VAT od podstaw (32 h) – intensywny kurs poparty praktycznymi ćwiczeniami w zakresie rozliczania podatku VAT

Cena: 1690 zł (VAT zw.)

Kategoria: ,

Czas trwania: 32 h
Cena: 1690 zł (VAT zw.)
Szczegółowy plan
Adresaci kursu

Zajęcia w szczególności dedykowane są osobom, które chcą poznać podatek VAT od podstaw oraz planują związać swoją przyszłość zawodową z pracą w działach księgowych oraz podatkowych firm. Na zajęcia zapraszamy również inne osoby zainteresowane tematyką VAT.

Cel kursu

Podatek VAT należy do jednych z najbardziej skomplikowanych danin publicznoprawnych. Zrozumienie mechanizmów i zasad rządzących tym podatkiem wymaga znajomości wielu regulacji prawnych oraz zrozumienia reguł, na których się opiera. Nawet dobra znajomość przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie daje gwarancji wywiązania się z obowiązków podatkowych. Zaproponowany intensywny kurs VAT od podstaw ma na celu przedstawić nie tylko przepisy prawa ale przede wszystkim wyjaśnić zasady w oparciu, o które zbudowano ten podatek. Metoda warsztatowa kursu polega na przerobieniu wielu zadań z uczestnikami szkolenia po omówieniu każdej części teoretycznej. Taka forma szkolenia daje najlepsze efekty i pozwala w relatywnie krótkim czasie zrozumieć podatek VAT. Pozyskana w ten sposób wiedza może być z powodzeniem wykorzystana w codziennych łamigłówkach intelektualnych wynikających z rozliczania tego podatku.

Program kursu

BLOK I
1. Przepisy istotne dla prawidłowego rozliczania VAT:
a) znaczenie ustawy o VAT,
b) najważniejsze rozporządzenia wydane do ustawy o VAT,
c) przepisy unijne, w tym Dyrektywa 112/2006,
d) akty prawne nowelizujące podatek VAT.

Część praktyczna: przykłady i ćwiczenia pomagające rozwiązać kolizję prawa krajowego z unijnym (korzyści dla podatnika).

2. Najważniejsze zasady dotyczące rozliczania podatku VAT:
a) konstrukcja podatku VAT,
b) konsumpcyjny charakter VAT,
c) powszechność opodatkowania VAT,
d) zasada terytorialności,
e) zasad unikania podwójnego opodatkowania VAT,
f) neutralność podatku VAT.

Część praktyczna: przykłady orzeczeń TSUE rozstrzygających spory w oparciu o ww. zasady.

3. Podatnik podatku VAT – „Biała lista”:
a) kto podlega podatkowi VAT?
b) pojęcie działalności gospodarczej w ustawie VAT,
c) przykłady czynności nie stanowiących działalności gospodarczej,
d) podatnicy zagraniczni,
e) obowiązki rejestracyjne (status podatnika VAT czynnego),
f) jak sprawdzić status kontrahenta na potrzeby podatku VAT?
g) rejestr podatników VAT tzw. „Biała lista”,
h) obostrzenia w zakresie utrzymania statusu podatnika VAT czynnego, nowy katalog przypadków, w których organ podatkowy może wykreślić podmiot z rejestru podatników VAT czynnych oraz VAT UE,
i) konsekwencje podatkowe w przypadku braku weryfikacji podmiotu pod kątem podatku VAT na „Białej liście”,
j) dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub za pośrednictwem rachunku nieujętego w „Białej liście”,
k) zwolnienie podmiotowe (dodanie nowych branż wykluczonych ze zwolnienia m. in. dostawa części do motocykli i samochodów, preparaty kosmetyczne oraz elektronika, ściąganie długów).

Część praktyczna: przykłady i ćwiczenia z zakresu skutecznej rejestracji na potrzeby podatku VAT oraz analiza przypadków skutkujących wykreśleniem z Białej listy.

4. Czynności wyłączone spod opodatkowania podatkiem VAT:
a) przekształcenia kapitałowe – zbycie przedsiębiorstwa, pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, aporty, darowizny,
b) czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,
c) czynności niestanowiące przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej,
d) nagrody, użyczenia, kaucje, kary, wadium, darowizny (warunki niepodlegania VAT),
e) ZFŚS,
f) spotkania służbowe,
g) promocja jednostki.

Część praktyczna: przykłady i ćwiczenia wskazujące na wyłączenie czynności spod opodatkowania podatkiem VAT.

5. Katalog czynności opodatkowanych podatkiem VAT:
a) zasada powszechności podatku VAT a szeroki zakres opodatkowania VAT,
b) pojęcie czynności opodatkowanych,
c) forma prawna czynności a jej opodatkowanie.

Część praktyczna: przykłady i ćwiczenia z zakresu identyfikacji podatnika VAT (sektor publiczny stowarzyszenia, fundacje, konsumenci itp.).

6. Odpłatna dostawa towarów jako czynność opodatkowana podatkiem VAT:
a) pojęcie towaru i pojęcie rzeczy będących przedmiotem dostawy,
b) dostawa towarów a przeniesienie własności towaru,
c) moment dokonania dostawy towarów,
d) dostawa towarów o charakterze ciągłym,
e) sprzedaż z odroczonym terminem płatności,
f) sprzedaż na próbę,
g) wieczyste użytkowanie gruntów,
h) leasing finansowy,
i) bon/voucher na zakup towaru (bon jednego przeznaczenia oraz bon różnego przeznaczenia).

7. Odpłatne świadczenie usług:
a) pojęcie świadczenia usług (m. in.: usługi jednorazowe, usługi ciągłe, usługi etapowe),
b) wpływ klasyfikacji statystycznych na opodatkowanie usług,
c) czynności nie stanowiące świadczenia usług,
d) moment wykonania usługi,
e) bon/voucher na zakup usługi (bon jednego przeznaczenia oraz bon różnego przeznaczenia).

Część praktyczna: przykłady i ćwiczenia z zakresu identyfikacji towaru i usługi.

8. Nieodpłatna dostawa towarów:
a) przykłady darowizn,
b) opodatkowanie nieodpłatnej dostawy towarów a prawo do odliczenia,
c) świadczenia nieodpłatne na rzecz klientów, kontrahentów i pracowników,
d) drukowane materiały reklamowe i informacyjne,
e) prezenty o małej wartości (nowe regulacje w 2021 r. z Pakietu SLIM VAT),
f) próbki,
g) podstawa opodatkowania oraz udokumentowanie nieodpłatnej dostawy towarów.

9. Nieodpłatne świadczenie usług:
a) przykłady darowizn,
b) związek nieodpłatnej usługi z działalnością gospodarczą,
c) świadczenia nieodpłatne na rzecz klientów, kontrahentów i pracowników,
d) zasady rozliczania użytku prywatnego pojazdów samochodowych,
e) podstawa opodatkowania oraz udokumentowanie nieodpłatnego świadczenia usług.

Część praktyczna: przykłady i ćwiczenia pomagające zidentyfikować nieodpłatne świadczenia wymagające opodatkowania.

10. Świadczenia kompleksowe i zestawy:
a) kiedy możemy połączy kilka świadczeń (towarów, usług) w jedno świadczenie,
b) kryteria dla ustalenia świadczenia dominującego tj. określającego stawkę i sposób opodatkowania świadczenia kompleksowego (orzecznictwo, interpretacje przepisów prawa podatkowego),
c) sprzedaż towarów i usług w formie zestawu – przykłady nieprawidłowych rozwiązań.

Część praktyczna: przykłady i ćwiczenia pomagające w tworzeniu świadczeń kompleksowych. Wskazanie orzecznictwa dot. świadczeń kompleksowych.

BLOK II
11. Stawki podatku VAT:
a) stawka podstawowa i stawki preferencyjne,
b) nowa matryca stawek VAT,
c) modyfikacja zasad stosowania PKWiU, przejście z PKWiU 2008 na PKWiU 2015,
d) wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako podstawy identyfikacji towarów na gruncie VAT,
e) Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) – nowy instrument ochrony prawnej,
f) nowe regulacje w 2021 r. z Pakietu SLIM VAT w zakresie WIS.

Część praktyczna: przykłady i ćwiczenia z zakresu ustalenia właściwej stawki VAT oraz analiza wniosku o Wiążącą Informację Stawkową (praktyczne wskazówki). Praktyczne wskazówki poruszania się po klasyfikacjach PKWiU, CN i PKOB.

12. Odwrotne obciążenie po nowelizacji przepisów ustawy VAT:
a) samonaliczenie podatku a podatnik VAT (kiedy i wobec kogo ma zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia),
b) odwrotne obciążenie w VAT po zmianach od 1 listopada 2019 r.,
c) likwidacja odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych,
d) wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności w miejsce odwrotnego obciążenia (zakres podmiotowy i przedmiotowy).

Część praktyczna: przykłady i ćwiczenia dot. konstrukcji podstawowego modelu rozliczania podatku VAT oraz mechanizmu odwrotnego obciążenia.

13. Ewidencja VAT (JPK_VAT):
a) ewidencja zakupów i sprzedaży VAT,
b) forma prowadzenia ewidencji VAT i związany z tym Jednolity Plik Kontrolny,
c) nowy JPK_VAT (połączenie JPK_VAT z deklaracją VAT od 1 października 2020 r.),
d) wprowadzenie nowej sankcji za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,
e) wprowadzenie Krajowego Systemu e Faktur od 1 października 2021 r.

Część praktyczna: przykłady, ćwiczenia i prezentacja schemy JPK_V7M i JPK_V7K. Ćwiczenia polegające na sporządzeniu schemy JPK_VAT. Przykłady oznaczeń kodami: GTU, rodzaju transakcji i dowodu księgowego.

14. Obowiązek podatkowy VAT – czynności krajowe:
a) zasada ogólna,
b) moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
c) szczególne zasady definiowania momentu powstania obowiązku podatkowego – m. in. budownictwo, media, najem, dzierżawa, leasing, usługi finansowe,
d) warunki dostawy towarów i ich wpływ na obowiązek podatkowy (reguły Incoterms, umowy, Kodeks cywilny),
e) wpływ rodzaju usługi na moment powstania obowiązku podatkowego,
f) obowiązek podatkowy w przypadku zaliczek,
g) brak wpływu wystawienia faktury na obowiązek podatkowy,
h) rozliczenie VAT w sposób kasowy.

15. Zasady wystawiania faktur VAT:
a) terminy wystawiania faktur,
b) wystawienie faktury po terminie,
c) Pakiet SLIM VAT 2 – projekt wydłużenie terminu do wystawienia faktury przed sprzedażą i zapłatą do 60 dni.

Część praktyczna: przykłady i ćwiczenia z zakresu ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla poszczególnych rodzajów transakcji oraz ustalenia terminu wystawiania faktury.

16. Dokumentowanie transakcji VAT:
a) faktura VAT obowiązkowa i na żądanie,
b) elementy konieczne faktury,
c) faktura zaliczkowa,
d) dokument pro forma,
e) likwidacja faktur wewnętrznych,
f) dokumenty zrównane z fakturami VAT,
g) faktury wystawiane, przesyłane i otrzymane w formie elektronicznej (np. e-mail), faktury zdigitalizowane (np. skan),
h) faktura uproszczona,
i) refakturowanie,
j) duplikat faktury – projekt SLIM VAT 2 dot. likwidacji duplikatu i wprowadzenia kolejnego egzemplarza faktury),
k) błędy formalne i merytoryczne dotyczące fakturowania,
l) przechowywanie faktur,
m) Pakiet SLIM VAT 2 – projekt uproszczenia treści faktury zaliczkowej.

17. Krajowy System e-Faktur (KSeF):
a) co to jest KSeF i do czego ma służyć?
b) e Urząd oraz oprogramowania komercyjne do KSeF,
c) KSeF obowiązkowy czy dobrowolny?
d) zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o podmiotach uprawionych do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania faktur ustrukturyzowanych lub dostępu do nich,
e) pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF,
f) akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej,
g) wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej,
h) uwierzytelnienia faktury ustrukturyzowanej,
i) przechowywanie faktur ustrukturyzowanych,

Część praktyczna: przykłady i ćwiczenia polegające na wystawieniu poprawnej faktury pod względem formy i treści.

BLOK III
18. Faktury korygujące w 2021 roku (PAKIET SLIM VAT 1 i 2 w zakresie faktur korygujących):
a) anulowanie faktury,
b) tzw. korekta do zera,
c) zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących,
d) możliwość wystawienia zbiorczej faktury korygującej,
e) termin wystawienia faktur korygujących,
f) korekty in plus i in minus,
g) potwierdzenia odbioru faktury korygującej – czy nadal potrzebne w 2021 r.?,
h) SLIM VAT – nowe regulacje od 1 stycznia 2021 r. w zakresie konieczności posiadania uzgodnień warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla faktur korygujących (zastąpienie posiadania potwierdzenia odbioru instytucją posiadania dokumentacji dotyczącej uzgodnień pomiędzy kontrahentami w zakresie warunków obniżenia podstawy opodatkowania),
i) ujęcie korekty obrotu w deklaracji VAT,
j) korekty bieżące i wsteczne,
k) SLIM VAT – nowe regulacje od 1 stycznia 2021 r. w zakresie doprecyzowania korekty in plus (korekta wsteczna lub bieżąca w zależności od przyczyn korekty),
l) zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy („oderwanie” obowiązku dokonania korekty od faktu otrzymania faktury korygującej),
m) Pakiet SLIM VAT 2 i nowa treść faktury korygującej,
n) zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy,
o) wystawianie not korygujących,
p) w jakich przypadkach możemy anulować fakturę?

Część praktyczna: przykłady i ćwiczenia polegające na dokonaniu korekty podatku VAT. Nabycie umiejętności wystawienia właściwej formy dokumentu księgowego w celu skorygowania błędnie rozliczonego podatku VAT z perspektywy sprzedawcy oraz nabywcy.

19. Zmiany w Kodeksie karnym w związku ze zmianami w VAT:
a) faktury wadliwe i nierzetelne,
b) sankcje karne (kara pozbawienia wolności) w zakresie tzw. „faktur pustych”.

Część praktyczna: przykłady faktur wadliwych i nierzetelnych i związanych z tym sankcji.

20. Kasy fiskalne:
a) zakres obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej,
b) status nabywcy i jego weryfikacja jako kryterium podstawowe,
c) kryterium „sprzedaży” w rozumieniu ustawy o VAT,
d) obowiązki podatnika związane z rozpoczęciem fiskalizacji,
e) przerwy w fiskalizacji i zakończenie fiskalizacji (zakończenie działalności),
f) elementy paragonu fiskalnego, opis świadczenia na paragonie – nowy obowiązek podania nr NIP nabywcy na paragonie (relacja B2B),
g) oznaczenia literowe dla stawek VAT,
h) numer NIP nabywcy na paragonie,
i) termin wystawienia paragonu fiskalnego – kiedy i do kiedy podatnik musi wystawić paragon?
j) zaliczki a paragon fiskalny – kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
k) przechowywanie paragonów fiskalnych i raportów,
l) raporty fiskalne i ich znaczenie,
m) czynności obligatoryjnie wyłączone z systemu zwolnień, limit 20.000 zł i jego kalkulacja,
n) nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (m. in. zmiany dot. zwolnień z kas fiskalnych, m.in. przy sprzedaży na rzecz pracowników, nowa nomenklatura celna CN i PKWiU w 2021 r.),
o) czynności zwolnione z ewidencjonowania na mocy załącznika do rozporządzenia – analiza szczegółowa (zwłaszcza przelewy „bezgotówkowe”, świadczenia na rzecz pracowników, nieodpłatne świadczenia, nowa nomenklatura dla towarów i usług w 2021 r.),
p) kasy fiskalne online – cel i istota wprowadzenia,
q) dla kogo i od kiedy obligatoryjna kasa fiskalna online,
r) do kiedy będą mogły funkcjonować kasy z kopią papierową i elektroniczną?

Część praktyczna: przykłady i ćwiczenia dot. obowiązku fiskalizowania transakcji, poprawnej treści paragonu oraz zwolnień z ewidencjonowania transakcji na kasie fiskalnej.

21. Mechanizmu podzielonej płatności (ang. Split payment):
a) na czym polega split payment?
b) zasady regulowania należności objętych systemem podzielonej płatności,
c) zasady funkcjonowania rachunków bankowych objętych systemem split payment,
d) w jaki sposób będzie można dysponować środkami na rachunku VAT?
e) korzyści i wady wynikające z zastosowania podzielonej płatności,
f) odpowiedzialność za rozliczenia w trybie split payment,
g) formy płatności transakcji handlowych a split payment,
h) wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności od 1 listopada 2019 r.,
i) branże objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności,
j) sankcje z tytułu nie dopełnienia obowiązku zapłaty mechanizmem podzielonej płatności,
k) nowe regulacje w 2021 r. z Pakietu SLIM VAT m. in. rozszerzenie katalogu kompensat do, których nie mam zastosowania split payment).

Część praktyczna: przykłady i ćwiczenia pozwalające identyfikować dobrowolny i obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności. Analiza komunikatu przelewu bankowego dedykowanego dla podzielonej płatności.

22. Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT):
a) przemieszczenie towarów jako WDT,
b) obowiązek podatkowy z tytułu WDT,
c) zaliczki w WDT a brak obowiązku podatkowego,
d) podstawa opodatkowania w WDT,
e) warunki stosowania stawki 0% VAT – wymagana dokumentacja, praktyka i orzecznictwo sądów administracyjnych (rozporządzenie wykonawcze Rady UE 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r.),
f) pakiet Quick fixes – zmiany w towarowych transakcjach wewnątrzwspólnotowych,
g) nowe regulacje dotyczące dokumentowania WDT,
h) zaostrzenie przepisów dotyczących numeru VAT UE i identyfikacji nabywcy dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych,
i) nowe zasady dokumentowania wywozu towaru,
j) relacja przepisów unijnych do krajowych.

23. Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT):
a) przemieszczenie jako WNT,
b) obowiązek podatkowy VAT,
c) moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
d) zaliczki w WNT,
e) podstawa opodatkowania w WNT,
f) nowe regulacje Pakietu SLIM VAT 1 i 2 w zakresie korekt WDT/WNT.

Część praktyczna: przykłady i ćwiczenia polegające na rozpoznaniu prawidłowego statusu transakcji. Zadania z zakresu rozpoznania obowiązku podatkowego dla WDT/WNT, wystawieniu poprawnej faktury oraz sporządzenie JPK_VAT.

24. Eksport towarów:
a) pojęcie eksportu towarów,
b) eksport bezpośredni i pośredni,
c) warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim,
d) obowiązek podatkowy,
e) zaliczki w eksporcie (nowe regulacje w 2021 r. z Pakietu SLIM VAT),
f) podstawa opodatkowania.

25. Import towarów:
a) podatnik w imporcie towarów,
b) obowiązek podatkowy VAT,
c) zasady ustalania podstawy opodatkowania na przykładach,
d) procedura uproszczona rozliczenia importu towarów.

Część praktyczna: przykłady i ćwiczenia polegające na rozpoznaniu prawidłowego statusu transakcji. Zadania z zakresu rozpoznania obowiązku podatkowego dla eksportu i importu towarów, wystawieniu poprawnej faktury oraz sporządzenie JPK_VAT.

BLOK IV
26. Opodatkowanie podatkiem VAT transakcji łańcuchowej:
a) istota transakcji łańcuchowej,
b) podmioty uczestniczące w transakcji łańcuchowej,
c) wpływ warunków transportowych na miejsce dostawy towarów w przypadku transakcji łańcuchowej,
d) transakcje łańcuchowe z wykorzystaniem eksportu towarów,
e) transakcje łańcuchowe z wykorzystaniem transakcji wewnątrzwspólnotowych,
f) transakcje łańcuchowe związane z importem towarów,
g) obowiązki ciążące na poszczególnych uczestnikach transakcji łańcuchowej,
h) transakcje łańcuchowe a dokumentacja podatkowa.

27. Istota i znaczenie faktury w przypadku transakcji łańcuchowych oraz trójstronnych:
a) różnice pomiędzy transakcją trójstronną uproszczoną a transakcją łańcuchową,
b) faktura VAT podstawowym dokumentem rozliczeniowym,
c) sprzeczność treści umowy z wystawioną fakturą – na co się powoływać?
d) czy faktura może zastępować umowę pisemną.

Część praktyczna: przykłady i ćwiczenia polegające na rozpoznaniu prawidłowego statusu transakcji. Zadania z zakresu rozpoznania prawidłowego sposobu opodatkowania poszczególnych transakcji w łańcuchu.

28. Import i eksport usług:
a) pojęcie importu i eksportu,
b) miejsce świadczenia usług – zasada ogólna, usługi na nieruchomości, usługi transportowe, usługi na ruchomym majątku rzeczowym, targi oraz wystawy, usługi elektroniczne, usługi niematerialne,
c) obowiązek podatkowy,
d) podstawa opodatkowania,
e) uzależnienie możliwości odliczenia VAT od prawidłowego terminu wykazania obowiązku podatkowego,
f) stawki podatku,
g) dokumentacja konieczna do rozliczenia importu oraz eksportu usług,
h) wyjątki od zasady opodatkowania według siedziby usługobiorcy.

Część praktyczna: przykłady i ćwiczenia polegające na rozpoznaniu prawidłowego statusu transakcji. Zadania z zakresu rozpoznania obowiązku podatkowego dla eksportu i importu usług, wystawieniu poprawnej faktury oraz sporządzenie JPK_VAT.

29. Odliczenie podatku naliczonego:
a) warunki odliczenia podatku naliczonego,
b) źródła odliczenia,
c) terminy odliczenia (nowe regulacje w 2021 r. z Pakietu SLIM VAT m.in. wydłużenie terminu do odliczenia podatku VAT),
d) projektowane uprawnienie do korekty podatku naliczonego w całym okresie prawa do odliczenia (4 mc) – Pakiet SLIM VAT 2.

Część praktyczna: przykłady i ćwiczenia dotyczące prawidłowego rozpoznania momentu nabycia prawa do odliczenia podatku VAT.

30. Ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego:
a) odliczanie VAT od pojazdów samochodowych (nabycie, najem, leasing, zakup paliwa, wydatki eksploatacyjne),
b) usługi noclegowe oraz gastronomiczne,
c) nowe regulacje w 2021 r. z Pakietu SLIM VAT i związana z tym możliwość odliczenia usług noclegowych, które są refakturowane,
d) faktury od nieuczciwych kontrahentów (puste faktury),
e) ulga na złe długi – Pakiet SLIM VAT 2 wydłużający okres zastosowania ulgi,
f) odliczanie w przypadku błędów na fakturach,
g) ograniczenia systemowe (zwolnienie przedmiotowe i podmiotowe).

Część praktyczna: przykłady i ćwiczenia dotyczące prawidłowego rozpoznania momentu nabycia prawa do odliczenia podatku VAT. Przykłady transakcji, które umożliwiają odliczenie noclegu. Zadania dot. zmiany sposobu wykorzystania pojazdów samochodowych do działalności gospodarczej. Zadania na zastosowanie ulgi na złe długi.

31. Proporcja sprzedaży:
a) zmiany w zakresie odliczania VAT od zakupów wykorzystywanych do celów mieszanych (do działalności gospodarczej oraz do celów niezwiązanych z DG),
b) obszary działalności, w przypadku których nowelizacja ma zastosowanie dla rozliczenia podatku VAT,
c) pojęcie zakupów częściowo związanych i częściowo niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
d) metody obliczania zakresu prawa do odliczenia (prewspółczynnika),
e) odliczanie częściowe VAT a opodatkowanie nieodpłatnego wykorzystania nabytych towarów i usług do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
f) obrót nieruchomościami oraz innymi środkami trwałymi a proporcja sprzedaży,
g) ustalanie proporcji w oparciu o propozycje wskazane przez Ministerstwo Finansów,
h) zasady ustalania współczynnika wstępnego i współczynnika ostatecznego,
i) zaokrąglenia proporcji sprzedaży,
j) określanie prewspółczynnika i współczynnika sprzedaży w porozumieniu z naczelnikiem urzędu skarbowego,
k) korekta podatku naliczonego po nowelizacji przepisów.

Część praktyczna: przykłady i ćwiczenia dotyczące obliczenia prewspółczynnika i współczynnika oraz w zakresie korekty rocznej podatku naliczonego.

32. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe (dodatkowa sankcja za nieprawidłowe rozliczenia w VAT):
a) okoliczności zastosowania sankcji 15%, 20%, 30% i 100%,
b) okoliczności wyłączające zastosowane ww. sankcji,
c) sankcje a ulga na złe długi,
d) sankcje karne skarbowe.

Część praktyczna: przykłady i ćwiczenia wskazujące na zastosowanie poszczególnych sankcji w kontekście trybów działania organów podatkowych oraz podjętych działań przez podatnika.

Informacje organizacyjne

Cena: 1690 zł (VAT zw.)

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 09:00 – 16:00

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Ewa Suchecka 
22 208 28 26
ewa.suchecka@adn.pl

Kurs organizowany przez Centrum Szkoleniowe ADN Akademia Biznesu.

Terminy szczegółowe
Warszawa:
Sesja I, 7 – 8 października 2023
Sesja II, 21 – 22 października 2023
Dostępne terminy
07-10-202322-10-2023Warszawa

Zaufali nam: