Szkolenie online CIT od podstaw po nowelizacji ustawy

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1290 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Prowadzący szkolenie

Anna Karczewska – doradca podatkowy; ukończyła Podyplomowe Studia Podatkowe oraz Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przygotowuje pracę doktorską poświęconą koncepcji oraz ewolucji pojęcia dochodu w ustawach podatkowych. Doświadczenia zawodowe zdobywała w pracy w aparacie skarbowym, Ministerstwie Finansów oraz sektorze prywatnym pracując jako tax manager w międzynarodowym holdingu czy dyrektor departamentu podatków bezpośrednich i międzynarodowych w kancelarii podatkowej. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa i podatków (m.in. dla Krajowej Administracji Skarbowej z międzynarodowego prawa podatkowego oraz MDR). Wieloletnia wykładowczyni na podyplomowych studiach z zakresu prawa podatkowego w SGH. Uznany ekspert w zakresie polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego, prelegentka na konferencjach poświęconych zagadnieniem podatkowym. Członkini International Fiscal Association. Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu przepisów prawa i podatków.

Paweł Wójciak – doradca podatkowy (nr wpisu 10194), absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek – założyciel Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego, dysponuje wieloletnim doświadczeniem w praktyce doradczej realizowanej we współpracy z czołowymi polskimi firmami doradztwa podatkowego, w tym ponad 10-letnie doświadczenie trenerskie z zakresie problematyki prawa podatkowego. Specjalizuje się z tematyce podatków dochodowych z uwzględnieniem międzynarodowych aspektów opodatkowania. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Aneta Drosik – radca prawny, lider praktyki podatków dochodowych w ADN Podatki. Posiada ponad 10 lat praktyki zawodowej. Jest ekspertem z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego, compliance oraz procedur podatkowych. Kierowała wieloma projektami doradczymi oraz świadczyła usługi bieżącego wsparcia dla największych polskich podmiotów, w tym także z udziałem kapitału zagranicznego. Uczestniczyła w wielu fuzjach i przejęciach, a także licznych procesach restrukturyzacyjnych. Posiada bogate doświadczenie w procesach przekształcania oraz łączenia spółek, zarówno krajowych jak i transgranicznych. Brała udział w licznych badaniach due diligence przedsiębiorców z różnych branż. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji prasowych dotyczących zarówno bieżących kwestii podatkowych, jak i szeregu zagadnień specjalistycznych (w szczególności w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Portalu Finansowo – Księgowym). Jest także doświadczonym wykładowcą, ma za sobą kilkaset godzin szkoleniowych z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego, w tym z zakresu cen transferowych, restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, procedur podatkowych oraz bieżących zmian w przepisach.

*szkolenie poprowadzi dedykowany trener

Program szkolenia

DZIEŃ I

I. Wprowadzenie do ustawy o CIT – zagadnienia ogólne:

1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy:
a) podmioty podlegające opodatkowaniu,
b) podatkowa grupa podatkowa – specyfika opodatkowania,
c)źródła przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych,
d) darowizny odliczane od dochodu,
e) stawki podatku i zasady ich stosowania,
f) mały podatnik,
g) metody rozliczania straty podatkowej,
h) przedawnienie straty podatkowej,
i) zwolnienia podmiotowe,
j) wyłączenia przedmiotowe,
f) zakaz „dziedziczenia” strat przy przekształceniach spółek, wyjątki.

2. Podstawowe zasady rozliczania podatku:
a) formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy,
b) obowiązki płatnika,
c) zwolnienia z obowiązku składania zeznań podatkowych,
d) obowiązek składania informacji CIT-8ST.
e) obowiązek publikacji realizowanej strategii podatkowej,

3. „JPK” w podatku CIT – przesyłanie ksiąg i ewidencji (zagadnienie w trakcie prac legislacyjnych – zakres tematyki może się różnić w zależności od postępu prac legislacyjnych):
a) dane, o które należy uzupełnić księgi rachunkowe od 2025 r.,
b) uzupełnianie ksiąg rachunkowych o NIP, nr KSeF,
c) konieczność wprowadzenia znaczników identyfikujących konta ksiąg rachunkowych,
d) wprowadzenie do ksiąg określonych danych dotyczących nabycia, wytworzenia lub wykreślenia majątku trwałego,
e) konieczność wykazywania w księgach różnic między podatkami, a rachunkowością,
f) harmonogram wprowadzania zmian w latach 2025 -2026 – przygotowanie w roku 2024.

II. Przychody podatkowe:

1.Definicja przychodu.

2.Przychody z działalności gospodarczej:
a) przychody z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług – jak prawidłowo określić datę powstania przychodu?
b) przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych,
c) data wystawienia faktury a powstanie przychodu,
d) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej,
e) zaliczki oraz kaucje, czy zawsze zaliczka i kaucja nie stanowią przychodu?

3.Refakturowanie – zasady rozliczania.

4.Moment powstania przychodu podatkowego.

5.Szczególne rodzaje przychodów:
a) przychody w naturze,
b) przychody z tytułu nieodpłatnego oraz z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia,
c) przychody z instrumentów finansowych,
d) kary umowne oraz odszkodowania a powstanie przychodu,
e) przychód z udziału w zyskach osób prawnych.

6. Przychody wyłączone z opodatkowania CIT:
a) dopłaty,
b) zaliczki oraz zadatki,
c) kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy,
d) inne przypadki wyłączenia z opodatkowania CIT.

III. Koszty uzyskania przychodów:

1. Definicja kosztów uzyskania przychodów a celowość wydatków.

2. Wprowadzenie należytej staranności do ustawy – wpływ nowego obowiązku na stronę kosztową.

3. Związek pomiędzy przychodem a wydatkiem, racjonalność i uzasadnienie ekonomiczne jako przesłanki zaliczenia wydatków do kosztów.

4. Dokumentowanie wydatków a prawo do zaliczenia ich do kosztów.

5. Koszty finansowania dłużnego – ograniczenie kosztów w związku z pozyskiwaniem i korzystaniem z finansowania zewnętrznego.

6. Limit kosztów z tytułu nabycia usług niematerialnych od podmiotów powiązanych – zachowanie praw nabytych po uchyleniu regulacji.

7. Zasady rozliczania kosztów w czasie:
a) rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych,
b) koszty zapłacone i poniesione,
c) koszty bezpośrednie,
d) koszty pośrednie.

IV. Omówienie wybranych wydatków kosztowych:

1. Świadczenia na rzecz współpracowników i pracowników w CIT i PIT – najnowsze podejście organów podatkowych.

2. Moment potrącenia wynagrodzeń pracowniczych, w tym premii okresowych, a także składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na PPK.

3. Premie dla pracowników finansowane z zysku – wyłączenie z kosztu.

4. Wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów – możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych strat z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności.

5. Samochód w działalności gospodarczej – omówienie objaśnień podatkowych MF z kwietnia 2020 roku:
a) pojęcie pojazdu samochodowego,
b) ograniczenia możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych odnośnie pojazdów samochodowych,
c) koszty ubezpieczeń pojazdów,
d) rozliczanie kosztów napraw,
e) konsekwencje nieodpłatnego korzystania z pojazdów samochodowych przez pracowników,
f) leasing, najem i dzierżawa pojazdu a koszty podatkowe,
g) wydatki eksploatacyjne w kosztach,
h) ewidencja przebiegu pojazdu samochodowego.

6. Kary umowne i odszkodowania (kary z tytułu wadliwego i nieterminowego świadczenia usług i dostaw towarów, kary za przedterminowe rozwiązanie umów, kontrowersyjne stanowisko organów podatkowych w zakresie kar umownych za nieterminowe i niewadliwe dostawy towarów i usług).

7. Podatki jako koszt uzyskania przychodu.

8. Reklama i reprezentacja a koszty uzyskania przychodu.

V. Minimalny podatek dochodowy CIT – powrót opodatkowania od 2024 r.:

1. Zakończenie czasowego zwolnienia z podatku minimalnego.

2. Podatnicy podatku minimalnego oraz wyłączenia podmiotowe.

3. Ustalanie straty i rentowności powodującej obowiązek zapłaty podatku minimalnego.

4. Ustalanie podstawy opodatkowania podatkiem minimalnym.

5. Odliczenie podatku minimalnego od podatku CIT.

VI. Podatek od przerzuconych dochodów – nowy podatek obowiązujący od 2022 r.

DZIEŃ II

I. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz leasing:

1. Środki trwałe:
a) środki trwałe w ustawach podatkowych,
b) problematyczne kryteria definiujące środki trwałe (kompletność i zdatność do użytkowania),
c) obce składniki majątku środkami trwałymi, w tym inwestycje w obcym środku trwałym.

2. Wartości niematerialne i prawne:
a) wartości niematerialne i prawne w ustawach podatkowych,
b) wartości niematerialne i prawne nie podlegające amortyzacji,
c) poszerzenie katalogu środków trwałych nie podlegających amortyzacji, przewidziane w „Polskim Ładzie”.

3. Wycena wartości początkowej.

4. Zasady i metody amortyzacji:
a) zasady amortyzacji,
b) metody amortyzacji,
c) wprowadzenie jednorazowej amortyzacji nakładów na środki trwałe,
d) zaostrzenie zasad amortyzacji – omówienie zmian obowiązujących od 1.01.2021 roku.
e) zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez spółkę nieruchomościową.

5. Zagadnienia problematyczne:
a) remont a ulepszenie środków trwałych – przykłady,
b) wymiana środka trwałego w ramach gwarancji,
c) zaniechanie odpisów amortyzacyjnych a czasowe niekorzystanie z majątku trwałego,
d) straty w majątku trwałym,
e) nabycie inwestycji w obcym środku trwałym,
f) likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym.

6. Leasing operacyjny i leasing finansowy jako efektywne sposoby planowania inwestycji wraz z obowiązującymi zmianami.

II. Podatek u źródła:

1. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:
a) informacje ogólne na temat regulacji dotyczących podatku u źródła,
b) relacja pomiędzy ustawą o CIT a umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania,
c) należności licencyjne oraz odsetki,
d) zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych w przypadku przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych tj. np. dywidendy, umorzenie udziałów akcji, likwidacja osoby prawnej, wewnętrzne podwyższenie kapitału zakładowego, łączenie oraz podział jednostek gospodarczych,
e) usługi niematerialne,
f) zakres redukcji stawek i/lub zwolnienia ze zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych wynikający z ustawy o CIT,
g) certyfikat rezydencji jako dokument uprawniający do skorzystania z redukcji stawek i/lub zwolnienia ze zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych wynikającego z polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
h) należyta staranność przy płatnościach transgranicznych – podejście organów podatkowych do zagadnienia – analiza najnowszego orzecznictwa i interpretacji.

2. Zasady poboru podatku u źródła wg metody „pay and refund”:
a) powiązania jako nowy miernik należytej staranności,
b) definicja rzeczywistego właściciela w świetle projektu Objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów z dnia 25 września 2023 r.,
c) nowe zasady poboru podatku u źródła po przekroczeniu progu 2 mln zł w stosunku do zagranicznego kontrahenta,
d) kopia certyfikatu rezydencji jako zasada,
e) opinia o stosowaniu preferencji,
f) przesłanki umożliwiających złożenie przez płatnika oświadczenia uprawniającego do stosowania zwolnień lub obniżonych stawek podatku,
g) procedura zwrotu podatku u źródła uprzednio pobranego przez płatnika.

III. Ceny transferowe:

1. Definicja powiązań oraz poszerzenie definicji transakcji.

2. Progi dokumentacyjne oraz doprecyzowanie pojęcia wartości transakcji.

3. Zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

4. Uproszczenia rozliczeń dla wewnątrzgrupowych pożyczek i usług o niskiej wartości dodanej.

5. Terminy do złożenia oświadczeń o sporządzeniu dokumentacji.

6. Korekty cen transferowych.

7. Obowiązek składania ujednoliconej informacji o cenach transferowych (TP-R).

8. Doprecyzowanie zasad sporządzania dokumentacji cen transferowych od 2021 r.

9. Ostatnie zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych (zmiany w TP-R, zmiany w oświadczeniach, zmiany w zakresie korekty cen transferowych, zmiany w lokalnej dokumentacji, nowe zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji, itp.).

IV. Pozostałe zagadnienia:

1. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych:
a) obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela,
b) korekta dochodu lub straty podatkowej,
c) przesłanki stosowania nowych przepisów,
d) wpływ regulacji na obliczanie zaliczek na podatek,
e) zasady obliczania terminów płatności na potrzeby ulgi na złe długi,
f) sprawozdanie o stosowanych przez „dużych” podatników CIT terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

2. Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów płatności dokonywanych na rachunki nieujawnione w tzw. białej liście podatników VAT:
a) weryfikacja rachunków bankowych kontrahentów,
b) skutki płatności za faktury VAT na rachunek bankowy nieujęty w wykazie podatników (korekta kosztów pośrednich, bezpośrednich, odpisów amortyzacyjnych),
c) uchylenie się od negatywnych skutków regulacji poprzez zawiadomienie organu podatkowego kontrahenta (zasady składania zawiadomienia),
d) przychód przy transakcjach związanych z przenoszeniem wierzytelności wynikających z faktur VAT,
e) płatności na rzecz podmiotów pośredniczących przy zapłacie (np. faktoring)
f) przepisy przejściowe,
g) powiązanie metody podzielonej płatności z białą listą podatników VAT,
h) ograniczenia sankcji związanych z tzw. białą listą.

3. Skutki braku zastosowania obowiązkowego split payment:
a) nowy załącznik 15 (towary i usługi) obligujący do stosowania mechanizmu split payment,
b) utrata kosztów podatkowych, w tym odpisów amortyzacyjnych w razie błędnej zapłaty; wyjątki,
c) płatności na rzecz podmiotów pośredniczących przy zapłacie (np. faktoring),
d) płatności za zobowiązania zajęte w trybie egzekucyjnym,
e) kompensata i potrącenie przy obowiązkowym split payment.

Informacje organizacyjne

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF 09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników 10:00 – 15:30 – szkolenie w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
26-08-202427-08-2024Online
17-09-202418-09-2024Online
21-10-202422-10-2024Online

Zaufali nam: