Szkolenie online Podróże służbowe 2024 w sektorze publicznym – praktyczne zasady i kompleksowa problematyka rozliczeń z pracownikami

Cena: 490 zł + 23% VAT*

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 490 zł + 23% VAT*
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek sektora finansów publicznych zajmujących się rozliczaniem delegacji krajowych i zagranicznych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami rozliczania podróży krajowych i zagranicznych w sektorze publicznym. W trakcie szkolenia zostanie przedstawione aktualne orzecznictwo sądowe oraz interpretacje organów podatkowych, jak również rozbieżności w stosowaniu przepisów dotyczących podróży służbowych przez organy podatkowe, sądy i podatników. Prowadzone szkolenie ma również na celu usystematyzowanie wiedzy na temat zasad krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników oraz rozstrzygnięcie wątpliwości uczestników szkolenia w zakresie zastosowania przepisów. Podczas szkolenia, omówione zostaną nie tylko zasady odbywania podróży służbowych, ale również ich skutki w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, a także konsekwencje wykorzystywania przez pracowników samochodów prywatnych do celów służbowych oraz służbowych na potrzeby prywatne.

Program szkolenia

1. Podróże służbowe – podstawowe źródła prawa:
a) definicja pojęcia podróży służbowej w przepisach i orzecznictwie – praktyka pojęcia ,,incydentalnego” charakteru wyjazdu,
b) odpowiednie określenie miejsca pracy – wpływ na podróż służbową,

2. Podróże służbowe – kompleksowe zagadnienia prawa pracy:
a) elementy podróży służbowej,
b) czas trwania podróży służbowej:
• krajowej,
• zagranicznej,
• mieszanej,
c) wypadek w podróży służbowej – aspekty praktyczne, zagrożenia ze strony ZUS,
d) oddelegowanie pracownika czy jeszcze podróż służbowa – przykłady,
e) wyjazdy na szkolenia czy podróż służbowa – różnice.

3. Normy prawa pracy w podróży służbowej:
a) ewidencja czasu pracy w podróży służbowej,
b) podróż służbowa a prawo do wypoczynku / ekwiwalentu pieniężnego,
c) podróż służbowa – ograniczenia podmiotowe – problemy praktyczne,
d) właściwa forma polecenia wyjazdu służbowego – skutki,
e) czas i miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej.

4. Diety w podróży służbowej:
a) kiedy pracownikowi należy się dieta?
b) dieta w podróży służbowej krajowej – sposób obliczania,
c) dieta w podróży służbowej zagranicznej – sposób obliczania,
d) dieta a zapewnienie częściowego wyżywienia pracownikowi:
e) dieta a posiłek z kontrahentem – konsumpcja na spotkaniu o charakterze biznesowym,
f) nadwyżka diety ponad limit – aspekt podatkowy.

5. Przejazdy w podróży służbowej:
a) środek transportu w podróży służbowej – konsekwencje nieadekwatnego bądź braku wyboru,
b) podróż służbowa samochodem służbowym a samochodem prywatnym pracownika – różnice i konsekwencje,
c) ewidencja przebiegu pojazdu – praktyczne wskazówki rozliczania.

6. Nocleg w podróży służbowej:
a) nocleg w podróży służbowej krajowej,
b) nocleg w podróży służbowej zagranicznej,
c) limity hotelowe – kiedy można je przekroczyć – przykłady praktyczne,
d) ryczałt za nocleg.

7. Ryczałty oraz zwrot innych wydatków:
a) zwrot kosztów poruszania się komunikacją miejscową – aspekty krajowe i zagraniczne,
• co to jest komunikacja miejscowa?
• rozliczenie ryczałtem a zwrot faktycznie poniesionych kosztów – kiedy korzystniej dla pracownika?
• diety dojazdowe w podróży służbowej zagranicznej,
b) zwrot innych udokumentowanych wydatków:
• opłaty za parkingi i przejazd autostradami samochodem służbowym a samochodem prywatnym – różnice,
• ubezpieczenie pracownika w podróży służbowej,
• inne udokumentowane wydatki w stosunku do uzasadnionych potrzeb – dyskusja.

8. Zaliczka na poczet podróży służbowej krajowej i zagranicznej:
a) wysokość zaliczki w podróży służbowej krajowej i zagranicznej – problemy praktyczne,
b) kiedy istnieje obowiązek wypłaty zaliczki?
c) waluta zaliczki na podróż służbową zagraniczną – problematyka kursu waluty,
d) zwrot zaliczki – termin, kurs rozliczenia – przykłady.

9. Zasady rozliczania i dokumentowanie wydatków w podróży służbowej:
a) rozliczenie ryczałtem a zwrot faktycznie poniesionych wydatków,
b) paragon dokumentem potwierdzającym poniesienie wydatku?
c) oświadczenie pracownika o poniesieniu wydatku – problemy praktyczne – konsekwencje podatkowe i dyscyplinarne.

10. Należności na rzecz pracownika z tytułu podroży służbowej a koszty uzyskania przychodów – kwalifikacja całościowa a rozpoznanie kosztu – orzecznictwo.

11. Samochód w firmie – aspekty podatkowe:
a) samochód a podatki dochodowe:
• samochód prywatny pracownika wykorzystywany na cele służbowe,
• samochód służbowy wykorzystywany na cele prywatne
b) samochód a VAT:
• samochód służbowy używany do celów prywatnych a VAT,
• odliczanie VAT od paliwa i wydatków eksploatacyjnych.

12. Praktyka rozliczeń z tytułu podróży służbowej pracownika a optymalizacja – wskazówki praktyczne.

13. Orzecznictwo sądów administracyjnych, interpretacje organów podatkowych, wyjaśnienia Głównego Inspektoratu Pracy w zakresie delegacji krajowych i zagranicznych.

14. Pytania i odpowiedzi – dyskusja na temat praktycznych problemów z rozliczaniem delegacji.

Informacje organizacyjne

Cena: 490 zł + 23% VAT*

* do ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Szkolenie organizowane przez ADN Akademia Biznesu.

Harmonogram szkolenia

9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników 10:00-15:00 – szkolenie w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Dostępne terminy
31-07-2024Online
28-08-2024Online
24-09-2024Online
21-10-2024Online
28-11-2024Online
09-12-2024Online

Zaufali nam: