Szkolenie online WDT, WNT – prawa i obowiązki Sprzedającego i Kupującego związane z logistyką towarów w obrocie unijnym

Cena: 1590 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1590 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do firm, które dokonują zakupów i sprzedaży towarów na terenie Unii Europejskiej lub planują rozpocząć takie działania. Jest adresowane do działów handlowych, transportowych oraz logistycznych zarówno firm handlowych jak i produkcyjnych.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z podstawami prawa dotyczącego Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów (WNT) oraz Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów (WDT) oraz procedurami i dokumentacją funkcjonującą w tych obszarach. Zawiera szczegółowe omówienie warunków dostawy Incoterms 2020 oraz zagadnień związanych z INTRASTAT z uwzględnieniem najnowszych zmian. Podejmuje tematy z zakresu odpowiedzialności Sprzedającego i Kupującego oraz Spedytora i Przewoźnika w świetle Konwencji CMR i przepisów spedycyjnych. Zajmuje się omówieniem dokumentacji transportowej w tym listów przewozowych CMR oraz zagadnień z zakresu ubezpieczenia Cargo.
Szkolenie zawiera wiele praktycznych aspektów wynikających z długoletniego doświadczenia Prowadzącego szkolenie oraz ćwiczenia, które pozwalają na zastosowanie i przećwiczenie wiedzy nabytej na każdym etapie szkolenia.

Korzyści dla uczestnika

Szkolenie jest niezbędne dla każdego pracownika zajmującego się sprzedażą i zakupem towarów w Unii Europejskiej. Każdy uczestnik otrzymuje skondensowaną wiedzę w postaci wykładu, ćwiczeń, rozmowy z prowadzącym oraz materiałów szkoleniowych. Co ważne – ćwiczenia bazują na prawdziwych przypadkach biznesowych i realnych dokumentach.
Uczestnicy po szkoleniu będą wiedzieli jak prawidłowo dobrać właściwą regułę Incoterms dla konkretnej sytuacji handlowej. Zapoznają się z całym procesem Wewnątrzwspólnotowej Dostawy i Nabycia Towarów oraz niezbędną dokumentacją. Dowiedzą się jak prawidłowo wypełnić zgłoszenie Intrastat i jakie są najnowsze zmiany w kwestii zgłoszeń do systemu Intrastat. Zapoznają się z prawami i obowiązkami Sprzedającego, Kupującego, Przewoźnika i Spedytora wynikającymi z konwencji CMR i przepisów spedycyjnych. Będą wiedzieli jaka dokumentacja transportowa obowiązuje w obrocie unijnym . Będą potrafili prawidłowo wypełnić list przewozowy CMR oraz zweryfikować polisę ubezpieczeniową Przewoźnika/ Spedytora. Dowiedzą się kiedy zastosować umowę przewozu, a kiedy umowę spedycji i o co zadbać wysyłając towar. Przekonają się, dlaczego najlepiej zabezpiecza towar ubezpieczenie Cargo. Poznają wiele praktycznych porad ułatwiających wewnątrzunijny obrót towarów.

Program szkolenia

1.Wewnątrzwspólnotowy przepływ towarów- obowiązki Sprzedającego i Kupującego:
a) Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów:
• pojęcie WNT w oparciu o ustawę o VAT, jakie warunki muszą być spełnione aby miało miejsce WNT,
• dokumenty potwierdzające WNT,
• Nabywca i Dostawca w WNT,
• miejsce i moment powstania obowiązku podatkowego,
• WNT jako transakcja neutralna podatkowo – warunki,
• sposoby wykazania WNT ,rodzaje deklaracji i terminy ich składania,
• podstawa opodatkowania w WNT.
b) Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów:
• pojęcie WDT w oparciu o ustawę o VAT,
• warunki jakie musi spełnić Nabywca i Dostawca w WDT,
• sposoby wykazania WDT ,rodzaje deklaracji i terminy ich składania,
• moment powstania obowiązku podatkowego w WDT,
• warunki uzyskania stawki Vat 0% (ustawa o VAT i przepisy unijne),
• dokumenty uprawniające do zastosowania stawki Vat 0% zgodnie z ustawa o VAT i przepisami unijnymi (dowody z grupy A i B, oświadczenie Nabywcy),
• podstawa opodatkowania w WDT,
• przepisy dotyczące produktów w krajach Unii Europejskiej,
• ograniczenia transportowe w UE (SENT, EKAER, BIREG, RO e-Transport).

Ćwiczenie 1 : Sporządzamy schemat przykładowej umowy z kontrahentem zagranicznym.

Ćwiczenie 2 : Jakich czynności handlowych, logistycznych i podatkowych powinien dokonać Sprzedający wywożąc 20 ton towaru do Holandii ( towar podlega pod SENT).

2. Incoterms 2020 – informacje ogólne:
a) kilka słów o Międzynarodowej Izbie Handlowej, która opracowuje Incoterms,
b) czym są reguły Incoterms, jak powstają , ich wersje i zastosowanie,
c) czy musimy stosować reguły Incoterms,
d) czy możemy posługiwać się starszymi wersjami i w jakich przypadkach,
e) co regulują, a czym nie zajmują się reguły Incoterms,
f) reguły Incoterms a umowa sprzedaży,
g) co to jest ryzyko w dostawie,
h) miejsce dostawy i miejsce przeznaczenia, a przejście ryzyka, z czym wiąże się brak określenia miejsca dostawy,
i) jak poprawnie zapisywać warunki dostawy Incoterms i co w przypadkach kiedy brak informacji o wersji Incoterms,
j) co wspólnego mają reguły Incoterms z przeniesieniem własności rzeczy.

3. Różnice między Incoterms 2010 a Incoterms 2020:
a) wyeksponowanie artykułów związanych z dostawą/przyjęciem dostawy i przejściem ryzyka (odpowiednio: A2/B2 zamiast A4/B4 i A3/B3 zamiast A5/B5),
b) ulepszenie prezentacji i zastosowanie obszernych not wyjaśniających,
c) powiązanie z innymi umowami (umowy sprzedaży, spedycji, przewozu),
d) możliwość użycia własnych środków przewozu przy FCA, DAP, DPU, DDP,
e) ułatwienia dla akredytyw poprzez zastosowanie konosamentu „on board” dla FCA, – uporządkowanie informacji o kosztach poprzez umieszczenie ich w jednym artykule,
f) różne zakresy ochrony ubezpieczeniowej dla reguł CIF i CIP,
g) zmiana reguły DAT na DPU,
h) włączenie wymogów związanych z bezpieczeństwem w zakres artykułów dotyczących przewozu i kosztów.

4. Szczegółowe omówienie reguł Incoterms 2020 dla wszystkich środków i gałęzi transportu z uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między sprzedającego i kupującego, zalecenia do stosowania i popełniane błędy:
a) co to jest akredytywa, zasada działania ze szczegółowym omówieniem,
b) obowiązki ogólne dla Sprzedającego i Kupującego wynikające z reguł Incoterms,
c) EXW EX Works (czy można dokonać modyfikacji aby Sprzedający odpowiadał za załadunek i odprawę celną eksportową i dlaczego ta reguła jest rekomendowana dla transportów krajowych),
d) FCA Free Carrier ( dwa różne miejsca dostawy dla FCA, na czym polega zastosowanie konosamentu”on board”),
e) CPT Carriage Paid To (dlaczego miejsce dostawy i miejsce przeznaczenia powinno być dokładnie określone w umowie),
f) CIP Carriage Insurance Paid To(ubezpieczenie Cargo w klauzuli A, dlaczego dla Kupującego bardziej korzystne będą warunki CPT),
g) DAP Delivered At Place jako jedna z najwygodniejszych reguł dla Kupującego i Sprzedającego,
h) DPU Delivery at Place Unloaded (co w przypadku kiedy Sprzedający nie ma możliwości rozładunku towaru u Kupującego?),
i) DDP Delivered Duty Paid (dlaczego jest rekomendowana dla transportów krajowych).

Ćwiczenie 3: Wybieramy najbardziej korzystną regułę Incoterms dla podanej sytuacji handlowej .

5. Szczegółowe omówienie reguł Incoterms 2020 dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego z uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między sprzedającego i kupującego, zalecenia do stosowania i popełniane błędy:
a) FAS Free Alonside Ship,
b) FOB Free On Board ( dlaczego nie powinna być stosowana dla transportu morskiego kontenerów),
c) CFR Cost and Freight (dlaczego miejsce dostawy i miejsce przeznaczenia powinno być dokładnie określone w umowie),
d) CIF Cost Insurance Freight ( ubezpieczenie w klauzuli C, dlaczego dla Kupującego bardziej korzystne będą warunki CFR),
e) podsumowanie wszystkich reguł Incoterms 2020,
f) najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu Incoterms.

Ćwiczenie 4 : Wybieramy najbardziej korzystną regułę Incoterms dla podanej sytuacji.

6.System INTRASTAT ( według najnowszej instrukcji):
a) zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów HS,
b) nomenklatura scalona CN,
c) Wspólna Taryfa Celna UE (TARIC), system Taric i Isztar,
d) przepisy wspólnotowe i krajowe regulujące zasady dokonywania zgłoszeń INTRASTAT,
e) informacje ogólne dotyczące obowiązku zgłoszeń,
f) przemieszczanie towarów jako najważniejszy warunek zgłaszania deklaracji INTRASTAT,
g) przedstawiciel jako osoba trzecia dokonująca zgłoszeń w imieniu osoby zobowiązanej,
h) sposób ustalania istnienia obowiązku sprawozdawczego oraz moment powstania obowiązku sprawozdawczego, okres sprawozdawczy,
i) progi statystyczne podstawowe i szczegółowe i ich wysokości na 2024 rok,
j) rodzaje deklaracji INTRASTAT,
k) termin dokonywania zgłoszeń, zgłoszenia częściowe,
l) sposoby i procedura dokonywania zgłoszeń (platforma PUESC i rejestracja w SISC , podpisywanie i przesyłanie zgłoszeń),
m) omówienie poszczególnych pól w zgłoszeniu Intrastat (wartość fakturowa i wartość statystyczna),
n) konieczność podawanie pochodzenia towarów jako początek kolejnych zmian, Zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem Ministra Finansów obowiązującym od 2022 r.

Ćwiczenie 5: Jakie niepreferencyjne pochodzenie będą posiadały wymienione towary.

o) towary wyłączone ze zgłaszania do systemu,
p) podmioty wyłączone ze zgłaszania do systemu,
q) postępowanie w przypadku zawieszenia działalności firmy,
r) korekta zgłoszeń i wyłączenia z obowiązku korekty zgłoszenia,
s) dopuszczalne błędy na pozycjach w zgłoszeniu INTRASTAT,
t) zgłoszenia zerowe,
u) uproszczenia i przypadki szczególne w INTRASTAT,
v) postępowanie w przypadku gdy zgłoszenie nie odpowiada wymogom formalnym,
w) system upomnień i wezwań w przypadku nie wywiązywania się z obowiązku sprawozdawczego.

Ćwiczenie 6: Wypełniamy zgłoszenie INTRASTAT według instrukcji na platformie PUESC.

7. Prawa i obowiązki Sprzedającego, Kupującego i Przewoźnika w transporcie międzynarodowym- Konwencja CMR:
a) obowiązki wynikające z organizacji transportu,
b) podstawowe różnice między przewoźnikiem i spedytorem,
c) przepisy prawne,
d) zastosowanie Konwencji CMR i jej zasięg,
e) zakres odpowiedzialności Nadawcy i Przewoźnika,
f) kiedy Przewoźnik jest zwolniony od odpowiedzialności, pojęcie siły wyższej,
g) obowiązki przewoźnika przy przyjęciu towaru do przewozu,
h) odpowiedzialność za czynności ładunkowe, rozmieszczenie i mocowanie ładunku,
i) kto i w jaki sposób może dysponować towarem w trakcie przewozu,
j) odpowiedzialność za opóźnienie terminu dostawy, jakie kary umowne można stosować,
k) kiedy towar uznaje się za zaginiony, sposób postępowania,
l) procedura wydania towaru Odbiorcy, szkody przewozowe i reklamacje, protokół niezgodności w dostawie,
m) wysokość odszkodowania zgodnie z CMR,
n) Konwencja CMR jako prawo nadrzędne, wiążące,
o) co z kwestiami , których Konwencja CMR nie reguluje,
p) co powinien mieć dobry Przewoźnik (polisa ubezpieczeniowa, niezbędne klauzule, rażące niedbalstwo),
q) (nowość) nowe obowiązki Nadawcy wynikające z nowelizacji prawa przewozowego.

Ćwiczenie 7: Dopasuj podane obowiązki odpowiednio dla Nadawcy i Przewoźnika

r) dokumenty w transporcie międzynarodowym:
• międzynarodowy list przewozowy CMR i jego znaczenie w transporcie międzynarodowym ( czy jest wymagany i czy może być stosowany w przypadku transportu krajowego),
• odpowiedzialność za wystawienie i treść CMR,
• co powinien zawierać , wzór,
• czy neutralizacja CMR jest zgodna z prawem,
• co wpisać do listu przewozowego aby Przewoźnik odpowiadał za całą wartość towaru i ponosił wszystkie koszty opóźnienia w dostawie (deklaracja wartości i specjalnego interesu w dostawie),
• kary za brak dostarczenia potwierdzonego listu przewozowego do Nadawcy.

Ćwiczenie 8: Wypełniamy prawidłowo list przewozowy CMR.
• dokumenty spedytora ( zaświadczenie spedytorskie, instrukcja wysyłkowa),
• dowód dostawy( POD-proof of delivery , Lieferschein),
• dokument przewozowy materiałów niebezpiecznych,
• komplet dokumentów przewozowych i spedycyjnych.

8. Prawa i obowiązki Sprzedającego, Kupującego i Spedytora – Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne(OPWS) i Kodeks Cywilny:
a) jakie przepisy regulują działalność spedycyjną,
b) umowa spedycji oraz regulaminy świadczenia usług,
c) kiedy Spedytor jest przewoźnikiem,
d) odpowiedzialność Zleceniodawcy i Spedytora( należyta staranność),
e) co to są czynności spedycyjne,
f) kiedy Spedytor nie ponosi odpowiedzialności,
g) oferta i zlecenie spedycyjne- co powinny zawierać,
h) obowiązki Spedytora wynikające z realizacji zlecenia, odbiór i wysyłanie przesyłki,
i) obowiązek zabezpieczenia roszczeń Zleceniodawcy przez Spedytora,
j) kiedy Spedytor zawiera ubezpieczenie Cargo na rzecz Zleceniodawcy,
k) prawa spedytora,
l) reklamacje i wysokość odszkodowania,
m) przedawnienia roszczeń, rozstrzyganie sporów,
n) minusy OPWS 2010,
o) jak powinna wyglądać praca Spedytora,
p) co powinien mieć dobry Spedytor,
q) co w przypadku jeśli Spedytor nie zapłaci Przewoźnikowi i musi to zrobić Nadawca.
r) na co zwracać uwagę współpracując z popularnymi na rynku firmami spedycyjnymi- odwołanie do ich Ogólnych Warunków Świadczenia Usług i Regulaminów.

Umowa Przewozu a Umowa Spedycji:
a) z kim zawierać umowę przewozu, a z kim umowę spedycji,
b) różnica między umową przewozu, a umową spedycji, co charakteryzuje te umowy,
c) rodzaje umów,
d) cechy i elementy dobrze sporządzonej umowy( porządkowe, podstawowe, dodatkowe),
e) zlecenie przewozu i zlecenie spedycji ( przykładowy wzór).

Ćwiczenie 9 : Sporządzamy schemat przykładowej umowy przewozu lub umowy spedycji.

Weryfikacja Przewoźnika i Spedytora:
a) jak zweryfikować Przewoźnika i Spedytora,
b) jak zweryfikować polisę ubezpieczeniową Przewoźnika i Spedytora.

Ćwiczenie 10: Weryfikujemy polisę ubezpieczeniową Przewoźnika.

Załadunek, rozmieszczenie i mocowanie ładunków na środku transportu:
a) oznakowanie środków transportu,
b) właściwy sposób opakowania i zabezpieczenia towaru, palety fumigowane,
c) prawidłowe załadowanie na środek transportu i rozmieszczenie ładunku na pojeździe,
d) załadunek na właściwy środek transportu i powierzenie ładunku osobie uprawnionej,
e) mocowanie ładunku na środku transportu,
f) przepisy dotyczące ładowania, zabezpieczenia i mocowania ładunku,
g) Certyfikat Załadowania.

9. Ubezpieczenie Cargo:
a) polisa ubezpieczeniowa i jej rodzaje( polisa jednorazowa i generalna),
b) rodzaje szkód przewozowych,
c) które ubezpieczenie zapewnia bezpieczeństwo przewozu naszych towarów,
d) dlaczego ubezpieczenie CARGO,
e) uwaga na Cargo zawierane za pośrednictwem Spedytorów i Przewoźników,
f) klauzule ładunkowe Instytutu Londyńskich Ubezpieczycieli (A,B,C) oraz inne klauzule stosowane przez ubezpieczycieli,
g) ważne pojęcia z zakresu Ubezpieczenia Cargo.

10. Jak powinien pracować i ograniczać koszty skuteczny specjalista zajmujący się transportem i logistyką w przedsiębiorstwie- praktyczne porady.

Informacje organizacyjne

Cena: 1590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

 

Harmonogram szkolenia

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF 09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników 10:00 – 15:30 – szkolenie w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
14-11-202415-11-2024Online

Zaufali nam: