Warsztaty z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej dla branży ubezpieczeniowej

Cena: 1990 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 3 dni
Cena: 1990 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Warsztaty przeznaczone są dla działów finansowo księgowych zakładów ubezpieczeń, jak również pracowników innych działów zakładu (informatycznych, aktuarialnych, zajmujących się ewidencją umów ubezpieczenia, wypłatą odszkodowań i świadczeń), których praca wiąże się z pracą służb finansowo księgowych i ma wpływ na ostateczny kształt sprawozdania finansowego ubezpieczyciela.

Cel szkolenia

Podczas zajęć będą mieli Państwo możliwość poznania, usystematyzowania i pogłębienia wiedzy z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości ubezpieczeniowej. Zajęcia będą miały charakter praktycznych wykładów, połączonych z ćwiczeniami i zadaniami. Otrzymają Państwo aktualne akty prawne, materiały autorskie, case study wraz z rozwiązaniami.

Szkolenie zostało zorganizowane w formie warsztatów obejmujących:
1. Część teoretyczną (wykłady).
2. Część praktyczną w postaci ćwiczeń i zadań rozwiązywanych wspólnie na zajęciach.

Program szkolenia

DZIEŃ I

Zagadnienia ogólne

1. Charakterystyka głównych procesów w zakładzie ubezpieczeń i ich odzwierciedlenie w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.

Ewidencja składek ubezpieczeniowych i kosztów akwizycji i ich rozliczanie w czasie

1. Ewidencja przychodów z tytułu zawartych umów ubezpieczenia, rozliczeń składek oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym:
a) ewidencja zawartych umów ubezpieczenia,
b) rozliczanie składek,
c) analiza rozrachunków z tytułu zawartych umów ubezpieczenia,
d) rejestry zawartych umów ubezpieczenia.

2. Rozliczenia z pośrednikami ubezpieczeniowymi.

3. Rozliczanie w czasie przychodów z tytułu składki przypisanej (zasady tworzenia rezerwy składek) oraz rozliczania w czasie kosztów akwizycji.

4. MSSF 4 i MSSF 17 „umowa ubezpieczenia” w zakresie ewidencji składek i kosztów akwizycji.
wykład i ćwiczenia praktyczne

Ewidencja likwidacji szkód i wypłat odszkodowań oraz windykacji regresów

1. Charakterystyka procesu likwidacji szkód i wypłaty odszkodowań.

2. Likwidacja szkód oraz windykacja regresów ubezpieczeniach majątkowych.

3. Świadczenia w ubezpieczeniach na życie.

4. Rejestry szkód.

5. MSSF 4 i MSSF 17 Umowy ubezpieczenia w zakresie szkód.
wykład i ćwiczenia praktyczne

DZIEŃ II

Ewidencja i rozliczanie kosztów

1. Specyfika kosztów w poszczególnych działach ubezpieczeniowych.

2. Zasady ewidencji i klasyfikacja kosztów w zakładzie ubezpieczeń, oraz ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym.
wykład i ćwiczenia praktyczne

Ewidencja i wycena lokat oraz przychodów i kosztów z nimi związanych

1. Działalność lokacyjna – ewidencja i wycena lokat zakładu ubezpieczeń oraz przychodów i kosztów działalności lokacyjnej:
a) polityka lokacyjna w zakładach ubezpieczeń działu II,
b) rodzaje lokat zakładów ubezpieczeń,
c) klasyfikacja lokat oraz wpływ klasyfikacji na prezentację w bilansie i w rachunku wyników,
d) wycena poszczególnych rodzajów lokat,
e) zasady ewidencji przychodów i kosztów działalności inwestycyjnej,
f) ograniczenia w sposobie lokowania określone w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i aktach do niej wykonawczych,
g) prezentacja w sprawozdaniu finansowym.
wykład i ćwiczenia praktyczne

2. MSSF 4 i MSSF 17 „Umowy ubezpieczenia” dot. instrumentów finansowych w formie umowy ubezpieczenia.

Sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń

1. Roczne sprawozdanie zgodnie z ustawą o rachunkowości.

2. Sprawozdawczość na potrzeby organu nadzoru dla celów wypłacalności.

DZIEŃ III

Zasady tworzenia rezerw techniczno – ubezpieczeniowych

1. Rezerwy techniczno–ubezpieczeniowe dla celów rachunkowości:
a) pojęcie i rodzaje rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
b) akty prawne regulujące tworzenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
c) zasady tworzenia rezerw techniczno–ubezpieczeniowych,
d) wycena rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w ubezpieczeniach majątkowych,
e) wycena rezerw w ubezpieczeniach na życie,
f) sposób prezentacji w sprawozdaniu finansowym.

2. Rezerwy techniczno–ubezpieczeniowe dla celów wypłacalności.
wykład i ćwiczenia praktyczne

Reasekuracja

1. Rodzaje reasekuracji (reasekuracja czynna, reasekuracja bierna).

2. Rodzaje umów reasekuracji (obligatoryjne, fakultetowe, proporcjonalne, nieproporcjonalne).

3. Wpływ reasekuracji biernej na wynik finansowy zakładu ubezpieczeń.
wykład i ćwiczenia praktyczne.

Informacje organizacyjne

Cena: 1990 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Decyzję o finalizacji szkolenia podejmujemy na 6-7 dni przed datą jego realizacji. Prosimy mieć to na uwadze i nie zwlekać z rejestracją na wybrane zajęcia. O potwierdzaniu szkoleń decyduje liczba zgłoszeń.

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 09:30 – 16:00

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
24-06-202426-06-2024Warszawa

Zaufali nam: