Szkolenie online Konwencja CMR, Prawo Przewozowe, Kodeks Morski, Spedycja, Incoterms 2020 – jak ograniczać koszty transportowo-logistyczne

Cena: 1590 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1590 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie jest skierowane dla firm handlowych i produkcyjnych posiadających własny dział transportu i spedycji. Jest adresowane do specjalistów zajmujących się w firmach zamawianiem środków transportu oraz organizowaniem procesów transportowo-logistycznych, którzy chcą zdobyć i pogłębić swoją wiedzę z zakresu transportu i spedycji.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawa ( Incoterms 2020, Prawa Przewozowego, Konwencji CMR, Kodeks Morski, OPWS 2022) oraz praktycznymi poradami, jak powinien pracować Specjalista ds. Spedycji i Transportu w firmie, aby właściwie, zgodnie z prawem organizować przewozy i skutecznie ograniczać koszty transportowo – logistyczne w przedsiębiorstwie.
Zawiera praktyczne informację dotyczące niezbędnej dokumentacji w przewozach krajowych i międzynarodowych oraz informacje na co zwracać uwagę współpracując z popularnymi na rynku firmami spedycyjnymi. Obejmuje informacje związane z załadunkiem , rozmieszczeniem i mocowaniem towarów na pojeździe. Podejmuje również tematykę szkód przewozowych, reklamacji i sposobów ich załatwiania oraz ubezpieczeń Cargo.
Szkolenie zawiera wiele praktycznych aspektów wynikających z długoletniego doświadczenia Prowadzącego szkolenie oraz ćwiczenia, które pozwalają na zastosowanie i przećwiczenie wiedzy nabytej na każdym etapie szkolenia.

Korzyści dla uczestnika

Szkolenie jest niezbędne dla każdego pracownika zajmującego się organizowaniem transportu i procesów logistycznych w firmie. Każdy uczestnik otrzymuje skondensowaną wiedzę w postaci wykładu, ćwiczeń, rozmowy z prowadzącym oraz materiałów szkoleniowych. Co ważne – ćwiczenia bazują na prawdziwych przypadkach biznesowych i realnych dokumentach.
Uczestnicy po szkoleniu będą potrafili dla danej sytuacji zastosować odpowiednie warunki dostawy Incoterms 2020. Będą umieli prawidłowo wypełnić list przewozowy CMR oraz zapoznają się z pozostałą dokumentacja obowiązującą w transporcie krajowym i międzynarodowym. Dowiedzą się jak powinna wyglądać i co powinna zawierać umowa z Przewoźnikiem i Spedytorem. Będą umieli sprawdzić Przewoźnika/Spedytora i jego polisę ubezpieczeniową pod kątem możliwej współpracy oraz dobrać właściwego Przewoźnika/Spedytora dla konkretnej sytuacji przewozowej. Dowiedzą się jak rozpoznać kto odpowiada za uszkodzenia w przykładowych sytuacjach i jak napisać reklamację. Zapoznają się z głównymi zadaniami i sposobem pracy specjalisty ds. Spedycji i Transportu oraz dowiedzą się jakie działania podjąć aby ograniczyć koszty transportowo- logistyczne w firmie. Poznają wiele praktycznych porad związanych z transportem towarów.

Program szkolenia

1. Incoterms 2020 – informacje ogólne:
• kilka słów o Międzynarodowej Izbie Handlowej, która opracowuje Incoterms.
• czym są reguły Incoterms, ich wersje i zastosowanie,
• czy musimy stosować reguły Incoterms,
• czy możemy posługiwać się starszymi wersjami i w jakich przypadkach,
• co regulują, a czym nie zajmują się reguły Incoterms,
• reguły Incoterms a umowa sprzedaży,
• co to jest ryzyko w dostawie,
• miejsce dostawy i miejsce przeznaczenia, a przejście ryzyka,
• jak poprawnie zapisywać warunki dostawy Incoterms,
• co wspólnego mają reguły Incoterms z przeniesieniem własności rzeczy.

2. Różnice między incoterms 2010 a Incoterms 2020:
• wyeksponowanie artykułów związanych z dostawą/przyjęciem dostawy i przejściem ryzyka,
• ulepszenie prezentacji i zastosowanie obszernych not wyjaśniających,
• powiązanie z innymi umowami (umowy sprzedaży, spedycji, przewozu) ,
• możliwość użycia własnych środków przewozu przy FCA, DAP, DPU, DDP,
• ułatwienia dla akredytyw poprzez zastosowanie konosamentu „on board” dla reguły FCA,
• uporządkowanie informacji o kosztach poprzez umieszczenie ich w jednym artykule,
• różne zakresy ochrony ubezpieczeniowej dla reguł CIF i CIP,
• zmiana reguły DAT na DPU,
• włączenie wymogów związanych z bezpieczeństwem w zakres artykułów dotyczących przewozu i kosztów.

3. Szczegółowe omówienie reguł Incoterms 2020 dla wszystkich środków i gałęzi transportu, zalecenia do stosowania:
• co to jest odprawa celna, na czym polega, rodzaje odpraw celnych,
• co to jest akredytywa, zasada działania,
• obowiązki ogólne dla Sprzedającego i Kupującego wynikające z reguł Incoterms,
• EXW EX Works (czy można dokonać modyfikacji aby Sprzedający odpowiadał za załadunek i odprawę celną eksportową i dlaczego ta reguła jest rekomendowana dla transportów krajowych),
• FCA Free Carrier ( dwa różne miejsca dostawy dla FCA, na czym polega zastosowanie konosamentu”on board”),
• CPT Carriage Paid To (dlaczego miejsce dostawy i miejsce przeznaczenia powinno być dokładnie określone w umowie),
• CIP Carriage Insurance Paid To(ubezpieczenie Cargo w klauzuli A, dlaczego dla Kupującego bardziej korzystne będą warunki CPT),
• DAP Delivered At Place jako jedna z najwygodniejszych reguł dla Kupującego i Sprzedającego,
• DPU Delivery at Place Unloaded (co w przypadku kiedy Sprzedający nie ma możliwości rozładunku towaru u Kupującego?),
• DDP Delivered Duty Paid (dlaczego jest rekomendowana dla transportów krajowych).

Ćwiczenie 1: Wybieramy najbardziej korzystną regułę Incoterms dla podanej sytuacji handlowej .

4. Szczegółowe omówienie reguł Incoterms 2020 dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego , zalecenia do stosowania:
• FAS Free Alonside Ship,
• FOB Free On Board ( dlaczego nie powinna być stosowana dla transportu morskiego kontenerów),
• CFR Cost and Freight (dlaczego miejsce dostawy i miejsce przeznaczenia powinno być dokładnie określone w umowie),
• CIF Cost Insurance Freight ( ubezpieczenie w klauzuli C, dlaczego dla Kupującego bardziej korzystne będą warunki CFR),
• podsumowanie wszystkich reguł Incoterms 2020.
• najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu Incoterms.

Ćwiczenie 2 : Wybieramy najbardziej korzystną regułę Incoterms dla podanej sytuacji .

5. Przepisy w transporcie drogowym krajowym- Ustawa Prawo Przewozowe:
• obowiązki Sprzedającego/Kupującego wynikające z organizacji transportu,
• podstawowe różnice między Przewoźnikiem i Spedytorem oraz przepisy regulujące ich odpowiedzialność,
• Ustawa Prawo Przewozowe (UPP) co reguluje, czym się nie zajmuje,
• w jakim stanie Nadawca powinien powierzyć towar Przewoźnikowi,
• prawa Przewoźnika w momencie przyjęcia towaru do przewozu,
• za co odpowiada Nadawca, a za co Przewoźnik,
• w jakich sytuacjach Przewoźnik nie odpowiada za powierzony mu towar,
• odpowiedzialność za czynności związane z załadunkiem, rozmieszczeniem, mocowaniem ładunku na pojeździe, czynności porządkowe,
• ustalanie trasy, ceny, wybór środka transportu,
• termin przewozu oraz odpowiedzialność za opóźnienie,
• przesyłka utracona i postępowanie w razie jej odnalezienia,
• kto i kiedy może dokonywać zmian w umowie przewozu- zapobieganie oszustwom,
• czego zabrania się Nadawcy zgodnie z UPP,
• kiedy Przewoźnik może dokonać zastawu na przesyłce i likwidacji przesyłki,
• co warto wiedzieć, dodatkowe wskazówki.
• (nowość) nowe obowiązki Nadawcy wynikające z nowelizacji prawa przewozowego.

Ćwiczenie 3: Dopasuj podane obowiązki odpowiednio dla Nadawcy i Przewoźnika.

a) dokumenty w transporcie drogowym krajowym:
• rodzaje i funkcje listów przewozowych,
• Krajowy List Przewozowy(KLP) oraz jego znaczenie w przewozach krajowych,
• co powinno znajdować się w KLP , przykładowy wzór, dokumenty dołączone do KLP,
• dokument przewozowy materiałów niebezpiecznych w transporcie krajowym,

6. Przepisy w transporcie międzynarodowym- Konwencja CMR:
• przepisy prawne,
• zastosowanie Konwencji CMR i jej zasięg,
• zakres odpowiedzialności Nadawcy i Przewoźnika,
• kiedy Przewoźnik jest zwolniony od odpowiedzialności, pojęcie siły wyższej,
• obowiązki przewoźnika przy przyjęciu towaru do przewozu,
• odpowiedzialność za czynności ładunkowe, rozmieszczenie i mocowanie ładunku,
• kto i w jaki sposób może dysponować towarem w trakcie przewozu,
• odpowiedzialność za opóźnienie terminu dostawy, jakie kary umowne można stosować,
• kiedy towar uznaje się za zaginiony, sposób postępowania,
• Konwencja CMR jako prawo nadrzędne, wiążące,
• co z kwestiami , których Konwencja CMR nie reguluje,
• co powinien mieć dobry Przewoźnik (polisa ubezpieczeniowa, niezbędne klauzule, rażące niedbalstwo).
a) dokumenty w transporcie drogowym międzynarodowym:
• międzynarodowy list przewozowy CMR i jego znaczenie w transporcie międzynarodowym ( czy jest wymagany i czy może być stosowany w przypadku transportu krajowego),
• odpowiedzialność za wystawienie i treść CMR,
• co powinien zawierać , wzór,
• czy neutralizacja CMR jest zgodna z prawem,
• co wpisać do listu przewozowego aby Przewoźnik odpowiadał za całą wartość towaru i ponosił wszystkie koszty opóźnienia w dostawie (deklaracja wartości i specjalnego interesu w dostawie),
• kary za brak dostarczenia potwierdzonego listu przewozowego do Nadawcy,

Ćwiczenie 4: Wypełniamy prawidłowo list przewozowy CMR:
• dokument przewozowy materiałów niebezpiecznych,

7. Przepisy w transporcie morskim- Kodeks morski:
• obowiązki i odpowiedzialność Załadowcy/Frachtującego oraz prawa Przewoźnika morskiego,
• jaka jest odpowiedzialność Przewoźnika morskiego oraz kapitana statku,
• wykonanie przewozu morskiego i odstąpienie od umowy przewozu,
• kto i kiedy może dysponować ładunkiem,
• wydanie i odbiór ładunku,
• porzucenie ładunku jako sposób na nieuczciwych dostawców,
• jak znacznie ograniczyć koszty w transporcie morskim, pojęcia używane w transporcie morskim,
• jak zorganizować transport morski -praktyczne wskazówki,
• kontener jako podstawowa jednostka przewozowa , rodzaje, numer, certyfikat CSC,
• odpowiedzialność Przewoźnika zależnie od gałęzi transportu – podsumowanie.

Ćwiczenie 5 : Dopasuj pojęcia z zakresu transportu morskiego do ich opisów.

a)dokumenty w transporcie morskim:
• konosament, jego funkcje i znaczenie w transporcie morskim,
• odpowiedzialność za wystawienie konosamentu i dane znajdujące się w nim, instrukcje konosamentowe ,
• rodzaje konosamentów i ich zastosowanie( załadowania, przyjęcia do załadowania , imienne, na zlecenie, na okaziciela , armatorski, spedytorski i inne)
• telex release, sea waybill lub express bill of lading, FIATA BL
• które konosamenty są bezpieczne z punktu widzenia Odbiorcy,
• sposoby na zwolnienie kontenerów,
• co musi zawierać konosament zgodnie z Kodeksem Morskim, klauzule konosamentowe, omówienie przykładowego wzoru,
• dokumenty wydawane przez przewoźnika morskiego i okoliczności ich wydania( nota bukingowa ,lista ładunkowa, kwit sternika , manifest ładunkowy),
• dokument przewozowy materiałów niebezpiecznych w transporcie morskim.

8. Przepisy spedycyjne – Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne(OPWS) i Kodeks Cywilny:
• jakie przepisy regulują działalność spedycyjną,
• umowa spedycji oraz regulaminy świadczenia usług- na co uważać współpracując ze Spedytorem,
• kiedy Spedytor jest przewoźnikiem,
• odpowiedzialność Zleceniodawcy i Spedytora( należyta staranność),
• co to są czynności spedycyjne,
• kiedy Spedytor nie ponosi odpowiedzialności,
• oferta i zlecenie spedycyjne- co powinny zawierać,
• obowiązki Spedytora wynikające z realizacji zlecenia, odbiór i wysyłanie przesyłki,
• obowiązek zabezpieczenia roszczeń Zleceniodawcy przez Spedytora,
• kiedy Spedytor zawiera ubezpieczenie Cargo na rzecz Zleceniodawcy,
• prawa spedytora,
• minusy OPWS 2022,
• jak powinna wyglądać praca Spedytora,
• co powinien mieć dobry Spedytor,
• co w przypadku jeśli Spedytor nie zapłaci Przewoźnikowi i musi to zrobić Nadawca.
• na co zwracać uwagę współpracując z popularnymi na rynku firmami spedycyjnymi ,
• kiedy współpraca przez giełdy transportowe staje się dla nas ryzykowna,

Ćwiczenie 6: Które z poniższych transportów najlepiej zrealizować przy pomocy Spedytora, a które przy pomocy Przewoźnika

a) dokumenty spedycyjne:
• dokumenty spedytora ( zaświadczenie spedytorskie, instrukcja wysyłkowa),
• dowód dostawy( POD-proof of delivery , Lieferschein),
• komplet dokumentów przewozowych i spedycyjnych.
• inne dokumenty wykorzystywane w transporcie: Karnety TIR, ATA, CPD oraz T2,T1.

Ćwiczenie 7 : Podaj zestaw niezbędnych dokumentów towarzyszących danej sytuacji transportowej.

9.Umowa Przewozu a Umowa Spedycji:
• z kim zawierać umowę przewozu, a z kim umowę spedycji,
• różnica między umową przewozu, a umową spedycji, co charakteryzuje te umowy,
• rodzaje umów,
• cechy i elementy dobrze sporządzonej umowy( porządkowe, podstawowe, dodatkowe),
• umowy jednodokumentowe czy umowy wielodokumentowe,
• zlecenie przewozu i zlecenie spedycji ( przykładowy wzór).

Ćwiczenie 8: Sporządzamy schemat przykładowej umowy przewozu lub umowy spedycji.

10. Szkody przewozowe, reklamacje i sposoby ich załatwiania.
a) szkody przewozowe w transporcie krajowym:
• zasady postępowania w przypadku powstania szkody w przesyłce, rodzaje szkód,
• protokół niezgodności w dostawie,
• reklamacja- kto ma prawo ją składać, co powinna zawierać, jak powinna wyglądać, terminy,
• kiedy należy się odszkodowanie i jak ustalić jego wysokość,
• dochodzenie roszczeń , przedawnienia.
b) szkody przewozowe w transporcie międzynarodowym:
• rodzaje szkód w transporcie międzynarodowym,
• sposoby dokumentowania szkód,
• reklamacje: kto ma prawo je składać, czy postępowanie reklamacyjne można pomijać,
• wysokość odszkodowania zgodnie z CMR.
c) szkody przewozowe w transporcie morskim:
• szkody przewozowe i przedawnienie roszczeń,
• typowe szkody w transporcie morskim, awaria wspólna tylko z ubezpieczeniem Cargo, abandon jako rozwiązanie problemu całkowitej utraty ładunku,
• jak wyznaczyć wartość odszkodowania.
d) szkody w spedycji:
• reklamacje do Spedytora,
• wysokość odszkodowania,
• przedawnienia roszczeń, rozstrzyganie sporów.

Ćwiczenie 9: Określ, który z podmiotów będzie odpowiadał za powstałą szkodę w poniższych sytuacjach.

11.Weryfikacja Przewoźnika i Spedytora:
• jak zweryfikować Przewoźnika i Spedytora,
• jak zweryfikować polisę ubezpieczeniową Przewoźnika i Spedytora.

Ćwiczenie 10: Weryfikujemy polisę ubezpieczeniową Przewoźnika i Spedytora .

12. Załadunek, rozmieszczenie i mocowanie ładunków na środku transportu:
• oznakowanie środków transportu,
• właściwy sposób opakowania i zabezpieczenia towaru, palety fumigowane,
• prawidłowe załadowanie na środek transportu i rozmieszczenie ładunku na pojeździe,
• załadunek na właściwy środek transportu i powierzenie ładunku osobie uprawnionej,
• mocowanie ładunku na środku transportu,
• przepisy dotyczące ładowania, zabezpieczenia i mocowania ładunku,
• Certyfikat Załadowania.

13. Ubezpieczenie Cargo:
• polisa ubezpieczeniowa i jej rodzaje( polisa jednorazowa i generalna),
• rodzaje szkód przewozowych,
• które ubezpieczenie zapewnia bezpieczeństwo przewozu naszych towarów.
• dlaczego ubezpieczenie CARGO,
• uwaga na Cargo zawierane za pośrednictwem Spedytorów i Przewoźników,
• klauzule ładunkowe Instytutu Londyńskich Ubezpieczycieli (A,B,C) oraz inne klauzule stosowane przez ubezpieczycieli,
• ważne pojęcia z zakresu Ubezpieczenia Cargo.
• ustawa SENT,
• ograniczenia w transporcie (pozwolenia, system EKAER, Bireg, Ro e-Transport).

14. Jak powinien pracować i ograniczać koszty skuteczny specjalista zajmujący się transportem i logistyką w przedsiębiorstwie- praktyczne porady:
• główne zadania i sposób pracy specjalisty zajmującego się transportem i logistyką,
• ważne elementy pracy pozwalające usprawnić procesy transportowe i ograniczyć koszty: planowanie, optymalizacja, kalkulowanie, kontrolowanie, współpraca.

Informacje organizacyjne

Cena: 1590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

 

Harmonogram szkolenia

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF 09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników 10:00 – 15:30 – szkolenie w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
03-10-202404-10-2024Online

Zaufali nam: