Szkolenie online Różnice kursowe aspekty rachunkowe i podatkowe

Cena: 740 zł + 23% VAT

Kategoria: , ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 740 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Gabriela Suski-Borek – absolwentka wydziału rachunkowości Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Wieloletni wykładowca zagadnień księgowych i finansowych, oraz doświadczony praktyk. W latach 1999-2010 pracownik naukowy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Trener w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznes planów, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finansami w firmie. Samodzielny księgowy spółki produkcyjnej i usługowej korzystającej z wielu dotacji unijnych, zastępca skarbnika miasta, specjalista do spraw obsługi finansowej projektu, konsultant w Punkcie Konsultacyjnym dla małych i średnich przedsiębiorstw. Autorka artykułów na temat rachunkowości i finansów. Bogate doświadczenie zawodowe przekłada się na jakość prowadzonych zajęć, dzięki temu są ciekawe oraz użyteczne.

Magdalena Mirowska – doradca podatkowy. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w służbach finansowo-księgowych. Prowadzi szkolenia z zakresu podatków, księgowości i finansów. Uczestnicy warsztatów podkreślają jej bogate praktyczne doświadczenie, przygotowanie merytoryczne prowadzonych zajęć, jasne i zrozumiałe przekazywanie treści, poparte praktycznymi przykładami.

Cel szkolenia

W czasie szkolenia omówione zostaną zasady wyceny transakcji wyrażonych w walutach obcych zarówno dla celów podatkowych jaki i bilansowych oraz najbardziej problematyczne zagadnienia związane z operacjami, które podlegają rozliczeniu w walucie obcej.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in.:
• Jak powstają różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym
• Jaką metodę ustalania różnic kursowych wybrać
• W jaki sposób przeliczać transakcje wyrażone w walucie obcej dla celów VAT
• Jakie są zasady wyceny transakcji i ustalania różnic kursowych

Program szkolenia

1. Przyczyny powstawania różnic kursowych i ich rodzaje w ujęciu bilansowym i podatkowym:
a) jak określać kursy walut przy przeliczaniu transakcji wyrażonych w walutach obcych – wyjaśnienie podstawowych pojęć,
b) kurs średni NBP,
c) kurs faktycznie zastosowany,
d) kurs historyczny,
e) dodatnie oraz ujemne różnice kursowe,
f) zrealizowane oraz niezrealizowane różnice kursowe (podatkowe i niepodatkowe),
g) różnice kursowe bilansowe oraz wynikowe.

2. Podstawy prawne dotyczące przeliczania operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych i ustalania różnic kursowych dla celów bilansowych i podatkowych.

3. Wycena transakcji i zasady ustalania różnic kursowych według ustawy o rachunkowości:
a) wycena operacji gospodarczych w trakcie roku obrotowego,
b) wycena składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy,
c) różnice kursowe w księgach rachunkowych.

4. Wycena transakcji i zasady ustalania różnic kursowych według ustaw o podatku dochodowym u podatników prowadzących księgi rachunkowe:
a) wycena przychodów wyrażonych w walutach obcych i ich korekta,
b) wycena kosztów uzyskania przychodów wyrażonych w walutach obcych i ich korekta,
c) ustalanie różnic kursowych według metody podatkowej,
d) ustalanie różnic kursowych według metody bilansowej,
e) warunki, jakie należy spełnić, aby stosować bilansową metodę ustalania różnic kursowych,
f) wycena transakcji według ustawy o podatku od towarów i usług,
g) przeliczanie transakcji wyrażonych w walucie obcej w celu ujęcia ich w ewidencji i deklaracji VAT,
h) VAT na fakturze wystawionej pomiędzy krajowymi kontrahentami rozliczającymi się w walucie obcej.

5. Ustalanie różnic kursowych od transakcji wyrażonych w walutach obcych – wybrane zagadnienia:
a) przeliczanie transakcji i ustalanie różnic kursowych metodą podatkową,
b) rozliczanie różnic kursowych w przypadku wystawienia faktury korygującej sprzedaż,
c) faktura wystawiona w złotych i zapłacona w walucie obcej a ustalanie podatkowej różnicy kursowej,
d) ustalanie różnic kursowych w przypadku otrzymania zaliczki na poczet WDT,
e) rozliczanie różnic kursowych od przychodów niepodatkowych i wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów,
f) data rozliczenia różnic kursowych dotyczących przychodów lub kosztów z lat poprzednich,
g) rozliczanie różnic kursowych w przypadku przewalutowania kredytu lub pożyczki z waluty obcej na złote (i odwrotnie),
h) rozliczanie różnic kursowych przy zakupie środków trwałych,
i) kompensata należności i zobowiązań a podatkowe różnice kursowe,
j) rozliczanie różnic kursowych związanych z dywidendą wypłacaną w walucie obcej oraz pożyczką w walucie obcej przeznaczoną na wypłatę dywidendy,
k) rozliczanie różnic kursowych związanych z pożyczką (kredytem) przeznaczoną na wypłatę dywidendy,
l) rozliczanie różnic kursowych od kontraktów typu forward,
m) wycena wpływu i rozchodu środków z rachunku walutowego,
n) środki przekazane z rachunku walutowego do kasy walutowej – czy ustalać różnice kursowe,
o) ustalanie różnic kursowych w związku z zagraniczną podróżą służbową pracownika,
p) przeliczanie transakcji i ustalanie różnic kursowych metodą bilansową,
q) różnice kursowe od wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów i ich wpływ na przychody i koszty podatkowe,
r) prezentacja różnic kursowych „per saldo” a podatek dochodowy,
s) zasady ustalania i rozliczania różnic kursowych z wyceny bilansowej,
t) rozliczanie różnic kursowych z wyceny bilansowej w następnym roku obrotowym,
u) różnice kursowe uwzględniane dla celów podatkowych w pierwszym roku stosowania metody bilansowej,
v) wycena na dzień bilansowy należności wyrażonych w walucie obcej, objętych odpisem aktualizującym, oraz ustalanie różnic kursowych,
w) korzyści i zagrożenia związane z wyborem metody rozliczania różnic kursowych,
x) różnice kursowe – uregulowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
y) zagraniczne podróże,
z) różnice kursowe – dwie różne waluty.

Informacje organizacyjne

Cena: 740 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF 09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników 10:00 – 15:30 – szkolenie w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
27-05-2024Online
21-06-2024Online
29-07-2024Online

Zaufali nam: