Szkolenie online Polska Strefa Inwestycji – działalność przedsiębiorców posiadających decyzje o wsparciu

Cena: 790 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 790 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Polska Strefa Inwestycji wprowadzona w 2018 r. jest instrumentem pomocowym zastępującym Specjalne Strefy Ekonomiczne.
Z dniem 31 grudnia 2022 roku utraciło moc rozporządzenie z dnia z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI).
Zostało ono zastąpione nowym rozporządzeniem, które w niektórych kwestiach zmieniło dotychczasowe zasady ubiegania się oraz korzystania ze zwolnienia podatkowego w PSI.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia działalności gospodarczej w Polskiej Strefie Inwestycji w oparciu o decyzje o wsparciu udzielane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zmiany, które mają obowiązywać do 2023 r., w tym uproszczenia dotyczące „zasad wejścia”, ale także zmiany dotyczące zasad korzystania ze zwolnień.
W trakcie spotkania uczestnicy zostaną zapoznani z przywilejami wynikającymi z posiadanej decyzji, konsekwencjami opóźnień w realizacji warunków decyzji oraz sposobami reagowania na nie.
Przedstawione zostaną wątpliwości wynikające z ww. przepisów odnośnie prawa do zwolnień podatkowych, w tym stanowisko prezentowane przez Ministerstwo Finansów oraz sądy administracyjne. Omówione zostaną zasady ustalania wysokości kosztów kwalifikowanych do objęcia pomocą publiczną, ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania (w tym wątpliwości interpretacyjne na tle niniejszej ustawy), rozliczania otrzymanej pomocy publicznej (w formie zwolnień podatkowych), monitorowania wykorzystania pomocy publicznej oraz kumulacji pomocy publicznej otrzymywanej z różnych źródeł na tą samą inwestycję. Omówione zostaną zasady kwalifikacji przychodów i kosztów do działalności zwolnionej z opodatkowania oraz opodatkowanej i sposobu ustalania wyniku podatkowego – dochodu (straty) na działalności podlegającej opodatkowaniu oraz działalności zwolnionej z opodatkowania, a także prezentacji uzyskanego wyniku w deklaracji CIT-8 i CIT-8S. Podczas zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami dyskontowania wydatków kwalifikowanych oraz pomocy publicznej.

Program szkolenia

1. Pomoc publiczna udzielana na podstawie decyzji o wsparciu w ramach POLSKEJ STREFY INWESTYCJI:
a) podstawy prawne obowiązujące przedsiębiorców,
b) zmiany, które mają obowiązywać od 2023 r., w szczególności dotyczące nowych warunków uzyskania i zasad wsparcia w PSI:
• rozszerzenie ułatwień uzyskania wsparcia w PSI na reinwestycje,- bez względu na wielkość przedsiębiorstwa oraz bez ograniczeń czasowych,
• ułatwienie uzyskania wsparcia w PSI na inwestycje związane ze świadczeniem usług niematerialnych,
• zmiany w zakresie kwalifikowalności kosztów inwestycji, w tym kosztów najmu/dzierżawy gruntów, budynków i budowli,
• zmiany dotyczące zakresu działalności wykluczonej ze wsparcia w PSI.

2. Decyzje o wsparciu:
a) warunki zawarte w Decyzjach o wsparciu,
b) konsekwencje naruszenia warunków Decyzji o wsparciu,
c) zmiany Decyzji o wsparciu – przesłanki i procedura,
d) uchylenie i wygaszenie Decyzji o wsparciu – warunki, konsekwencje,
e) pomoc publiczna w oparciu o Decyzję o wsparciu,
f) okres obowiązywania Decyzji o wsparciu.

3. Zasady prowadzenia działalności na podstawie decyzja o wsparciu – Jak obliczyć wielkość przysługującej pomocy publicznej:
a) lokalizacja inwestycji – mapa pomocy regionalnej,
b) wielkość przedsiębiorcy, a poziom intensywności pomocy publicznej,
c) duże projekty inwestycyjne,
d) pomoc publiczna z tytułu kosztów nowej inwestycji lub na tworzenie nowych miejsc pracy,
e) ustalanie wielkości dopuszczalnej pomocy publicznej,
f) decyzja o wsparciu jako nowa podstawa korzystania ze zwolnień w podatkach dochodowych PIT / CIT.

4. Wydatki kwalifikowane uprawniające do korzystania z pomocy publicznej, z uwzględnieniem zmian od 2023 r.:
a) okres ponoszenia kosztów kwalifikowanych a termin zakończenia inwestycji oraz minimalne i maksymalne wielkości wydatków,
b) obliczenie limitu pomocy publicznej,
c) nabycie lub wytworzenie środków trwałych,
d) inwestycje odtworzeniowe,
e) nieruchomości i prawo użytkowania wieczystego gruntów,
f) leasing, najem, dzierżawa środków trwałych,
g) używane środki trwałe,
h) wartości niematerialne i prawne,
i) kwalifikacja wydatków do „kosztów inwestycji” (odsetki, prowizje, różnice kursowe),
j) moment poniesienia wydatków kwalifikowanych,
k) koszty kwalifikowane do objęcia pomocą publiczną ze względu na utworzenie nowych miejsc pracy.

5. Ustalanie dochodu bądź straty w działalności zwolnionej:
a) kwalifikacji przychodów ze sprzedaży wyrobów lub usług wytworzonych w oparciu o Decyzję o wsparciu – „ścisłe powiązania” – wątpliwości interpretacyjne na tle znowelizowanej ustawy CIT/PIT w kontekście wyjaśnień Ministerstwa Finansów,
b) produkcja wyrobów lub świadczenie usług przy współudziale stałego zakładu położonego poza terenem określonym w decyzji o wsparciu / na terenie określonym w decyzji o wsparciu, ale poza zakresem zwolnienia z opodatkowania – problematyka stosowania przepisów o cenach transferowych dla celów ustalenia wielkości dochodu zwolnionego,
c) zasady kwalifikacji kosztów bezpośrednich danego źródła przychodów,
d) przyporządkowanie kosztów pośrednich w sposób bezpośredni do danego rodzaju działalności,
e) dopuszczalność stosowania tzw. kluczy bezpośredniego podziału kosztów (klucze alokacji) opartych na rzeczywistym zużyciu, rozdysponowaniu danego kosztu pomiędzy rodzaje prowadzonej działalności,
f) podział kosztów pośrednich wspólnych dla obu zakresów działalności proporcją przychodową określoną w art. 15 ust. 2 i 2a uPDOP.

6. Ustalanie dochodu bądź straty w rozliczeniu rocznym:
a) konieczność rachunkowego wyodrębnienia przychodów i kosztów związanych z działalnością zwolnioną i opodatkowaną w celu ustalenia dochodu (bądź straty) zwolnionego oraz opodatkowanego (art. 7 ust. 3 i 4 uPDOP),
b) obowiązek wyodrębnienia organizacyjnego działalności zwolnionej,
c) zakaz rozliczania straty/dochodu uzyskanego na działalności zwolnionej ze stratą/dochodem uzyskanym na działalności opodatkowanej; Brak możliwości odliczenia straty na działalności zwolnionej w kolejnych latach,
d) prawidłowe wykazanie dochodu lub straty z działalności zwolnionej w deklaracji podatkowej CIT-8, CIT/8O, CIT-8S,
e) definicja pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego (obniżenia podstawy opodatkowania),
f) problem rozliczania pomocy publicznej w przypadku posiadania dwóch lub więcej Decyzji o wsparciu.

7. Dyskontowanie wydatków kwalifikowanych i pomocy publicznej:
a) moment uzyskania Decyzji o wsparciu,
b) mment poniesienia wydatku,
c) moment otrzymania pomocy,
d) dyskontowanie pomocy publicznej oraz wydatków kwalifikowanych.

8. Łączenie pomocy publicznej na nową inwestycję.

9. Dyskusja.

Informacje organizacyjne

Cena: 790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej 9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników 10:00-15:30 – szkolenie w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
07-11-2024Online

Zaufali nam: