Szkolenia online Windykacja należności i zabezpieczanie płatności w firmach branży wodociągowej i energetycznej – aspekty prawne, podatkowe oraz psychologiczne

Cena: 590 zł + 23% VAT 

Kategoria: , ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 590 zł + 23% VAT 
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu omówienie najważniejszych zagadnień związanych z prowadzeniem skutecznej windykacji przez przedsiębiorstwa branży wodociągowej oraz energetycznej. Podczas szkolenia omówiony zostanie cały proces windykacji – od powstania wierzytelności, przez windykację przedsądową, sądową, egzekucyjną, na alternatywnych metodach (związanych z bezskuteczna egzekucją komorniczą) skończywszy. Uczestnicy będą mogli zapoznać się ze sposobami skutecznego egzekwowania trudnych wierzytelności, opracowanymi na bazie wieloletniej praktyki windykacyjnej i adwokackiej, uwzględniającej różne instrumenty prawne związane z windykacją należności. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane praktyczne orzeczenia Sądu Najwyższego i sądów powszechnych związane ze sposobami windykacji, w tym uwzględniające specyfikę branży wodociągowej oraz energetycznej. Poruszone zostaną również kwestie dotyczące sposobu prowadzenia rozmów windykacyjnych, prawidłowego zabezpieczania umów oraz aspekty podatkowe windykacji.

Program szkolenia

1. Odpowiedzialność zależna od tego, kim jest dłużnik:
a) zobowiązanie – źródła jego powstania na przykładach branży wodociągowej i energetycznej,
b) konsument a przedsiębiorca,
c) różne formy prawne dłużnika – różna odpowiedzialność,
d) spółka cywilna i spółki prawa handlowego (spółki: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna, łączona – z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) oraz przedsiębiorca indywidualny – omówienie zasad odpowiedzialności,
e) windykacja z majątku osobistego oraz z majątku objętego wspólnością małżeńską,
f) źródła informacji o przedsiębiorcach (wykorzystanie m.in. informacji KRS i CEIDG).

2. Uzyskanie zapłaty i sposób jej zaliczenia:
a) sposób zaliczania wpłaty na poszczególne wierzytelności – art. 451 KC,
b) kto i na jakich warunkach decyduje na co zaliczona zostanie zapłata,
c) jak zaliczyć wpłatę w przypadku kilku należności.

3. Windykacja przedsądowa – rozmowa z dłużnikiem:
a) cele rozmowy windykacyjnej,
b) rodzaje dłużników,
c) analiza przyczyn opóźnienia w zapłacie,
d) dobór argumentów i sposobu rozmowy z dłużnikami,
e) najczęściej popełniane błędy w kontaktach z dłużnikami,
f) wykorzystanie etapu przedsądowego do zebrania materiału dowodowego.

4. Windykacja przedsądowa – wezwanie do zapłaty:
a) analiza prawidłowego wezwania do zapłaty – omówienie zagrożeń na podstawie orzecznictwa, praktyczne rozwiązania,
b) odsetki w wezwaniu do zapłaty – zasady w stosunkach miedzy przedsiębiorcami a w stosunkach z konsumentem – omówienie zasad na przykładach, rozwiązania w praktyce,
c) stosowanie różnego rodzaju odsetek (umowne, ustawowe za opóźnienie, w transakcjach handlowych) – omówienie na przykładach, zastosowanie w praktyce,
d) czego można dochodzić oprócz odsetek (naprawienie szkody, rekompensata za windykację) – omówienie na przykładach, zastosowanie w praktyce,
e) co można a czego nie można zawrzeć w wezwaniu do zapłaty – informacje o postępowaniach karnych, kosztach procesu, kosztach egzekucji, kosztach pełnomocnika,
f) kompensata (potrącenie) jako alternatywa zapłaty – orzecznictwo i przykłady.

5. Możliwości windykacyjne charakterystyczne dla przedsiębiorstw wodociągowych:
a) odcięcie dostawy wody – omówienie na podstawie orzecznictwa,
b) odcięcie dostawy wody a wypowiedzenie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków,
c) jak przyśpieszyć możliwość zamknięcia przyłącza/odcięcia dostaw wody,
d) sytuacje umożliwiające odcięcie dostaw wody a klauzule abuzywne (niedozwolone postanowienia umowne) – orzecznictwo sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
e) błędy przedsiębiorstw wod –kan w odcięciach dostaw wody na tle klauzul abuzywnych – przykłady z orzecznictwa.

6. Możliwości windykacyjne charakterystyczne dla przedsiębiorstw energetycznych:
a) wstrzymanie dostawy energii/paliw gazowych/ciepła – omówienie przesłanek na podstawie ustawy Prawo energetyczne,
b) analiza orzeczeń w zakresie wstrzymania dostaw energii/ paliw gazowych/ciepła,
c) omówienie przykładowych błędów w zakresie wstrzymania dostawy energii/paliw gazowych/ciepła na podstawie orzecznictwa Sądu Najwyższego,
d) obowiązek wznowienia dostawy– przesłanki,
e) reklamacja dotycząca dostarczania paliw gazowych lub energii – zasady i tryb postępowania.

7. Klauzule abuzywne:
a) kiedy postanowienie umowne zostanie uznane za niedozwolone,
b) przykłady klauzul abuzywnych w branży wod-kan i energetycznej – omówienie na bazie orzecznictwa sądowego,
c) skutki uznania postanowienia za klauzulę abuzywną,
d) kiedy klauzule abuzywne prowadzą do sankcji karnych?

8. Przedawnienie roszczeń – zmiany w przepisach:
a) skutki uznania wierzytelności za przedawnioną,
b) przedawnienie roszczeń po zmianach wprowadzonych 9 lipca 2018 r. – skutki dla branży energetycznej i wod-kan,
c) nowe terminy przedawnienia, przykłady zastosowania, sposoby obliczania,
d) wpływ zmian wprowadzonych 9 lipca 2018 r. na roszczenia już istniejące i biegnące terminy przedawnień,
e) ograniczenie możliwości dochodzenia przedawnionych roszczeń wobec konsumentów.

9. Sposoby na przedawnienie (praktyczne rozwiązania wypracowane na podstawie orzecznictwa sądowego podanego w materiałach):
a) co zrobić gdy roszczenie się przedawniło?
b) jak w prosty sposób przerwać bieg przedawnienia (sposoby formalne i nieformalne) – praktyczne rozwiązania na podstawie orzecznictwa,
c) jak prowadzić kontakty z dłużnikiem by przerwać przedawnienie bez udziału prawnika,
d) właściwe i niewłaściwe uznanie długu – przykłady na łatwy sposób przerwania przedawnienia,
e) odnowienie długu – nawet przedawnionego,
f) rozłożenie na raty jako sposób na przerwanie przedawnienia,
g) potwierdzenie salda jako sposób na przerwanie przedawnienia,
h) potrącenie przedawnionych roszczeń,
i) próba ugodowa – kiedy przerwie bieg przedawnienia,
j) przerwanie biegu przedawnienia mimo zwrotu pozwu,
k) dochodzenie odsetek mimo przedawnienia roszczenia głównego,
l) cesja wierzytelności – plusy i minusy, omówienie zagrożeń.

10. Konstruowanie umów a windykacja:
a) prawidłowe konstruowanie umów – wymogi formalne dotyczące przedsiębiorców, skutki ich niedochowania,
b) przykłady postanowień umownych zwiększające szansę na skuteczną windykację,
c) jak w umowie zapewnić możliwość dochodzenia roszczeń od małżonka dłużnika?
d) czego wystrzegać się w umowach?
e) zabezpieczenia rzeczowe i osobiste – jak skutecznie zabezpieczyć wierzytelność, przykłady zabezpieczeń wraz z omówieniem: weksel, poręczenie, zastaw, hipoteka,
f) przykłady postanowień umownych zabezpieczających interesy stron.

11. Aspekty podatkowe windykacji:
a) uznanie wierzytelności za nieściągalną,
b) odpis aktualizacyjny,
c) uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności,
d) przesłanki nieściągalności wierzytelności,
e) nieściągalność wierzytelności jako koszt uzyskania przychodów,
f) przedawnienie wierzytelności a koszt uzyskania przychodów,
g) sprzedaż wierzytelności – konsekwencje podatkowe,
h) ulga na „złe długi” w podatkach dochodowych,
i) ulga na „złe długi” w VAT.
i energetycznej – aspekty prawne, podatkowe oraz psychologiczne

Informacje organizacyjne

Cena: 590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat ukończenia szkolenia

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
31-05-2023Online

Zaufali nam: