Szkolenie online Przygotowywanie i udzielanie zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 tys. zł

Cena: 490 zł + 23% VAT*

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 490 zł + 23% VAT*
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do pracowników jednostek sektora finansów publicznych realizujących procedury zamówień publicznych, kierowników jednostek, kontrolerów i osób nadzorujących takie zamówienia.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom kompleksowej wiedzy na temat procedur i zasad związanych z udzielaniem zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 130 tys. zł, czyli takich, do których nie stosuje się ustawy PZP. Główne cele szkolenia obejmują: zapoznanie uczestników z czynnościami przygotowawczymi, w tym szacowaniem wartości zamówienia, regulaminem udzielania zamówień oraz omówieniem wybranych problemów prawnych, przedstawienie elementów obowiązkowych w umowach oraz zasad odpowiedzialności za naruszenie prawidłowości zamówień publicznych.

Prowadzący szkolenie

Ekspert problematyki dotyczącej zamówień publicznych

Program szkolenia

1. Czynności przygotowawcze:
a) szacowanie wartości zamówienia – zasady, błędy i sposoby ich uniknięcia, orzecznictwo i doktryna – specyfika szacowania w jednostkach oświatowych – czy łączyć z zamówieniami innych jednostek podległych jednemu podmiotowi/ co w przypadku realizacji wielu różnych projektów dofinansowanych w jednostce oświatowej,
b) szacowanie w ramach całorocznych planów zamówień,
c) szacowanie wartości zamówień nieplanowanych,
d) dzielenie zamówienia na części,
e) szacowanie wartości zamówienia usług i dostaw powtarzających się okresowo,
f) opis przedmiotu zamówienia – zasady, błędy i sposoby ich uniknięcia, orzecznictwo i doktryna,
g) opis przedmiotu zamówienia wraz z wymogami dotyczącymi zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę,
h) KOMUNIKAT KOMISJI EUROPEJSKIEJ O STOSOWANIU ZASAD TFUE W ZAMÓWIENIACH NIEPODLEGAJĄCYCH DYREKTYWOM,
i) planowanie zamówień – wymagania w celu zachowania prawidłowości.

2. Regulamin udzielania zamówień:
a) tryby udzielania zamówień przewidywane przez Zamawiającego,
b) zasady wynikające z przepisów Kodeksu Cywilnego w szczególności art. 70(1) – 70(5) – czy pracownik może złożyć ofertę,
c) wadium w zamówieniach poniżej 130 tys. zł,
d) kryteria oceny ofert w zamówieniach poniżej 130 tys. zł,
e) zasady ogólne w zamówieniach poniżej 130 tys. zł,
f) zasada zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,
g) zasada pisemności,
h) jawność zamówień.

3. Wybrane problemy prawne na określonych przykładach:
a) tajemnica przedsiębiorstwa – czy można zastrzegać oferty lub ich część w zamówieniach poniżej 130 tys. zł,
b) sposoby wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
c) wadium i zasady jego zwrotu – problem rozstrzygany przez Sąd czy KIO?
d) czy obowiązują regulacje dotyczące rażąco niskiej ceny,
e) środki ochrony prawnej Wykonawców czy istnieją?

4. Umowy w zamówieniach poniżej 130 tys. zł:
a) elementy obowiązkowe w umowie z zakresu zamówień poniżej 130 tys. zł,
b) zasady zmiany zawartej umowy.

5. Zasady odpowiedzialności za naruszenie prawidłowości zamówień poniżej 130 tys. zł:
a) naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
b) skutki cywilnoprawne,
c) obrona przed niewłaściwym postępowaniem kontrolujących,
d) odpowiedzialność przed organem nadrzędnym jednostki oświatowej.

6. Pytania i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Cena: 490 zł + 23% VAT*

* do ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcyKażda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Szkolenie organizowane przez ADN Akademia Biznesu.

Harmonogram szkolenia

9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników 10:00 – 15:00 – szkolenie w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Dostępne terminy
27-09-2024Online
30-10-2024Online
25-11-2024Online
16-12-2024Online

Zaufali nam: