Szkolenie online Delegowanie pracowników za granicę – podatki i ubezpieczenia z uwzględnieniem pakietu mobilności

Cena: 740 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 740 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Od 30 lipca 2020 r. obowiązują nowe zasady delegowania pracowników do państw Unii Europejskiej. Dla polskich pracodawców delegujących pracowników za granicę są to największe zmiany od czasu wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej; pracownikom należy zapewnić wyższe niż do tej pory wynagrodzenia a w przypadku delegowania długookresowego stosować wszystkie przepisy miejscowego prawa pracy. Regulacje te mają również zastosowanie do obywateli UE pracujących w Polsce. Mimo obowiązywania od trzech lat nowych regulacji wciąż budzą one szereg wątpliwości, szczególnie w zakresie wynagrodzeń pracowników delegowanych i różnić pomiędzy delegowaniem krótko a długoterminowym.
Ponadto, od 2 lutego 2022 obowiązuje tzw. Pakiet mobilności, który zmienia zasady rozliczania podróży międzynarodowych kierowców.
Natomiast w kwestii stosowania przepisów podatkowych wiele wątpliwości rodzi obowiązująca już Konwencja MLI i likwidacja od 2021 r. ulgi abolicyjnej.
Ponadto na wysokość podatków pracowników delegowanych mają wpływ zmiany podatkowe wprowadzone przez Polski ład – podwyższenie kwoty wolnej od podatku i progu podatkowego a także np. ulga na powrót
W związku z nowymi przepisami, które należy wziąć pod uwagę przy delegowaniu pracownika niezbędne staje się odpowiednie przygotowanie merytoryczne pracodawców, bowiem nieprawidłowości (związane np. z nieprawidłowym ustaleniem kraju, w którym należy odprowadzać zaliczki na podatek od pracownika) mogą kosztować naprawdę wiele. Szkolenie „Delegowanie pracowników za granicę i zatrudnianie cudzoziemców w Polsce” ma na celu praktycznie przygotować Państwa do tego by wysłanie pracownika odbyło się zgodnie z przepisami.

Prowadzący szkolenie

Mariusz Makowski – doradca podatkowy, trener, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły na temat opodatkowania dochodów zagranicznych w serwisie podatki.biz, w miesięczniku „Ekspert Księgowy”. Jest m. in. autorem książek: „Rozliczanie dochodów zagranicznych. Poradnik Gazety Prawnej 2/2020”, „Exit tax – podatek od wyprowadzki. Poradnik Gazety Prawnej 5/2019”, „Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r.” (Infor 2018), „Ceny transferowe. Dokumentacja w 2018 r. (Infor 2018), „Zatrudnianie cudzoziemców – rewolucyjne zmiany, Poradnik Gazety Prawnej 9/17” (Infor 2017), „Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne” (Difin, 2008). Prowadził szkolenia dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Telewizji Polskiej, Fiat, Amica Wronki, Orlen, Unilever, Deloitte, Polimex – Mostostal i in. Prowadzi własną kancelarię podatkową (www.doradca-podatkowy.net.pl).

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierowane jest do osób zatrudnionych w działach kadr i księgowych firm delegujących pracowników za granicę, do przedsiębiorców prowadzących działalność poza granicami kraju, a także do doradców podatkowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z formami delegowania pracowników do pracy za granicą, uregulowaniami polskich i europejskich przepisów w tym zakresie, a także przygotowanie pracodawców do udzielenia pracownikom pomocy dotyczącej prawidłowego opodatkowania i oskładkowania uzyskanych przez nich dochodów. Szczegółowo przedstawione zostaną przepisy dotyczące koordynacji ubezpieczeń społecznych, dzięki czemu uczestnicy poznają praktyczne możliwości jak najbardziej optymalnego wykorzystania ich w praktyce.

Przedmiot szkolenia

Na szkoleniu uczestnikom przybliżone zostaną prawne uwarunkowania dotyczące zatrudniania pracowników poza granicami kraju. Omówione zostaną również obowiązki pracodawców w zakresie odprowadzania zaliczek na podatek oraz składek na ubezpieczenia społeczne od pracowników zatrudnionych poza granicami.

Program szkolenia

1. Oddelegowanie: podróż służbowa, odesłanie – podobieństwa i różnice.

2. Swobodny przepływ pracowników i swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej:
a) Dyrektywa 96/71 – obowiązek stosowania regulacji wewnętrznych państwa, w którym wykonuje pracę pracownik,
b) Dyrektywa 2018/957 – wprowadzająca od 31.07.2020 r. do dyrektywy 96/71 zasadę „taka sama płaca, za taką samą płacę”:
• W jaki sposób zmienią się warunki delegowania,
• Podróż służbowa a delegowanie,
• Różnice między pojęciami „wynagrodzenie” a „stawka minimalna”,
• Delegowanie krótko i długoterminowe.
c) podróże międzynarodowe kierowców – pakiet mobilności,
d) delegowanie obywateli państw trzecich do krajów UE,
e) Dyrektywa wdrożeniowa 2014/67/UE – przepisy wykonawcze do dyrektywy 96/71 – obowiązujące od czerwca 2016 r.

3. Wybrane świadczenia otrzymywane przez pracowników oddelegowanych za granicę:
a) podróż służbowa – diety i inne świadczenia – zmiany wprowadzone w 2022 r.,
b) zakwaterowanie – kontrowersje związane z ustaleniem czy stanowi ono przychód dla pracownika czy nie, najnowsze orzeczenia sądów,
c) dodatek za rozłąkę,
d) zwrot kosztów przeniesienia służbowego,
e) używanie samochodu prywatnego do celów służbowych i służbowego do celów prywatnych – zmiany od 2022.

4. Zastosowanie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) Miejsce zamieszkania,
b) Zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych – czyli nie tylko 183 dni:
• obowiązki płatnika: zaprzestanie poboru zaliczek, stosowanie ulg (30% diety, ulga dla młodych), obowiązki w państwie wykonywania pracy,
• obowiązki pracownika – zeznania roczne, rozliczenia w państwie wykonywania pracy.
c) Zasady dotyczące opodatkowania zleceniobiorców,
d) Konwencja MLI – znaczenie zmian wprowadzonych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

5. Zasady dotyczące pobierania zaliczek na podatek.

6. Ubezpieczenia społeczne pracowników pracujących poza granicami:
a) koordynacja systemów ubezpieczeniowych w Unii Europejskiej,
b) zasady koordynacji,
c) pracownicy delegowani – zasady uzyskiwania formularzy A-1,
d) pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich,
e) ubezpieczenia pracowników pracujących w krajach pozaunijnych (m. in. umowa z Ukrainą),
f) ustalanie podstawy do składek ubezpieczeniowych pracowników pracujących za granicą.

7. Zasady sporządzania przez płatników informacji dla pracowników pracujących za granicą:
a) obowiązki płatników, sporządzanie informacji PIT – 11,
b) przeliczanie dochodów zagranicznych i podatku zapłaconego za granicą na złote.

8. Metody unikania podwójnego opodatkowania:
a) metoda wyłączenia z progresją,
b) metoda odliczenia proporcjonalnego – ulga abolicyjna i jej likwidacja od 2021 r.,
c) konwencja MLI – w jaki sposób wpłynie na opodatkowanie pracowników?

9. Ulgi i odliczenia dla uzyskujących dochody zagraniczne:
a) odliczenie diet,
b) koszty uzyskania przychodu.

Informacje organizacyjne

Cena: 740 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
14-03-2024Online
21-05-2024Online

Zaufali nam: