Szkolenie online Dotacje z budżetu państwa (podmiotowe i celowe) – udzielanie, wykorzystanie, kontrola

Cena: 940 zł + 23% VAT*

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 940 zł + 23% VAT*
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do kierowników jednostek sektora finansów publicznych oraz komórek organizacyjnych, głównych księgowych, skarbników, sekretarzy, audytorów wewnętrznych, pracowników działów finansowo-księgowych, planowania i kontroli.

Cel szkolenia

Celem szkolenie jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu prawa dotacyjnego. W ramach szkolenia poruszone zostaną kwestie formalne dotyczące udzielania i rozliczania dotacji, jak również omówione liczne przykłady praktyczne w zakresie poruszanej tematyki. Aktywny udział w szkoleniu zmniejszy ryzyko popełnienia błędów przy udzielaniu, wykorzystywaniu i rozliczaniu dotacji.

Prowadzący szkolenie

Ekspert specjalizujący się w tematyce finansów publicznych.

Program szkolenia

1. Prawne podstawy udzielania i rozliczania dotacji:
a) definicja i rodzaje dotacji określone w ustawie o finansach publicznych,
b) charakter prawny dotacji udzielonej z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dotacji z państwowego funduszu celowego,
c) dotacje udzielane na podstawie poszczególnych ustaw – przegląd rozwiązań i zmian dotyczących m.in. dotacji dla organizacji pozarządowych, uczelni publicznych itd.
d) dotacja jako zaliczka a dopuszczalność refundacji,
e) rozporządzenia wykonawcze dotyczące m.in. dotacji podmiotowych, przedmiotowych, finansowania inwestycji,
f) specyfika wieloletnich programów rządowych,
g) dotacje celowe na współfinansowanie projektów unijnych,
h) dotacje celowe na zadania zlecone.

2. Zasady formalnej, merytorycznej i finansowej weryfikacji wniosków o udzielenie dotacji:
a) podmioty uprawnione i ich reprezentacja zgodna z prawem i właściwym rejestrem a dotacje pobrane nienależnie,
b) wyłączenia z możliwości otrzymania dotacji – prawne podstawy a praktyka,
c) zakres czasowy i merytoryczny dofinansowywanych działań (przeznaczenie dotacji),
d) terminy i formy wykorzystania dotacji,
e) planowane produkty i rezultaty dotowanych działań,
f) wkład własny dotacjobiorców (finansowy, osobowy i rzeczowy) oraz pozostałe źródła finansowania,
g) limity dofinansowania a dotacja pobrana w nadmiernej wysokości,
h) kwota dotacji a harmonogram realizacji zadania,
i) kryteria oceny wniosków.

3. Rozliczenie dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym:
a) termin i forma złożenia sprawozdania z realizacji zadania publicznego,
b) zasady formalnej, merytorycznej i finansowej weryfikacji sprawozdań z realizacji zadania publicznego,
c) obowiązki dysponentów środków w stosunku do udzielonych dotacji,
d) obowiązek zatwierdzenia przez dysponenta środków publicznych przedstawionego rozliczenia w zakresie rzeczowym i finansowym – termin i forma,
e) kontrola realizacji zadania publicznego zgodnie z zasadami kontroli w administracji rządowej.

4. Dochodzenie kwot dotacji podlegających zwrotowi:
a) rozróżnienie dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
b) termin i forma ustalenia kwot dotacji podlegających zwrotowi oraz zasady naliczania odsetek, w tym najnowsze orzecznictwo dotyczące „dnia stwierdzenia okoliczności” obowiązku zwrotu dotacji,
c) możliwość i zasady stosowania ulg w spłacie dotacji podlegających zwrotowi,
d) dochodzenie kwot dotacji podlegających zwrotowi na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz Ordynacji podatkowej,
e) przymusowa egzekucja kwot dotacji podlegających zwrotowi.

5. Konstruowanie umów o dotację:
a) elementy niezbędne wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących,
b) zasady wynikające z wytycznych dotyczących dotacji celowych na współfinansowanie krajowe projektów dofinansowanych ze środków unijnych,
c) elementy dodatkowe ułatwiające realizację i rozliczenie zadania,
d) analiza przykładowych umów i postanowień umownych, w tym nowy wzór umowy dotacji dla organizacji pozarządowych oraz umowa o dotację na inwestycję.

6. Najczęstsze błędy przy udzielaniu, przekazywaniu i rozliczaniu dotacji – analiza orzeczeń w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz wystąpień pokontrolnych NIK i RIO:
a) przekazanie lub udzielenie dotacji z naruszeniem zasad lub trybu przekazywania lub udzielania dotacji,
b) niezatwierdzenie w terminie przedstawionego rozliczenia dotacji,
c) nieustalenie kwoty dotacji do zwrotu w prawidłowej wysokości,
d) nieustalenie kwoty odsetek w prawidłowej wysokości,
e) wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację,
f) nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji,
g) niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości,
h) naruszenia dotyczące dotacji celowych na współfinansowanie krajowe projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

Informacje organizacyjne

Cena: 940 zł + 23% VAT*

* do ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Szkolenie organizowane przez ADN Akademia Biznesu.

Harmonogram szkolenia

9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników 10:00 – 15:00 – szkolenie w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Dostępne terminy
04-07-202405-07-2024Online
29-08-202430-08-2024Online

Zaufali nam: