Szkolenie online CIT od podstaw po nowelizacji ustawy

Cena: 1090 zł + 23% VAT

Kategoria: , ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1090 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Anna Karczewska – doradca podatkowy; ukończyła Podyplomowe Studia Podatkowe oraz Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przygotowuje pracę doktorską poświęconą koncepcji oraz ewolucji pojęcia dochodu w ustawach podatkowych. Doświadczenia zawodowe zdobywała w pracy w aparacie skarbowym, Ministerstwie Finansów oraz sektorze prywatnym pracując jako tax manager w międzynarodowym holdingu czy dyrektor departamentu podatków bezpośrednich i międzynarodowych w kancelarii podatkowej. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa i podatków (m.in. dla Krajowej Administracji Skarbowej z międzynarodowego prawa podatkowego oraz MDR). Wieloletnia wykładowczyni na podyplomowych studiach z zakresu prawa podatkowego w SGH.Uznany ekspert w zakresie polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego, prelegentka na konferencjach poświęconych zagadnieniem podatkowym. Członkini International Fiscal Association. Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu przepisów prawa i podatków.

Paweł Wójciak – doradca podatkowy (nr wpisu 10194), absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek – założyciel Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego, dysponuje wieloletnim doświadczeniem w praktyce doradczej realizowanej we współpracy z czołowymi polskimi firmami doradztwa podatkowego, w tym ponad 10-letnie doświadczenie trenerskie z zakresie problematyki prawa podatkowego. Specjalizuje się z tematyce podatków dochodowych z uwzględnieniem międzynarodowych aspektów opodatkowania. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Aneta Drosik – radca prawny, lider praktyki podatków dochodowych w ADN Podatki. Posiada ponad 10 lat praktyki zawodowej. Jest ekspertem z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego, compliance oraz procedur podatkowych. Kierowała wieloma projektami doradczymi oraz świadczyła usługi bieżącego wsparcia dla największych polskich podmiotów, w tym także z udziałem kapitału zagranicznego. Uczestniczyła w wielu fuzjach i przejęciach, a także licznych procesach restrukturyzacyjnych. Posiada bogate doświadczenie w procesach przekształcania oraz łączenia spółek, zarówno krajowych jak i transgranicznych. Brała udział w licznych badaniach due diligence przedsiębiorców z różnych branż. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji prasowych dotyczących zarówno bieżących kwestii podatkowych, jak i szeregu zagadnień specjalistycznych (w szczególności w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Portalu Finansowo – Księgowym). Jest także doświadczonym wykładowcą, ma za sobą kilkaset godzin szkoleniowych z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego, w tym z zakresu cen transferowych, restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, procedur podatkowych oraz bieżących zmian w przepisach.

*szkolenie poprowadzi dedykowany trener

Program szkolenia

DZIEŃ I

I. Wprowadzenie do ustawy o CIT – zagadnienia ogólne:
1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy:
a) podmioty podlegające opodatkowaniu,
b) podatkowa grupa podatkowa – specyfika opodatkowania,
c)źródła przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych,
d) darowizny odliczane od dochodu,
e) stawki podatku i zasady ich stosowania,
f) mały podatnik,
g) metody rozliczania straty podatkowej,
h) przedawnienie straty podatkowej,
i) zwolnienia podmiotowe,
j) wyłączenia przedmiotowe,
f) zakaz „dziedziczenia” strat przy przekształceniach spółek, wyjątki.

2. Podstawowe zasady rozliczania podatku:
a) formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy,
b) obowiązki płatnika,
c) zwolnienia z obowiązku składania zeznań podatkowych,
d) obowiązek składania informacji CIT-ST, CIT-ST/A,
e) obowiązki sprawozdawcze dla wybranych grup podatników wprowadzone w 2021 r. – obowiązek publikacji realizowanej strategii podatkowej,
f) „JPK” w podatku CIT – przesyłanie ksiąg i ewidencji (przewidziane w „Polskim Ładzie”)

II. Przychody podatkowe:
1. Definicja przychodu.

2.Przychody z działalności gospodarczej:
a) przychody z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług – jak prawidłowo określić datę powstania przychodu?
b) przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych,
c) data wystawienia faktury a powstanie przychodu,
d) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej,
e) zaliczki oraz kaucje, czy zawsze zaliczka i kaucja nie stanowią przychodu?

3. Refakturowanie – zasady rozliczania.

4. Moment powstania przychodu podatkowego.

5. Szczególne rodzaje przychodów:
a) przychody w naturze,
b) przychody z tytułu nieodpłatnego oraz z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia,
c) przychody z instrumentów finansowych,
d) kary umowne oraz odszkodowania a powstanie przychodu,
e) przychód z udziału w zyskach osób prawnych.

6. Przychody wyłączone z opodatkowania CIT:
a) dopłaty,
b) zaliczki oraz zadatki,
c) kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy,
d) inne przypadki wyłączenia z opodatkowania CIT.

III. Koszty uzyskania przychodów:
1. Definicja kosztów uzyskania przychodów a celowość wydatków.
2. Wprowadzenie należytej staranności do ustawy – wpływ nowego obowiązku na stronę kosztową.
3. Związek pomiędzy przychodem a wydatkiem, racjonalność i uzasadnienie ekonomiczne jako przesłanki zaliczenia wydatków do kosztów.
4. Dokumentowanie wydatków a prawo do zaliczenia ich do kosztów.
5. Ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów podatkowych kosztów finansowania dłużnego, w tym zmiany regulacji przewidziane w „Polskim Ładzie”.
6. Wyłączenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych, w tym uchylenia regulacji przewidującej to ograniczenie, przewidziany w „Polskim Ładzie”.
7. Zasady rozliczania kosztów w czasie:
a) rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych,
b) koszty zapłacone i poniesione,
c) koszty bezpośrednie,
d) koszty pośrednie.

IV. Omówienie wybranych wydatków kosztowych:
1. Świadczenia na rzecz współpracowników i pracowników w CIT i PIT – najnowsze podejście organów podatkowych.
2. Moment potrącenia wynagrodzeń pracowniczych, w tym premii okresowych, a także składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na PPK.
3. Premie dla pracowników finansowane z zysku – wyłączenie z kosztu.
4. Wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów – możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych strat z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności.
5. Samochód w działalności gospodarczej – omówienie objaśnień podatkowych MF z kwietnia 2020 roku:
a) pojęcie pojazdu samochodowego,
b) ograniczenia możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych odnośnie pojazdów samochodowych,
c) koszty ubezpieczeń pojazdów,
d) rozliczanie kosztów napraw,
e) konsekwencje nieodpłatnego korzystania z pojazdów samochodowych przez pracowników,
f) leasing, najem i dzierżawa pojazdu a koszty podatkowe,
g) wydatki eksploatacyjne w kosztach,
h) ewidencja przebiegu pojazdu samochodowego.
6. Kary umowne i odszkodowania (kary z tytułu wadliwego i nieterminowego świadczenia usług i dostaw towarów, kary za przedterminowe rozwiązanie umów, kontrowersyjne stanowisko organów podatkowych w zakresie kar umownych za nieterminowe i niewadliwe dostawy towarów i usług).
7. Podatki jako koszt uzyskania przychodu.
8. Reklama i reprezentacja a koszty uzyskania przychodu.
9. Ukryta dywidenda – nowe wyłączenie z kosztów przewidziane w „Polskim Ładzie”.

V. Systemowa zmiana rozliczania podatku dochodowego – tzw. CIT estoński:
1. Warunki korzystania z uproszczonej formy opodatkowania.
2. Wady i zalety nowego modelu podatkowego.
3. Stawki podatku w CIT estońskim.
4. Moment opodatkowania.
5. Terminy płatności podatku.

VI. Podatek od przerzuconych dochodów – nowy podatek obowiązujący od 2022 r.

DZIEŃ II

I. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz leasing:
1. Środki trwałe:
a) środki trwałe w ustawach podatkowych,
b) problematyczne kryteria definiujące środki trwałe (kompletność i zdatność do użytkowania),
c) obce składniki majątku środkami trwałymi, w tym inwestycje w obcym środku trwałym.

2. Wartości niematerialne i prawne:
a) wartości niematerialne i prawne w ustawach podatkowych,
b) wartości niematerialne i prawne nie podlegające amortyzacji,
c) poszerzenie katalogu środków trwałych nie podlegających amortyzacji, przewidziane w „Polskim Ładzie”.

3. Wycena wartości początkowej.

4. Zasady i metody amortyzacji:
a) zasady amortyzacji,
b) metody amortyzacji,
c) wprowadzenie jednorazowej amortyzacji nakładów na środki trwałe,
d) zaostrzenie zasad amortyzacji – omówienie zmian obowiązujących od 1.01.2021 roku,
e) zmiana zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez spółkę nieruchomościową – „Polski Ład”.

5. Zagadnienia problematyczne:
a) remont a ulepszenie środków trwałych – przykłady,
b) wymiana środka trwałego w ramach gwarancji,
c) zaniechanie odpisów amortyzacyjnych a czasowe niekorzystanie z majątku trwałego,
d) straty w majątku trwałym,
e) nabycie inwestycji w obcym środku trwałym,
f) likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym.

6. Leasing operacyjny i leasing finansowy jako efektywne sposoby planowania inwestycji wraz z obowiązującymi zmianami.

II. Podatek u źródła:
1. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:
a) informacje ogólne na temat regulacji dotyczących podatku u źródła,
b) relacja pomiędzy ustawą o CIT a umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania,
c) należności licencyjne oraz odsetki,
d) zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych w przypadku przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych tj. np. dywidendy, umorzenie udziałów akcji, likwidacja osoby prawnej, wewnętrzne podwyższenie kapitału zakładowego, łączenie oraz podział jednostek gospodarczych,
e) usługi niematerialne,
f) zakres redukcji stawek i/lub zwolnienia ze zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych wynikający z ustawy o CIT,
g) certyfikat rezydencji jako dokument uprawniający do skorzystania z redukcji stawek i/lub zwolnienia ze zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych wynikającego z polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
h) należyta staranność przy płatnościach transgranicznych – podejście organów podatkowych do zagadnienia – analiza najnowszego orzecznictwa i interpretacji.

2. Zmiana zasad poboru podatku u źródła przez płatników od 2022 r. przewidziana w „Polskim Ładzie”:
a) powiązania jako nowy miernik należytej staranności,
b) modyfikacja definicje rzeczywistego właściciela,
c) nowe zasady poboru podatku u źródła po przekroczeniu progu 2 mln zł w stosunku do zagranicznego kontrahenta,
d) kopia certyfikatu rezydencji jako zasada,
e) opinia o stosowaniu preferencji,
f) modyfikacja przesłanek umożliwiających złożenie przez płatnika oświadczenia uprawniającego do stosowania zwolnień lub obniżonych stawek podatku,
g) modyfikacja procedury zwrotu podatku u źródła uprzednio pobranego przez płatnika.

III. Ceny transferowe:

1. Pojęcie podmiotów powiązanych:
a) powiązania kapitałowe,
b) powiązania osobowe.

2. Przesłanki obligujące do sporządzenia dokumentacji podatkowej.

3. Zakres transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym:
a) pojęcie „transakcji” lub innych zdarzeń jednego rodzaju na gruncie ustawy,
b) zmiana limitów do sporządzenia dokumentacji podatkowej,
c) objęcie obowiązkiem dokumentacyjnym umów spółek osobowych,
d) objęcie obowiązkiem dokumentacyjnym tzw. umów wspólnego przedsięwzięcia oraz umów o podobnym charakterze,
e) problematyka refakturowania,
f) obowiązujące progi kwotowe w zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji (w tym kursy walut oraz problematyka tzw. „sumowania” transakcji).

4. Termin na sporządzenie dokumentacji.

5. Obowiązki sprawozdawcze w zakresie dokumentacji w przypadku posiadania APA.

6. Wyłączenie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

7. Sankcje związane z brakiem dokumentacji.

8. Zmiany w zakresie dokumentacji TP:
a) definicja powiązań oraz poszerzenie definicji transakcji,
b) nowe progi dokumentacyjne oraz doprecyzowanie pojęcia wartości transakcji,
c) zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych,
d) uproszczenia rozliczeń dla wewnątrzgrupowych pożyczek i usług o niskiej wartości dodanej,
e) nowe terminy do złożenia oświadczeń o sporządzeniu dokumentacji,
f) korekty cen transferowych,
g) obowiązek składania ujednoliconej informacji o cenach transferowych (TP-R),
h) zmiany w sporządzaniu dokumentacji wprowadzone w 2021 r.

9. Zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych wynikające z „Polskiego Ładu” (zmiany w TP-R, zmiany w oświadczeniach, zmiany w zakresie korekty cen transferowych, zmiany w lokalnej dokumentacji, nowe zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji, itp.).

IV. Pozostałe zagadnienia:

1. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych od 1.1.2020 r.:
a) obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela,
b) korekta dochodu lub straty podatkowej,
c) przesłanki stosowania nowych przepisów,
d) wpływ regulacji na obliczanie zaliczek na podatek,
e) zasady obliczania terminów płatności na potrzeby ulgi na złe długi,
f) sprawozdanie o stosowanych przez „dużych” podatników CIT terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

2. Tzw. Biała lista podatników i jej wpływ na CIT od 1.1.2020 r.:
a) nowy rejestr podatników VAT od 1.9.2019 r., konieczność weryfikacji nr rachunków bankowych kontrahentów,
b) skutki płatności za faktury VAT na rachunek bankowy nieujęty w rejestrze (zmniejszenie kosztów, w tym odpisów amortyzacyjnych),
c) ustalanie limitu jednorazowej wartości transakcji w kwocie 15.000 zł.,
d) uchylenie się od negatywnych skutków regulacji poprzez „donos” na kontrahenta,
e) sankcyjny przychód przy transakcjach związanych z przenoszeniem wierzytelności wynikających z faktur VAT.

3. Obowiązkowe stosowanie metody podzielonej płatności w VAT a koszty w CIT:
a) lista towarów i usług objęta obowiązkowym split payment (załącznik 15 do ustawy o VAT),
b) obowiązek umieszczenia adnotacji na fakturze,
c) zmniejszenie kosztów w CIT jako sankcja za niezastosowanie metody podzielonej płatności,
d) kompensaty a mechanizm podzielonej płatności – orzecznictwo sądów z 2021 r.

Informacje organizacyjne

Cena: 1090 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
18-10-202319-10-2023Online
14-11-202315-11-2023Online
12-12-202313-12-2023Online

Zaufali nam: