Szkolenie online Budowa i praktyczne wdrożenie Planów Ciągłości Działania w organizacji zgodnie z ISO 22301

Cena: 1150 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1150 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

Gruntowną wiedzę z zakresu zarządzania ciągłością działania (BCM), od poznania procesów krytycznych organizacji po opracowanie dokumentacji Planów Ciągłości Działania i opracowanie zasad testowania procedur zgodnie z wymaganiami standardów i dobrych praktyk.  W trakcie szkolenia uczestnicy będą opracowywać procedury awaryjne i odtworzeniowe oraz budować harmonogram i plany testów dla poszczególnych procedur w ramach Planów Ciągłości Działania.  Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatów.

Adresaci szkolenia

• Osoby zainteresowane wprowadzeniem zarządzania ciągłością działania w swojej organizacji  tj. właściciele procesów, osoby odpowiedzialne za obszar IT, ryzyka i bezpieczeństwa informacji
• Osoby odpowiedzialne za utrzymanie systemu zarządzania ciągłością działania
• Audytorzy wewnętrzni
• Wszystkie osoby zainteresowane tematyką zarządzania ciągłością działania
• Członkowie Zarządów odpowiedzialni za bezpieczeństwo i ryzyko

Korzyści w wdrożenia systemu

Korzyści dla biznesu
• Spełnienie wymagań prawnych (m.in. sektorowych, nadzorcy rynku czy dotyczących ochrony Infrastruktury Krytycznej)
• Zwiększenie zaufania Klientów, partnerów biznesowych i interesariuszy organizacji
• Zwiększenie konkurencyjności poprzez przygotowanie organizacji do wdrożenia międzynarodowej normy ISO 22301 dotyczącej zarządzania ciągłością działania
• Zminimalizowanie potencjalnych strat wynikających z przerwania krytycznych procesów biznesowych
• Rozpoznanie podatności organizacji
• Minimalizowanie ryzyka (poniesionych strat) poprzez wprowadzenie zabezpieczeń minimalizujących ryzyko
• Utrzymywanie organizacji na minimalnym akceptowalnym poziomie realizowanych procesów w sytuacji kryzysowej
• Sprawdzenie efektywności rzeczywistej mobilizacji personelu i zasobów w wybranych lokalizacjach

Korzyści dla IT
• Plan odtworzeniowy dla zasobów IT spójny z procedurami odtworzeniowymi dla procesów biznesowych
• Weryfikacja stopnia przygotowania jednostek awaryjnych do zarządzania i pracy w sytuacji kryzysowej
• Weryfikacja kanałów komunikacji przyjętych w procedurach awaryjnych
• Kontrola poprawności wykonania przełączenia systemów informatycznych (procedur DRP) niezbędnych do realizacji kluczowych procesów biznesowych
• Weryfikacja możliwości kontynuacji procesów krytycznych w zapasowym centrum przetwarzania danych

Program szkolenia

BLOK I Wprowadzenie do zarządzania ciągłością działania

1. Wprowadzenie do zarządzania ciągłością działania.
2 .Zarys zarządzania ciągłością działania.
3. Wymagania prawne w obszarze zarządzania ciągłością działania.
4. Standardy, normy i źródła dobrych praktyk.
5. Zarządzanie ciągłością działania w teorii.
6. Omówienie wymagań normy ISO 22301.
7. Terminy i definicje.

BLOK II  Klasyczny cykl zarządzania ciągłością działania – wykład, ćwiczenia

1. Omówienie cyklu PDCA (Plan, Do, Check, Act (zaplanuj, wykonaj, sprawdź, działaj).
2. Ćwiczenie.
3. Opracowanie Polityki zarządzania ciągłością działania  – cele, zakres.
4. Określenie roli i zadań najwyższego kierownictwa.
5. Kompetencje i zadania osób odpowiedzialnych za budowę i wdrożenie zarządzania ciągłością działania w organizacji.
6. Zasoby niezbędne od ustanowienia i wdrożenia BCMS.
7. Najważniejsze czynniki wdrożenia zarządzania ciągłością działania.
8. Ćwiczenie.

BLOK III Zrozumienie organizacji

1. Analiza Wpływu na Biznes (Business Impact Analysis).
2. Organizowanie efektywnego zespołu BIA.
3. Identyfikacja krytycznych procesów, zasobów  i usług dostarczanych przez dostawców i partnerów outsourcingowych – ćwiczenie.
4. Kluczowe wskaźniki wpływu zdarzenia na biznes (MTPoD,RTO,RPO).
5. Metody zbierania danych.
6. Budowa szablonów BIA – ćwiczenie.
7. Przygotowanie ankiety oceny analizy wpływu zdarzenia na biznes.
8. Minimalna akceptowalna konfiguracja – ćwiczenie.
9. Szacowanie ryzyka ukierunkowane na ciągłość działania.
10. Identyfikacja zagrożeń  i sposoby postępowania z ryzykiem – ćwiczenie.
11. Prezentacja wyników analizy BIA dla kierownictwa.
12. Rezultaty biznesowe analizy wpływu zdarzenia na biznes.

BLOK IV  Strategia zarządzania ciągłością działania – wykład, ćwiczenia

1. Definicja i cel strategii.
2. Budowa scenariuszy postępowania i określenie sposobów wznowienia krytycznych procesów i zasobów – ćwiczenie.
3. Scenariusze sytuacji kryzysowych i opracowanie strategii postępowania – ćwiczenie.
4. Strategie w obszarze biznesowym.
5. Strategie w obszarze IT.

BLOK V  Struktura zarządzania kryzysowego – wykład, ćwiczenia

1. Dlaczego potrzebujemy Planu Zarządzania Kryzysowego?
2. Zasady wyznaczenia osób w strukturze zarządzania kryzysowego.
3. Budowa graficznej struktury zarządzania kryzysowego w organizacji – ćwiczenie.
4. Określenie zadań , uprawnień i kompetencji dla zespołów kryzysowych.
5. Opracowanie reakcji w sytuacjach awaryjnych, kryzysowych.
6. Plan, zasoby, procedury i komunikacja w zarządzaniu kryzysowym.
7.  Zasady współpracy ze służbami pracującymi w trybie ciągłym.
8. Zasady współpracy z lokalnymi Sztabami Zarządzania Kryzysowego (powiat, województwo).

BLOK VI  Plan Ciągłości Działania – wykład, ćwiczenia

1. Dlaczego potrzebujemy Planu Ciągłości Działania (BCP)?
2. Cechy dobrego Planu Ciągłości Działania (BCP).
3. Cel i zakres Planów Ciągłości Działania.
4. Zasady opracowania struktury dokumentacji BCP – ćwiczenie.
5. Podstawowe procedury BCP.
6.  Zasady uruchomienia BCP.
7. Zasady komunikacji i linie łączności.
8. Kluczowe zadania i odpowiedzialności osób i zespołów w ramach BCP.
9. Zasoby niezbędne do uruchomienia BCP.
10. Komunikacja zewnętrzna (media, pracownicy, interesariusze).
11. Proces wycofania Planów Ciągłości Działania.

BLOK VII  Testowania utrzymanie i przegląd systemu zarządzania ciągłością działania (BCMS) – wykłady, ćwiczenia

1. Czemu służą testy?
2. Podstawowe zasady testowania.
3. Opracowanie planów i scenariuszy testów – ćwiczenie.
4. Ryzyka związane z realizacją testów.
5. Dokumentowanie testów.
6. Zasady przeglądu ustaleń związanych z BCMS.
7. Dane wejściowe do przeglądu.
8. Wyniki przeglądu.

BLOK VIII Audyt i działania zapobiegawcze i korygujące – wykład

1. Zasady audytowania i opracowanie planów audytu.
2. Audyt wewnętrzny i zewnętrzny.
3. Częstotliwość i zakres audytu.
4. Działania zapobiegawcze.
5. Działania korygujące.

BLOK IX  Model dojrzałości organizacji w obszarze zarządzania ciągłością działania – wykład

BLOK X Korzyści w wdrożenia systemu zarządzania ciągłością działania – wykład, dyskusja

Informacje organizacyjne

Cena: 1150 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – warsztat cz. I
11:30 – przerwa 30-minutowa
12:00 – warsztat cz. II
13:30 – przerwa 30-minutowa
14:00 – warsztat cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Justyna Świdnicka
22 208 28 47
justyna.swidnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
16-10-202317-10-2023Online
21-11-202322-11-2023Online

Zaufali nam: