Szkolenie online Kasy Zapomogowo Pożyczkowe (KZP) w 2024 roku

Cena: 490 zł + 23% VAT*

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 490 zł + 23% VAT*
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do Członków Zarządów KZP, Członków Komisji Rewizyjnej KZP, księgowych prowadzących KZP, praktyków KZP w sektorze państwowym, samorządowym, jak również prywatnym.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie Kas Zapomogowo-Pożyczkowych (KZP), przybliżenie ich rodzaju oraz celu ich powstania wraz z procedurami tworzenia z uwzględnieniem wszystkich wprowadzonych zmian.

Prowadzący szkolenie

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia szkoleń i doradztwa w zakresie tematyki „Kas” zarówno w sektorze prywatnym, jak i państwowym oraz samorządowym.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie.

2. Redefinicja pojęć i definicji i ich konsekwencje:
a) kiedyś „pracownicza” KZP – dziś KZP,
b) kiedyś pracownik – dziś osoba wykonująca pracę zarobkową,
c) kiedyś zakład pracy – dziś pracodawca,
d) zasiłek lub świadczenie rehabilitacyjne.

3. Nowe uregulowania w zakresie społecznego nadzoru nad kasami – konieczność przekazywania „podmiotowi nadzorującemu” dokumentów wytwarzanych przez „kasę” – protokoły, sprawozdania finansowe, statut, ect.

4. Umowy pomiędzy pracodawcą a „kasą” – prawa i obowiązki. Stare i nowe formy pomocy udzielanej przez pracodawcę.

5. Zasady wykonywania czynności podejmowanych u pracodawcy przez członków kasy w związku z realizacją ich obowiązków w zarządzie i komisji rewizyjnej.

6. Konieczność posiadania REGONu – składanie wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej oraz o zmianę danych objętych wpisem do tego rejestru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 955).

7. Ustawowe wymagania w zakresie niezbędnych elementów statutu – szkielet i „niezamknięty” katalog.

8. Koszty funkcjonowania kas.

9. Zdolność prawna w zakresie realizacji zadań statutowych oraz występująca na gruncie prawa materialnego ściśle z nią związana zdolność sądowa. „Pozywać i być pozywaną”.

10. Nowe zasady składania deklaracji i prowadzenia dokumentacji. Pisemna, dokumentowa i elektroniczna.

11. Członkostwo i organy KZP oraz ich kompetencje.

12. Fundusze KZP – ich konstrukcja i przeznaczenie. Nowe zasady zwrotu wkładów członkowskich.

13. Rachunkowość KZP – księgi rachunkowe, sprawozdawczość i polityka rachunkowości i zastosowanie odpowiedniego oprogramowania. Konieczność stosowania ustawy o rachunkowości.

14. Przetwarzanie danych osobowych – dostosowanie do „RODO”.

15. Likwidacja KZP.

16. Przepisy karne.

17. Zmiany w przepisach obowiązujących, m.in.: egzekucja z zapomogi – kodeks postępowania cywilnego i ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji; definicja pracodawcy – ustawa o związkach zawodowych.

18. Przepisy przejściowe, dostosowujące i przepis końcowy.

Informacje organizacyjne

Cena: 490 zł + 23% VAT*

* do ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Szkolenie organizowane przez ADN Akademia Biznesu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

10:00 – 15:00 zajęcia
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Dostępne terminy
19-03-2024Online
10-04-2024Online
28-05-2024Online
14-06-2024Online

Zaufali nam: