Szkolenie online Najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach podatku VAT – studium przypadku

Cena: 690 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 690 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Iwona Biernat-Baran – prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12273). Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie zawodowe związane z prawem podatkowym. Początki kariery związała z pracą w administracji skarbowej, m.in. w urzędzie skarbowym oraz izbie skarbowej. Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Poza pracą zawodową realizuje również pasje naukowe jako doktorant w Zakładzie Prawa Finansowego WPiA UJ, gdzie kończy przygotowywać pracę doktorską dotyczącą kontroli podatkowej. Na tym Wydziale prowadzi również zajęcia dla studentów z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym proceduralnym. Posiada bogate doświadczenie związane z kontrolą podatkową. Jest autorką publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz organizatorem i uczestnikiem wielu konferencji naukowych, na których prezentuje tematy związane z prawem podatkowym. Prezes Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego. 

Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, Senior Associate w spółce doradztwa podatkowego ADN, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w organach podatkowych. Obejmował stanowisko zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz pełnił rolę trenera podatkowego w utworzonym przy Ministerstwie Finansów – Centrum Edukacji Zawodowej. Przeszkolił kilkuset pracowników różnych organów podatkowych m.in. Krajową Informację Podatkową, Ministerstwo Finansów, izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, urzędy skarbowe. Wieloletni praktyk prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w optymalizacji prawno-podatkowej. Autor i współautor wielu publikacji prawnych oraz podatkowych. Publikacje w szczególności dla portalu prawno-podatkowego TaxFin.pl. Wykładowca wyższych uczelni oraz komercyjnych szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego (w szczególności podatku VAT i Ordynacji podatkowej). Prowadził zajęcia dla służb finansowo-księgowych, departamentów podatkowych oraz pracowników technicznych reprezentujących różne branże i sektory gospodarki. Obecnie realizuje szkolenia i warsztaty dla Akademii Biznesu MDDP. Prowadził zajęcia m.in dla: PKP SA, Orlen Asfalt Sp. z o.o., Uniteam Poland Sp. z o.o., GSG Service Sp. z o.o., PAMAPOL SA, IKEA Purchasing Services Poland Sp. Z o.o., Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

*szkolenie poprowadzą dedykowani trenerzy

Opis szkolenia

Mając ogromne doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa podatkowego, pragniemy przedstawić Państwu ofertę szkolenia skoncentrowanego na najbardziej problematycznych zagadnieniach związanych z dokumentowaniem i rozliczaniem podatku VAT. Szkolenie oparte jest na informacjach o najczęściej popełnianych błędach przekazywanych przez resort finansów w rozliczeniach podatku VAT, a także doświadczeniach zebranych przez trenerów prowadzących szkolenia i reprezentujących podatników w sporach z fiskusem.
Celem szkolenia jest przedstawienie zagrożeń w rozliczeniach podatku VAT oraz wskazanie rozwiązań ograniczających i eliminujących te nieprawidłowości.
W szczególności omówione zostaną zagadnienia związane z prawidłowym dokumentowaniem i rozliczaniem transakcji VAT zarówno od strony dowodów księgowych (ewidencje podatkowe, faktury VAT, paragony) jak i dokumentów powiązanych takich jak: umowy, zamówienia, potwierdzenie wywozu towaru, protokoły odbioru, raporty i wiele innych. Przedstawimy zagadnienia budzące największe wątpliwości w zakresie rozliczenia podatku VAT, takie jak korygowanie podatku należnego i naliczonego w transakcjach krajowych i międzynarodowych, przenoszenie kosztów na kontrahentów czy prawidłowe rozpoznanie obowiązku podatkowego. Wskażemy jak dochować należytej staranności w kontaktach z kontrahentami oraz uniknąć udziału w transakcjach mogących prowadzić do nieprawidłowości w rozliczeniach VAT. Szkolenie będzie uwzględniało zmiany, które ustawodawca już uchwalił i czekają na wejście w życie jak również będące jeszcze w fazie projektów.
Dzięki uczestnictwu w szkoleniu uzyskają Państwo wiedzę i umiejętności pozwalające unikać nieprawidłowości w rozliczeniach podatku VAT oraz wskazówki jaki skorygować powstałe już błędy bez narażania się na dodatkowe sankcje ze strony fiskusa.
Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy dzięki czemu będzie oparte na wielu przykładach będących często przedmiotem sporów z organami podatkowymi. Każdy z uczestników otrzyma szczegółowe instrukcje postępowania poparte orzecznictwem oraz interpretacjami podatkowymi.

Program szkolenia

1. Statystyki popełnianych błędów w podatku VAT:
a) newralgiczne obszary, w których podatnicy popełniają błędy,
b) kryteria na podstawie, których organy podatkowe mogą typować podmioty do kontroli.

2. Informacje i dane pozyskiwane przez organy podatkowe w celu wykrywania nieprawidłowości w podatku VAT:
a) jednolite pliki kontrolne,
b) centralna Baza Faktur,
c) kasy fiskalne online,
d) deklaracje i informacje podatkowe,
e) rejestry podatkowe (VIES, nowy od 1 września 2019 r. rejestr podatników VAT czynnych oraz podatników wykreślonych, przywróconych i niezarejestrowanych tzw. biała lista),
f) kontrole krzyżowe.

3. Dokumentowanie transakcji – najczęściej popełniane błędy:
a) błędy dużej wagi w treści faktury VAT,
b) puste faktury
c) konsekwencje przedwczesnego i spóźnionego wystawiania faktur VAT,
d) najczęściej popełniane błędy w fakturowaniu zaliczek częściowych oraz całościowych,
e) wystawienie faktury końcowej rozliczającej zaliczkę,
f) zapisy umowne a treść faktury,
g) jak i gdzie prawidłowo określić warunki dostawy towarów oraz rodzaje świadczonych usług (reguły Incoterms)?
h) treść faktury a odwrotne obciążenie i mechanizm podzielonej płatności,
i) przeliczenie kursu waluty na fakturze,
j) faktura korygująca podatek VAT in plus i in minus,
k) jak poprawnie udokumentować potwierdzenie odbioru faktury korygującej?
l) błędy w refakturowaniu (stawka, zwolnienia, status podmiotu refakturującego, refaktura na kontrahenta zagranicznego),
m) dopuszczalne formy faktury (forma papierowa, elektroniczna oraz zdigitalizowana)
n) nowe wymogi w treści paragonu (m. in.: NIP nabywcy od 1 stycznia 2020 r.).

4. Rozliczenia podatku VAT– najczęściej popełniane błędy:
a) błędne rozpoznanie obowiązku podatkowego w transakcjach krajowych i międzynarodowych (jak prawidłowo określić datę sprzedaży oraz ustalić termin na wystawienie faktury, zaliczka jako data sprzedaży, obowiązek podatkowy w transakcjach wewnątrzwspólnotowych i z krajami trzecimi, moment dostawy towaru i wyświadczenia usługi przy świadczeniach ciągłych i etapowych, protokoły i raporty jako dokumenty potwierdzające wykonanie świadczenia, wykonanie usługi licencji),
b) obowiązek podatkowy w transakcjach z odwrotnym obciążeniem (kiedy wykazujemy VAT należny i naliczony, regulacje szczególne przy WNT, sankcje w przypadku opóźnień),
c) zastąpienie odwrotnego obciążenia metodą podzielonej płatności od 1 listopada 2019 r. (potencjalne błędy mogące powstawać w związku ze zmiana przepisów, przepisy przejściowe, sankcje),
d) skutki zapłaty na inny rachunek bankowy niż wykorzystywany przez kontrahenta do działalności gospodarczej (rachunek spoza „białej listy”),
e) obowiązek podatkowy przy refakturowaniu oraz termin na wystawienie refaktury,
f) błędne przeniesienie kosztów podatkowych (refaktura czy szacowanie podstawy opodatkowania w oparciu o poniesione koszty)?
g) refakturowanie na kontrahentów zagranicznych,
h) refakturowanie kosztów niepodlegających odliczeniu,
i) podstawa opodatkowania (jakie elementy mogą być wytrącone z podstawy opodatkowania i tym samym nieopodatkowane)?
j) nieodpłatne świadczenia (kiedy muszą być opodatkowane, jak ustalić podstawę opodatkowania)?
k) świadczenia kompleksowe czyli jak prawidłowo połączyć kilka świadczeń w jedno?
l) sposób korygowania transakcji w przypadku błędnie wskazanego kontrahenta (anulowanie faktury, korekta danych kontrahenta, korekta do zera),
m) kiedy korygujemy VAT należny wstecznie, a kiedy na bieżąco (transakcje krajowe i międzynarodowe)?
n) odliczenie podatku naliczonego od podmiotu niezarejestrowanego i nieistniejącego (jak korzystać z rejestrów podatkowych, kim jest podmiot nieistniejący)?

5. Instytucje wspomagające podatnika i ich skuteczność w unikaniu popełniania błędów:
a) Metodyka Należytej Staranności,
b) rejestry podatkowe (VIES, nowy rejestr podatników VAT czynnych oraz podatników wykreślonych, przywróconych i niezarejestrowanych),
c) interpretacje ogólne i indywidualne przepisów prawa podatkowego,
d) objaśnienia podatkowe,
e) wyroki sądów administracyjnych oraz TSUE,
f) klasyfikacja statystyczna (PKWiU) i celna (CN),
g) Wiążąca Informacja Stawkowa.

6. Sankcje podatkowe i karne:
a) dodatkowe zobowiązanie podatkowe 20%, 30% lub 100% zaniżonego podatku VAT (nowa sankcja 15%),
b) sankcje karne skarbowe (wadliwe i nierzetelne faktury)
c) sankcje za błędy, pomyłki, zmiany danych w ewidencji VAT – obowiązek niezwłocznej korekty,
d) sankcja 500 zł za błąd w nowej ewidencji JPK_VAT,
e) odsetki od zaległości podatkowych (obniżone, podstawowe i podwyższone).

Informacje organizacyjne

Cena: 690 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
12-10-2023Online

Zaufali nam: