Szkolenie online Pisanie zapytań T-SQL w MS SQL Server – specjalizacja I-II stopnia

Cena: 1790 zł + 23% VAT

Kategoria: , ,

Poziom szkolenia:
Czas trwania: 4 dni
Cena: 1790 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Opis szkolenia

Szkolenie przekazuje kursantom wiedzę i umiejętności samodzielnego pozyskiwania danych do pracy z baz danych eksploatowanych w firmie (85% czasu szkolenia) oraz ich modyfikowania (15% czasu szkolenia). Laboratoria kładą duży nacisk na poznanie technik filtrowania danych różnego typu. Zamiana danych na czytelne informacje, poprzez łączenie danych znajdujących się w różnych tabelach, jest najcenniejszą kompetencją nabywaną przez kursantów na szkoleniu.

Cel szkolenia

1. Wyszukiwanie danych z tabel

2. Łączenie danych między tabelami

3. Modyfikowanie danych w tabelach

4. Zaawansowane wyszukiwanie danych oparte na zagnieżdżaniu zapytań

5. Grupowanie danych oraz wykonywanie obliczeń na pogrupowanych danych

6. Wykorzystywanie funkcji skalarnych w zwracaniu, wyszukiwaniu i grupowaniu danych

7.  Łączenie i porównywanie danych z różnych tabel (pionowe operacje na zbiorach)

Umiejętności pozyskane na szkoleniu

KATEGORIA I
Wyszukiwanie danych
• Wyświetlanie danych przy pomocy instrukcji SELECT
• Łączenie danych z kilku kolumn w jedną kolumnę
• Wykonywanie obliczeń na kolumnach danych
• Zmiana nazw kolumn wierszy wynikowych zapytań
• Sortowanie wierszy za pomocą klauzuli ORDER BY
• Eliminowanie duplikujących się wierszy
• Filtrowanie danych przy pomocy klauzuli WHERE
• Wyszukiwanie danych spełniających kryteria tekstowe, liczbowe i czasu
• Wyszukiwanie pól pozbawionych wartości
• Łączenie różnych filtrów w jednym zapytaniu
• Budowanie zaawansowanych filtrów bazujące na zagnieżdżaniu jednych zapytań w drugich
• Upraszczanie rozwiązań przy użyciu podejścia modularnego
– Wykorzystywanie wirtualnych tabel w omijaniu niektórych ograniczeń języka SQL

KATEGORIA II
Łączenie danych
• Łączenie danych z wielu tabel przy pomocy klauzuli JOIN
• Zwracanie wierszy dopasowanych między tabelami
• Wyświetlanie wierszy niedopasowanych między tabelami

KATEGORIA III
Grupowanie danych
• Grupowanie wierszy za pomocą klauzuli GROUP BY
• Wykonywanie obliczeń na pogrupowanych danych
• Filtrowanie grup wierszy za pomocą klauzuli HAVING
• Jednoczesne używanie klauzul WHERE, GROUP BY i HAVING

KATEGORIA IV
Modyfikowanie danych
• Wstawianie wierszy za pomocą instrukcji INSERT
• Kopiowanie wierszy między tabelami
• Aktualizowanie wybranych wierszy za pomocą instrukcji UPDATE
• Aktualizowanie wierszy jednej tabeli w oparciu o dane z innej tabeli
• Usuwanie pożądanych wierszy za pomocą instrukcji DELETE

KATEGORIA V
Funkcje skalarne
• Zwracanie wybranych znaków z danych tekstowych
• Sprawdzanie występowania pożądanych znaków w danych tekstowych
• Formatowanie danych tekstowych
• Eliminowanie niechcianych spacji w danych tekstowych
• Zastępowanie fragmentów tekstu nowymi znakami
• Zwracanie elementów daty i czasu
• Wyliczanie różnicy między datami
• Dodawanie i odejmowanie jednostek czasu
• Zaokrąglanie liczb
• Rozpatrywanie przypadków wartości w celu zwracania pożądanych wartości
• Konwertowane wartości na pożądany typ danych
• Rozpoznawanie różnych formatów zapisów daty i czasu
• Pozbywanie się wartości pustych i niezdefiniowanych

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest dedykowane tym, którzy zamierzają rozpocząć poznawanie pełnego wachlarza możliwości języka Transact-SQL w wyszukiwaniu i modyfikowaniu rozproszonych informacji w relacyjnej bazie danych MS SQL Server. Umiejętności nabyte w trakcje szkolenia są przydatne w codziennej pracy osób tworzących różnorodne raporty i zestawienia. Do osiągnięcia celów szkolenia nie jest wymagana od kursanta jakakolwiek wiedza z zakresu SQL.

Program szkolenia

Program obejmujący specjalizację I stopnia

MODUŁ I

Pisanie zapytań SELECT
• Wyświetlanie kolumn z tabeli (SELECT, FROM)
• Ograniczniki identyfikatorów obiektów (”” i [])
• Łączenie wartości z kolumn (operator konkatenacji +)
• Aliasowanie kolumn (AS, =)
• Operatory arytmetyczne (+, -, /, *, %)
• Operacje jednoczesne (all-at-once)
• Unikatowość wierszy wynikowych (DISTINCT)
• Idea sortowania danych (ORDER BY)
• Sortowanie danych (ASC, DESC)
• Sposoby wskazywania kolumny sortowanej
– Kolumny według których można sortować dane

MODUŁ II

Filtrowanie danych
• Definiowanie warunku wyszukiwania (WHERE)
• Operatory porównania (=, !=, <>, >, !>,  >=, <, !<, <=)
• Logika trójwartościowa (TRUE, FALSE, UNKNOWN)
• Pola pozbawione wartości (IS NULL, IS NOT NULL)
• Zaprzeczanie predykatu (NOT)
• Łączenie predykatów (AND, OR)
• Pierwszeństwo operatorów logicznych (Precedence)
• Wspomagający operator zakresu (BETWEEN)
• Wspomagający operator listy (IN)
• Budowa wzorca wyszukującego (LIKE)
• Symbole wieloznaczne (%, _, [], [^])
• Ucieczka od symboli wieloznacznych (ESCAPE)
• Zwracanie określonej liczby lub procentu wierszy (TOP)
• Determinizm opcji TOP (WITH TIES)
• Filtr OFFSET-FETCH

MODUŁ III

Łączenie danych z wielu tabel
• Idea złączeń między tabelami (JOIN)
• Złączenie krzyżowe (CROSS JOIN)
• Identyfikacja kolumn z tabel
• Aliasowanie tabel (AS)
• Złączenie wewnętrzne (INNER JOIN)
• Złączenie zewnętrzne (LEFTOUTER JOIN, RIGHT OUTER JOIN, FULL OUTER JOIN)
• Złączenie złożone
• Wielokrotne połączenia jednorodne
• Wielokrotne połączenia mieszane
• Logiczna kolejność wyznaczania połączeń
• Kontrolowanie logicznej kolejności połączeń

MODUŁ IV

Modyfikowanie danych
• Rozpoznanie tabeli (sp_help)
• Wstawianie wiersza (INSERT … VALUES)
• Dane znakowe różnych języków
• Wpływ wartości domyślnych na wstawianie danych (DEFAULT)
• Wstawianie wielu wierszy do tabeli (VALUES)
• Wstawianie wierszy z „innej” tabeli (INSERT … SELECT)
• Aktualizowanie wierszy (UPDATE)
• Złożone operatory przypisania (+=, -=, *=, /=, %=)
• Aktualizowanie danych w oparciu o dane z innej tabeli (UPDATE … FROM)
• Użycie aliasów w aktualizacjach opartych na złączeniu
• Usuwanie pożądanych wierszy (DELETE)
• Usuwanie danych w oparciu o dane z innej tabeli (DELETE … FROM)
• Usuwanie wszystkich wierszy z tabeli (TRUNCATE)

Program obejmujący specjalizację II stopnia

MODUŁ I

Agregowanie danych
• Agregowanie danych (GROUP BY)
• Funkcje agregujące (SUM, MIN, MAX, AVG, COUNT)
• Zbiory grupujące
• Techniczny aspekt grupowania danych
• Filtrowanie danych zagregowanych (HAVING)
• Złączenia i grupowanie danych (FROM i GROUP BY)
• Funkcje skalarne i grupowanie danych

MODUŁ II

Zagnieżdżanie zapytań
• Skalarne zapytanie podrzędne
• Wielowartościowe zapytanie podrzędne
• Samodzielne zapytania podrzędne
• Skorelowane zapytania podrzędne
• Operator EXISTS
• Tabele pochodne
• Wspólne wyrażenia tablicowe (CTE)

MODUŁ III

Łączenie wyników zapytań
• Idea operacji na zbiorach (operatory zbiorowe)
• Suma zbiorów (UNION, UNION ALL)
• Sortowanie wierszy wynikowych (zewnętrzna klauzula ORDER BY)
• Część wspólna zbiorów (INTERSECT)
• Różnica zbiorów (EXCEPT)
• Wielokrotne jednorodne operacje na zbiorach
• Logiczna kolejność operacji
• Kontrolowanie logicznej kolejności operacji

MODUŁ IV

Funkcje skalarne
• Wykorzystywanie funkcji w zapytaniach
• Zagnieżdżanie funkcji
• Funkcje tekstowe
• Zwracanie skrajnych znaków (LEFT, RIGHT)
• Zwracanie wybranych znaków (SUBSTRING)
• Znajdowanie pozycji znaków w tekście (CHARINDEX)
• Zmiana wielkości liter (LOWER, UPPER)
• Likwidacja spacji wiodących i końcowych (LTRIM, RTRIM)
• Odwracanie kolejności znaków (REVERSE)
• Liczba znaków (LEN, DATALENGTH)
• Zastępowanie szukanych znaków (REPLACE)
• Wstawianie znaków na określonej pozycji (STUFF)
• Funkcje daty i czasu
• Zwracanie bieżącej daty i godziny (GETDATE, GETUTCDATE, SYSDATETIMEOFFSET)
• Zwracanie części daty (YEAR, MONTH, DAY)
• Zwracanie jednostki daty i czasu (DATEPART)
• Identyfikowanie dnia tygodnia (@@DATEFIRST)
• Zwracanie nazwy jednostki daty i czasu (DATEANAME)
• Różnica dat (DATEDIFF)
• Dodawanie do daty jednostek czasu (DATEADD)
• Funkcje matematyczne
• Zaokrąglanie liczb (ROUND)
• Zaokrąglanie do liczby całkowitej w dół i w górę (FLOOR, CEILING)
• Potęgowanie i pierwiastkowanie (SQUARE, SQRT, POWER)
• Funkcje logiczne
• Warunkowe wykonywanie operacji (IIF)
• Zwracanie wartości ze zdefiniowanej listy wartości (CHOOSE)
• Funkcje konwertujące
• Niejawna konwersja typów danych (Precedence)
• Konwertowanie wartości (CAST)
• Style konwersji (CONVERT, TRY_CONVERT)
• Konwersja dat, czasu i wartości pieniężnych (PARSE, TRY_PARSE)
• Funkcje systemowe
• Zastępowanie NULLa (ISNULL)
• Zastępowanie NULLa pierwszą nienulową wartością (COALESCE)

Informacje organizacyjne

Cena: 1790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem z właściwym oprogramowaniem MS SQL z wbudowanym głośnikiem i mikrofonem (opcjonalnie z kamerą) oraz dostępem do Internetu.

WYMAGANIA PO STRONIE UCZESTNIKA SZKOLENIA:
1. W trakcie szkolenia będzie potrzebny dostęp do instancji SQL Servera na której zainstalowane zostaną bazy.
2. Użytkownik powinien mieć prawa tworzenia nowych baz, tworzenia obiektów, odpytywania obiektów, odtwarzania z backupu.
3. Wersja SQLa co najmniej 2014 lub nowsza.
4. Zainstalowane narzędzie SQL Server Management Studio – może być wersja Express.

Harmonogram szkolenia

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF 09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników 10:00 – 15:30 – szkolenie w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Justyna Świdnicka
22 208 28 47
justyna.swidnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
08-10-202411-10-2024Online
19-11-202422-11-2024Online
03-12-202406-12-2024Online
28-01-202531-01-2025Online

Zaufali nam: