4. Pojęcie kosztu kapitału i narzędzia jego wyznaczania.

5. Metody oceny projektów inwestycyjnych:
a) proste metody oceny projektów inwestycyjnych (księgowa stopa zwrotu, okres zwrotu, próg rentowności),
b) metody dyskontowe (NPV, MNPV, NPV*, IRR, MIRR, wyznaczanie przepływów pieniężnych przy ocenie przedsięwzięć biznesowych, najczęstsze błędy przy obliczaniu i interpretacji wskaźników NPV i IRR),
c) porównywanie projektów o różnym czasie trwania (EACF, EPR, NPV∞),
d) względne decyzje inwestycyjne (indeks rentowności, wskaźnik wartości bieżącej netto),
e) metody oceny ryzyka projektu (analizy scenariuszowe, analiza wrażliwości, Monte Carlo).

6. Praktyczne przykłady oceny inwestycji i narzędzia oceny inwestycji.

Informacje organizacyjne

Cena: 1490 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć:

Dzień I 10:00-16:00
Dzień II 09:00-15:00

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anita Musiał
22 208 28 33
anita.musial@adnakademia.pl

Dostępne terminy
15-07-202416-07-2024Warszawa

Zaufali nam: