Standardy US GAAP – praktyczne zagadnienia

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1490 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Prowadzący*

Grażyna Machula – były dyrektor finansowy w BRE Corporate Finance SA. Opiniodawca na zlecenie Senatu RP projektu ustawy o rachunkowości. Opracowywała analizy makroekonomiczne, analizy finansowe spółek publicznych oraz analizy rynku kapitałowego dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz współpracowała w przygotowaniu regulacji prawnych (Zarządzenia Przewodniczącego KPW) w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości obowiązującej na rynku kapitałowym.

*szkolenie poprowadzi dedykowany trener

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie z koncepcjami rachunkowości, kluczowymi zagadnieniami regulowanymi US GAAP oraz przedstawienie różnic pomiędzy polskim prawem bilansowym/MSSF  a US GAAP.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów księgowości raportujących dla inwestorów wg US GAAP, analityków, doradców finansowych oraz inwestycyjnych, inspektorów kredytowych oraz innych użytkowników sprawozdań finansowych sporządzonych wg US GAAP a także wszystkich osób posiadających wiedzę finansową zainteresowanych zagadnieniami regulacji wg US GAAP.

Program zajęć

1. Ogólna charakterystyka regulacji US GAAP oraz związanych z nimi interpretacji:
a) kluczowe założenia koncepcyjne US GAAP w tym: zakres przedmiotowy i cele rachunkowości, cechy jakościowe informacji finansowej, porównywalność, zasada prawidłowego i rzetelnego obrazu, przewaga treści nad formą, zasada kontynuacji działania, zagadnienia wyceny bilansowej w rachunkowości – koszt historyczny a koszty bieżące oraz inne koncepcje wyceny, zasada współmierności oraz koncepcja zachowania kapitału,
b) składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową  (aktywa, zobowiązania  i kapitały własne, przychody i koszty),
c) główne różnice w zasadach i podejściu koncepcyjnym między PSR/MSSF a US GAAP,
d) zakres objęty regulacjami, krótka informacja dotycząca  SFAS , znaczenie biuletynów np. APB, regulacji SEC,
e) rola polityki rachunkowości grupy kapitałowej, korekty błędów, zmiana polityki rachunkowości – charakterystyka, ujęcie w sprawozdaniu finansowym.

2. Kluczowe obszary różnic w prezentacji sprawozdania finansowego przygotowanego wg PSR/MSSF i  regulacji US GAAP:
a) struktura, treść, zasady ogólne i wymogi odnośnie sprawozdania finansowego,
b) prezentacja bilansu tym: układ, agregacja informacji, prezentacja aktywów obrotowych i trwałych, zobowiązania krótko i długoterminowe, w tym pożyczki, struktura kapitału własnego,
c) sprawozdania dla właścicieli- zestawienie zmian w kapitale własnym (klasyfikacja i charakterystyka), w tym ujęcie niezrealizowanych zysków i strat kapitałowych, transakcji w  walutach obcych,
d) raport o wynikach finansowych w danym roku- rachunek operacji (rachunek zysków i strat), w tym: przychody, koszty i wydatki, rodzaje działalności ( działalność kontynuowana i zaniechana),
e) rachunek przepływów środków pieniężnych, w tym prezentacja działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty,
f) noty uzupełniające do sprawozdania finansowego.

3. Charakterystyka kategorii bilansowych- podstawowe obszary różnić. Ujawnianie, wycena oraz ujęcie w sprawozdaniu finansowym:
a) koncepcja kosztu historycznego jako podstawa wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań,
b) środki pieniężne i ich ekwiwalenty, należności (klasyfikacja, prezentacja, wycena, odpisy) oraz przedpłaty (zasady rozliczenia w czasie),
c) inwestycje krótkoterminowe, w tym instrumenty finansowe oraz transakcje zabezpieczające,
d) zapasy – podstawowe informacje (ilość tematu do omówienia według potrzeb Zleceniodawcy),
e) długoterminowe aktywa trwałe, w tym:
– środki trwałe: (definicja i klasyfikacja rzeczowych aktywów trwałych, początkowa wycena, aktywa trwałe pozyskane w wyniku transakcji niepieniężnych, ujęcie kosztów finansowania zewnętrznego oraz dalszych nakładów poniesionych na rzeczowe aktywa trwałe, wycena na dzień bilansowy, zasady amortyzacji, odpisy z tytułu utraty wartości, wycofanie z użytkowania, ujęcie w sprawozdaniu finansowym, zakres ujawnień),
– wartości niematerialne oraz  inne aktywa o charakterze trwałym (definicja i kategorie, wycena bilansowa, ujmowanie w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniu finansowym , nabywanie w ramach transakcji połączeniowych, ujęcie prac badawczych i rozwojowych, zagadnienia dotyczące oprogramowania, okres użytkowania, zasady amortyzacji, zasady wycofania z użytkowania).
f) instrumenty finansowe – podstawowe informacje, klasyfikacja i prezentacja, instrumenty podstawowe i pochodne, wykorzystanie instrumentów pochodnych w rachunkowości zabezpieczeń (ilość tematu do omówienia według potrzeb Zleceniodawcy),
g) pozostałe inwestycje długoterminowe, w tym wartość firmy, relacje z klientami,
h) zobowiązania krótkoterminowe (rodzaje, klasyfikacja, prezentacja, wycena),
i) zadłużenie o charakterze długoterminowym, w tym pożyczki oraz emisja obligacji i innych papierów dłużnych,
j) rezerwy, w tym rezerwy dotyczące świadczeń pracowniczych (rodzaje, zasady tworzenia, wycena),
k) zagadnienia podatku odroczonego,
l) kapitał własny (klasyfikacja i prezentacja bilansowa),
m) aktywa przeznaczone do zbycia,
n) utrata wartości aktywów, zasady i prezentacja w sprawozdaniu finansowym.

4. Charakterystyka kategorii rachunku zysków i strat:
a) rozpoznawanie i pomiar przychodów i kosztów (wydatków) operacyjnych, zysków i strat, przychodów i kosztów finansowych, w tym sposób ujęcia i moment rozpoznania  przychodów np. prowizji i odsetek,
b) ujęcie zdarzeń działalności zaniechanej, zmiana polityki rachunkowości,
c) podatek odroczony,
d) znaczenie szacunków,
e) forma prezentacji,
f) zysk na akcję podstawowy i rozwodniony.

5. Wybrane zagadnienia szczególne:
a) leasing –  (rodzaje i formy leasingu, przedmioty leasingu, opłaty leasingowe, możliwość uczestniczenia strony trzeciej w transakcjach, transakcje między jednostkami powiązanymi, subleasing i podobne transakcje, interpretacje FASB , ujęcie transakcji leasingowych w sprawozdaniu finansowym, zakres ujawnień). (ilość tematu do omówienia według potrzeb Zleceniodawcy),
b) ujęcie podatku – podatek stanowiący zobowiązanie podatkowe oraz podatek odroczony  (rozpoznawanie, aktywa i rezerwy na podatek, ujęcie w sprawozdaniu finansowym),
c) rachunkowość segmentów (klasyfikacja segmentów, zakres ujawnień),
d) pozycje w walutach obcych – charakterystyka, zasady przeliczania,
e) kapitalizacja odsetek, definicja , struktura i ujecie  kosztów finansowania zewnętrznego,
f) zasady rozpoznawania przychodów, ich struktura i moment rozpoznawania, specyfika firm usługowych,
g) krótka charakterystyka zagadnienia ujęcia specyfiki biznesów, w tym czynników ryzyka.

6. Podmioty powiązane, grupa kapitałowa:
a) podmioty powiązane, skonsolidowane sprawozdanie finansowe – (cel i zakres kontroli, grupa kapitałowa, podmiot dominujący, jednostki zależne, stowarzyszone i współzależne, jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe, obowiązek sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wycena zaangażowań w podmioty powiązane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, metody konsolidacji, kapitały mniejszości, rozliczanie transakcji w grupie, zakres ujawnień),
b) połączenia jednostek – (formy połączenia,  metody rozliczania, ewidencja zakupu udziałów, ujęcie w sprawozdaniu finansowym, rozliczanie dodatniej i ujemnej wartości firmy).

Case study
Analiza przykładowego sprawozdania finansowego sporządzonego wg US GAAP na przykładzie wybranej spółki notowanej na rynku amerykańskim (formularz 10-K oraz raport roczny grupy kapitałowej).

Informacje organizacyjne

Cena: 1490 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

NOWOŚĆ
Po szkoleniu wykładowca pozostaje przez godzinę do Państwa dyspozycji w celu dodatkowych konsultacji.

Szkolenie realizowane również w formie online

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy

10-10-202211-10-2022Warszawa
05-12-202206-12-2022Warszawa

Zaufali nam: