Szkolenie online Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2024 roku

Cena: 490 zł + 23% VAT*

Kategoria: , , , ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 490 zł + 23% VAT*
Szczegółowy plan

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się problematyką ZFŚS, które posiadają już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych wraz z omówieniem bieżących i planowanych zmian. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

Prowadzący szkolenie

Ekspert problematyki dotyczącej ZFŚS.

Program szkolenia

1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – możliwość wyboru pomiędzy tworzeniem ZFŚS a wypłatą świadczenia urlopowego:
a) spełnienie warunków umożliwiających wybór,
b) zasady wypłaty świadczenia urlopowego,
c) świadczenie urlopowe a przychód pracownika,
d) dochodzenie zwrotu wypłaconego świadczenia urlopowego,
e) możliwość pomniejszenia wysokości świadczenia urlopowego,
f) warunki odstąpienia od nietworzenia ZFŚŚ i świadczenia urlopowego.

2. Podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS:
a) możliwość odstąpienia od tworzenia ZFŚS a zapisy w przepisach wewnątrzzakładowych,
b) możliwość swobodnego ustalania wysokości % odpisu na ZFŚS a koszty uzyskania przychodu,
c) obniżenie podwyższenie odpisu w trakcie roku kalendarzowego a koszty uzyskania przychodu.

3. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS:
a) krąg osób uprawnionych – definicja członków rodzin,
b) osoby na urlopach bezpłatnych wychowawczych macierzyńskich,
c) objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu,
d) jak zdefiniować emeryta rencistę – byłego pracownika,
e) uzależnienie pomocy od rodzaju umowy – stażu pracowniczego – wymiaru etatu.

4. Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian:
a) zdefiniowanie działalności socjalnej
b) na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS,
c) imprezy masowe a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej w świetle wyroków SN,
d) pożyczki na cele mieszkaniowe,
e) zasady wyboru celów mieszkaniowych finansowanych z ZFŚS,
f) oprocentowanie pożyczki,
g) skutki podatkowe umorzenia pożyczki dla pracownika, byłego pracownika oraz emeryta lub rencisty.

5. Kyteria przyznawania świadczeń socjalnych, badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych:
a) sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych,
b) badanie sytuacji na podstawie orzecznictwa sądów,
c) na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny,
d) czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS,
e) program 500+ a badanie sytuacji życiowej.

6. Dokonywanie odpisu na rzecz funduszu
a) Przedstawienie sposobu obliczania wysokości odpisu
b) Ustalanie przeciętnej liczy zatrudnionych
c) Omówienie sposobu dokonywania korekty odpisu należnego za dany rok
d) osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu,
e) wysokość odpisów dla poszczególnych grup zawodowych,
f) wysokość dobrowolnych odpisów na ZFŚS,

7. Przejście całości lub części zakładu na innego pracodawcę:
a) środki pieniężne przekazywane w momencie przejścia całości lub części zakładu na nowego pracodawcę,
b) w jaki sposób ustalić wysokość przekazywanych środków,
c) termin na przekazanie środków.

8. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS:
a) obowiązek konsultacji zmian ze związkami zawodowymi,
b) czy pracodawca może wprowadzić jakiekolwiek zmiany do regulaminu w przypadku braku zgody związków zawodowych,
c) wybór przedstawiciela załogi pracowników.

9. Komisje socjalne:
a) zasady tworzenia komisji socjalnych,
b) skład komisji,
c) komisja socjalna jako organ opiniodawczy,
d) komisja socjalna jako organ przyznający świadczenia.

10. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS:
a) paczki dla pracowników,
b) bony towarowe,
c) bilety i karnety dla pracowników,
d) zapomogi dla pracowników; Świadczenia kwalifikowane jako zapomogi a zwolnienie z opodatkowania – zmiany „COVIDOWE”,
e) wczasy pod gruszą a limit 14 dni urlopu wypoczynkowego?
f) świadczenia dla emerytów i rencistów; Świadczenia dla rodzin zmarłego pracownika/emeryta lub rencisty z ZFŚS lub innych źródeł,
g) dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych,
h) wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników,
i) rozliczenie imprez masowych – po wyroku TK z lipca 2014 r.,
j) koszt udziału pracowników w imprezie sportowej.

11. Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
a) Omówienie rodzajów i zakresu odpowiedzialności
b) Wskazanie osób, które z ramienia pracodawcy ponoszą odpowiedzialność
c)Przedstawienie uprawnień w zakresie karania przysługujących inspektorom pracy

12. RODO w ZFŚS – praktyczne aspekty „przetwarzania” danych uczestników ZFSS.

Informacje organizacyjne

Cena: 490 zł + 23% VAT*

* do ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Szkolenie organizowane przez ADN Akademia Biznesu.

Harmonogram szkolenia

9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników 10:00 – 15:00 – szkolenie w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Dostępne terminy
31-07-2024Online
26-08-2024Online
27-09-2024Online
25-10-2024Online
21-11-2024Online
11-12-2024Online

Zaufali nam: