Szkolenie online Konsolidacja sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF

Cena: 1490 zł + 23% VAT

Kategoria: , ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1490 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Prowadzący szkolenie

Artur Raciński – biegły rewident, wieloletni praktyk, specjalista w dziedzinie konsolidacji sprawozdań finansowych, autor szeregu publikacji. W latach 1994-2003 był pracownikiem renomowanych firm audytorskich PROVIDUM Usługi Księgowe i Powiernicze S.A oraz Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o., w których kierował audytem rocznych i półrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych różnej wielkości grup kapitałowych. Od 2003 roku prowadzi firmę, w ramach której zajmuje się doradztwem z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i audytu, a zwłaszcza z zakresu konsolidacji sprawozdań finansowych. Współpracuje z wieloma grupami kapitałowymi i firmami audytorskimi. Autor książek „Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych. Przykłady i komentarze”, „Konsolidacja sprawozdań finansowych”, a także szeregu artykułów dotyczących konsolidacji sprawozdań finansowych (Monitor Rachunkowości i Finansów, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka).

Program szkolenia

1. Podstawowe zasady sporządzania sprawozdania finansowego jednostek powiązanych zgodnie z MSSF:
a) jednostki objęte konsolidacją, wyceną metodą praw własności,
b) wyłączenia z obowiązku konsolidacji / wyłączenia jednostek z konsolidacji,
c) dokumentacja konsolidacyjna,
d) etapy przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

2. Korekty związane z utworzeniem jednostki zależnej.

3. Udział niekontrolujący na dzień objęcia kontroli i w kolejnych latach obrotowych.

4. Korekty konsolidacyjne związane z nabyciem udziałów w jednostce zależnej.

5. Wartość godziwa aktywów netto na dzień nabycia udziałów i w kolejnych latach obrotowych.

6. Zasady ustalania wartości firmy (zysku z okazyjnego nabycia).

7. Podwyższenie kapitału podstawowego w jednostkach zależnych.

8. Zakup dodatkowych udziałów w jednostkach zależnych.

9. Eliminacja transakcji w ramach grupy kapitałowej (należności i zobowiązania, przychody i koszty, niezrealizowane zyski i straty, dywidendy).

10. Sprzedaż udziałów w jednostkach zależnych, ustalenie wyniku na sprzedaży udziałów.

11. Zasady przeliczania sprawozdania finansowego zagranicznej jednostki zależnej, ustalenie różnic kursowych z przeliczenia kapitału własnego, ustalenie wartości firmy (zysku z okazyjnego nabycia).

12. Wycena udziałów metodą praw własności w kolejnych latach obrotowych.

13. Rozliczenie zakupu dodatkowych udziałów w jednostkach stowarzyszonych (zmiana statusu jednostki – ze stowarzyszonej na zależną).

14. Sprzedaż udziałów w jednostkach stowarzyszonych.

15. Podstawowe różnice pomiędzy MSSF a ustawą o rachunkowości w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych.

Informacje organizacyjne

Cena: 1490 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internet.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF 9:30 -rozpoczęcie logowania przez Uczestników 10:00 – 15:30 – szkolenie w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
04-11-202405-11-2024Online

Zaufali nam: