Weekend z podatkiem VAT (16 h)

Cena: 990 zł (VAT zw.)

Kategoria: , ,

Czas trwania: 16 h
Cena: 990 zł (VAT zw.)
Szczegółowy plan
Adresaci kursu

Kurs skierowany jest do osób zajmujących się księgowością i podatkami, które chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz wiedzę i umiejętności.

Cel kursu

Kurs ma na celu kompleksowe omówienie zasad rozliczania podatku od towarów i usług. Jest dedykowany dla osób, które chcą kompleksowo zapoznać się z podatkiem VAT, lecz nie znajdują na to czasu pośród codziennych obowiązków służbowych. W ciągu dwóch dni omówimy szeroką gamę zagadnień, poczynając od tych o charakterze podstawowym, a kończąc na problematyce szczegółowej oraz specjalistycznej. Kurs dotyczy transakcji krajowych, jak również zagranicznych w postaci eksportu towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy oraz nabycia towarów, transakcji łańcuchowych, uproszczonych, jak również usług o charakterze transgranicznym. W czasie zajęć zostaną przekazane uczestnikom kursu wszelkie przysługujące uprawnienia, ryzyka podatkowe, metody optymalizacji obciążeń fiskalnych. Kurs będzie swoim zakresem obejmowało również ostatnie nowelizacje w przepisach oraz projektowane zmiany.

Program kursu

BLOK I

 1. Przepisy istotne dla prawidłowego rozliczania VAT:
  a) znaczenie ustawy o VAT,
  b) najważniejsze rozporządzenia wydane do ustawy o VAT,
  c) przepisy unijne, w tym Dyrektywa 112/2006,
  d) akty prawne nowelizujące podatek VAT.
 2. Najważniejsze zasady dotyczące rozliczania podatku VAT:
  a) konstrukcja podatku VAT,
  b) konsumpcyjny charakter VAT,
  c) powszechność opodatkowania VAT,
  d) zasad unikania podwójnego opodatkowania VAT,
  e) neutralność podatku VAT.
 3. Podatnik podatku VAT:
  a) kto podlega podatkowi VAT?
  b) pojęcie działalności gospodarczej w ustawie VAT,
  c) przykłady czynności nie stanowiących działalności gospodarczej,
  d) podatnicy zagraniczni,
  e) obowiązki rejestracyjne (status podatnika VAT czynnego),
  f) jak sprawdzić status kontrahenta na potrzeby podatku VAT?
  g) obostrzenia w zakresie utrzymania statusu podatnika VAT czynnego,
  h) rejestr podatników VAT wykreślonych, niezarejestrowanych i przywróconych,
  i) propozycja wprowadzenia od 1 września 2019 roku nowego rejestru podatników VAT czynnych zawierający nazwę, adres, numery rachunków bankowych oraz historię rejestracji na potrzeby podatku VAT,
  j) nowy katalog przypadków, w których organ podatkowy może wykreślić podmiot z rejestru podatników VAT czynnych oraz VAT UE,
  k) zwolnienie podmiotowe (dodanie nowych branż wykluczonych ze zwolnienia m. in. dostawa części do motocykli i samochodów, preparaty kosmetyczne oraz elektronika, ściąganie długów),
  l) zwolnienia przedmiotowe (wykaz świadczeń zwolnionych przedmiotowo z VAT, likwidacja zwolnienia przedmiotowego w zakresie usług towarzyszących usłudze ubezpieczeniowej),
  m) organy władzy publicznej jako podatnik VAT (skutki dla sektora komercyjnego).
 4. Katalog czynności opodatkowanych podatkiem VAT:
  a) zasada powszechności podatku VAT a szeroki zakres opodatkowania VAT,
  b) pojęcie czynności opodatkowanych,
  c) forma prawna czynności a jej opodatkowanie.
 5. Stawki podatku VAT:
  a) stawka podstawowa i stawki preferencyjne,
  b) nowa matryca stawek VAT,
  c) modyfikacja zasad stosowania PKWiU, przejście z PKWiU 2008 na PKWiU 2015,
  d) wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako podstawy identyfikacji towarów na gruncie VAT,
  e) Wiążąca Informacja Stawkowa – nowy instrument ochrony prawnej,
  f) obniżenie stawki VAT na książki elektroniczne (ebooki) oraz inne zmiany dotyczące stawek VAT.
 6. Czynności wyłączone spod opodatkowania podatkiem VAT:
  a) przekształcenia kapitałowe – zbycie przedsiębiorstwa, pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, aporty, darowizny,
  b) czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,
  c) czynności niestanowiące przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej,
  d) opłaty publicznoprawne,
  e) nagrody, użyczenia, kaucje, kary, wadium, darowizny (warunki niepodlegania VAT),
  f) ZFŚS,
  g) spotkania służbowe,
  h) promocja jednostki.
 7. Odpłatna dostawa towarów jako czynność opodatkowana podatkiem VAT:
  a) pojęcie towaru i pojęcie rzeczy będących przedmiotem dostawy,
  b) dostawa towarów a przeniesienie własności towaru,
  c) moment dokonania dostawy towarów,
  d) dostawa towarów o charakterze ciągłym,
  e) sprzedaż z odroczonym terminem płatności,
  f) sprzedaż na próbę,
  g) wieczyste użytkowanie gruntów,
  h) leasing finansowy,
  i) bon/voucher na zakup towaru (bon jednego przeznaczenia oraz bon różnego przeznaczenia, nowe regulacje od 1 stycznia 2019 roku).
 8. Odpłatne świadczenie usług:
  a) pojęcie świadczenia usług (m. in.: usługi jednorazowe, usługi ciągłe, usługi etapowe),
  b) wpływ klasyfikacji statystycznych na opodatkowanie usług,
  c) czynności nie stanowiące świadczenia usług,
  d) moment wykonania usługi,
  e) bon/voucher na zakup usługi (bon jednego przeznaczenia oraz bon różnego przeznaczenia, nowe regulacje od 1 stycznia 2019 roku).
 9. Świadczenia kompleksowe i zestawy:
  a) kiedy możemy połączy kilka świadczeń (towarów, usług) w jedno świadczenie,
  b) kryteria dla ustalenia świadczenia dominującego tj. określającego stawkę i sposób opodatkowania świadczenia kompleksowego.
 10. Nieodpłatna dostawa towarów:
  a) przykłady darowizn,
  b) opodatkowanie nieodpłatnej dostawy towarów a prawo do odliczenia,
  c) świadczenia nieodpłatne na rzecz klientów, kontrahentów i pracowników,
  d) drukowane materiały reklamowe i informacyjne,
  e) prezenty o małej wartości,
  f) próbki,
  g) podstawa opodatkowania oraz udokumentowanie nieodpłatnej dostawy towarów.
 11. Nieodpłatne świadczenie usług:
  a) przykłady darowizn,
  b) związek nieodpłatnej usługi z działalnością gospodarczą,
  c) świadczenia nieodpłatne na rzecz klientów, kontrahentów i pracowników,
  d) zasady rozliczania użytku prywatnego pojazdów samochodowych,
  e) podstawa opodatkowania oraz udokumentowanie nieodpłatnego świadczenia usług.
 12. Ewidencja VAT:
  a) ewidencja zakupów i sprzedaży VAT,
  b) jakie transakcje należy ujmować w ewidencji VAT (zasad spójności ewidencji VAT z deklaracją VAT),
  c) forma prowadzenia ewidencji VAT i związany z tym Jednolity Plik Kontrolny,
  d) nowa struktura JPK_VAT (połączenie JPK_VAT z deklaracją VAT),
 13. e) kody GTU, kody procedur rozliczania podatku VAT, kody dowodów księgowych.
 14. Obowiązek podatkowy VAT – czynności krajowe:
  a) zasada ogólna,
  b) moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
  c) szczególne zasady definiowania momentu powstania obowiązku podatkowego – m. in. budownictwo, media, najem, dzierżawa, leasing, usługi finansowe,
  d) warunki dostawy towarów i ich wpływ na obowiązek podatkowy (Reguły Incoterms, umowy, Kodeks cywilny),
  e) wpływ rodzaju usługi na moment powstania obowiązku podatkowego,
  f) obowiązek podatkowy w przypadku zaliczek,
  g) brak wpływu wystawienia faktury na obowiązek podatkowy,
  h) rozliczenie VAT w sposób kasowy.

BLOK II

 1. Rodzaje faktur VAT:
  a) faktura VAT obowiązkowa i na żądanie,
  b) faktura zaliczkowa,
  c) dokument pro forma,
  d) likwidacja faktur wewnętrznych,
  e) faktura VAT RR,
  f) faktura VAT wystawiane przez małego podatnika,
  g) faktura VAT wystawiane w przypadku rozliczania procedur marży,
  h) faktury wystawiane przez nabywcę,
  i) dokumenty zrównane z fakturami VAT,
  j) faktury wystawiane, przesyłane i otrzymane w formie elektronicznej (np. e-mail), faktury zdigitalizowane (np. skan, zdjęcie),
  k) faktura uproszczona,
  l) faktura elektroniczna w zamówieniach publicznych (nowa platforma do e faktur),
  m) refakturowanie,
  n) duplikat faktury,
  o) przechowywanie faktur,
  p) faktura ustrukturyzowana (Krajowy System e Faktur i PEF).
 2. Zasady wystawiania faktur VAT:
  a) elementy konieczne faktury,
  b) terminy wystawiania faktur,
  c) błędy formalne i merytoryczne dotyczące fakturowania,
  d) wystawienie faktury po terminie.
 3. Faktury korygujące i noty korygujące:
  a) zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących,
  b) termin wystawienia faktur korygujących,
  c) ujęcie korekty obrotu w deklaracji VAT-7 (korekta in minus, korekta in plus),
  d) zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy,
  e) wystawianie not korygujących,
  f) w jakich przypadkach możemy anulować fakturę?
 4. Zmiany w Kodeksie karnym w związku ze zmianami w VAT w 2017 roku:
  a) faktury wadliwe i nierzetelne,
  b) sankcje karne (kara pozbawienia wolności) w zakresie tzw. „faktur pustych”.
 5. Kasy fiskalne w 2019 roku i latach kolejnych:
  a) zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących,
  b) nowe zasady wystawiania faktur do paragonów (obowiązkowy nr NIP na paragonie),
  c) kasy fiskalne online – przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku.
 6. Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT):
  a) przemieszczenie towarów jako WDT,
  b) obowiązek podatkowy z tytułu WDT,
  c) zaliczki w WDT a brak obowiązku podatkowego,
  d) podstawa opodatkowania w WDT,
  e) warunki stosowania stawki 0% VAT – wymagana dokumentacja, praktyka i orzecznictwo sądów administracyjnych,
  f) WDT rozliczane w systemie kwartalnym,
  g) WDT w pierwszym i drugim miesiącu kwartału,
  h) WDT w ostatnim miesiącu kwartału,
 7. i) pakiet Quick fixes.
 8. Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT):
  a) przemieszczenie jako WNT,
  b) obowiązek podatkowy VAT,
  c) moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
  d) zaliczki w WNT,
  e) podstawa opodatkowania w WNT,
  f) magazyn konsygnacyjny.
 9. Eksport towarów:
  a) pojęcie eksportu towarów,
  b) eksport bezpośredni i pośredni,
  c) warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim,
  d) obowiązek podatkowy,
  e) zaliczki w eksporcie,
  f) podstawa opodatkowania.
 10. Import towarów:
  a) podatnik w imporcie towarów,
  b) obowiązek podatkowy VAT,
  c) zasady ustalania podstawy opodatkowania na przykładach,
  d) procedura uproszczona rozliczenia importu towarów.
 11. Import i eksport usług:
  a) pojęcie importu i eksportu,
  b) miejsce świadczenia usług – zasada ogólna, usługi na nieruchomości, usługi transportowe, usługi na ruchomym majątku rzeczowym, targi oraz wystawy, usługi elektroniczne, usługi niematerialne,
  c) obowiązek podatkowy,
  d) podstawa opodatkowania,
  e) uzależnienie możliwości odliczenia VAT od prawidłowego terminu wykazania obowiązku podatkowego,
  f) stawki podatku,
  g) dokumentacja konieczna do rozliczenia importu oraz eksportu usług.
  h) obowiązki ewidencyjne oraz deklaracyjne.
 12. Odliczenie podatku naliczonego:
  a) warunki odliczenia podatku naliczonego,
  b) źródła odliczenia,
  c) terminy odliczenia,
  d) odliczenie a wykonanie usługi,
  e) przedawnienie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 13. Ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego:
  a) odliczanie VAT od pojazdów samochodowych (nabycie, najem, leasing, zakup paliwa, wydatki eksploatacyjne),
  b) usługi noclegowe oraz gastronomiczne (restauracja),
  c) faktury od nieuczciwych kontrahentów (puste faktury),
  d) odliczanie w przypadku błędów na fakturach,
  e) ograniczenia systemowe (zwolnienie przedmiotowe i podmiotowe).
 14. Wprowadzone od 1 stycznia 2017 roku dodatkowe zobowiązanie podatkowe (dodatkowa sankcja za nieprawidłowe rozliczenia w VAT):
  a) okoliczności zastosowania sankcji 20%, 30% i 100% (propozycja nowej sankcji 15%),
  b) okoliczności wyłączające zastosowane ww. sankcji,
  c) sankcje a ulga na złe długi.
 15. Proporcja sprzedaży:
  a) zmiany w zakresie odliczania VAT od zakupów wykorzystywanych do celów mieszanych (do działalności gospodarczej oraz do celów niezwiązanych z DG),
  b) obszary działalności, w przypadku których nowelizacja ma zastosowanie dla rozliczenia podatku VAT,
  c) wpływ nowelizacji na przedsiębiorstwa, w ramach których funkcjonują ZFŚS?
  d) pojęcie zakupów częściowo związanych i częściowo niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
  e) metody obliczania zakresu prawa do odliczenia (prewspółczynnika),
  f) odliczanie częściowe VAT a opodatkowanie nieodpłatnego wykorzystania nabytych towarów i usług do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
  g) obrót nieruchomościami 16oraz innymi środkami trwałymi a proporcja sprzedaży,
  h) ustalanie proporcji w oparciu o propozycje wskazane przez Ministerstwo Finansów,
  i) zasady ustalania współczynnika wstępnego i współczynnika ostatecznego,
  j) zaokrąglenia proporcji sprzedaży,
  k) określanie prewspółczynnika i współczynnika sprzedaży w porozumieniu z naczelnikiem urzędu skarbowego,
  l) korekta podatku naliczonego po nowelizacji przepisów.
 16. Mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment):
  a) na czym polega split payment?
  b) kiedy należy obowiązkowo dokonać zapłaty metodą podzielonej płatności (nowelizacja przepisów od 1 listopada 2019 r., branże i limity kwotowe decydujące o obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności),
  c) zasady regulowania należności objętych systemem podzielonej płatności,
  d) zasady funkcjonowania rachunków bankowych objętych systemem split payment,
  e) sposoby uwolnienia środków z rachunku VAT (od 1 listopada 2019 możliwość zapłaty ZUS, PIT/CIT oraz cła i akcyzy),
  f) mechanizm podzielonej płatności a odwrotne obciążenie,
  g) korzyści i wady wynikające z zastosowania podzielonej płatności,
  h ) odpowiedzialność za rozliczenia w trybie split payment (sankcje za niedochowanie obowiązku zapłaty metodą podzielonej płatności – 30% dodatkowe zobowiązanie podatkowe),
  i) formy płatności transakcji handlowych a split payment. 

*Kolejność realizowanych tematów może ulec zmianie. 

Informacje organizacyjne

Cena: 990 zł (VAT zw.)

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 09:00 – 16:00

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Ewa Suchecka 
22 208 28 26
ewa.suchecka@adn.pl

Kurs organizowany przez Centrum Szkoleniowe ADN Akademia Biznesu.

Dostępne terminy
25-11-202326-11-2023Warszawa

Zaufali nam: