Szkolenie online Inwentaryzacja roczna 2024 w JSFP krok po kroku

Cena: 490 zł*

Kategoria: ,

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z tematyki dotyczącej inwentaryzacji rocznej w jednostkach sektora finansów publicznych. Dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu słuchacze będą mogli samodzielnie przeprowadzać inwentaryzację, jak również zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości w metodach i sposobach jej przeprowadzania i rozliczania.

Prowadzący szkolenie

Ekspert ds. rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych.

Program szkolenia

1. Podstawy prawne przeprowadzania inwentaryzacji:
a) Ustawa o Rachunkowości,
b) Stanowisko Komitetu Krajowego Standardu Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji zapasów,
c) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości budżetowej,
d) Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa i Rozporządzenie RM z dn. 19 lutego 2021 roku zmieniające to rozporządzenie.

2. Istota inwentaryzacji rocznej oraz jej podstawowe cele w JSFP.

3. Metody i formy przeprowadzania inwentaryzacji:
a) spis z natury i różne formy jego przeprowadzenia,
b) potwierdzenie sald,
c) weryfikacja sald.

4. Częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji rocznej:
a) terminy i częstotliwość inwentaryzacji przeprowadzonej metodą spisu z natury,
b) terminy i częstotliwość inwentaryzacji przeprowadzonej metodą potwierdzenia sald,
c) terminy i częstotliwość inwentaryzacji przeprowadzonej metodą weryfikacji sald.

5. Etapy inwentaryzacji:
a) etap przygotowawczy,
b) etap podstawowy (realizacja inwentaryzacji),
c) etap opracowania wyników i wniosków,
d) wykorzystanie wyników inwentaryzacji.

6. Dokumentacja związana z przeprowadzeniem inwentaryzacji:
a) instrukcja inwentaryzacyjna + harmonogram inwentaryzacji,
b) arkusze spisowe,
c) oświadczenia osób odpowiedzialnie materialnych,
d) sprawozdanie zespołu spisowego.

7. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie inwentaryzacji:
a) przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej i jego rola w inwentaryzacji,
b) kierownik jednostki,
c) główny księgowy,
d) osoby odpowiedzialne materialnie,
e) zadania członków zespołów spisowych.

8. Spis nietypowych składników majątku.

9. Najczęstsze problemy przy inwentaryzacji.

10. Nieprawidłowości występujące podczas inwentaryzacji i sposoby ich rozwiązywania:
a) niewłaściwe przygotowanie pola spisowego,
b) niewłaściwy dobór uczestników inwentaryzacji,
c) nieprawidłowe liczenie, sugerowane ilości, itp.

11. Zasady rozliczania różnic inwentaryzacyjnych:
a) rodzaje różnic inwentaryzacyjnych,
b) kompensowanie niedoborów i nadwyżek,
c) protokół rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych,
d) protokół komisji inwentaryzacyjnej na zakończenie inwentaryzacji,
e) rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych.

12. Pytania do wykładowcy.

Informacje organizacyjne

Cena: 490 zł*

* do ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Szkolenie organizowane przez ADN Akademia Biznesu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:00

10:00 – 15:00 zajęcia w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Dostępne terminy
03-07-2024Online
26-08-2024Online
26-09-2024Online
14-10-2024Online
14-11-2024Online
10-12-2024Online

Zaufali nam: