Szkolenie online Kontrola podatku VAT – sprawdź zanim zrobi to fiskus

Cena: 640 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 640 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Marcin Borkowski – Senior Associate w Spółce Doradztwa Podatkowego ADN, prawnik, ekspert podatkowy, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w organach podatkowych. Obejmował stanowisko zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz pełnił rolę trenera podatkowego w utworzonym przy Ministerstwie Finansów – Centrum Edukacji Zawodowej. Przeszkolił kilkuset pracowników różnych organów podatkowych m.in. Krajową Informację Podatkową, Ministerstwo Finansów, izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, urzędy skarbowe. Wieloletni praktyk prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w optymalizacji prawno-podatkowej. Wykładowca wyższych uczelni oraz komercyjnych szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego (w szczególności podatku VAT i Ordynacji podatkowej). Prowadził zajęcia dla służb finansowo-księgowych, departamentów podatkowych oraz pracowników technicznych reprezentujących różne branże i sektory gospodarki. Prowadził zajęcia m.in dla: PKP Polskie Koleje Państwowe, OPEL Manufacturing Poland Sp. z o.o , Orlen Asfalt Sp. z o.o, PAMAPOL SA, IKEA Purchasing Services Poland Sp. Z o.o., Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o.,., Amica S.A., Browar Fortuna Sp. z o.o., KINGSPAN Environmental Sp. z o.o. 

Cel szkolenia

W dobie digitalizacji rozliczeń podatkowych fiskus posiada wiele narzędzi za pomocą, których może zweryfikować rozliczenie podatkowe. Podatek VAT jest szczególny pod tym względem gdyż co miesiąc podatnicy przedkładają fiskusowi ewidencję zakupów i sprzedaży JPK_VAT. Pozyskane w ten sposób dane stanowią materiał do analizy danych i typowania podmiotów do kontroli. Organy podatkowe mogą wychwycić w ten sposób wiele nieprawidłowości i wskazać je podatnikowi. Szkolenie Kontrola podatku VAT pozwoli uniknąć niepotrzebnych wezwań do korekt podatku VAT oraz dokonać samokontroli jeszcze przed faktyczna kontrolą. Na szkoleniu zostaną przedstawione obszary najczęściej kontrolowane przez organy podatkowe oraz wskazówki jak poprawnie rozliczyć podatek VAT. Ponadto wskażemy jakie działania może wykonać podatnik w toku kontroli, czynności sprawdzających czy postepowania podatkowego.

Program szkolenia

1. Obszary kontroli podatku VAT:
a) newralgiczne obszary, w których podatnicy popełniają błędy i są typowani do kontroli podatku VAT,
b) kryteria na podstawie, których organy podatkowe mogą typować podmioty do kontroli.

2. Informacje i dane pozyskiwane przez organy podatkowe w celu kontroli podatku VAT:
a) Jednolite pliki kontrolne,
b) Krajowy System e Faktur,
c) kasy fiskalne online,
d) deklaracje i informacje podatkowe,
e) rejestry podatkowe (VIES, nowy rejestr podatników VAT czynnych oraz podatników wykreślonych, przywróconych i niezarejestrowanych tzw. biała lista),
f) kontrole krzyżowe.

3. Dokumentowanie transakcji – dokumenty będące przedmiotem kontroli:
a) faktury, dokumenty wewnętrzne, paragony, noty księgowe, umowy, zamówienia, korespondencja handlowa,
b) błędy w dokumentach dużej i małej wagi,
c) puste faktury,
d) konsekwencje przedwczesnego i spóźnionego wystawiania faktur VAT,
e) weryfikacja faktur zaliczkowych częściowych oraz całościowych,
f) wystawienie faktury końcowej rozliczającej zaliczkę,
g) zapisy umowne a treść faktury,
h) jak i gdzie prawidłowo określić warunki dostawy towarów oraz rodzaje świadczonych usług (reguły Incoterms)?
i) treść faktury a odwrotne obciążenie i mechanizm podzielonej płatności,
j) przeliczenie kursu waluty na fakturze,
k) faktura korygująca podatek VAT in plus i in minus,
l) błędy w refakturowaniu (stawka, zwolnienia, status podmiotu refakturującego, refaktura na kontrahenta zagranicznego),
m) dopuszczalne formy faktury (forma papierowa, elektroniczna oraz ustrukturyzowana w KSeF)
n) nowe wymogi w treści paragonu.

4. Rozliczenie podatku VAT– obszary weryfikacji:
a) błędne rozpoznanie obowiązku podatkowego w transakcjach krajowych i międzynarodowych (jak prawidłowo określić datę sprzedaży oraz ustalić termin na wystawienie faktury, zaliczka jako data sprzedaży, obowiązek podatkowy w transakcjach wewnątrzwspólnotowych i z krajami trzecimi, moment dostawy towaru i wyświadczenia usługi przy świadczeniach ciągłych i etapowych, protokoły i raporty jako dokumenty potwierdzające wykonanie świadczenia, wykonanie usługi licencji),
b) obowiązek podatkowy w transakcjach z odwrotnym obciążeniem (kiedy wykazujemy VAT należny i naliczony, regulacje szczególne przy WNT, sankcje w przypadku opóźnień),
c) zastąpienie odwrotnego obciążenia metodą podzielonej płatności od 1 listopada 2019 r. (potencjalne błędy mogące powstawać w związku ze zmiana przepisów, przepisy przejściowe, sankcje),
d) skutki zapłaty na inny rachunek bankowy niż wykorzystywany przez kontrahenta do działalności gospodarczej (rachunek spoza „białej listy”),
e) obowiązek podatkowy przy refakturowaniu oraz termin na wystawienie refaktury,
f) błędne przeniesienie kosztów podatkowych (refaktura czy szacowanie podstawy opodatkowania w oparciu o poniesione koszty)?
g) refakturowanie na kontrahentów zagranicznych,
h) refakturowanie kosztów niepodlegających odliczeniu,
i) podstawa opodatkowania (jakie elementy mogą być wytrącone z podstawy opodatkowania i tym samym nieopodatkowane)?
j) nieodpłatne świadczenia (kiedy muszą być opodatkowane, jak ustalić podstawę opodatkowania)?
k) świadczenia kompleksowe czyli jak prawidłowo połączyć kilka świadczeń w jedno?
l) sposób korygowania transakcji w przypadku błędnie wskazanego kontrahenta (anulowanie faktury, korekta danych kontrahenta, korekta do zera),
m) kiedy korygujemy VAT należny wstecznie, a kiedy na bieżąco (transakcje krajowe i międzynarodowe)?
n) odliczenie podatku naliczonego od podmiotu niezarejestrowanego i nieistniejącego (jak korzystać z rejestrów podatkowych, kim jest podmiot nieistniejący)?

5. W jakich trybach organ podatkowy może sprawdzić rozliczenie podatku VAT – wskazanie przykładowych sytuacji i okoliczności, w których organ podatkowy podejmuje dany tryb oraz jego krótka charakterystyka:

A) czynności sprawdzające – jeszcze przed kontrolą,
a) elastyczność i szybkość czynności sprawdzających (tryb mało sformalizowany),
b) przykłady nadużyć ze strony organu podatkowego w toku czynności sprawdzających,,
c) krzyżowe sprawdzenie kontrahentów w toku czynności sprawdzających w zakresie podatku VAT,

B) od 1 marca 2017 roku: kontrola celno-skarbowa:
a) kontrola podatkowa,
b) miejsce i czas prowadzenia kontroli podatkowej i celno-skarbowej,
c) limit czasu trwania kontroli u przedsiębiorcy (ile czasu może trwać kontrola podatkowa i w jakie dni może być prowadzona),
d) sprzeciw na czynności kontrolne przedsiębiorcy – (kiedy skutecznie zastosować sprzeciw),
e) protokół z przeprowadzonej kontroli podatkowej oraz zastrzeżenia do protokołu kontroli (praktyczne porady),
f) protokół/wynik z przeprowadzonej kontroli celno-skarbowej oraz środki zaskarżenia
g) kontrola podatkowa, celno-skarbowa a czynności sprawdzające – uprawnienia organów podatkowych,
h) postępowanie podatkowe – podatek wymierza organ podatkowy,
i) rodzaje dowodów (m. in. oświadczenie strony, przesłuchanie strony i świadka, oględziny, opinie biegłych, informacje podatkowe, informacje przekazywane przez banki, wystąpienie do sądu o ustalenie istnienia/nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, JPK jako dowód),
j) właściwe dobieranie dowodów,
k) zgłoszenie dowodu przez podatnika (jak skutecznie przedstawić dowód),
l) wezwania (skutki nie zastosowania się do wezwań organów podatkowych),
m) postępowanie podatkowe po kontroli celno-skarbowej.

6. Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:
a) rozstrzygnięcia organu podatkowego (protokoły, wyniki, decyzje),
b) odsetki od zaległości podatkowych (obniżone, podstawowe i podwyższone).
c) dodatkowe zobowiązanie podatkowe 15%,20%, 30% lub 100% zaniżonego podatku VAT (jak uniknąć tej sankcji?),
d) sankcje karne skarbowe (wadliwe i nierzetelne faktury)
e) sankcje za błędy, pomyłki, zmiany danych w ewidencji VAT – obowiązek niezwłocznej korekty,
f) sankcja 500 zł za błąd w nowej ewidencji JPK_VAT,
g) sankcje karne (kara pozbawienia wolności).

Informacje organizacyjne

Cena: 640 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
18-10-2023Online
15-11-2023Online

Zaufali nam: