Szkolenie online Sprawozdawczość budżetowa i finansowa 2024 w JSFP

Cena: 490 zł + 23% VAT*

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 490 zł + 23% VAT*
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości jednostek sektora finansów publicznych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest:
• zapoznanie uczestników ze zmianami przepisów w 2023 roku, wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych,
• zapoznanie uczestników z podstawami sprawozdawczości budżetowej i finansowej, jako ostatecznego procesu prezentacji danych zgromadzonych w księgach rachunkowych jednostki,
• wskazanie rodzajów, wzorów, form oraz sposobów sporządzania sprawozdań jednostek budżetowych po zmianach,
• omówienie odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych za błędy w sprawozdaniach,
• przedstawienie przykładów nieprawidłowości stwierdzanych w poszczególnych sprawozdaniach.

Prowadzący szkolenie

Ekspert ds. rachunkowości budżetowej i finansów publicznych. 

Program szkolenia

1. Aktualne Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych – najważniejsze zmiany w stosunku do lat ubiegłych.

2. Rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania sprawozdań budżetowych.

3. Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych związanych z gromadzeniem dochodów i ponoszeniem wydatków w jednostce budżetowej – Rb27 / 27S oraz Rb 28 / 28S.

4. Wzory i zasady sporządzania sprawozdań z operacji finansowych Rb-N, RB- ZN i Rb-Z

5. Powiązania danych pomiędzy poszczególnymi sprawozdaniami i możliwość ich weryfikacji.

6. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych / ewidencji księgowej.

7. Zasady otwierania i zamykania ksiąg rachunkowych:
a) na dzień kończący rok obrotowy,
b) na dzień zakończenia działalności jednostki, w tym także jej sprzedaży, zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego,
c) na dzień poprzedzający zmianę formy organizacyjnoprawnej,
d) na dzień poprzedzający przejęcie przez inną jednostkę lub dzień poprzedzający jej połączenie lub podział.
e) na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami.

8. Sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej:
a) bilans,
b) rachunek zysków i strat,
c) zestawienie zmian w funduszu jednostki.

9. Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań.

10. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych z tytułu nieprawidłowości i błędów w sprawozdaniach.

11. Przykłady nieprawidłowości stwierdzanych w poszczególnych sprawozdaniach.

Informacje organizacyjne

Cena: 490 zł + 23% VAT*

* do ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Szkolenie organizowane przez ADN Akademia Biznesu.

Harmonogram szkolenia

9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników 10:00 – 15:00 – szkolenie w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Dostępne terminy
28-05-2024Online
28-06-2024Online

Zaufali nam: