Szkolenie online Procesy P2P w działalności SSC/GBS

Cena: 2390 zł + 23% VAT

Kategoria:

Czas trwania: 2 dni
Cena: 2390 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników centrów usług wspólnych pracujących w działach P2P i O2C.

Cel szkolenia

Uczestnicy zyskują zrozumienie procesów zachodzących w działach P2P & O2C oraz ogólnego funkcjonowania korporacji. Szkolenie wspierane jest warsztatami, dzięki czemu pracownicy są przygotowani na zmiany w strukturach księgowych, w tym zmiany w działach, w których pracują.

Metodyka szkolenia

Zajęcia są prowadzone interaktywnie z wykorzystaniem technik audiowizualnych. W toku szkolenia prezentowane są liczne studia przypadków.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie.

2. Podstawy prawne rachunkowości na świecie:
a) US GAAP
b) IFRS (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej)
c) Lokalne prawo bilansowe

3. Ogólny zakres procesu P2P
a) zapotrzebowanie
b) zebranie i wybór oferty
c) zamówienie
d) dostawa
e) otrzymanie faktury
f) ujęcie faktury w księgach
g) płatność

4. Zakupy – dokumentowanie transakcji zakupu:
a) przepisy prawa bilansowego oraz ustawy o VAT w zakresie dokumentowania zakupu
b) faktura proforma, faktura VAT, faktura korygująca, noty uznaniowe oraz obciążeniowe
c) otrzymywanie dokumentów zakupu, w tym elektroniczny obieg dokumentów
d) automatyzacja procesu fakturowania – Electronic Data Interchange
e) Krajowy System e-Faktur (KSEF)

5. Ujmowanie faktur zakupu w księgach rachunkowych
a) faktury kosztowe, w tym rozliczenia międzyokresowe kosztów
b) ujęcie kosztów wg rodzaju
c) ujęcie kosztów wg miejsc powstawania kosztów
d) faktury dotyczące zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych
e) zakup materiałów oraz towarów
f) analiza konta rozliczenie zakupy – dostawy niefakturowane lub towary w drodze
g) odzwierciedlenie kont dotyczących procesu zakupu w sprawozdaniu finansowym

6. Accounts Payable – zobowiązania
a) definicja zobowiązań oraz ich wycena na gruncie prawa bilansowego ze szczególnym uwzględnieniem US GAAP
b) metody płatności
c) proces płatności
d) ujęcie płatności w księgach rachunkowych
e) odsetki od zobowiązań

7. Rezerwy oraz rozliczenia międzyokresowe bierne (accruals)
a) zasada współmierności przychodów oraz kosztów
b) test cut-off na dzień bilansowy
c) analiza kompletności kosztów
d) tworzenie, wykorzystanie oraz rozwiązanie rezerw
e) ujawnienia w sprawozdaniu finansowym

8. Financial Statements – wpływ P2P na dane zawarte w sprawozdaniu finansowym
a) przykładowe sprawozdanie finansowe wg US GAAP (CBRE Form 10K)
b) omówienie struktury bilansu oraz rachunku wyników
c) wpływ ujęcia faktur zakupu na kształt sprawozdania finansowego
d) wskaźnik rotacji zobowiązań
e) rozliczanie różnic kursowych – zapłaty w walutach obcych

9. Dyskusja oraz zakończenie

Inne formy szkolenia

Szkolenie dostępne również w:

• języku angielskim

Online training P2P Processes in SSC/GBS operations »

• formule zamkniętej

Informacje organizacyjne

Cena: 2390 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Karolina Podrucka
tel. (022) 208 23 89 | mob. 668-326-020
karolina.podrucka@adnakademia.pl

Krzysztof Kadlec
tel. (022) 208 28 48| mob. 502-279-756
krzysztof.kadlec@adnakademia.pl

Dostępne terminy
09-10-202410-10-2024Online

Zaufali nam: