Szkolenie online Akademia CIT – kurs 4-dniowy

Cena: 2290 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 4 dni
Cena: 2290 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Paweł Wójciak – doradca podatkowy (nr wpisu 10194), absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek – założyciel Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego, dysponuje wieloletnim doświadczeniem w praktyce doradczej realizowanej we współpracy z czołowymi polskimi firmami doradztwa podatkowego, w tym ponad 10-letnie doświadczenie trenerskie z zakresie problematyki prawa podatkowego. Specjalizuje się z tematyce podatków dochodowych z uwzględnieniem międzynarodowych aspektów opodatkowania. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Anna Karczewska – doradca podatkowy; ukończyła Podyplomowe Studia Podatkowe oraz Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przygotowuje pracę doktorską poświęconą koncepcji oraz ewolucji pojęcia dochodu w ustawach podatkowych. Doświadczenia zawodowe zdobywała w pracy w aparacie skarbowym, Ministerstwie Finansów oraz sektorze prywatnym pracując jako tax manager w międzynarodowym holdingu czy dyrektor departamentu podatków bezpośrednich i międzynarodowych w kancelarii podatkowej. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa i podatków (m.in. dla Krajowej Administracji Skarbowej z międzynarodowego prawa podatkowego oraz MDR). Wieloletnia wykładowczyni na podyplomowych studiach z zakresu prawa podatkowego w SGH.Uznany ekspert w zakresie polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego, prelegentka na konferencjach poświęconych zagadnieniem podatkowym. Członkini International Fiscal Association. Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu przepisów prawa i podatków.

Aneta Drosik – radca prawny, lider praktyki podatków dochodowych w ADN Podatki. Posiada ponad 10 lat praktyki zawodowej. Jest ekspertem z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego, compliance oraz procedur podatkowych. Kierowała wieloma projektami doradczymi oraz świadczyła usługi bieżącego wsparcia dla największych polskich podmiotów, w tym także z udziałem kapitału zagranicznego. Uczestniczyła w wielu fuzjach i przejęciach, a także licznych procesach restrukturyzacyjnych. Posiada bogate doświadczenie w procesach przekształcania oraz łączenia spółek, zarówno krajowych jak i transgranicznych. Brała udział w licznych badaniach due diligence przedsiębiorców z różnych branż. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji prasowych dotyczących zarówno bieżących kwestii podatkowych, jak i szeregu zagadnień specjalistycznych (w szczególności w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Portalu Finansowo – Księgowym). Jest także doświadczonym wykładowcą, ma za sobą kilkaset godzin szkoleniowych z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego, w tym z zakresu cen transferowych, restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, procedur podatkowych oraz bieżących zmian w przepisach.

*szkolenie poprowadzą dedykowani trenerzy

Program szkolenia

DZIEŃ I

Zagadnienia ogólne i przychody podatkowe

Zagadnienia ogólne w CIT

1. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku:
a) źródła przychodów w CIT – podział systemowy,
b) obowiązujące zasady wyliczania podatku dochodowego,
c) darowizny odliczane od dochodu (limitowane i bez limitu),
d) stawki podatku, zasady stosowania stawki preferencyjnej 9%,
e) metody rozliczania straty podatkowej,
f) przedawnienie straty podatkowej,
g) zakaz „dziedziczenia” strat przy przekształceniach spółek, wyjątki.

2. Zaliczki na podatek, podatek za rok podatkowy, zeznanie roczne:
a) zaliczki na podatek dochodowy (miesięczne, kwartalne, uproszczone),
b) obowiązki płatnika,
c) zwolnienia z obowiązku składania zeznań podatkowych,
d) obowiązek składania informacji CIT-8ST – problem pracy zdalnej,
e) upublicznienie danych największych podatników.

3. „JPK” w podatku CIT – przesyłanie ksiąg i ewidencji (zagadnienie w trakcie prac legislacyjnych – zakres tematyki może się różnić w zależności od postępu prac legislacyjnych):
a) dane, o które należy uzupełnić księgi rachunkowe od 2025 r.,
b) uzupełnianie ksiąg rachunkowych o NIP, nr KSeF,
c) konieczność wprowadzenia znaczników identyfikujących konta ksiąg rachunkowych,
d) wprowadzenie do ksiąg określonych danych dotyczących nabycia, wytworzenia lub wykreślenia majątku trwałego,
e) konieczność wykazywania w księgach różnic między podatkami, a rachunkowością,
f) harmonogram wprowadzania zmian w latach 2025 -2026 – przygotowanie w roku 2024.

4. Odpowiedzialność podatnika i płatnika.

5. Podatnicy podatku CIT.

6. Ograniczony bądź nieograniczony obowiązek podatkowy – podstawowe definicje skutkujące prawidłowym opodatkowaniem.

7. Rok podatkowy. Zmiany roku podatkowego. Zawiadamianie o zmianie lub wyborze roku podatkowego.

8. Ulga badawczo-rozwojowa – zasady rozliczania z uwzględnieniem interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 13.02.2024 r.

9. Ulga, tzw. IP BOX – zasady rozliczania.

10. Podatek od nieruchomości komercyjnych.

11. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych – korekta podstawy opodatkowania w zawiązku z nieterminowym regulowaniem należności:
a) rodzaje transakcji objęte korektą,
b) obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela,
c) korekta dochodu lub straty podatkowej,
d) korygowanie w oderwaniu od momentu powstania przychodu i potrącenia kosztu,
e) jak obliczać termin dokonania korekty (kiedy ustawowe terminy płatności zastępują terminy umowne),
f) warunki zastosowania nowych przepisów,
g) kiedy rozliczyć korektę w ujęciu rocznym, a kiedy przy obliczaniu zaliczek na podatek,
h) transakcje między podmiotami powiązanymi.

Przychody podatkowe

1. Definicja przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym.

2. Przychody podlegające opodatkowaniu:
a) przychody z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług,
b) przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych oraz z tytułu mediów,
c) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej,
d) zaliczki oraz kaucje, czy zawsze zaliczka i kaucja nie stanowią przychodu.

3. Refakturowanie a data powstania przychodu.

4. Przychody w naturze, przychody z tytułu nieodpłatnego oraz z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia – omówienie najczęściej występujących przypadków powstania przychodów oraz zasad określenia ich wysokości.

5. Przychody z odpłatnego zbycia rzeczy i praw – zasady ustalania przychodu, pojęcie ceny rynkowej.

6. Przychód z tytułu wykonania świadczenia niepieniężnego w miejsce zapłaty.

7. Moment powstania obowiązku podatkowego.

DZIEŃ II

Koszty uzyskania przychodów oraz wydatki na reklamę i reprezentację

Zagadnienia ogólne

1. Definicja kosztów uzyskania przychodów a celowość wydatków.

2. Wprowadzenie należytej staranności a możliwość zaliczenia wydatku do KUP.

3. Związek pomiędzy przychodem a wydatkiem niezbędny dla ujęcia kosztu w rachunku podatkowym. Racjonalność i uzasadnienie ekonomiczne jako przesłanki zaliczenia wydatków do kosztów.

4. Wykładnia gospodarcza przy ocenie wydatku jako kosztu uzyskania przychodu – nowy kierunek orzeczniczy sądów administracyjnych.

5. Dokumentowanie wydatków a prawo do zaliczenia ich do kosztów.

6. Korekta kosztów, kiedy korygujemy na bieżąco, a kiedy wstecz?

7. Zasady rozliczania kosztów w czasie:
a) koszty bezpośrednie,
b) koszty pośrednie,
c) koszty pośrednie dotyczące okresu dłuższego niż rok czy rok podatkowy,
d) moment poniesienia kosztów,
e) zasady dotyczące korekty kosztów bezpośrednich oraz pośrednich.

8 Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów płatności dokonywanych na rachunki nieujawnione w tzw. białej liście podatników VAT:
a) weryfikacja rachunków bankowych kontrahentów,
b) skutki płatności za faktury VAT na rachunek bankowy nieujęty w wykazie podatników (korekta kosztów pośrednich, bezpośrednich, odpisów amortyzacyjnych),
c) uchylenie się od negatywnych skutków regulacji poprzez zawiadomienie organu podatkowego kontrahenta (zasady składania zawiadomienia),
d) przychód przy transakcjach związanych z przenoszeniem wierzytelności wynikających z faktur VAT,
e) płatności na rzecz podmiotów pośredniczących przy zapłacie (np. faktoring)
f) przepisy przejściowe,
g) powiązanie metody podzielonej płatności z białą listą podatników VAT,
h) ograniczenia sankcji związanych z tzw. białą listą.

9. Skutki braku zastosowania obowiązkowego split payment:
a) nowy załącznik 15 (towary i usługi) obligujący do stosowania mechanizmu split payment,
b) utrata kosztów podatkowych, w tym odpisów amortyzacyjnych w razie błędnej zapłaty; wyjątki,
c) płatności na rzecz podmiotów pośredniczących przy zapłacie (np. faktoring),
d) płatności za zobowiązania zajęte w trybie egzekucyjnym,
e) kompensata i potrącenie przy obowiązkowym split payment.

Omówienie wybranych wydatków kosztowych

1. Koszty na rzecz współpracowników i pracowników. Niesymetryczne traktowanie przez organy podatkowe kosztów ponoszonych na rzecz pracowników i osób samozatrudnionych („ukryty” test przedsiębiorcy).

2. Omówienie najnowszego orzecznictwa i interpretacji oraz zasad rozliczania najczęstszych świadczeń pracowniczych: imprezy integracyjne, jubileuszowe i okolicznościowe – narady, konferencje, abonamenty medyczne, posiłki i napoje dla pracowników, prezenty, bony towarowe, paczki świąteczne, dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników, świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, strój, ubiór pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ubezpieczenia dodatkowe, premie oraz nagrody pieniężne i rzeczowe, świadczenia wynikające z przepisów BHP, świadczenia socjalne i wynikające z ZFŚS, sprzęt służbowy pracowników wykorzystywany na cele prywatne (telefon itp.), świadczenia sportowe (karty benefit i multisport, możliwość skorzystania z sali gimnastycznej, boiska itp.), świadczenia o charakterze symbolicznym a przychód pracownika (medale okolicznościowe, dyplomy, puchary, kwiaty).

3. Moment naliczenia i potrącenia kosztów związanych z PPK. Moment ujęcia w przychodach pracownika.

4. Wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów:
a) w jakich sytuacjach wierzytelność może być kosztem uzyskania przychodu,
b) wymagane dokumenty do spisania wierzytelności w koszty, w tym problematyka odpisu aktualizującego,
c) moment spisania wierzytelności nieściągalnych w koszty uzyskania przychodu,
d) problematyka wierzytelności przedawnionych, a możliwość ich rozliczenia w kosztach podatkowych,
e) rozliczenie straty z tytułu umorzenia bądź odpłatnego zbycia wierzytelności, problematyka nabytych wierzytelności,
f) możliwości spisania wierzytelności niestanowiących przychodu należnego,
g) koszty związane z zastępstwem procesowym – stanowiska organów podatkowych,
h) ustalanie kosztów po stronie nabywców wierzytelności lub pakietów wierzytelności.

5. Samochód w działalności gospodarczej:
a) limit amortyzacji samochodów osobowych,
b) limit zaliczania w koszty czynszu wynikającego z umów leasingu i umów podobnych,
c) samochody używane dla celów służbowych i prywatnych – limit w kosztach eksploatacji,
d) omówienie objaśnień podatkowych dotyczących samochodów z 2020 roku.

6. Kary umowne i odszkodowania (kary z tytułu wadliwego i nieterminowego świadczenia usług i dostaw towarów, kary za przedterminowe rozwiązanie umów) – kontrowersyjna zmiana stanowiska organów podatkowych.

7. Hipotetyczne koszty odsetkowe – zwiększenie kosztów podatkowych w związku z finansowaniem spółki przez wspólników.

8. Koszty finansowania dłużnego – ograniczenie kosztów w związku z pozyskiwaniem i korzystaniem z finansowania zewnętrznego.

9. Limit kosztów z tytułu nabycia usług niematerialnych od podmiotów powiązanych – zachowanie praw nabytych po uchyleniu regulacji.

Wydatki na reprezentacje i reklamę – aspekty podatkowe

1. Szczególne rodzaje działań marketingowych– zasady opodatkowania (koszty i przychody w CIT, przychody w PIT, możliwość zastosowania zwolnień w PIT).

2. Reklama i reprezentacja / imprezy, targi, konferencje:
a) pojęcie reklamy i reprezentacji dla celów podatkowych,
b) prezenty dla kontrahentów i pracowników,
c) konsumpcja z kontrahentami / posiłki dla pracowników,
d) imprezy dla kontrahentów oraz imprezy integracyjne dla pracowników,
e) imprezy okolicznościowe i jubileuszowe,
f) szkolenia i konferencje dla kontrahentów,
g) szkolenia / narady / konferencje dla pracowników,
h) wyjazdy krajowe i zagraniczne dla pracowników i kontrahentów,
i) udział w targach / organizacja stanowisk wystawowych,
j) wydatki na wystrój firmy.

3. Sprzedaż premiowa:
a) definicja sprzedaży premiowej / zasady prowadzenia sprzedaży premiowej,
b) dokumentacja sprzedaży premiowej,
c) usługa jako nagroda w sprzedaży premiowej,
d) sprzedaż premiowa a sprzedaż promocyjna,
e) sprzedaż premiowa – zakres zwolnienia z PIT.

4. Konkursy dla kontrahentów:
a) definicja konkursu – problemy interpretacyjne,
b) organizator konkursu a fundator nagrody w konkursie (organizacja konkursów przez podmioty zewnętrzne),
c) konkursy w środkach masowego przekazu (np. konkursy w internecie),
d) konkursy dla kontrahentów a konkursy dla pracowników – zakres opodatkowania i zwolnienia w PIT,
e) konkursy a programy motywacyjne – różnice w zakresie opodatkowania.

5. Premie pieniężne i rabaty:
a) pojęcie premii pieniężnych,
b) premie lojalnościowe i premie jakościowe,
c) premia pieniężna jako rabat / premia pieniężna jako usługa.

6. Sponsoring:
a) pojęcie sponsoringu w ujęciu prawnym i podatkowym,
b) niezbędne elementy umowy sponsoringu,
c) formy sponsoringu (rzeczowy, pieniężny, właściwy, niewłaściwy),
d) sponsoring a darowizny.

7. Inne świadczenia na rzecz kontrahentów:
a) przekazywanie biletów do kina / teatru / wejściówek na basen,
b) organizacja pikników i koncertów,
c) zapewnianie noclegów i wyżywienia,
d) wręczanie alkoholu i towarów luksusowych.

DZIEŃ III

Podatek u źródła, środki trwałe i ich amortyzacja, leasing w ustawie o CIT

Podatek u źródła

1. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:
a) informacje ogólne na temat regulacji dotyczących podatku u źródła,
b) relacja pomiędzy ustawą o CIT a umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, Konwencja MLI,
c) należności licencyjne, w tym wynajem maszyn, urządzeń, środków transportu, usługi w chmurze, serwery, licencje do programów komputerowych,
d) odsetki,
e) zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych w przypadku przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych tj. np. dywidendy, umorzenie udziałów akcji, likwidacja osoby prawnej, wewnętrzne podwyższenie kapitału zakładowego, łączenie oraz podział jednostek gospodarczych,
f) usługi niematerialne,
g) zakup biletów lotniczych,
h) zakres redukcji stawek i/lub zwolnienia ze zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych wynikający z ustawy o CIT,
i) klauzule ubruttawiające należności objęte podatkiem u źródła.

2. Zasady poboru podatku u źródła przez płatników:
a) obowiązek dochowania należytej staranności przez płatnika,
b) certyfikat rezydencji jako dokument uprawniający do skorzystania z redukcji stawek i/lub zwolnienia ze zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych wynikającego z polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
c) oświadczenia pobierane od zagranicznych kontrahentów, wymagane przez polska ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych,
d) rzeczywisty właściciel należności z uwzględnieniem projektu objaśnień podatkowych Ministra Finansów z dnia 25.09.2023 r.,
e) zasady poboru podatku u źródła po przekroczeniu progu 2 mln zł w stosunku do zagranicznego kontrahenta (metoda „pay and refund”),
f) opinia o stosowaniu zwolnienia,
g) oświadczenie płatnika uprawniające do stosowania zwolnień lub obniżonych stawek podatku (formularz WH-OSC),
h) sankcja podatkowa za nieuprawnione zaniżenie lub niepobranie podatku u źródła,
i) procedura zwrotu podatku u źródła uprzednio pobranego przez płatnika,
j) objaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie nowych zasad poboru podatku u źródła.

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz leasing

1. Środki trwałe:
a) środki trwałe w ustawach podatkowych,
b) problematyczne kryteria definiujące środki trwałe (kompletność i zdatność do użytkowania),
c) obce składniki majątku środkami trwałymi, w tym inwestycje w obcym środku trwałym.

2. Wartości niematerialne i prawne:
a) wartości niematerialne i prawne w ustawach podatkowych,
b) wartości niematerialne i prawne nie podlegające amortyzacji.

3. Wycena wartości początkowej:
a) zakup majątku trwałego, w tym licencji, know-how, praw autorskich,
b) wytworzenie majątku trwałego,
c) optymalizacja przy zakupie licencji,
d) dotacje, subwencje, dopłaty do majątku trwałego a wartość początkowa,
e) nakłady poniesione przed przyjęciem środka trwałego do użytkowania,
f) korekta podstawy do dokonywania odpisów amortyzacyjnych,
g) różnice kursowe i odsetki wpływające na wartość początkową,
h) ewidencja środków trwałych.

4. Zasady i metody amortyzacji:
a) podstawa naliczania i częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych,
b) metody amortyzowania środków trwałych,
c) stawki obniżone, podwyższone i indywidualne,
d) metoda degresywna,
e) amortyzacja jednorazowa środków trwałych,
f) zasada kontynuacji przy restrukturyzacjach.

5. Zagadnienia problematyczne:
a) remont a ulepszenie środków trwałych – przykłady,
b) wymiana środka trwałego w ramach gwarancji,
c) zaniechanie odpisów amortyzacyjnych a czasowe niekorzystanie z majątku trwałego,
d) wsteczne obniżanie stawek amortyzacji,
e) straty w majątku trwałym,
f) nabycie inwestycji w obcym środku trwałym,
g) likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym.

6. Środki trwałe a koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, zasady dokonywania.

7. Odpłatne zbycie majątku trwałego.

8. Użyczenie, najem, i dzierżawa środków trwałych – najkorzystniejsze zasady rozliczeń podatkowych.

9. Leasing operacyjny i leasing finansowy jako efektywne sposoby planowania inwestycji wraz z obowiązującymi zmianami.

DZIEŃ IV

Szczególne instytucje wprowadzone w CIT w ostatnich latach oraz dokumentacja cen transferowych

Instytucje zmierzające do przeciwdziałania unikaniu opodatkowania

1. Podatek od przerzuconych dochodów z uwzględnieniem projektu objaśnień podatkowych Ministra Finansów z dnia 16.06.2023 r.

2. Minimalny podatek dochodowy dla spółek ponoszących straty lub osiągających niską rentowność.
a) zasady opodatkowania podatkiem minimalnym,
b) wyliczenie progu rentowności,
c) wyliczenie dochodu lub straty,
d) wyłączenia z opodatkowania – kto nie musi płacić podatku minimalnego z uwagi na charakter podmiotu lub prowadzonej działalności?
e) próg rentowności w dochodowości grupy spółek powiązanych,
f) ustalanie podstawy opodatkowania – dwie metody.

3. Definicja spółki nieruchomościowej – obowiązki spółek, których majątek składa się głównie z nieruchomości położonych na terytorium Polski, w tym ograniczenie wysokości amortyzacji podatkowej.

4. Opodatkowanie majątku likwidowanej spółki.

Preferencje i ulgi podatkowe

1. Wprowadzenie reżimu holdingowego – zwolnienie z podatku dywidend otrzymywanych od spółek zależnych oraz zwolnienie dochodu z tytułu sprzedaży udziałów w spółkach zależnych od spółki holdingowej.

2. Ulga konsolidacyjna – preferencja dla podatników nabywających udziały i akcje w spółkach prowadzących działalność tożsamą lub wspomagającą względem działalności podatnika.

3. Odliczenie wydatków poniesionych na pierwszą emisję publiczną w związku z wejściem na giełdę.

4. Zasady rozliczania ulg wprowadzonych w „Polskim Ładzie”:,
• ulga związana z zatrudnianiem pracowników przy działalności badawczo-rozwojowej,
• ulga z tytułu produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia go na rynek,
• ulga z tytułu kosztów poniesionych na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów,
• ulga z tytułu kosztów poniesionych na działalność sportową, kulturalną i wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę
• ulga z tytułu wydatków poniesionych na nabycie terminala płatniczego
• ulga na robotyzację.

5. Specjalny fundusz inwestycyjny:
a) zakres podmiotowy,
b) zasady tworzenia funduszu,
c) przyspieszona amortyzacja środków trwałych nabytych ze środków funduszu,
d) sankcje za niewłaściwe wykorzystanie środków funduszu,
e) zmiany w tworzeniu i funkcjonowaniu funduszu przewidziane w „Polskim Ładzie”.

CIT estoński

1. Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (tzw. estoński CIT):
a) zakres podmiotowy,
b) obowiązki związane z wyborem estońskiego CIT,
c) przedmiot opodatkowania i moment powstania obowiązku podatkowego,
d) wysokość opodatkowania,
e) opodatkowanie dywidend wypłacanych przez spółkę stosującą estoński CIT,
f) zmiany w zakresie opodatkowania CIT estońskim przewidzianej w „Polskim Ładzie”.

Ceny transferowe

1. Definicja powiązań oraz poszerzenie definicji transakcji.

2. Progi dokumentacyjne oraz doprecyzowanie pojęcia wartości transakcji.

3. Zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

4. Uproszczenia rozliczeń dla wewnątrzgrupowych pożyczek i usług o niskiej wartości dodanej.

5. Terminy do złożenia oświadczeń o sporządzeniu dokumentacji.

6. Korekty cen transferowych.

7. Obowiązek składania ujednoliconej informacji o cenach transferowych (TP-R).

8. Doprecyzowanie zasad sporządzania dokumentacji cen transferowych od 2021 r.

9. Ostatnie zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych (zmiany w TP-R, zmiany w oświadczeniach, zmiany w zakresie korekty cen transferowych, zmiany w lokalnej dokumentacji, nowe zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji, itp.).

Obowiązki informacyjne

1. Obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o strategii podatkowej realizowanej za dany rok.

Informacje organizacyjne

Cena: 2290 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej 09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników 10:00 – 15:30 – szkolenie w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Terminy szczegółowe
Online:
Cz. I 27-28.06.2024
Cz. II 4-5.07.2024
Online:
Cz. I 23-24.09.2024
Cz. II 7-8.10.2024
Online:
Cz. I 28-29.10.2024
Cz. II 14-15.11.2024
Dostępne terminy
27-06-202405-07-2024Online
23-09-202408-10-2024Online
28-10-202415-11-2024Online

Zaufali nam: