Szkolenie online VAT i CIT z uwzględnieniem nowelizacji

Cena: 2590 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 4 dni
Cena: 2590 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

BLOK I

DZIEŃ I

I. Wprowadzenie do ustawy o CIT – zagadnienia ogólne:

1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy:
a) podmioty podlegające opodatkowaniu,
b) podatkowa grupa podatkowa – specyfika opodatkowania,
c)źródła przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych,
d) darowizny odliczane od dochodu,
e) stawki podatku i zasady ich stosowania,
f) mały podatnik,
g) metody rozliczania straty podatkowej,
h) przedawnienie straty podatkowej,
i) zwolnienia podmiotowe,
j) wyłączenia przedmiotowe,
f) zakaz „dziedziczenia” strat przy przekształceniach spółek, wyjątki.

2. Podstawowe zasady rozliczania podatku:
a) formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy,
b) obowiązki płatnika,
c) zwolnienia z obowiązku składania zeznań podatkowych,
d) obowiązek składania informacji CIT-ST, CIT-ST/A,
e) obowiązki sprawozdawcze dla wybranych grup podatników wprowadzone w 2021 r. – obowiązek publikacji realizowanej strategii podatkowej,
f) „JPK” w podatku CIT – przesyłanie ksiąg i ewidencji (przewidziane w „Polskim Ładzie”)

II. Przychody podatkowe:

1.Definicja przychodu.

2.Przychody z działalności gospodarczej:
a) przychody z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług – jak prawidłowo określić datę powstania przychodu?
b) przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych,
c) data wystawienia faktury a powstanie przychodu,
d) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej,
e) zaliczki oraz kaucje, czy zawsze zaliczka i kaucja nie stanowią przychodu?

3.Refakturowanie – zasady rozliczania.

4.Moment powstania przychodu podatkowego.

5.Szczególne rodzaje przychodów:
a) przychody w naturze,
b) przychody z tytułu nieodpłatnego oraz z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia,
c) przychody z instrumentów finansowych,
d) kary umowne oraz odszkodowania a powstanie przychodu,
e) przychód z udziału w zyskach osób prawnych.
6. Przychody wyłączone z opodatkowania CIT:

a) dopłaty,
b) zaliczki oraz zadatki,
c) kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy,
d) inne przypadki wyłączenia z opodatkowania CIT.

III. Koszty uzyskania przychodów:

1. Definicja kosztów uzyskania przychodów a celowość wydatków.

2. Wprowadzenie należytej staranności do ustawy – wpływ nowego obowiązku na stronę kosztową.

3. Związek pomiędzy przychodem a wydatkiem, racjonalność i uzasadnienie ekonomiczne jako przesłanki zaliczenia wydatków do kosztów.

4. Dokumentowanie wydatków a prawo do zaliczenia ich do kosztów.

5. Ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów podatkowych kosztów finansowania dłużnego, w tym zmiany regulacji przewidziane w „Polskim Ładzie”.

6. Wyłączenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych, w tym uchylenia regulacji przewidującej to ograniczenie, przewidziany w „Polskim Ładzie”.

7. Zasady rozliczania kosztów w czasie:
a) rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych,
b) koszty zapłacone i poniesione,
c) koszty bezpośrednie,
d) koszty pośrednie.

IV. Omówienie wybranych wydatków kosztowych:

1. Świadczenia na rzecz współpracowników i pracowników w CIT i PIT – najnowsze podejście organów podatkowych.

2. Moment potrącenia wynagrodzeń pracowniczych, w tym premii okresowych, a także składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na PPK.

3. Premie dla pracowników finansowane z zysku – wyłączenie z kosztu.

4. Wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów – możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych strat z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności.

5. Samochód w działalności gospodarczej – omówienie objaśnień podatkowych MF z kwietnia 2020 roku:
a) pojęcie pojazdu samochodowego,
b) ograniczenia możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych odnośnie pojazdów samochodowych,
c) koszty ubezpieczeń pojazdów,
d) rozliczanie kosztów napraw,
e) konsekwencje nieodpłatnego korzystania z pojazdów samochodowych przez pracowników,
f) leasing, najem i dzierżawa pojazdu a koszty podatkowe,
g) wydatki eksploatacyjne w kosztach,
h) ewidencja przebiegu pojazdu samochodowego.

6. Kary umowne i odszkodowania (kary z tytułu wadliwego i nieterminowego świadczenia usług i dostaw towarów, kary za przedterminowe rozwiązanie umów, kontrowersyjne stanowisko organów podatkowych w zakresie kar umownych za nieterminowe i niewadliwe dostawy towarów i usług).

7. Podatki jako koszt uzyskania przychodu.

8. Reklama i reprezentacja a koszty uzyskania przychodu.

V. Minimalny podatek dochodowy CIT – powrót opodatkowania od 2024 r.:

1. Zakończenie czasowego zwolnienia z podatku minimalnego.

2. Podatnicy podatku minimalnego oraz wyłączenia podmiotowe.

3. Ustalanie straty i rentowności powodującej obowiązek zapłaty podatku minimalnego.

4. Ustalanie podstawy opodatkowania podatkiem minimalnym.

5. Odliczenie podatku minimalnego od podatku CIT.

VI. Podatek od przerzuconych dochodów – nowy podatek obowiązujący od 2022 r.

DZIEŃ II

I. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz leasing:

1. Środki trwałe:
a) środki trwałe w ustawach podatkowych,
b) problematyczne kryteria definiujące środki trwałe (kompletność i zdatność do użytkowania),
c) obce składniki majątku środkami trwałymi, w tym inwestycje w obcym środku trwałym.

2. Wartości niematerialne i prawne:
a) wartości niematerialne i prawne w ustawach podatkowych,
b) wartości niematerialne i prawne nie podlegające amortyzacji,
c) poszerzenie katalogu środków trwałych nie podlegających amortyzacji, przewidziane w „Polskim Ładzie”.

3. Wycena wartości początkowej.

4. Zasady i metody amortyzacji:
a) zasady amortyzacji,
b) metody amortyzacji,
c) wprowadzenie jednorazowej amortyzacji nakładów na środki trwałe,
d) zaostrzenie zasad amortyzacji – omówienie zmian obowiązujących od 1.01.2021 roku,
e) zmiana zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez spółkę nieruchomościową – „Polski Ład”.

5. Zagadnienia problematyczne:
a) remont a ulepszenie środków trwałych – przykłady,
b) wymiana środka trwałego w ramach gwarancji,
c) zaniechanie odpisów amortyzacyjnych a czasowe niekorzystanie z majątku trwałego,
d) straty w majątku trwałym,
e) nabycie inwestycji w obcym środku trwałym,
f) likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym.

6. Leasing operacyjny i leasing finansowy jako efektywne sposoby planowania inwestycji wraz z obowiązującymi zmianami.

II. Podatek u źródła:

1. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:
a) informacje ogólne na temat regulacji dotyczących podatku u źródła,
b) relacja pomiędzy ustawą o CIT a umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania,
c) należności licencyjne oraz odsetki,
d) zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych w przypadku przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych tj. np. dywidendy, umorzenie udziałów akcji, likwidacja osoby prawnej, wewnętrzne podwyższenie kapitału zakładowego, łączenie oraz podział jednostek gospodarczych,
e) usługi niematerialne,
f) zakres redukcji stawek i/lub zwolnienia ze zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych wynikający z ustawy o CIT,
g) certyfikat rezydencji jako dokument uprawniający do skorzystania z redukcji stawek i/lub zwolnienia ze zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych wynikającego z polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
h) należyta staranność przy płatnościach transgranicznych – podejście organów podatkowych do zagadnienia – analiza najnowszego orzecznictwa i interpretacji.

2. Zmiana zasad poboru podatku u źródła przez płatników od 2022 r. przewidziana w „Polskim Ładzie”:
a) powiązania jako nowy miernik należytej staranności,
b) definicja rzeczywistego właściciela w świetle projektu Objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów z dnia 25 września 2023 r.,
c) nowe zasady poboru podatku u źródła po przekroczeniu progu 2 mln zł w stosunku do zagranicznego kontrahenta,
d) kopia certyfikatu rezydencji jako zasada,
e) opinia o stosowaniu preferencji,
f) modyfikacja przesłanek umożliwiających złożenie przez płatnika oświadczenia uprawniającego do stosowania zwolnień lub obniżonych stawek podatku,
g) modyfikacja procedury zwrotu podatku u źródła uprzednio pobranego przez płatnika.

III. Ceny transferowe:

1. Pojęcie podmiotów powiązanych:
a) powiązania kapitałowe,
b) powiązania osobowe.

2. Przesłanki obligujące do sporządzenia dokumentacji podatkowej.

3. Zakres transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym:
a) pojęcie „transakcji” lub innych zdarzeń jednego rodzaju na gruncie ustawy,
b) zmiana limitów do sporządzenia dokumentacji podatkowej,
c) objęcie obowiązkiem dokumentacyjnym umów spółek osobowych,
d) objęcie obowiązkiem dokumentacyjnym tzw. umów wspólnego przedsięwzięcia oraz umów o podobnym charakterze,
e) problematyka refakturowania,
f) obowiązujące progi kwotowe w zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji (w tym kursy walut oraz problematyka tzw. „sumowania” transakcji).

4. Termin na sporządzenie dokumentacji.

5. Obowiązki sprawozdawcze w zakresie dokumentacji w przypadku posiadania APA.

6. Wyłączenie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

7. Sankcje związane z brakiem dokumentacji.

8. Zmiany w zakresie dokumentacji TP:
a) definicja powiązań oraz poszerzenie definicji transakcji,
b) nowe progi dokumentacyjne oraz doprecyzowanie pojęcia wartości transakcji,
c) zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych,
d) uproszczenia rozliczeń dla wewnątrzgrupowych pożyczek i usług o niskiej wartości dodanej,
e) nowe terminy do złożenia oświadczeń o sporządzeniu dokumentacji,
f) korekty cen transferowych,
g) obowiązek składania ujednoliconej informacji o cenach transferowych (TP-R),
h) zmiany w sporządzaniu dokumentacji wprowadzone w 2021 r.

9. Zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych wynikające z „Polskiego Ładu” (zmiany w TP-R, zmiany w oświadczeniach, zmiany w zakresie korekty cen transferowych, zmiany w lokalnej dokumentacji, nowe zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji, itp.).

IV. Pozostałe zagadnienia:

1. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych od 1.1.2020 r.:
a) obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela,
b) korekta dochodu lub straty podatkowej,
c) przesłanki stosowania nowych przepisów,
d) wpływ regulacji na obliczanie zaliczek na podatek,
e) zasady obliczania terminów płatności na potrzeby ulgi na złe długi,
f) sprawozdanie o stosowanych przez „dużych” podatników CIT terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

2. Tzw. Biała lista podatników i jej wpływ na CIT od 1.1.2020 r.:
a) nowy rejestr podatników VAT od 1.9.2019 r., konieczność weryfikacji nr rachunków bankowych kontrahentów,
b) skutki płatności za faktury VAT na rachunek bankowy nieujęty w rejestrze (zmniejszenie kosztów, w tym odpisów amortyzacyjnych),
c) ustalanie limitu jednorazowej wartości transakcji w kwocie 15.000 zł.,
d) uchylenie się od negatywnych skutków regulacji poprzez „donos” na kontrahenta,
e) sankcyjny przychód przy transakcjach związanych z przenoszeniem wierzytelności wynikających z faktur VAT.

3. Obowiązkowe stosowanie metody podzielonej płatności w VAT a koszty w CIT:
a) lista towarów i usług objęta obowiązkowym split payment (załącznik 15 do ustawy o VAT),
b) obowiązek umieszczenia adnotacji na fakturze,
c) zmniejszenie kosztów w CIT jako sankcja za niezastosowanie metody podzielonej płatności,
d) kompensaty a mechanizm podzielonej płatności – orzecznictwo sądów z 2021 r.

BLOK II

DZIEŃ I

1. Przepisy istotne dla prawidłowego rozliczania VAT:
a) znaczenie ustawy o VAT,
b) najważniejsze rozporządzenia wydane do ustawy o VAT,
c) przepisy unijne, w tym Dyrektywa 112/2006,
d) akty prawne nowelizujące podatek VAT.

2. Podatnik podatku VAT – „Biała lista”:
a) kto podlega podatkowi VAT?
b) pojęcie działalności gospodarczej w ustawie VAT,
c) przykłady czynności nie stanowiących działalności gospodarczej,
d) podatnicy zagraniczni,
e) obowiązki rejestracyjne (status podatnika VAT czynnego),
f) jak sprawdzić status kontrahenta na potrzeby podatku VAT?
g) rejestr podatników VAT tzw. „Biała lista”,
h) obostrzenia w zakresie utrzymania statusu podatnika VAT czynnego, nowy katalog przypadków, w których organ podatkowy może wykreślić podmiot z rejestru podatników VAT czynnych oraz VAT UE,
i) konsekwencje podatkowe w przypadku braku weryfikacji podmiotu pod kątem podatku VAT na „Białej liście”,
j) dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub za pośrednictwem rachunku nieujętego w „Białej liście”,
k) zwolnienie podmiotowe (dodanie nowych branż wykluczonych ze zwolnienia m. in. dostawa części do motocykli i samochodów, preparaty kosmetyczne oraz elektronika, ściąganie długów).

3. Czynności wyłączone spod opodatkowania podatkiem VAT:
a) przekształcenia kapitałowe – zbycie przedsiębiorstwa, pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, aporty, darowizny,
b) czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,
c) czynności niestanowiące przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej,
e) nagrody, użyczenia, kaucje, kary, wadium, darowizny (warunki niepodlegania VAT),
f) ZFŚS,
g) spotkania służbowe,
h) promocja jednostki.

4. Katalog czynności opodatkowanych podatkiem VAT:
a) zasada powszechności podatku VAT a szeroki zakres opodatkowania VAT,
b) pojęcie czynności opodatkowanych,
c) forma prawna czynności a jej opodatkowanie.

5. Odpłatna dostawa towarów jako czynność opodatkowana podatkiem VAT:
a) pojęcie towaru i pojęcie rzeczy będących przedmiotem dostawy,
b) dostawa towarów a przeniesienie własności towaru,
c) moment dokonania dostawy towarów,
d) dostawa towarów o charakterze ciągłym,
e) sprzedaż z odroczonym terminem płatności,
f) sprzedaż na próbę,
g) wieczyste użytkowanie gruntów,
h) leasing finansowy,
i) bon/voucher na zakup towaru (bon jednego przeznaczenia oraz bon różnego przeznaczenia).

6. Odpłatne świadczenie usług:
a) pojęcie świadczenia usług (m. in.: usługi jednorazowe, usługi ciągłe, usługi etapowe)
b) wpływ klasyfikacji statystycznych na opodatkowanie usług,
c) czynności nie stanowiące świadczenia usług,
d) moment wykonania usługi,
e) bon/voucher na zakup usługi (bon jednego przeznaczenia oraz bon różnego przeznaczenia).

7. Nieodpłatna dostawa towarów:
a) przykłady darowizn,
b) opodatkowanie nieodpłatnej dostawy towarów a prawo do odliczenia,
c) świadczenia nieodpłatne na rzecz klientów, kontrahentów i pracowników,
d) drukowane materiały reklamowe i informacyjne,
e) prezenty o małej wartości (nowe regulacje w 2021 r. z Pakietu SLIM VAT) ,
f) próbki,
g) podstawa opodatkowania oraz udokumentowanie nieodpłatnej dostawy towarów.

8. Nieodpłatne świadczenie usług:
a) przykłady darowizn,
b) związek nieodpłatnej usługi z działalnością gospodarczą,
c) świadczenia nieodpłatne na rzecz klientów, kontrahentów i pracowników,
d) zasady rozliczania użytku prywatnego pojazdów samochodowych,
e) podstawa opodatkowania oraz udokumentowanie nieodpłatnego świadczenia usług.

9. Stawki podatku VAT:
a) stawka podstawowa i stawki preferencyjne,
b) nowa matryca stawek VAT,
c) modyfikacja zasad stosowania PKWiU, przejście z PKWiU 2008 na PKWiU 2015,
d) wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako podstawy identyfikacji towarów na gruncie VAT,
e) Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) – nowy instrument ochrony prawnej,
f) nowe regulacje w 2021 r. z Pakietu SLIM VAT w zakresie WIS.

10. Ewidencja VAT (JPK_VAT):
a) ewidencja zakupów i sprzedaży VAT,
c) forma prowadzenia ewidencji VAT i związany z tym Jednolity Plik Kontrolny,
e) nowy JPK_VAT (połączenie JPK_VAT z deklaracją VAT od 1 października 2020 r.),
h) wprowadzenie nowej sankcji za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,
i) wprowadzenie Centralnego Rejestru Faktur.

11. Obowiązek podatkowy VAT – czynności krajowe:
a) zasada ogólna,
b) moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
c) szczególne zasady definiowania momentu powstania obowiązku podatkowego – m. in. budownictwo, media, najem, dzierżawa, leasing, usługi finansowe,
d) warunki dostawy towarów i ich wpływ na obowiązek podatkowy (reguły Incoterms, umowy, Kodeks cywilny),
e) wpływ rodzaju usługi na moment powstania obowiązku podatkowego,
f) obowiązek podatkowy w przypadku zaliczek,
g) brak wpływu wystawienia faktury na obowiązek podatkowy,
h) rozliczenie VAT w sposób kasowy.

12. Dokumentowanie transakcji VAT:
a) faktura VAT obowiązkowa i na żądanie,
b) faktura zaliczkowa,
c) dokument pro forma,
d) likwidacja faktur wewnętrznych,
i) dokumenty zrównane z fakturami VAT,
j) faktury wystawiane, przesyłane i otrzymane w formie elektronicznej (np. e-mail), faktury zdigitalizowane (np. skan),
k) faktura uproszczona,
m) refakturowanie,
n) duplikat faktury,
o) przechowywanie faktur.

13. Zasady wystawiania faktur VAT:
a) elementy konieczne faktury,
c) terminy wystawiania faktur,
d) błędy formalne i merytoryczne dotyczące fakturowania,
e) wystawienie faktury po terminie.

14. Krajowy System e-faktur (KSeF):
a) definicja faktury ustrukturyzowanej,
b) schema faktury ustrukturyzowanej,
c) uprawnienia do KSeF,
d) metody uwierzytelniania się w KSeF,
e) fakury korygujące w KSeF,
f) korzyści z korzystania z KSeF.

15. Faktury korygujące i noty korygujące:
a) zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących (nowe regulacje w 2021 r. z Pakietu SLIM VAT),
b) termin wystawienia faktur korygujących,
c) ujęcie korekty obrotu w JPK_VAT (korekta in minus, korekta in plus),
d) zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy,
e) wystawianie not korygujących,
f) w jakich przypadkach możemy anulować fakturę?

16. Zmiany w Kodeksie karnym w związku ze zmianami w VAT:
a) faktury wadliwe i nierzetelne,
b) sankcje karne (kara pozbawienia wolności) w zakresie tzw. „faktur pustych”.

DZIEŃ II

1. Mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment):
a) na czym polega split payment?
b) zasady regulowania należności objętych systemem podzielonej płatności,
c) zasady funkcjonowania rachunków bankowych objętych systemem split payment,
d) w jaki sposób będzie można dysponować środkami na rachunku VAT?
e) korzyści i wady wynikające z zastosowania podzielonej płatności,
f) odpowiedzialność za rozliczenia w trybie split payment,
g) formy płatności transakcji handlowych a split payment,
h) wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności od 1 listopada 2019 r,
i) branże objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności,
j) sankcje z tytułu nie dopełnienia obowiązku zapłaty mechanizmem podzielonej płatności,
k) nowe regulacje w 2021 r. z Pakietu SLIM VAT m. in. rozszerzenie katalogu kompensat do, których nie mam zastosowania split payment).

2. Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT):
a) przemieszczenie towarów jako WDT,
b) obowiązek podatkowy z tytułu WDT,
c) zaliczki w WDT a brak obowiązku podatkowego,
d) podstawa opodatkowania w WDT,
e) warunki stosowania stawki 0% VAT – wymagana dokumentacja, praktyka i orzecznictwo sądów administracyjnych (rozporządzenie wykonawcze Rady UE 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r.).
f) pakiet Quick fixes – zmiany w towarowych transakcjach wewnątrzwspólnotowych:
g) nowe regulacje dotyczące dokumentowania WDT:
h) zaostrzenie przepisów dotyczących numeru VAT UE i identyfikacji nabywcy dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych,
i) nowe zasady dokumentowania wywozu towaru,
j) relacja przepisów unijnych do krajowych.

3. Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT):
a) przemieszczenie jako WNT,
obowiązek podatkowy VAT,
b) moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
c) zaliczki w WNT,
d) podstawa opodatkowania w WNT.

4. Eksport towarów:
a) pojęcie eksportu towarów,
b) eksport bezpośredni i pośredni,
c) warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim,
d) obowiązek podatkowy,
e) zaliczki w eksporcie (nowe regulacje w 2021 r. z Pakietu SLIM VAT),
f) podstawa opodatkowania.

5. Import towarów:
a) podatnik w imporcie towarów,
b) obowiązek podatkowy VAT,
c) zasady ustalania podstawy opodatkowania na przykładach,
d) procedura uproszczona rozliczenia importu towarów.

6. Import i eksport usług:
a) pojęcie importu i eksportu,
b) miejsce świadczenia usług – zasada ogólna, usługi na nieruchomości, usługi transportowe, usługi na ruchomym majątku rzeczowym, targi oraz wystawy, usługi elektroniczne, usługi niematerialne.
c) obowiązek podatkowy,
d) podstawa opodatkowania,
e) uzależnienie możliwości odliczenia VAT od prawidłowego terminu wykazania obowiązku podatkowego,
f) stawki podatku,
g) dokumentacja konieczna do rozliczenia importu oraz eksportu usług.

7. Odliczenie podatku naliczonego:
a) warunki odliczenia podatku naliczonego,
b) źródła odliczenia,
c) terminy odliczenia (nowe regulacje w 2021 r. z Pakietu SLIM VAT m.in. wydłużenie terminu do odliczenia podatku VAT).

8. Ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego:
a) odliczanie VAT od pojazdów samochodowych (nabycie, najem, leasing, zakup paliwa, wydatki eksploatacyjne),
b) usługi noclegowe oraz gastronomiczne
c) nowe regulacje w 2021 r. z Pakietu SLIM VAT i związana z tym możliwość odliczenia usług noclegowych, które są refakturowane ,
c) faktury od nieuczciwych kontrahentów (puste faktury),
d) ulga na złe długi,
e) odliczanie w przypadku błędów na fakturach,
f) ograniczenia systemowe (zwolnienie przedmiotowe i podmiotowe).

9. Proporcja sprzedaży:
a) zmiany w zakresie odliczania VAT od zakupów wykorzystywanych do celów mieszanych (do działalności gospodarczej oraz do celów niezwiązanych z DG),
b) obszary działalności, w przypadku których nowelizacja ma zastosowanie dla rozliczenia podatku VAT,
c) pojęcie zakupów częściowo związanych i częściowo niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
d) metody obliczania zakresu prawa do odliczenia (prewspółczynnika),
e) odliczanie częściowe VAT a opodatkowanie nieodpłatnego wykorzystania nabytych towarów i usług do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
f) obrót nieruchomościami oraz innymi środkami trwałymi a proporcja sprzedaży,
g) ustalanie proporcji w oparciu o propozycje wskazane przez Ministerstwo Finansów,
h) zasady ustalania współczynnika wstępnego i współczynnika ostatecznego,
i) zaokrąglenia proporcji sprzedaży,
j) określanie prewspółczynnika i współczynnika sprzedaży w porozumieniu z naczelnikiem urzędu skarbowego,
k) korekta podatku naliczonego po nowelizacji przepisów.

10. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe (dodatkowa sankcja za nieprawidłowe rozliczenia w VAT):
a) okoliczności zastosowania sankcji 20%, 30% i 100% (nowa sankcja 15%),
b) okoliczności wyłączające zastosowane ww. sankcji,
c) sankcje a ulga na złe długi.

Informacje organizacyjne

Cena: 2590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej 9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników 10:00 – 15:30 – szkolenie w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy 13:15 – przerwa 30-minutowa

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Terminy szczegółowe

BLOK I: 11–12.04.2024
BLOK II: 15–16.04.2024

Dostępne terminy

Zapytaj o najbliższy termin szkolenia: szkolenia@adnakademia.pl

Zaufali nam: