Szkolenie online Podatki CIT i VAT 2024 w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka) – bieżący stan prawny, nowelizacje przepisów, analiza orzecznictwa

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Kategoria: , ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1290 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do członków zarządu, dyr. finansowych, głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych, komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, jak i pozostałej kadry menedżerskiej reprezentującej branżę TSL.

Program szkolenia*

Kolejność omawianych bloków może ulec zmianie. 

BLOK I
Podatek CIT w branży TSL

I. Zagadnienia bieżące w branży TSL

1. Przychody podatkowe:
a) usługi transportowe,
b) spedycyjne,
c) logistyczne
d) magazynowe
e) wykonanie usługi oraz częściowe wykonanie usługi – moment rozpoznania przychodu.

2. Usługi transportu, spedycji i logistyki rozliczane w okresach rozliczeniowych.

3. Zaliczki, przedpłaty a przychody podatkowe.

4. Usługi kompleksowe – moment powstania przychodu.

5. Kary umowne i odszkodowania (otrzymane i zapłacone):
a) kary z tytułu wadliwej oraz nieterminowej realizacji usług,
b) kary za zagubienie / uszkodzenie ładunku,
c) kary za przestój oraz inne rodzaje kar i opłat,
d) kara / odszkodowanie a przychód podatkowy.

6. Rabaty potransakcyjne – korekta przychodów i kosztów uzyskania przychodów.

7. Koszty uzyskania przychodów:
a) koszty bezpośrednio związane z przychodami,
b) koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami,
c) rozliczanie kosztów w czasie,
d) koszty usług podwykonawców,
e) opłaty drogowe, opłaty administracyjne,
f) refaktury – moment ujęcia w kosztach,
g) dokumentowanie poniesionych wydatków.

8. Uchylony art. 15 e ustawy o CIT – przepis przejściowy.

9. Usługi magazynowania – niedobory inwentaryzacyjne.

10. Podatek u źródła w branży TSL:
a) najem samochodów i innych środków transportu,
b) transport lotniczy, morski i kolejowy – wybrane przypadki na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

11. Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników – skutki w CIT i PIT:
a) moment rozpoznania kosztu uzyskania przychodów,
b) składki ZUS w kosztach podatkowych – zmiana od 2023 r.,
c) imprezy integracyjne,
d) jubileusze firmowe,
e) nagrody jubileuszowe dla pracowników,
f) prezenty dla pracowników odchodzących na emeryturę,
g) ubezpieczenia,
h) szkolenia.

12. Podróże służbowe – najważniejsze skutki w CIT i PIT:
a) podróże służbowe kierowców.

II. Zmiany 2023 w branży TSL

1. Podatek minimalny – odroczony do 2024 r.:
a) zasada i istota podatku minimalnego,
b) zasady wyliczania straty i poziomu dochodowości na potrzeby podatku minimalnego,
c) podmiotowe i przedmiotowe wyłączenia z opodatkowania podatkiem minimalnym,
d) alternatywna metoda ustalania podstawy opodatkowania podatkiem minimalnym,
e) inne zagadnienia.

2. Koszty finansowania dłużnego po zmianach:
a) nowe brzmienie art. 15c ustawy o CIT,
b) limit i kwota wolna – na przykładzie,
c) przepis przejściowy.

3. Transakcje rajowe – modyfikacja przepisów o należytej staranności w cenach transferowych:
a) podniesienie progów dokumentacyjnych,
d) miana zakresu obowiązku dokumentacyjnego w pośrednich transakcjach rajowych,
e) likwidacja domniemania rezydencji rzeczywistego właściciela w raju podatkowym,
f) ułatwienia w identyfikacji rzeczywistego właściciela należności,
g) przepisy przejściowe – z mocą wsteczną.

4. Spółki holdingowe – nowa preferencja, zmiany 2023:
a) nowy słowniczek pojęciowy,
b) warunki skorzystania z preferencji,
c) ulga dywidendowa,
d) ulga z tytułu zbycia udziałów/akcji w spółkach zależnych
e) pozostałe regulacje.

5. Zmiany w zakresie podatku u źródła:
a) zasada pay & refund w nowej odsłonie,
b) zmiana zasad składania oświadczenia przez płatnika,
c) inne istotne zagadnienia w podatku u źródła.

6. Podatek od przerzuconych dochodów – zmiany 2023:
a) zmiana podmiotowa – podmioty powiązane będące nierezydentami,
b) podatek od przerzuconych dochodów w zakresie wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów,
c) doprecyzowanie warunków objęcia podatkiem od przerzuconych dochodów.

7. Estoński CIT – zmiany obowiązujące od roku 2023:
a) podstawowe zasady,
b) doprecyzowanie przepisów dotyczących korekty wstępnej,
c) zapłata podatku w związku z przekształceniem – termin zapłaty,
d) zmiany dot. warunku zatrudnienia,
e) zawiadomienia ZAW-RD przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego,
f) zmiana terminów zapłaty ryczałtu od dochodów spółek,
g) ukryta dywidenda – wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą, użytkowanie samochodów osobowych.

III. Zmiany 2024 w branży TSL

1. Przesyłanie ksiąg i ewidencji.

2. Nowe limity transakcji gotówkowych (przedsiębiorcy i konsumenci) – uchylone.

BLOK II

VAT w branży TSL w 2024 roku ze szczególnym uwzględnieniem fakturowania, kluczowe zagadnienia KSeF – praktyka, najnowsze zmiany i orzecznictwo, skutki odroczenia terminu wejścia w życie obowiązkowego KSeF

1. Czynności w branży TSL a opodatkowanie VAT:
a) transport, spedycja, magazynowanie, przechowywanie, usługi logistyczne,
b) kiedy rozróżnienie rodzaju usług ma znaczenie?
c) czynności opodatkowanie i nieopodatkowane VAT.

2. Zasady ustalania miejsca świadczenia usług:
a) zasady ogóle; ich zastosowanie w branży TSL,
b) reguły szczególne dotyczące transportu towarów,
c) zasady szczególne dotyczące transportu osób,
d) usługi pomocnicze do usług transportowych,
e) import i eksport usług,
f) stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej: rozszerzenie działalności poza państwo siedziby,
g) miejsce świadczenia usług refakturowanych.

3. Obowiązek podatkowy:
a) zastosowanie regulacji VAT do usług TSL,
b) obowiązek podatkowy w imporcie usług oraz w eksporcie usług,
c) czy usługi transportowe mogą stanowić usługę ciągłą?

4. Podstawa opodatkowania:
a) sposób określania podstawy opodatkowania,
b) refakturowanie kosztów a koszt dodatkowy usługi,
c) zasady przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej.

5. Odliczenie podatku naliczonego:
a) warunki skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego,
b) kiedy faktura warunkuje skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego?
c) odliczenie podatku VAT w przypadku kart paliwowych, skutki wyroku TSUE w sprawie C-235/18,
d) zwrot zagranicznego VAT.

6. Stawka podatku:
a) pojęcie międzynarodowego transportu osób i towarów,
b) przesłanki zastosowania stawki VAT 0% dla transportu międzynarodowego,
c) usługi związane z eksportem,
d) usługi związane z importem,
e) transport międzynarodowy ze stawką VAT 0% – omówienie szeregu praktycznych przypadków,
f) dokumentacja wymagana do zastosowania stawki VAT 0% – dla transportu związanego z eksportem i importem,
g) stawka VAT 0% do części usługi transportowej w kontekście wyroku NSA z 7.05.2021 r., sygn. I FSK 466/18,
h) stawka VAT 0% a podwykonawstwo usług transportowych/ spedycyjnych w kontekście wyroku TSUE z 29.06.2017 r. w sprawie C-288/16,
i) stawka podatku w przypadku refakturowania usług.

7. Faktura w branży TSL:
a) treść i elementy faktury,
b) termin na wystawienie faktury,
c) prawidłowe reguły ustalania kursu waluty na fakturze,
d) faktury korygujące i noty korygujące – zasady wystawienia,
e) duplikaty faktur,
f) faktury ustrukturyzowane – wprowadzenie,
g) mechanizm podzielonej płatności a usługi TSL,
h) samofakturowanie: ułatwienie czy dodatkowa komplikacja?

8. Slim VAT 3 a branża TSL:
a) regulacje dotyczące właściwego kursu waluty dla faktur korygujących,
b) zmiany w zakresie WDT i WNT.

9. Krajowy System e-Faktur (KSeF) – założenia:
a) koncepcja faktury ustrukturyzowanej (e-faktury),
b) model clearance,
c) schemat i forma e-faktury,
d) nowa forma a formy dotychczasowe; różnica pomiędzy e-fakturą a fakturą elektroniczną,
e) zakres zastosowania e-faktur,
f) faktury wyłączone z obowiązków wysyłki do KSeF,
g) harmonogram z uwzględnieniem planów odroczenia KSeF,
h) przechowywanie faktur.

10. Kto będzie zobowiązany do stosowania e-faktur ustrukturyzowanych?
a) podatnicy zobowiązani – konsekwencje ogłoszenia przez MF odroczenia terminu wejścia w życie obowiązkowego KSeF,
b) podatnicy zobowiązani od 1.01.2025 r.,
c) podmioty zagraniczne rozliczające VAT w Polsce,
d) wysyłanie e-faktur do kontrahentów zagranicznych

11. Krajowy System E-faktur (KSEF) jako rozwiązanie dobrowolne:
a) okres testowy,
b) e-faktura po stronie wystawcy i odbiorcy,
c) czy można wystawić bez zgody nabywcy?
d) wysyłka w razie braku zgody odbiorcy,
e) czy można wysłać do KSeF jedynie wybrane faktury?
f) dodatkowe zachęty; szybszy zwrot VAT.

12. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje

Informacje organizacyjne

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Koszt uczestnictwa w wybranym dniu szkolenia: 790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
27-03-202428-03-2024Online

Zaufali nam: