Szkolenie online Prawo budowlane w 2023 roku

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1290 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

I. Prawo budowlane – część ogólna

1. Źródła regulacji
a. ustawa Prawo budowlane jako podstawowy akt prawny w prawie budowlanym;
b. znaczenie Kodeksu Cywilnego dla prawa budowlanego;
c. najważniejsze akty wykonawcze do ustawy Prawo Budowlane;
d. Definicje ustawowe wyrażone w ustawie.

2. Przepisy ogólne ustawy Prawo budowlane
a. prawo zabudowy nieruchomości;
b. zasady projektowania, budowy i użytkowania obiektów budowlanych;
c. odstępstwo od ogólnych zasady w postępowaniu dotyczącym obiektu liniowego;
d. zagospodarowanie otoczenia obiektów budowlanych;
e. przepisy techniczno-budowlane.

3. Określenie praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego
a. pozycja inwestora w procesie budowlanym,
b. inspektor nadzoru inwestorskiego i jego rola w procesie budowlanym,
c. znaczenie projektanta w procesie budowlanym,
d. prawa i obowiązki kierownika budowy lub kierownika robót;
e. aktualne orzecznictwo.

4. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
a. pozwolenie na budowę/rozbiórkę i jego zakres;
b. zgłoszenie robót budowlanych i zakres;
c. rozpoczęcie robót budowlanych;
d. projekt budowlany;
e. obowiązki właściwych organów;
f. dodatkowa treść pozwolenia na budowę;
g. odstępstwo od projektu;
h. przeniesienie decyzji na inny podmiot;
i. decyzja o ustaleniu lokalizacji;
j. dziennik budowy;
k. przechowywanie dokumentów budowy;
l. aktualne orzecznictwo.

5. Zarządzanie obiektami budowlanymi
a. obowiązkowe kontrole stanu technicznego budynków: przeglądy i kontrole ,,półroczne”, kontrole 5 – letnie, kontrole nadzwyczajne
b. uprawnienia do dokonywania kontroli i protokoły z przeprowadzonych kontroli obiektu budowlanego, załączniki do protokołów
c. zasady prowadzenia Książki obiektu budowlanego (dalej KOB): forma, zawartość, zakres obowiązku prowadzenia KOB i upoważnienie do dokonywania wpisów,
d. Zasady prawidłowego użytkowania obiektu budowlanego: obowiązki właściciela i zarządcy w utrzymaniu i użytkowaniu obiektu budowlanego, zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego i związane z tym postępowanie administracyjne, odpowiedzialność za nielegalne lub niewłaściwe użytkowanie obiektu budowlanego;
e. aktualne orzecznictwo.

6. Katastrofa budowlana
a. Definicja katastrofy;
b. Postępowanie wyjaśniające;
c. Obowiązki właściciela obiektu;
d. Komisja ustalająca przyczyny i okoliczności katastrofy;
e. Przejęcie postępowania;
f. Usunięcie skutków katastrofy;
g. aktualne orzecznictwo.

7. Przepisy karne w Prawie budowlanym
a. podmioty odpowiedzialne;
b. zakres odpowiedzialności;
c. aktualne orzecznictwo.

8. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego – prawa i obowiązki oraz omówienie aktualnego orzecznictwa.

II. Zmiany Prawa budowlanego.

1. Zmiany definicji ustawowych definicje przedmiotów materialnych;
a. Omówienie kierunku zmian:
• zmiana zasad regulujących zawiadamiania organów o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
• zmiany w zakresie prowadzenia robót budowlanych,
• mapa do celów projektowych,
• objęcie obowiązkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę robót budowlanych i obiektów budowlanych z urzędu lub na wniosek inwestora – szczegółowe uregulowania; obszary Natura 2000, obiekty z gminnej ewidencji zabytków i obiektów, obiekty wymagających ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego,
• ochrona trwałości decyzji o pozwoleniu na budowę,
• przeniesienie pozwolenia na budowę,
• zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

2. Nowy podział projektu budowlanego.

3. Uprawnieni uczestnicy procesu budowlanego:
a. obowiązki i uprawnienia,
b. zmiany w przepisach dotyczących wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
• projektowanie i sprawdzanie projektów architektoniczno- budowlanych i technicznych;
• nabywanie uprawnień.

4. Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych – istotne i nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego – nowe definicje.

5. Oddanie obiektu do użytkowania:
a. inwentaryzacja powykonawcza,
b. zawiadomienie o zakończeniu budowy,
c. pozwolenie na użytkowanie,
d. dokumenty niezbędne w postępowaniu,
e. zakres obowiązkowej kontroli – zmiany.

6. Samowola budowlana i jej legalizacja na nowych zasadach:
a. procedury legalizacyjne,
b. legalizacja na wniosek,
c. legalizacja 20-letnich samowoli,
d. zniesienie przestępstwa samowoli budowlanej.

7. Zmiana sposobu użytkowania:
a. katalog zmian istotnych i nieistotnych po nowelizacji ustawy,
b. nowe zasadami zmiany przeznaczenia części lub całości obiektu budowlanego,
c. instytucja „żółtej kartki” za nielegalne przystąpienie do użytkowania,
d. treści protokołu z kontroli okresowej.

8. Zmiany w zakresie przepisów karnych.

9. Inne zmiany istotne dla właścicieli, użytkowników i zarządców nieruchomości.

10. Aktualne orzecznictwo.

Informacje organizacyjne

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
9:30 – Rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
14-12-202315-12-2023Online

Zaufali nam: