Umowy o roboty budowlane

Cena: 890 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 890 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Zajęcia skierowane są do dyrektorów, głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych, departamentów prawnych, komórek zajmujących się podpisywaniem umów, jak i pozostałej kadry menedżerskiej reprezentującej firmy z branży budowlanej.

Cel szkolenia

Zawarcie umowy o roboty budowlane zawsze oznacza dla każdej ze stron podjęcie specyficznego ryzyka oraz decyzji handlowych związanych z procesem budowlanym. Każda umowa o roboty budowlane niesie za sobą tak zagrożenia finansowe/podatkowe, techniczne, jak i prawne. Dlatego też niezbędna jest dobra znajomość zagrożeń budowlanych i umiejętność ich zapobiegania poprzez wprowadzanie odpowiednich klauzul umownych. Celem szkolenia jest przedstawienie pracownikom branży budowlanej zasad zawierania umów o roboty budowlane oraz ich rozliczenia na gruncie prawnym, jak również podatkowym. Podczas szkolenia zostaną przedstawione najczęściej popełniane błędy dotyczące zawieranych umów wraz ze wskazaniem sposobu ich optymalizacji prawnej oraz podatkowej. Przedstawimy wykładnię Sądu Najwyższego, zaproponujemy konkretne klauzule, które mogą być pomocne w zabezpieczaniu interesów Stron, a także omówimy relacje między uczestnikami procesu budowlanego i wynikające z umowy wzajemne zobowiązania oraz odpowiedzialność Stron. W czasie szkolenia zostaną omówione podatkowe skutki zarówno umów zawieranych z podwykonawcami, jak i czynności charakterystycznych dla branży budowlanej. W efekcie szkolenia uczestnik uzyska wiedzę niezbędną do określenia obszarów ryzyka prawnego oraz podatkowego, jak również sposobów jego unikania.

Program szkolenia

1. Źródła regulacji umów o roboty budowlane:
• ustawa Prawo budowlane,
• znaczenie Kodeksu Cywilnego dla prawa budowlanego,
• najważniejsze akty wykonawcze do ustawy Prawo Budowlane.

2. Określenie praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego:
• pozycja inwestora w procesie budowlanym,
• inspektor nadzoru inwestorskiego i jego rola w procesie budowlanym,
• znaczenie projektanta w procesie budowlanym,
• prawa i obowiązki kierownika budowy lub kierownika robót.

3. Kluczowe postanowienia umowne w umowach o robotach budowlane.
• określenie przedmiotu umowy i rodzaje umów o roboty budowlane,
• terminy realizacji robót budowlanych,
• określenie zasad ustanawiania podwykonawców i odpowiedzialność wykonawcy za działania i zaniechania podwykonawców,
• ustalenie wynagrodzenia,
• rękojmia za wady,
• gwarancja,
• określenie zakresu obowiązków inwestora,
• ustalenie obowiązków wykonawcy,
• określenie możliwości odstąpienia od umowy,
• ustanowienie kar umownych,
• sposoby zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4. Cena i sposób zapłaty:
• ustalenie ceny,
• klauzule waloryzacyjne,
• wynagrodzenie za prace dodatkowe,
• określenie terminów płatności,
• nieterminowa zapłata,
• roszczenia podwykonawców o zapłatę wobec inwestora,
• odpowiedzialność za zapłatę.

5. Zmiana umowy oraz możliwość odstąpienia od umowy:
• zasady aneksowania umowy o roboty budowlane,
• zmiana przedmiotu umowy o roboty budowlane a wynagrodzenie,
• odstąpienie od umowy z winy wykonawcy,
• odstąpienie od umowy z winy inwestora,
• roszczenia związane z odstąpieniem od umowy.

6. Rękojmia za wady fizyczne obiektu:
• zasady i zakres odpowiedzialności za wady,
• pojęcie wady fizycznej obiektu budowlanego,
• uprawnienia inwestora z tytułu rękojmi za wady fizyczne obiektu,
• roszczenia odszkodowawcze,
• wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi,
• rękojmia na roboty budowlane,
• gwarancja,
• rękojmia a gwarancja – podstawowe różnice.
• Aktualne orzecznictwo.

7. Aktualne orzecznictwo.

8. Pytania i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Cena: 890 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Decyzję o finalizacji szkolenia podejmujemy na 6-7 dni przed datą jego realizacji. Prosimy mieć to na uwadze i nie zwlekać z rejestracją na wybrane zajęcia. O potwierdzaniu szkoleń decyduje liczba zgłoszeń.

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
20-09-2024Online
12-12-2024Online

Zaufali nam: