Szkolenie online Akademia Księgowości dedykowana pracownikom SSC (Poziom I: Wprowadzenie do Rachunkowości; Poziom II: Rachunkowość Zaawansowana)

Cena: 4480 zł + 23% VAT

Kategoria:

Czas trwania: 5 dni
Cena: 4480 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Pracownicy obszarów AP, AR, GL zatrudnionych w SSC / CUW

Cel szkolenia

Celem całego kursu jest przeprowadzenie jego uczestników od podstaw rachunkowości i sprawozdawczości finansowej obejmujących terminologię oraz zasady prowadzenia rachunkowości do bardziej zaawansowanych aspektów jak przekazanie praktycznych umiejętności związanych z prowadzeniem dokumentacji księgowej i wprowadzaniem księgowań na kontach księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych.

W sposób przystępny i zrozumiały zostaną przedstawione podstawowe zasady rachunkowości
i księgowości. Uczestnicy na licznych przykładach/ case study będą poznawać istotę rachunkowości
i księgowości jak również wybrane aspekty podatkowe. Kurs ułatwi uczestnikom zrozumienie skomplikowanych zagadnień księgowych tak, aby mogli oni w przyszłości być bardziej samodzielnymi pracownikami w obszarach księgowości w których się specjalizują.

POZIOM I – jest poziomem podstawowym, który przede wszystkim wprowadza dla uczestników terminologię i pojęcia księgowe oraz obejmie teoretyczne aspekty rachunkowości poparte wieloma przykładami głównie w obszarach należności oraz zobowiązań. Celem tej części jest również wprowadzenie całościowego przeglądu bilansu oraz rachunku zysków i strat w taki sposób, aby uczestnicy zrozumieli powiązania pomiędzy wykonywaną przez nich pracą, a innymi obszarami ksiąg rachunkowych.

POZIOM II – jest poziomem bardziej zaawansowanym. Jego celem jest utrwalenie wiedzy i umiejętności pozyskanych na poziomie 0 jak również ich rozwinięcie w obszarach specyficznych tj. zrozumienie ogólnych zasad związanych z rachunkowością, zrozumienie procedur związanych z zamykaniem miesiąca, księgowanie i naliczanie odpisów aktualizujących należności, potwierdzanie sald oraz windykacja należności, jak również inne specyficzne obszary/ aspekty księgowe.

Po zakończeniu drugiego poziomu uczestnicy będą posiadali teoretyczną wiedzę popartą przykładowymi zadaniami realizowanymi podczas szkolenia z przedstawionego zakresu szkolenia.

Program szkolenia

POZIOM I
Wprowadzenie do Rachunkowości

1. Wprowadzenie do rachunkowości finansowej:
a) polityka rachunkowości i plan kont – wybór i stosowanie zasad rachunkowych,
b) wprowadzenie do terminologii – faktura, oryginał/ kopia/ duplikat faktury, nota kredytowa, nota odsetkowa, polecenie zapłaty, data wymagalności, terminy płatności, zamówienie, przyjęcie towaru, faktura papierowa vs faktura elektroniczna w tym bez podpisu elektronicznego, faktura w formie dokumentu pdf, koszt/ wydatek, usługa, towar, sprzedaż, VAT naliczony/ należny, konto rozliczenia zakupu,
c) cele prowadzenia ksiąg (przygotowanie sprawozdań) – omówienie poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat,
d) podział i zasady funkcjonowania: kont księgowych, kont bilansowych, wynikowych, pozabilansowych,
e) księga główna i stosowanie pomocniczych ksiąg rachunkowych (analityka i syntetyka).
(+ omówienie na przykładowym bilansie i rachunku zysków i strat)

2. Zasady i techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych – omówienie zasady podwójnego zapisu.

3. Obieg dokumentów księgowych [AP]:
a) omówienie procesu księgowań związanych z obiegiem i akceptacją dokumentów księgowych, w tym omówienie zasad autoryzacji oraz wyjaśniania rozbieżności (faktury z zamówieniem oraz faktury bez zamówień) – księgowania na koncie rozliczenia zakupu (wyjaśnianie różnic i analiza otwartych pozycji),
b) omówienie elementów niezbędnych na dokumentach księgowych do wprowadzenia księgowań – proces przygotowania dokumentów księgowych (otrzymanie, sortowanie, wskanowanie, dekretacja, zaksięgowanie, autoryzacja, zapłata itd.),
c) czytanie otrzymywanych dokumentów księgowych oraz zamówień ze zrozumieniem,
d) rodzaje płatności, w tym płatności automatyczne vs płatności manualne (pilne).

4. Omówienie zasad i schematów księgowań dla szczególnych przypadków transakcji zakupowych [AP]:
a) omówienie zasad funkcjonowania zakupowego konta technicznego,
b) omówienie procesu 3 way matching (zamówienie/ faktura/ płatność),
c) zamówienia zakupowe (PO – purchase orders),
d) zobowiązania naliczane w formie rezerw kosztowych – dostawy niefakturowane,
e) zobowiązania z tytułu faktur bez otrzymania dostawy.
(+ przykładowe księgowania na poszczególnych etapach procesu zakupu i matchowania dokumentów w tym procesie)

5. Obieg dokumentów księgowych [AR]:
a) księgowanie faktury sprzedażowej,
b) rejestrowanie zapłaty za fakturę – częściowej i pełnej płatności otrzymanej.

6. Tematy specyficzne:
a) otwarte pozycje rozrachunków w tym salda kredytowe odbiorców oraz debetowe dostawców – omówienie faktu istnienia i skutków dla ksiąg rachunkowych,
b) prezentacja podstawowych księgowań w księdze głównej (które nie są wprowadzone przez AP czy AR: rezerwy, RMC, RMB oraz księgowanie odsetek – z omówieniem wpływu na bilans i rachunek zysków i strat – proces zamykania miesiąca/ okresu),
c) analiza otwartych pozycji w księdze AR oraz AP,
d) rozliczanie delegacji pracowników – dokumenty oraz zasady księgowania,
e) proces audytu ksiąg rachunkowych – cele, uczestnicy, zaangażowanie i odpowiedzialność księgowości, najczęściej wykorzystywane w procesie audytu dokumenty ze zobowiązań oraz należności. (+ omówienie z przykładowym warsztatem księgowym).

POZIOM II
Accounting Academy

1. Omówienie podstawowych zasad rachunkowych:
a) zasada współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów,
b) zasada memoriału,
c) zasada ostrożności,
d) zasada indywidualnej wyceny,
e) zasada ciągłości.
(+ omówienie z przykładami)

2. Zamknięcie miesiąca [AP]:
a) procedury w zakresie zamykania miesiąca – szczegółowe omówienie z przykładami:
• analiza otwartych pozycji rozrachunkowych – uzgadnianie kont dostawców (rodzaje otwartych pozycji na kontach zobowiązań (faktury, płatności)/ analiza, wyjaśnianie (sposoby, możliwe scenariusze)),
• analiza otwartych pozycji konta rozliczenia zakupu (metodologia analizy, wskazanie możliwych przyczyn różnic wraz z możliwymi sposobami ich wyjaśnienia/ rozwiązania),
• tworzenie rezerw/ RMB na zobowiązania.

3. Rejestrowanie sprzedaży:
a) proces księgowania sprzedaży towarów oraz usług w tym omówienie specyfiki faktur pro-forma,
b) omówienie zasad i momentu rozpoznawania przychodów (Incoterms) oraz księgowań związanych z alokacją sprzedaży do właściwego okresu.

4. Odpisy aktualizujące wartość należności [AR]:
a) przyczyny rozpoznawania odpisów aktualizujących na należności,
b) zasady tworzenia i księgowania odpisów,
c) narzędzia stosowane do tworzenia odpisów aktualizujących:
• analiza szczegółowa poszczególnych sald,
• analiza raportów systemowych – raporty wiekowania należności.
(+ analiza przykładowego raportu wiekowania należności handlowych oraz przykładowe księgowanie odpisów aktualizujących należności handlowe)

5. Potwierdzanie sald oraz windykacja należności [AR]:
a) wysyłanie i potwierdzanie sald z klientami (wymogi prawne),
b) analiza, przygotowanie i wysyłanie wezwań do zapłaty,
c) kontakt telefoniczny z klientem w celu uzyskania płatności,
d) sposoby/ narzędzia zarządzania ściągalnością należności.

6. Tematy specyficzne:
a) prezentacja podstawowych księgowań w księdze głównej (które nie są wprowadzone przez AP czy AR: utrwalenie księgowania rezerw, RMC, RMB oraz odsetek + omówienie księgowań w zakresie dochodów przyszłych okresów, wyceny na dzień bilansowy, środków trwałych oraz amortyzacji – z omówieniem wpływu na bilans i rachunek zysków i strat – proces zamykania miesiąca/ okresu, w tym m.in.:
• omówienie charakteru środków trwałych, wartości niematerialnych i prawych oraz amortyzacji,
• rozróżnianie zakupów inwestycyjnych od zakupów kosztowych,
• księgowanie zakupu środka trwałego,
• księgowanie sprzedaży środka trwałego z ustaleniem wyniku na sprzedaży,
• księgowanie amortyzacji (wyjaśnienie różnicy pomiędzy amortisation oraz depreciation),
• omówienie zasad stosowania rozliczeń międzyokresowych,
• omówienie zasad kapitalizacji nakładów na prace rozwojowe w trakcie i księgowania po zakończeniu prac (know-how),
b) wyniki audytu ksiąg rachunkowych – oraz wpływ na księgi rachunkowe (księgowanie korekt audytorów, możliwa treść opinii i raportu z badania),
c) samofakturowanie (self invoicing, consignment invoices) – omówienie terminologii oraz różnic pomiędzy tym rodzajem dokumentów, a fakturami wystawianymi bezpośrednio przez dostawców,
d) zaawansowane matchowanie płatności (AR/ AP):
• formy płatności – przelewy, czeki, weksle, kompensaty, przedpłaty, zaliczki,
• księgowanie płatności przychodzących na kontach klientów i alokowanie do faktur,
e) otrzymywane rabaty handlowe – korygujące koszty. Omówienie zasad naliczania otrzymywanych korekt oraz schematu ich księgowania,
f) rozliczanie VAT – prezentacja księgowania VAT na fakturach zakupowych i sprzedażowych, czyli VAT naliczony oraz VAT należny. Omówienie różnic pomiędzy należnością, a zobowiązaniem podatkowym z tytułu VAT na koniec miesiąca. Saldo VAT z tytułu faktur do rozliczenia w kolejnych okresach:
• VAT należny, a VAT naliczony,
• ogólne zasady księgowań i rozliczeń VAT, (+ przykładowe księgowania)
• zasady działania tzw. mechanizmu reverse charge,
• okresy rozliczania VAT dla transakcji specyficznych (koszty mediów itd.),
g) zrealizowane i niezrealizowane różnice kursowe:
• zasady księgowania różnic kursowych zrealizowanych i niezrealizowanych,
• wycena operacji w walutach obcych w księgach rachunkowych, (+ przykładowe księgowania)
• wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych na dzień bilansowy, (+ przykładowe księgowania)
• odpisy aktualizujące wartość należności zagranicznych.

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie Akademii ADN w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Inne formy szkolenia
Informacje organizacyjne

Cena: 4480 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Karolina Podrucka
tel. (022) 208 23 89 | mob. 668-326-020
karolina.podrucka@adnakademia.pl

Krzysztof Kadlec
tel. (022) 208 28 48| mob. 502-279-756
krzysztof.kadlec@adnakademia.pl

Terminy szczegółowe

Online:
Poziom I 19-20.09.2024
Poziom II 16-18.10.2024

 

 

 

Dostępne terminy
19-09-202418-10-2024Online

Zaufali nam: