Szkolenie online Moduł 2 Księga należności oraz przychody (AR) – szkolenie dedykowane pracownikom SSC

Cena: 2090 zł + 23% VAT

Kategoria:

Czas trwania: 2 dni
Cena: 2090 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Pracownicy obszarów AP, AR, GL zatrudnieni w SSC/GBS

Program szkolenia

Moduł należy do programu „Akademia Księgowości dedykowana pracownikom SSC”.

1. Sprzedaż oraz rabaty handlowe:
a) proces księgowania sprzedaży towarów oraz usług w tym omówienie specyfiki faktur pro-forma.
b) omówienie zasad i momentu rozpoznawania przychodów (z uwzględnieniem przeniesienia korzyści oraz ryzyk płynących z własności oraz z uwzględnieniem zasad incoterms) oraz księgowań związanych z alokacją sprzedaży do właściwego okresu (przychody przyszłych okresów).
c) udzielane rabaty handlowe – korygujące przychody. Omówienie zasad naliczania otrzymywanych korekt oraz schematu ich księgowania.

2. Odpisy aktualizujące wartość należności:
a) przyczyny rozpoznawania odpisów aktualizujących na należności,
b) zasady tworzenia i księgowania odpisów,
c) narzędzia stosowane do tworzenia odpisów aktualizujących:
• analiza szczegółowa poszczególnych sald,
• analiza raportów systemowych – raporty wiekowania należności.

3. Specyficzne tematy w zakresie należności handlowych:
a) odpisy na nierozpatrzone roszczenia (claims) Klientów – księgowanie własnych not kredytowych/ not debetowych Klientów. Omówienie procedury wyjaśniania roszczeń i księgowań w zależności od rezultatów rozpatrywania roszczenia,
b) proces uzgadniania ksiąg pomocniczych z księgą główną,
c) księgowanie transakcji intercomany,
d) proces uzgadniania i wyjaśniania sald rozrachunków z kontrahentami – omówienie sytuacji akceptowalnych (wyjaśnionych) rozbieżności,
e) zasady kompensowania należności ze zobowiązaniami (od tego samego kontrahenta).

4. Zrealizowane i niezrealizowane różnice kursowe:
a) zasady księgowania różnic kursowych zrealizowanych i niezrealizowanych,
b) wycena operacji w walutach obcych w księgach rachunkowych,
c) wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych na dzień bilansowy,
d) odpisy aktualizujące wartość należności zagranicznych.

5. Otwarte pozycje rozrachunków w tym salda kredytowe odbiorców oraz debetowe dostawców
– omówienie faktu istnienia i skutków dla ksiąg rachunkowych.

6. Analiza otwartych pozycji w księdze AR.

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie Akademii ADN w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Inne formy szkolenia

Szkolenie dostępne również w:

• języku angielskim

Online training Module 2 Accounts Receivable and Revenues (AR) – a course dedicated to SSC/GBS »

• formule zamkniętej

Informacje organizacyjne

Cena: 2090 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej 9:30 – Rozpoczęcie logowania przez Uczestników 11:30 – przerwa 15-minutowa 11:45 – wykład cz. II 13:15 – przerwa 30-minutowa 13:45 – wykład cz. III 15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Karolina Podrucka
tel. (022) 208 23 89 | mob. 668-326-020
karolina.podrucka@adnakademia.pl

Krzysztof Kadlec
tel. (022) 208 28 48| mob. 502-279-756
krzysztof.kadlec@adnakademia.pl

Dostępne terminy
09-05-202410-05-2024Online
07-10-202408-10-2024Online

Zaufali nam: