Szkolenie online Profesjonalne finanse (Level 1) – Finanse od podstaw

Cena: 1390 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1390 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

prof. nadzw. dr hab. Bartłomiej Nita – od wielu lat związany z Instytutem Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Współpracownik firmy konsultingowej, autor wielu ekspertyz i opracowań gospodarczych oraz programów restrukturyzacji przedsiębiorstw i instytucji. Autor wycen spółek na potrzeby przekształceń własnościowych oraz Sądu Gospodarczego. Ukończył University of Limerick (Irlandia), Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu (Wydział Zarządzania i Informatyki) oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w SKwP, AE we Wrocławiu, BiznesPro Sp. z o.o. oraz Opolskim Centrum Badań Regionalnych. Projektuje systemy controllingu, rachunkowości i zarządzania finansami. Bardzo doświadczony trener i wykładowca z zakresu rachunku kosztów, zaawansowanej rachunkowości zarządczej, analizy finansowej, controllingu operacyjnego i strategicznego, wyceny przedsiębiorstw, budżetowania oraz zarządzania płynnością finansową i finansami przedsiębiorstwa. Laureat nagrody „Złote skrzydła” dla autorów najlepszych w Polsce książek z tematyki zarządzania (Gazeta Prawna i KPMG). Autor ponad 100 publikacji naukowych z dziedziny finansów przedsiębiorstw, controllingu i rachunkowości zarządczej, w tym m.in. „Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem” (Wolters Kluwer, Kraków 2008), „Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa” (PWE, Warszawa 2007), „Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Organizacja, procedury, zastosowanie” (Wolters Kluwer Polska, Kraków 2010). Udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych i branżowych z zakresu finansów i rachunkowości w kraju i za granicą (m.in. Nicea, Bukareszt, Praga, Odessa).

Adresaci szkolenia

Program szkolenia jest skierowany do osób, które potrzebują zrozumieć specyfikę finansów i rachunkowości od podstaw oraz dla osób, które kontaktują się z pracownikami działów finansowych i potrzebują w swojej pracy rozumieć kategorie z zakresu rachunkowości, finansów, księgowości i controllingu.

Ze szkolenia skorzystać mogą pracownicy wszystkich przedsiębiorstw, branż i sektorów zatrudnieni we wszystkich komórkach organizacyjnych.

Cel szkolenia

• Wyjaśnienie podstawowych terminów i koncepcji z zakresu finansów i rachunkowości.
• Przedstawienie struktury sprawozdania finansowego i najważniejszych wskaźników opisujących kondycję finansową.
• Ukazanie podstawowych technik i narzędzi zarządzania finansami, rachunkowości zarządczej i controllingu.

Metodyka szkolenia

• Interaktywny omówienie każdego zagadnienia (punktu w programie) dające niezbędną wiedzę do zadań i symulacji.
• Wspólne rozwiązywanie postawionych problemów z zakresu finansów, controllingu i rachunkowości.
• Liczne przykłady praktyczne, zadania, ćwiczenia, studia przypadków oraz symulacje decyzyjne i gry strategiczne.

Program szkolenia

I. Rola rachunkowości we wspomaganiu zarządzania nowoczesną firmą – krótkie wprowadzenie

1. Istota rachunkowości i podstawowe zasady projektowania systemu rachunkowości na potrzeby zarządzania.

2. Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza (controlling).

3. Przetwarzanie informacji w controllingu do wspomagania osiągania celów finansowych przedsiębiorstwa.

II. Podstawy sprawozdawczości finansowej jako źródło informacji firmie

1. Sprawozdanie finansowe i jego struktura:
a) jaka jest treść znaczeniowa poszczególnych elementów sprawozdania finansowego,
b) jak są ze sobą powiązane elementy sprawozdania finansowego,
c) w jakim zakresie istnieje obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego,
d) jakie są zasady sporządzania sprawozdania finansowego.

2. Bilans jako podstawowe źródło informacji o majątku firmy i sposobach jego finansowania.

3. Rachunek zysków i strat jako źródło informacji o wynikach firmy.

4. Rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i jego znaczenie.

III. Analiza finansowa spółki oraz kontrahenta – najważniejsze wskaźniki finansowe i ich interpretacja

1. Analiza rentowności – jak zbadać zyskowność/deficytowość firmy:
a) analiza rentowności sprzedaży,
b) analiza rentowności aktywów,
c) analiza rentowności kapitału.

2. Analiza płynności i zagrożenia bankructwem:
d) pojęcie i istota płynności przedsiębiorstwa,
e) analiza płynności w ujęciu statycznym na podstawie bilansu,
f) analiza płynności w ujęciu dynamicznym na podstawie rachunku przepływów pieniężnych.

3. Analiza efektywności gospodarowania majątkiem w firmie – jak ocenić gospodarowanie należnościami, zapasami oraz zobowiązaniami krótkoterminowymi:
g) wskaźniki obrotowości i aktywności,
h) cykl konwersji środków pieniężnych,
i) problemy zarządzania kapitałem obrotowym.

4. Analiza zadłużenia – jak zbadać strukturę i zastosowanie kapitałów zaangażowanych w działalność firmy:
j) wskaźniki zadłużenia,
k) badanie samofinansowania i przekładni kapitałowej.

IV. Rachunek kosztów i zarzadzanie kosztami

1. Problemy związane z kosztami prowadzenia działalności firmy:
a) koszty i kategorie bliskoznaczne – czym jest tak naprawdę koszt?
b) klasyfikacja kosztów działalności – jak grupuje się koszty w firmie według prawa bilansowego i na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem?
c) analiza zmienności kosztów – jak podzielić koszty na stałe i zmienne oraz ustalić, jak wahania sprzedaży wpływają na koszty?

2. Rozliczanie i kalkulacja kosztów.

3. Analiza kosztów – które koszty należy poddać szczególnej obserwacji i analizie.

4. Budżetowanie kosztów.

V. Wykorzystanie informacji finansowych w zarządzaniu firmą

1. Ocena rachunku wyników – jaki jest wpływ stosowanego systemu rachunku kosztów na wynik finansowy i rentowność firmy?, jak można sterować wynikiem finansowym?

2. Wieloblokowy i wielostopniowy rachunek kosztów zmiennych – jak sporządza się rachunek wyników wybranych części organizacyjnych przedsiębiorstwa oraz dla poszczególnych produktów, projektów, segmentów działalności?

3. Analizy rentowości i progi rentowności – ile należy sprzedawać, aby wyjść na swoje; ile sprzedawać, aby osiągnąć zakładany poziom zysku?

4. Badanie marginesów bezpieczeństwa – o ile można zmniejszyć sprzedaż, aby nie zbankrutować?

5. Wykorzystanie dźwigni operacyjnej i finansowej w controllingu – jak fluktuacje sprzedaży wpływają na zysk i jak zmiany zysku oddziałują na rentowność?

6. Wrażliwość progu rentowności – jak decyzje podejmowane w innych działach (np. dział handlowy sprzedaży, marketingu) wpływają na próg rentowności.

7. Analiza ryzyka operacyjnego i finansowego.

VI. Wykorzystanie informacji z controllingu w zarządzaniu finansami

1. Rola i projektowanie controllingu w zarządzaniu finansami:
a) szacowanie przepływów pieniężnych na potrzeby controllingu,
b) nośniki wartości i sterowanie wartością przedsiębiorstwa w controllingu.

2. Narzędzia controllingu w zarządzaniu finansami.

3. Procedury budżetowania kapitałów – jaka jest sekwencja działań wykonywanych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

4. Zmiana wartości pieniądza w czasie – jak dyskontować przepływy pieniężne i doprowadzać je do porównywalności (wartość przyszła, wartość obecna, kapitalizacja, strumienie płatności).

5. Kryteria oceny projektów inwestycyjnych.

6. Proste metody oceny projektów inwestycyjnych:
a) księgowa stopa zwrotu ARR,
b) prosty okres zwrotu PP.

7. Złożone metody oceny projektów inwestycyjnych:
a) zdyskontowany okres zwrotu DPP,
b) wartość bieżąca netto NPV,
c) wewnętrzna stopa zwrotu IRR,
d) indeks zyskowności PI,

8. Ryzyko w ocenie projektów inwestycyjnych.

Informacje organizacyjne

Cena: 1390 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

 

Harmonogram zajęć

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF 08:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników 9:00 -14:30 – szkolenie w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anita Musiał
22 208 28 33
anita.musial@adnakademia.pl

Dostępne terminy
22-08-202423-08-2024Online
15-10-202416-10-2024Online
03-12-202404-12-2024Online

Zaufali nam: