Szkolenie online Podatek CIT i VAT 2024 w sektorze bankowym – podsumowanie zmian, planowane nowelizacje, aktualne orzecznictwo

Cena: 1390 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1390 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Prowadzący szkolenie

Marcin Chomiuk – doradca podatkowy, Partner Zarządzający w ADN Podatki. Przez ostatnie 9 lat był partnerem odpowiedzialnym za doradztwo w zakresie podatków pośrednich w PwC oraz za zespół doradztwa dla podmiotów finansowych. W ramach swojej pracy doradzał zarówno największym międzynarodowym koncernom jak i lokalnym spółkom polskim. Współautor pierwszego na polskim rynku komentarza do unijnych przepisów o VAT (VI Dyrektywy VAT – obecnie Dyrektywy 112) oraz autor wielu publikacji w prasie codziennej i specjalistycznej. Współautor programu studiów oraz wykładowca akademicki podatkowych studiów podyplomowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz SGH w Warszawie. Jako niezależny ekspert organizacji przedsiębiorców Lewiatan reprezentował interesy podmiotów gospodarczych w Ministerstwie Finansów i komisjach sejmowych. Wygrał przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawę BGŻ Leasing (C-224/11) dotyczącej sposobu opodatkowania VAT-em usług ubezpieczeniowych sprzedawanych przy okazji usług leasingu, która odmieniła rynek leasingowy w Polsce. Nagradzany jako najlepszy doradca VAT w Polsce.

Program szkolenia

Kolejność omawianych bloków może ulec zmianie. 

BLOK I
Podatek CIT 2024 w sektorze bankowym

1. Instytucje kluczowe dla opodatkowania banków.

2. Konsekwencje wyroków sądowych w sprawach dotyczących kosztów związanych z unieważnionymi umowami na kredyty denominowane w walutach obcych.

3. Zawieszenie oraz modyfikacja przepisów o podatku minimalnym:
a) niekorzystna zmiana progu rentowności,
b) wyłączenia z opodatkowania – z uwzględnieniem planowanych zmian,
c) alternatywna metoda ustalania podstawy opodatkowania,
d) koszty nabycia określonych usług lub praw niematerialnych oraz koszty finansowania dłużnego a podstawa opodatkowania podatkiem minimalnym,
e) koszty finansowania dłużnego,
f) zmniejszenia, wyłączenia i odliczenia od podatku minimalnego,
g) odliczenia od podatku.

4. Modyfikacja przepisów o kosztach finansowania dłużnego:
a) obecne brzmienie art. 15C ustawy o CIT z uwzględnieniem brzmienia przepisów od 2022 roku,
b) jak liczyć limit – przykłady,
c) nowe brzmienie przepisu art. 15C,
d) przepisy doprecyzowujące.

5. Nowe wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów z uwzględnieniem zmian na rok 2023:
a) odsetki od pożyczek na transakcje kapitałowe,
b) planowana zmiana przepisów w zakresie kosztów finansowania dłużnego na transakcje kapitałowe,
c) przepisy przejściowe – z mocą wsteczną?
d) ukryta dywidenda do kosza

6. Transakcje rajowe wczoraj, dziś i jutro – modyfikacja przepisów o należytej staranności w cenach transferowych:
a) podniesienie progów dokumentacyjnych,
b) zmiana zakresu obowiązku dokumentacyjnego w pośrednich transakcjach rajowych,
c) likwidacja domniemania rezydencji rzeczywistego właściciela w raju podatkowym,
d) ułatwienia w identyfikacji rzeczywistego właściciela należności,
e) przepisy przejściowe – z mocą wsteczną?

7. Spółki holdingowe – nowa preferencja w opodatkowaniu od 2022 roku ze zmianami na rok 2023:
a) opodatkowanie spółek holdingowych – na czym polega,
b) podstawowe warunki skorzystania z powyższych preferencji,
c) ulga dywidendowa a preferencyjne opodatkowanie polskich spółek holdingowych,
d) zyski ze zbycia udziałów/akcji w spółkach zależnych a ulga dywidendowa,
e) zwiększenie kręgu przedsiębiorców mogących skorzystać z ulgi – wykreślenie niektórych warunków,
f) termin wejścia w życie – przepisy przejściowe.

8. Zmiany w zakresie podatku u źródła:
a) zasady potrącania podatku u źródła do 2 mln zł i ponad 2 mln zł,
b) oświadczenie zarządu, zapłata i wniosek o zwrot lub opinia o stosowaniu preferencji,
c) nowe zwolnienia dla niektórych podatników od 2023,
d) zmiana przepisów w 2023 odnoszących się do oświadczeń w procedurze pay & refund,
e) legislacyjne zamieszanie w podatku u źródła projekt nowych objaśnień,
f) problemy praktyczne – oświadczenie po terminie a stosowanie preferencji – kontrowersyjne interpretacje.

9. Inne zmiany w ustawie o CIT na rok 2023:
a) ulga na złe długi – uproszczenia,
b) terminy opłacenia składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika – w zakresie kosztów uzyskania przychodów,
c) podatek od przychodów z budynków – uproszczenie procedury zwrotu podatku,
d) planowana zmiana w zakresie opodatkowania tzw. przerzucania dochodów, przypomnienie zagadnienia:
• objęcie podatkiem wyłącznie poniesionych kosztów zaliczonych do KUP,
• doprecyzowanie, że podmiotem powiązanym, na rzecz którego ponoszone są koszty uznane za przerzucane dochody jest podmiot będący nierezydent,
• doprecyzowanie warunku dotyczącego 50% przychodów uzyskiwanych przez podmiot powiązany oraz warunku dotyczącego przenoszenia przychodów na rzecz innego podmiotu (co najmniej 10%),
• uproszczenie warunku dotyczącego preferencyjnego opodatkowania w państwie podmiotu powiązanego.
e) ciekawostki w zakresie oskładkowania członków zarządu i prokurentów.

10. Zmiany na 2024 rok:
a) powrót podatku minimalnego – płatność w 2025 r. – wyłączenia dla banków, ale nie dla leasingu,
b) skrócenie okresu amortyzacji budynków niemieszkalnych i budowli w gminach o wysokim bezrobociu.
11. Wybrana problematyka zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w specyfice problematyki branży bankowej z uwzględnieniem najnowszych stanowisk Dyrektora KIS i orzecznictwa sądów administracyjnych:
a) przychody podatkowe – kompleksowa analiza regulacji prawnych branży:
• moment rozpoznania przychodu – przychody z tytułu factoringu, rozliczenie umów cash pool, umów o subpartycypację, umów sekurytyzacyjnych,
• instrumenty finansowe – zbycie i realizacja,
• świadczenia częściowo i całkowicie nieodpłatne,
• odsetki, zasądzone koszty sądowe, odszkodowania, kary umowne – zasady rozpoznawania przychodu kasowo,
• refakturowanie – kompleksowa analiza rozliczenia przychodu podatkowego,
b) koszty pośrednio i bezpośrednio związane z przychodami w ujęciu specyfiki branży bankowej:
• kwalifikacja kosztu, ponoszenie kosztu na przełomie roku podatkowego – moment ujęcia,
• refakturowanie – problematyka rozpoznania kosztów uzyskania przychodów,
• zasady dokumentacji kosztowej – dowody i wymogi dokumentacyjne,
• korygowanie kosztów uzyskania przychodów,
• kary umowne, odszkodowania, płatności stanowiące wpływ do budżetu Państwa i JST,
• kompleksowa analiza, problematyka wadliwości oraz opóźnienia w realizacji usług,
• limitowanie kosztów z art. 15e ustawy o CIT; zakup usług niematerialnych od podmiotów powiązanych, przekroczenie limitu gotówkowego,
• koszty finansowania dłużnego,
• wierzytelności, straty ze zbycia wierzytelności – możliwości rozpoznania kosztu podatkowego.
c) problematyka świadczeń na rzecz pracowników i współpracowników – kompleksowa analiza kosztów i przychodów w podatkach dochodowych:
• akcje marketingowe w branży bankowej – regulacje przychodowe i kosztowe w podatkach dochodowych z uwzględnieniem obowiązków dokumentacyjnych,
• świadczenia nieodpłatne na rzecz pracowników/współpracowników (bony, vouchery, prezenty, strój, ubiór, abonamenty medyczne, sportowe, ubezpieczenie OC członków organów spółek),
d) wybrane, najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz stanowiska fiskusa w zakresie CIT kluczowe dla branży bankowej.

BLOK II
Podatek VAT 2024 w sektorze bankowym

1. Zwolnienie jako podstawowa zasada opodatkowania usług finansowych podatkiem VAT:
a) ogólne zasady opodatkowania VAT,
b) zwolnienia od VAT jako przepisy szczególne,
c) powody wprowadzenia zwolnień od VAT i co z tego wynika na podstawie przedmiotów przejętych w ramach hipotek i zastawów,
d) zwolnienie z VAT dla tzw. transakcji pomocniczych do usług finansowych,
e) dokumentowanie transakcji bankowych i refaktur.

2. Bank jako podatnik VAT:
a) opodatkowanie działalności własne,
b) sprzedaż udziałów i akcji (działalność inwestycyjna i zabezpieczająca vs inwestycje w spółki zależne) – czy bank jest podatnikiem vat czy nim bywa?
c) refakturowanie,
d) dodatkowe koszty przerzucane na klienta – np. opinie prawne pod kredyt,
e) bank jako pośrednik ubezpieczeniowy.

3. Fakultatywne opodatkowanie usług finansowych:
a) dlaczego wprowadzono zmianę,
b) warunki opodatkowania VAT usług bankowych,
c) czy to jest zmian dla banków?

4. Obowiązek podatkowy i miejsce świadczenia usług finansowych:
a) moment powstania obowiązku podatkowego w VAT,
b) specyficzne momenty powstania obowiązku podatkowego,
c) refaktury vs wykonanie usług z udziałem podwykonawców,
d) miejsce świadczenia usług finansowych a prawo do odliczenia VAT.

5. Podstawa opodatkowania przy transakcjach terminowych:
a) transakcje typu SWAP, IRS, CIRS a podatek VAT,
b) podstawa opodatkowania w transakcjach terminowych,
c) dlaczego to takie ważne skoro transakcje te są zwolnione z VAT.

6. Stawki VAT przy niektórych transakcjach bankowych:
a) transakcje problematyczne w świetle stawek,
b) sprzedaż przedmiotów przejętych w ramach zastawów i hipotek,
c) Fee za wydanie i utrzymanie karty kredytowej,
d) konwojowanie gotówki,
e) opłaty za lokalizację bankomatów obcych w placówkach (np. euronet),
f) sprzedaż wierzytelności przedawnionych – obcych i własnych.

7. Cash-pooling a VAT:
a) kwestia ważna dla klientów banku,
b) kto komu świadczy usługę,
c) czy każda umowa tego typu to cash pooling – przykłady praktyczne.

8. Usługi finansowe zwolnione, usługi finansowe wyłączone ze zwolnienia, usługi kompleksowe i pomocnicze – wyroki TSUE:
a) omówienie zagadnień spornych na przykładzie kluczowych wyroków TSUE:
• Swiss RE,
• Abey,
• BGŻ leasing,
• GFBK,
• JP Morgan,
• Wheels,
• ATP,
• Fiscale Enheid X,
• AXA Denplan,
• Nordea,
• Bookit,
• MKG,
• GFKL

9. Alokacja i pre-współczynnik w usługach finansowych:
a) WSS w usługa Finansowych,
b) pre-współczynnik i jego wpływ na odliczenia VAT w Bankach.

10. Niezależna Grupa Osób (NGO), Konsorcjum, Grupa VAT:
a) alternatywne sposoby radzenia sobie z „niewygodnym VAT”,
b) grupa VAT – potencjalne korzyści i zagrożenia,
c) niezależne grupy osób jako sposób na wyeliminowanie nieodliczalnego VAT:
• „Historia choroby”
• Praktyczne zastosowania
d) konsorcja a podatek VAT.

11. KSeF – co oznacza obowiązkowy KSeF dla Banków:
a) czym jest KSeF i co oznacza w praktyce,
b) zmiany procesów i procedur bankowych,
c) jak się ma KSeF do dokumentów (w tym bankowych) zrównanych z fakturą.

Informacje organizacyjne

Cena: 1390 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Decyzję o finalizacji szkolenia podejmujemy na 6-7 dni przed datą jego realizacji. Prosimy mieć to na uwadze i nie zwlekać z rejestracją na wybrane zajęcia. O potwierdzaniu szkoleń decyduje liczba zgłoszeń.

 

Harmonogram zajęć

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF 09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników 10:00 – 16:00 – szkolenie w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
21-10-202422-10-2024Online

Zaufali nam: